1 :1 (4853 massa> ) (5210 Niyn@veh ) (5612 cepher ) (2377 chazown ) (5151 Nachuwm ) (0512 >Elqoshiy ) :2 (0410 >el ) (7072 qannow> ) (3068 Y@hovah ) (5358 naqam ) (3068 Y@hovah ) (5358 naqam ) (3068 Y@hovah ) (5358 naqam ) (6862 tsar ) (5201 natar ) (0341 >oyeb ) :3 (3068 Y@hovah ) (0750 >arek ) (0639 >aph ) (1431 gadal ) (3581 koach ) (5352 naqah ) (7563 rasha< ) (3068 Y@hovah ) (1870 derek ) (5492 cuwphah ) (8183 s@abaq ) (7272 regel ) :4 (1605 gaamal ) (3760 Karmel ) (6525 perach ) (3844 L@banown ) (0535 >amal ) :5 (2022 har ) (7493 raerets ) (5375 nasa> ) (6440 paniym ) (8398 tebel ) (3605 kol ) (3427 yashab ) :6 (4310 miy ) (5975 aph ) (2534 chemah ) (5413 nathak ) (0784 >esh ) (6697 tsuwr ) (5422 nathats ) (5422 nathats ) :7 (3068 Y@hovah ) (2896 towb ) (4581 maoyeb ) :9 (4100 mah ) (2803 chashab ) (0413 >el ) (3068 Y@hovah ) (6213 ) (5435 cobe> ) (0398 >akal ) (7179 qash ) (4390 male> ) (3002 yabesh ) :11 (3318 yatsa> ) (2803 chashab ) (7451 ra< ) (5921 amar ) (3068 Y@hovah ) (0518 >im ) (8003 shalem ) (3651 ken ) (7227 rab ) (3651 ken ) (1494 gazaz ) (3588 kiy ) (5674 ) (5750 ) (5750 elohiym ) (3772 karath ) (6459 pecel ) (4541 maccekah ) (7760 suwm ) (6913 qeber ) (7043 qalal ) :15 (2209 ziqnah ) (2022 har ) (7272 regel ) (1319 basar ) (1319 basar ) (1319 basar ) (8085 shama< ) (7965 shalowm ) (3063 Y@huwdah ) (2287 chagag ) (2282 chag ) (2282 chag ) (7999 shalam ) (5088 neder ) (1100 b@liya ) (5674 amats ) (3581 koach ) (3966 m@own ) (3290 Yaown ) (3478 Yisra>el ) (1238 baqaq ) (1238 baqaq ) (7843 shachath ) (2156 z@mowrah ) (2156 z@mowrah ) :3 (4043 magen ) (1368 gibbowr ) (0119 >adam ) (2428 chayil ) (0582 >enowsh ) (8529 tala< ) (7393 rekeb ) (0784 >esh ) (6393 p@ladah ) (3117 yowm ) (3559 kuwn ) (1265 b@rowsh ) (7477 raeh ) (3940 lappiyd ) (7323 ruwts ) (1300 baraq ) :5 (2142 zakar ) (0117 >addiyr ) (3782 kashal ) (1979 haliykah ) (4116 mahar ) (2346 chowmah ) (5526 cakak ) (3559 kuwn ) :6 (8179 shaamah ) (5090 nahag ) (6963 qowl ) (3123 yownah ) (8608 taphaph ) (3824 lebab ) :8 (5210 Niyn@veh ) (3117 yowm ) (1295 b@rekah ) (4325 mayim ) (5127 nuwc ) (5975 ayin ) (6437 panah ) (6437 panah ) :9 (0962 bazaz ) (0962 bazaz ) (3701 keceph ) (0962 bazaz ) (7997 shalal ) (2091 zahab ) (0369 >ayin ) (7097 qatseh ) (8498 t@kuwnah ) (3519 kabowd ) (3605 kol ) (2532 chemdah ) (3627 k@liy ) :10 (0950 buwqah ) (4003 m@buwqah ) (1110 balaq ) (3820 leb ) (4549 macac ) (1290 berek ) (6375 piyq ) (2479 chalchalah ) (2479 chalchalah ) (3605 kol ) (4975 mothen ) (6440 paniym ) (3605 kol ) (6908 qabats ) (6289 pa>ruwr ) :11 (0346 >ayeh ) (4583 maariy ) (7462 raariy>el ) (3833 labiy> ) (1980 halak ) (0738 >ariy ) (1482 guwr ) (0369 >ayin ) (2729 charad ) :12 (0738 >ariy ) (2963 taraph ) (1767 day ) (1484 gowr ) (2614 chanaq ) (3833 labiy> ) (4390 male> ) (2356 chowr ) (2964 tereph ) (4585 m@el ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (1197 baakal ) (3715 k@phiyr ) (3715 k@phiyr ) (3772 karath ) (2964 tereph ) (0776 >erets ) (6963 qowl ) (4397 mal>ak ) (3808 lo> ) (5750 ) (3585 kachash ) (6503 Parbar ) (2964 tereph ) (4185 muwsh ) :2 (6963 qowl ) (7752 showt ) (6963 qowl ) (7494 raowphan ) (1725 dahar ) (5483 cuwc ) (7540 raqad ) (4818 merkabah ) :3 (6571 parash ) (5927 ayin ) (7097 qatseh ) (1472 g@viyah ) (3782 kashal ) (1472 g@viyah ) :4 (7230 rob ) (2183 zanuwn ) (2181 zanah ) (1172 bael ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (1540 galah ) (7757 shuwl ) (6440 paniym ) (7200 ra>ah ) (1471 gowy ) (4626 maiy ) :7 (1961 hayah ) (3605 kol ) (7200 ra>ah ) (5074 nadad ) (0559 >amar ) (5210 Niyn@veh ) (7703 shadad ) (4310 miy ) (5110 nuwd ) (0370 >aiyn ) (1245 baqash ) (5162 nacham ) :8 (3190 yatab ) (0527 >amown ) (3427 yashab ) (2975 y@aher ) (2426 cheyl ) (3220 yam ) (2346 chowmah ) (3220 yam ) :9 (3568 Kuwsh ) (4714 Mitsrayim ) (6109 sh ) (3605 kol ) (2351 chuwts ) (3032 yadad ) (1486 gowral ) (3513 kabad ) (3605 kol ) (1419 gadowl ) (7576 rathaq ) (2131 ziyqah ) :11 (1571 gam ) (7937 shakar ) (5956 oyeb ) :12 (3605 kol ) (4013 mibtsar ) (4013 mibtsar ) (8384 t@>en ) (1063 bikkuwrah ) (0518 >im ) (5128 nuwa< ) (5307 naphal ) (5921 akal ) :13 (2009 hinneh ) (5971 ishshah ) (8179 shaerets ) (6605 pathach ) (6605 pathach ) (0341 >oyeb ) (0784 >esh ) (0398 >akal ) (1280 b@riyach ) :14 (7579 sha>ab ) (4325 mayim ) (4692 matsowr ) (2388 chazaq ) (4013 mibtsar ) (4013 mibtsar ) (0935 bow> ) (2916 tiyt ) (7429 ramac ) (2563 chomer ) (2388 chazaq ) (4404 malben ) :15 (8033 sham ) (0784 >esh ) (0398 >akal ) (2719 chereb ) (3772 karath ) (0398 >akal ) (3218 yekeq ) (3513 kabad ) (3218 yekeq ) (3513 kabad ) (0697 >arbeh ) :16 (7235 rabah ) (7402 rakal ) (3556 kowkab ) (8064 shamayim ) (3218 yekeq ) (6584 pashat ) (5775 arbeh ) (2951 tiphcar ) (1462 gowb ) (1462 gowb ) (2583 chanah ) (1448 g@derah ) (7135 qarah ) (3117 yowm ) (8121 shemesh ) (2224 zarach ) (5074 nadad ) (4725 maqowm ) (3045 yada< ) (0335 >ay ) :18 (7462 raAshshuwr ) (0117 >addiyr ) (7931 shakan ) (5971 ayin ) (6908 qabats ) :19 (0369 >ayin ) (3545 kehah ) (7667 sheber ) (4347 makkah ) (2470 chalah ) (3605 kol ) (8085 shama< ) (8088 shema< ) (8628 taqa< ) (3709 kaph ) (5921