:1 (2377 chazown ) (3470 Y@sha<yah ) (1121 ben ) (0531 >Amowts )

(0834 >aher ) (2372 chazah ) (5921 <al ) (3063 Y@huwdah ) (3389

Y@ruwshalaim ) (3117 yowm ) (5818 <Uzziyah ) (3147 Yowtham )

(0271 >Achaz ) (2396 Chizqiyah ) (4428 melek ) (3063 Y@huwdah )
:2 (8085 shama< ) (8064 shamayim ) (0238 >azan ) (0776 >erets )

(3068 Y@hovah ) (1696 dabar ) (1431 gadal ) (7311 ruwm ) (1121

ben ) (6586 pasha< )
:3 (7794 showr ) (3045 yada< ) (7069 qanah ) (2543 chamowr )

(1167 ba<al ) (0018 >ebuwc ) (3478 Yisra>el ) (3045 yada< )

(5971 <am ) (0995 biyn )
:4 (1945 howy ) (2398 chata> ) (1471 gowy ) (5971 <am ) (3515

kabed ) (5771 <avon ) (2233 zera< ) (7489 ra<a< ) (1121 ben )

(7843 shachath ) (5800 <azab ) (3068 Y@hovah ) (5006 na>ats )

(6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (5006 na>ats ) (2114 zuwr )

(0268 >achowr )
:5 (5221 nakah ) (5750 <owd ) (5627 carah ) (3605 kol ) (7218

ro>sh ) (2483 choliy ) (3605 kol ) (3824 lebab ) (1742 davvay )
:6 (3709 kaph ) (7272 regel ) (7218 ro>sh ) (0369 >ayin ) (4974

m@thom ) (6482 petsa< ) (2250 chabbuwrah ) (2961 tariy ) (4347

makkah ) (2115 zuwr ) (3808 lo> ) (2280 chabash ) (3808 lo> )

(7401 rakak ) (8081 shemen )
:7 (0776 >erets ) (8077 sh@mamah ) (5892 <iyr ) (8313 saraph )

(0784 >esh ) (0127 >adamah ) (2114 zuwr ) (0398 >akal ) (5048

neged ) (8077 sh@mamah ) (4114 mahpekah ) (2114 zuwr )
:8 (1323 bath ) (6726 Tsiyown ) (3498 yathar ) (5521 cukkah )

(3754 kerem ) (4412 m@luwnah ) (4750 miqshah ) (5341 natsar )

(5892 <iyr )
:9 (3884 luwle> ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (3498 yathar )

(4592 m@<at ) (4592 m@<at ) (8300 sariyd ) (1961 hayah ) (5467

C@dom ) (1819 damah ) (6017 <Amorah )
:10 (8085 shama< ) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah ) (7101 qatsiyn )

(5467 C@dom ) (0238 >azan ) (8451 towrah ) (0430 >elohiym )

(5971 <am ) (6017 <Amorah )
:11 (4100 mah ) (7230 rob ) (2077 zebach ) (0559 >amar ) (3068

Y@hovah ) (7646 saba< ) (5930 <olah ) (0352 >ayil ) (2459 cheleb

) (4806 m@riy> ) (4806 m@riy> ) (2654 chaphets ) (1818 dam )

(6499 par ) (3532 kebes ) (6260 <attuwd )
:12 (3588 kiy ) (0935 bow> ) (7200 ra>ah ) (6440 paniym ) (4310

miy ) (1245 baqash ) (2063 zo>th ) (3027 yad ) (7429 ramac )

(2691 chatser )
:13 (0935 bow> ) (3808 lo> ) (5750 <owd ) (7723 shav> ) (4503

minchah ) (7004 q@toreth ) (8441 tow<ebah ) (2320 chodesh )

(2320 chodesh ) (7676 shabbath ) (7121 qara> ) (4744 miqra> )

(0205 >aven ) (2282 chag ) (6116 <atsarah )
:14 (2320 chodesh ) (2320 chodesh ) (4150 mow<ed ) (5315 nephesh

) (8130 sane> ) (2960 torach ) (3811 la>ah ) (5375 nasa> )
:15 (6566 paras ) (3709 kaph ) (5956 <alam ) (5869 <ayin ) (1571

gam ) (3588 kiy ) (7235 rabah ) (8605 t@phillah ) (8085 shama< )

(3027 yad ) (4390 male> ) (1818 dam )
:16 (7364 rachats ) (2135 zakah ) (5493 cuwr ) (5493 cuwr )

(7455 roa< ) (4611 ma<alal ) (5048 neged ) (5869 <ayin ) (2308

chadal ) (7489 ra<a< )
:17 (3925 lamad ) (3190 yatab ) (1875 darash ) (4941 mishpat )

(0833 >ashar ) (2541 chamowts ) (8199 shaphat ) (3490 yathowm )

(7378 riyb ) (0490 >almanah )
:18 (3212 yalak ) (4994 na> ) (3198 yakach ) (0559 >amar ) (3068

Y@hovah ) (0518 >im ) (2399 chet> ) (8144 shaniy ) (3835 laban )

(7950 sheleg ) (0518 >im ) (0119 >adam ) (1819 damah ) (8438

towla< ) (6785 tsemer )
:19 (0518 >im ) (0014 >abah ) (8085 shama< ) (0398 >akal ) (2898

tuwb ) (0776 >erets )
:20 (0518 >im ) (3985 ma>en ) (4784 marah ) (0398 >akal ) (2719

chereb ) (6310 peh ) (3068 Y@hovah ) (1696 dabar )
:21 (0349 >eyk ) (0539 >aman ) (7151 qiryah ) (1961 hayah )

(2181 zanah ) (4392 male> ) (4941 mishpat ) (6664 tsedeq ) (3885

luwn ) (6258 <attah ) (7523 ratsach )
:22 (3701 keceph ) (1961 hayah ) (5509 ciyg ) (5435 cobe> )

(4107 mahal ) (4325 mayim )
:23 (8269 sar ) (5637 carar ) (2270 chaber ) (1590 gannab )

(3605 kol ) (0157 >ahab ) (7810 shachad ) (7291 radaph ) (8021

shalmon ) (8199 shaphat ) (3490 yathowm ) (3808 lo> ) (7379 riyb

) (0490 >almanah ) (0935 bow> )
:24 (3651 ken ) (5002 n@>um ) (0113 >adown ) (3068 Y@hovah )

(6635 tsaba> ) (0046 >abiyr ) (3478 Yisra>el ) (1945 howy )

(5162 nacham ) (6862 tsar ) (5358 naqam ) (0341 >oyeb )
:25 (7725 shuwb ) (3027 yad ) (1252 bor ) (6884 tsaraph ) (5509

ciyg ) (5493 cuwr ) (5493 cuwr ) (3605 kol ) (0913 b@diyl )
:26 (7725 shuwb ) (8199 shaphat ) (7223 ri>shown ) (3289 ya<ats

) (8462 t@chillah ) (7121 qara> ) (5892 <iyr ) (6664 tsedeq )

(0539 >aman ) (7151 qiryah )
:27 (6726 Tsiyown ) (6299 padah ) (4941 mishpat ) (7725 shuwb )

(6666 ts@daqah )
:28 (7667 sheber ) (6586 pasha< ) (2400 chatta> ) (3162 yachad )

(5800 <azab ) (3068 Y@hovah ) (3615 kalah )
:29 (0954 buwsh ) (0352 >ayil ) (0834 >aher ) (2530 chamad )

(2659 chapher ) (1593 gannah ) (0977 bachar )
:30 (0424 >elah ) (5929 <aleh ) (5034 nabel ) (1593 gannah )

(0369 >ayin ) (4325 mayim )
:31 (2634 chacon ) (5296 n@<oreth ) (6467 po<al ) (5213

niytsowts ) (8147 sh@nayim ) (1197 ba<ar ) (3162 yachad ) (0369

>ayin ) (3518 kabah )
2
:1 (1697 dabar ) (3470 Y@sha<yah ) (1121 ben ) (0531 >Amowts )

(2372 chazah ) (5921 <al ) (3063 Y@huwdah ) (3389 Y@ruwshalaim )
:2 (1961 hayah ) (0319 >achariyth ) (3117 yowm ) (2022 har )

(3068 Y@hovah ) (1004 bayith ) (3559 kuwn ) (7218 ro>sh ) (2022

har ) (5375 nasa> ) (1389 gib<ah ) (3605 kol ) (1471 gowy )

(5102 nahar )
:3 (7227 rab ) (5971 <am ) (1980 halak ) (0559 >amar ) (3212

yalak ) (5927 <alah ) (2022 har ) (3068 Y@hovah ) (1004 bayith )

(0430 >elohiym ) (3290 Ya<aqob ) (3384 yarah ) (1870 derek )

(3212 yalak ) (0734 >orach ) (6726 Tsiyown ) (3318 yatsa> )

(3318 yatsa> ) (8451 towrah ) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah )

(3389 Y@ruwshalaim )
:4 (8199 shaphat ) (0996 beyn ) (1471 gowy ) (3198 yakach )

(7227 rab ) (5971 <am ) (3807 kathath ) (2719 chereb ) (0855

>eth ) (2595 chaniyth ) (4211 mazmerah ) (1471 gowy ) (5375

nasa> ) (2719 chereb ) (0413 >el ) (1471 gowy ) (3808 lo> )

(3925 lamad ) (4421 milchamah ) (5750 <owd )
:5 (1004 bayith ) (3290 Ya<aqob ) (3212 yalak ) (3212 yalak )

(0216 >owr ) (3068 Y@hovah )
:6 (5203 natash ) (5971 <am ) (1004 bayith ) (3290 Ya<aqob )

(3588 kiy ) (4390 male> ) (6924 qedem ) (6049 <anan ) (6430

P@lishtiy ) (5606 caphaq ) (3206 yeled ) (5237 nokriy )
:7 (0776 >erets ) (4390 male> ) (3701 keceph ) (2091 zahab )

(3808 lo> ) (7097 qatseh ) (0214 >owtsar ) (0776 >erets ) (4390

male> ) (5483 cuwc ) (3808 lo> ) (7097 qatseh ) (4818 merkabah )
:8 (0776 >erets ) (4390 male> ) (0457 >eliyl ) (7812 shachah )

(4639 ma<aseh ) (3027 yad ) (0834 >aher ) (0676 >etsba< ) (6213

<asah )
:9 (0120 >adam ) (1201 Ba<sha> ) (7817 shachach ) (7817 shachach

) (0376 >iysh ) (8213 shaphel ) (5375 nasa> )
:10 (0935 bow> ) (6697 tsuwr ) (2934 taman ) (6083 <aphar )

(6343 pachad ) (3068 Y@hovah ) (1926 hadar ) (1347 ga>own )
:11 (1365 gabhuwth ) (5869 <ayin ) (0120 >adam ) (8213 shaphel )

(7312 ruwm ) (0582 >enowsh ) (7817 shachach ) (7817 shachach )

(3068 Y@hovah ) (0905 bad ) (7682 sagab ) (3117 yowm )
:12 (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (3605 kol )

(1343 ge>eh ) (7311 ruwm ) (3605 kol ) (5375 nasa> ) (8213

shaphel ) (8213 shaphel )
:13 (3605 kol ) (0730 >erez ) (3844 L@banown ) (7311 ruwm )

(5375 nasa> ) (3605 kol ) (0437 >allown ) (1316 Bashan )
:14 (3605 kol ) (7311 ruwm ) (2022 har ) (3605 kol ) (1389

gib<ah ) (5375 nasa> )
:15 (3605 kol ) (1364 gaboahh ) (4026 migdal ) (3605 kol ) (1219

batsar ) (2346 chowmah )
:16 (3605 kol ) (0591 >oniyah ) (8659 Tarshiysh ) (3605 kol )

(2532 chemdah ) (7914 s@kiyah )
:17 (1365 gabhuwth ) (0120 >adam ) (7817 shachach ) (7817

shachach ) (7312 ruwm ) (0582 >enowsh ) (8213 shaphel ) (3068

Y@hovah ) (0905 bad ) (7682 sagab ) (3117 yowm )
:18 (0457 >eliyl ) (3632 kaliyl ) (2498 chalaph )
:19 (0935 bow> ) (4631 m@<arah ) (6697 tsuwr ) (4247 m@chillah )

(6083 <aphar ) (6343 pachad ) (3068 Y@hovah ) (1926 hadar )

(1347 ga>own ) (6965 quwm ) (6206 <arats ) (6206 <arats ) (0776

>erets )
:20 (3117 yowm ) (0120 >adam ) (7993 shalak ) (0457 >eliyl )

(3701 keceph ) (0457 >eliyl ) (2091 zahab ) (0834 >aher ) (7812

shachah ) (2661 chaphor ) (5847 <atalleph )
:21 (0935 bow> ) (5366 n@qarah ) (6697 tsuwr ) (5585 ca<iyph )

(5553 cela< ) (6343 pachad ) (3068 Y@hovah ) (1926 hadar ) (1347

ga>own ) (6965 quwm ) (6206 <arats ) (6206 <arats ) (0776 >erets

)
:22 (2308 chadal ) (0120 >adam ) (0834 >aher ) (5397 n@shamah )

(0639 >aph ) (4100 mah ) (2803 chashab )
3
:1 (2009 hinneh ) (0113 >adown ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(5493 cuwr ) (5493 cuwr ) (3389 Y@ruwshalaim ) (3063 Y@huwdah )

(4937 mish<en ) (4938 mish<enah ) (3605 kol ) (8172 sha<an )

(3899 lechem ) (3605 kol ) (4937 mish<en ) (4325 mayim )
:2 (1368 gibbowr ) (0376 >iysh ) (4421 milchamah ) (8199 shaphat

) (5030 nabiy> ) (7080 qacam ) (2204 zaqen )
:3 (8269 sar ) (2572 chamishshiym ) (3289 ya<ats ) (2450 chakam

) (2796 charash ) (0995 biyn ) (3908 lachash )
:4 (5414 nathan ) (5288 na<ar ) (8269 sar ) (8586 ta<aluwl )

(4910 mashal )
:5 (5971 <am ) (5065 nagas ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (0376

>iysh ) (0376 >iysh ) (7453 rea< ) (5288 na<ar ) (7292 rahab )

(7292 rahab ) (2204 zaqen ) (7034 qalah ) (3519 kabowd )
:6 (3588 kiy ) (0376 >iysh ) (8610 taphas ) (8610 taphas ) (0251

>ach ) (1004 bayith ) (0001 >ab ) (8071 simlah ) (7101 qatsiyn )

(2063 zo>th ) (4384 makshelah ) (8478 tachath ) (3027 yad )
:7 (3117 yowm ) (5375 nasa> ) (0559 >amar ) (2280 chabash )

(1004 bayith ) (0369 >ayin ) (3899 lechem ) (0369 >ayin ) (8071

simlah ) (7760 suwm ) (7101 qatsiyn ) (5971 <am )
:8 (3389 Y@ruwshalaim ) (3782 kashal ) (3063 Y@huwdah ) (5307

naphal ) (3588 kiy ) (3956 lashown ) (4611 ma<alal ) (0413 >el )

(3068 Y@hovah ) (4784 marah ) (5869 <ayin ) (3519 kabowd )
:9 (1971 hakkarah ) (6440 paniym ) (5707 <ed ) (5046 nagad )

(2403 chatta>ah ) (5467 C@dom ) (3582 kachad ) (0188 >owy )

(5315 nephesh ) (1580 gamal ) (7451 ra< ) (1992 hem )
:10 (0559 >amar ) (6662 tsaddiyq ) (2896 towb ) (0398 >akal )

(6529 p@riy ) (4611 ma<alal )
:11 (0188 >owy ) (7563 rasha< ) (7451 ra< ) (1576 g@muwl ) (3027

yad ) (6213 <asah )
:12 (5971 <am ) (5768 <owlel ) (5065 nagas ) (0802 >ishshah )

(4910 mashal ) (5971 <am ) (0833 >ashar ) (8582 ta<ah ) (1104

bala< ) (1870 derek ) (0734 >orach )
:13 (3068 Y@hovah ) (5324 natsab ) (7378 riyb ) (5975 <amad )

(1777 diyn ) (5971 <am )
:14 (3068 Y@hovah ) (0935 bow> ) (4941 mishpat ) (2204 zaqen )

(5971 <am ) (8269 sar ) (0398 >akal ) (3754 kerem ) (1500

g@zelah ) (6041 <aniy ) (1004 bayith )
:15 (4100 mah ) (1792 daka> ) (5971 <am ) (2912 tachan ) (6440

paniym ) (6041 <aniy ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (3069

Y@hovih ) (6635 tsaba> )
:16 (3068 Y@hovah ) (0559 >amar ) (1121 ben ) (6726 Tsiyown )

(1361 gabahh ) (3212 yalak ) (5186 natah ) (1627 garown ) (8265

saqar ) (5869 <ayin ) (1980 halak ) (2952 taphaph ) (3212 yalak

) (5913 <akac ) (7272 regel )
:17 (0136 >Adonay ) (5596 caphach ) (5597 cappachath ) (6936

qodqod ) (6936 qodqod ) (1121 ben ) (6726 Tsiyown ) (3068

Y@hovah ) (6168 <arah ) (6596 poth )
:18 (3117 yowm ) (0136 >Adonay ) (5493 cuwr ) (5493 cuwr ) (8597

tiph>arah ) (5914 <ekec ) (7636 shabiyc ) (7720 saharon ) (7720

saharon )
:19 (5188 n@tiyphah ) (8285 sherah ) (7479 ra<alah )
:20 (6287 p@>er ) (6807 ts@<adah ) (6807 ts@<adah ) (7196

qishshur ) (3908 lachash )
:21 (2885 tabba<ath ) (0639 >aph ) (5141 nexem )
:22 (4254 machalatsah ) (4254 machalatsah ) (4595 ma<ataphah )

(4304 mitpachath ) (2754 chariyt )
:23 (1549 gillayown ) (5466 cadiyn ) (6797 tsaniyph ) (7289

radiyd )
:24 (1961 hayah ) (8478 tachath ) (1314 besem ) (1314 besem )

(4716 maq ) (8478 tachath ) (2290 chagowr ) (5364 niqpah ) (8478

tachath ) (4639 ma<aseh ) (4748 miqsheh ) (7144 qorchah ) (8478

tachath ) (6614 p@thiygiyl ) (4228 machagoreth ) (8242 saq )

(3587 kiy ) (8478 tachath ) (3308 yophiy )
:25 (4962 math ) (5307 naphal ) (2719 chereb ) (1369 g@buwrah )

(4421 milchamah )
:26 (6607 pethach ) (0578 >anah ) (0056 >abal ) (5352 naqah )

(3427 yashab ) (0776 >erets )
4
:1 (3117 yowm ) (7651 sheba< ) (0802 >ishshah ) (2388 chazaq )

(2388 chazaq ) (0259 >echad ) (0376 >iysh ) (0559 >amar ) (0398

>akal ) (3899 lechem ) (3847 labash ) (8071 simlah ) (7535 raq )

(7121 qara> ) (8034 shem ) (0622 >acaph ) (2781 cherpah )
:2 (3117 yowm ) (6780 tsemach ) (3068 Y@hovah ) (6643 ts@biy )

(3519 kabowd ) (6529 p@riy ) (0776 >erets ) (1347 ga>own ) (8597

tiph>arah ) (6413 p@leytah ) (3478 Yisra>el )
:3 (1961 hayah ) (7604 sha>ar ) (6726 Tsiyown ) (3498 yathar )

(3389 Y@ruwshalaim ) (0559 >amar ) (6918 qadowsh ) (3605 kol )

(3789 kathab ) (2416 chay ) (3389 Y@ruwshalaim )
:4 (0518 >im ) (0136 >Adonay ) (7364 rachats ) (6675 tsow>ah )

(1121 ben ) (6726 Tsiyown ) (1740 duwach ) (1818 dam ) (3389

Y@ruwshalaim ) (7130 qereb ) (7307 ruwach ) (4941 mishpat )

(7307 ruwach ) (1197 ba<ar )
:5 (3068 Y@hovah ) (1254 bara> ) (3605 kol ) (4349 makown )

(2022 har ) (6726 Tsiyown ) (4744 miqra> ) (6051 <anan ) (6227

<ashan ) (3119 yowmam ) (5051 nogahh ) (3852 lehabah ) (0784

>esh ) (3915 layil ) (3605 kol ) (3519 kabowd ) (2646 chuppah )
:6 (5521 cukkah ) (6738 tsel ) (3119 yowmam ) (2721 choreb )

(4268 machaceh ) (4563 mictowr ) (2230 zerem ) (4306 matar )
5
:1 (4994 na> ) (7891 shiyr ) (3039 y@diyd ) (7892 shiyr ) (1730

dowd ) (3754 kerem ) (3039 y@diyd ) (3754 kerem ) (7161 qeren )
:2 (5823 <azaq ) (5619 caqal ) (5193 nata< ) (8321 soreq ) (8321

soreq ) (1129 banah ) (4026 migdal ) (8432 tavek ) (1571 gam )

(2672 chatsab ) (3342 yeqeb ) (8432 tavek ) (6960 qavah ) (6213

<asah ) (6213 <asah ) (6025 <enab ) (6213 <asah ) (6213 <asah )

(0891 b@>ushiym ) (0891 b@>ushiym )
:3 (6258 <attah ) (3427 yashab ) (3389 Y@ruwshalaim ) (0376

>iysh ) (3063 Y@huwdah ) (8199 shaphat ) (4994 na> ) (0996 beyn

) (3754 kerem )
:4 (4100 mah ) (6466 pa<al ) (5750 <owd ) (3754 kerem ) (6466

pa<al ) (4069 madduwa< ) (6960 qavah ) (6213 <asah ) (6213 <asah

) (6025 <enab ) (6213 <asah ) (6213 <asah ) (0891 b@>ushiym )

(0891 b@>ushiym )
:5 (6258 <attah ) (3045 yada< ) (6213 <asah ) (3754 kerem )

(5493 cuwr ) (5493 cuwr ) (4881 m@suwkah ) (0398 >akal ) (6555

parats ) (1447 gader ) (4823 mirmac )
:6 (1326 bathah ) (2167 zamar ) (3808 lo> ) (5737 <adar ) (5927

<alah ) (8068 shamiyr ) (7898 shayith ) (6680 tsavah ) (5645 <ab

) (4305 matar ) (4306 matar )
:7 (3754 kerem ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (1004 bayith )

(3478 Yisra>el ) (0376 >iysh ) (3063 Y@huwdah ) (8191 sha<shua<

) (5194 neta< ) (6970 Qowa< ) (4941 mishpat ) (2009 hinneh )

(4939 mispach ) (6666 ts@daqah ) (2009 hinneh ) (6818 tsa<aqah )
:8 (1945 howy ) (5060 naga< ) (1004 bayith ) (1004 bayith )

(7126 qarab ) (7704 sadeh ) (7704 sadeh ) (5704 <ad ) (0675

>Etsbown ) (4725 maqowm ) (3427 yashab ) (0905 bad ) (7130 qereb

) (0776 >erets )
:9 (0241 >ozen ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (7227 rab )

(1004 bayith ) (8047 shammah ) (1419 gadowl ) (2896 towb ) (0369

>ayin ) (3427 yashab )
:10 (3588 kiy ) (6235 <eser ) (6776 tsemed ) (3754 kerem ) (6213

<asah ) (0259 >echad ) (1324 bath ) (2233 zera< ) (2563 chomer )

(6213 <asah ) (0374 >eyphah )
:11 (1945 howy ) (7925 shakam ) (7925 shakam ) (1242 boqer )

(7291 radaph ) (7941 shekar ) (0309 >achar ) (5399 nesheph )

(3196 yayin ) (1814 dalaq )
:12 (3658 kinnowr ) (5035 nebel ) (8596 toph ) (2485 chaliyl )

(3196 yayin ) (4960 mishteh ) (5027 nabat ) (6467 po<al ) (3068

Y@hovah ) (3808 lo> ) (7200 ra>ah ) (4639 ma<aseh ) (3027 yad )
:13 (3651 ken ) (5971 <am ) (1540 galah ) (1097 b@liy ) (1847

da<ath ) (3519 kabowd ) (4962 math ) (7458 ra<ab ) (1995 hamown

) (6704 tsicheh ) (6772 tsama> )
:14 (3651 ken ) (7585 sh@>owl ) (7337 rachab ) (5315 nephesh )

(6473 pa<ar ) (6310 peh ) (1097 b@liy ) (2706 choq ) (1926 hadar

) (1995 hamown ) (7588 sha>own ) (5937 <alaz ) (3381 yarad )
:15 (0120 >adam ) (0120 >adam ) (7817 shachach ) (7817 shachach

) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (8213 shaphel ) (5869 <ayin )

(1364 gaboahh ) (8213 shaphel )
:16 (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (1361 gabahh ) (4941 mishpat

) (0410 >el ) (6918 qadowsh ) (6942 qadash ) (6666 ts@daqah )
:17 (3532 kebes ) (7462 ra<ah ) (1699 dober ) (2723 chorbah )

(4220 meach ) (1481 guwr ) (0398 >akal )
:18 (1945 howy ) (4900 mashak ) (5771 <avon ) (2256 chebel )

(7723 shav> ) (2402 chatta>ah ) (5699 <agalah ) (5688 <aboth )
:19 (0559 >amar ) (4116 mahar ) (2363 chuwsh ) (4639 ma<aseh )

(7200 ra>ah ) (6098 <etsah ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )

(7126 qarab ) (0935 bow> ) (3045 yada< )
:20 (1945 howy ) (0559 >amar ) (7451 ra< ) (2896 towb ) (2896

towb ) (7451 ra< ) (7760 suwm ) (2822 choshek ) (0216 >owr )

(0216 >owr ) (2822 choshek ) (7760 suwm ) (4751 mar ) (4966

mathowq ) (4966 mathowq ) (4751 mar )
:21 (1945 howy ) (2450 chakam ) (5869 <ayin ) (0995 biyn ) (6440

paniym )
:22 (1945 howy ) (1368 gibbowr ) (8354 shathah ) (3196 yayin )

(0582 >enowsh ) (2428 chayil ) (4537 macak ) (7941 shekar )
:23 (6663 tsadaq ) (7563 rasha< ) (7810 shachad ) (5493 cuwr )

(5493 cuwr ) (6666 ts@daqah ) (6662 tsaddiyq )
:24 (3651 ken ) (0784 >esh ) (0398 >akal ) (7179 qash ) (3852

lehabah ) (7503 raphah ) (2842 chashash ) (8328 sheresh ) (4716

maq ) (6525 perach ) (5927 <alah ) (0080 >abaq ) (3588 kiy )

(3988 ma>ac ) (8451 towrah ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(5006 na>ats ) (0565 >imrah ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )
:25 (0639 >aph ) (3068 Y@hovah ) (2734 charah ) (5971 <am )

(5186 natah ) (3027 yad ) (5921 <al ) (5221 nakah ) (2022 har )

(7264 ragaz ) (5038 n@belah ) (5478 cuwchah ) (7130 qereb )

(2351 chuwts ) (3605 kol ) (2063 zo>th ) (0639 >aph ) (7725

shuwb ) (3027 yad ) (5186 natah ) (5750 <owd )
:26 (5375 nasa> ) (5251 nec ) (1471 gowy ) (7350 rachowq ) (8319

sharaq ) (7097 qatseh ) (0776 >erets ) (2009 hinneh ) (0935 bow>

) (4120 m@herah ) (7031 qal )
:27 (0369 >ayin ) (5889 <ayeph ) (3808 lo> ) (3782 kashal )

(3808 lo> ) (5123 nuwm ) (3808 lo> ) (3463 yashen ) (3808 lo> )

(0232 >ezowr ) (2504 chalats ) (6605 pathach ) (3808 lo> ) (8288

s@rowk ) (5275 na<al ) (5423 nathaq )
:28 (0834 >aher ) (2671 chets ) (8150 shanan ) (3605 kol ) (7198

qesheth ) (1869 darak ) (5483 cuwc ) (6541 parcah ) (2803

chashab ) (6864 tsor ) (1534 galgal )
:29 (7581 sh@agah ) (3833 labiy> ) (7580 sha>ag ) (3715 k@phiyr

) (3715 k@phiyr ) (5098 naham ) (0270 >achaz ) (2964 tereph )

(6403 palat ) (6403 palat ) (0369 >ayin ) (5337 natsal )
:30 (3117 yowm ) (5098 naham ) (5921 <al ) (5100 n@hamah ) (3220

yam ) (5027 nabat ) (0776 >erets ) (2009 hinneh ) (2822 choshek

) (6862 tsar ) (0216 >owr ) (2821 chashak ) (6183 <ariyph )
6
:1 (8141 shaneh ) (4428 melek ) (5818 <Uzziyah ) (4194 maveth )

(7200 ra>ah ) (0136 >Adonay ) (3427 yashab ) (3678 kicce> )

(7311 ruwm ) (5375 nasa> ) (7757 shuwl ) (4390 male> ) (1964

heykal )
:2 (4605 ma<al ) (5975 <amad ) (8314 saraph ) (0259 >echad )

(0259 >echad ) (8337 shesh ) (3671 kanaph ) (8147 sh@nayim )

(3680 kacah ) (6440 paniym ) (8147 sh@nayim ) (3680 kacah )

(7272 regel ) (8147 sh@nayim ) (5774 <uwph )
:3 (7121 qara> ) (2088 zeh ) (0559 >amar ) (6918 qadowsh ) (6918

qadowsh ) (6918 qadowsh ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (3605

kol ) (0776 >erets ) (4393 m@lo> ) (3519 kabowd )
:4 (0520 >ammah ) (5592 caph ) (5128 nuwa< ) (6963 qowl ) (7121

qara> ) (1004 bayith ) (4390 male> ) (6227 <ashan )
:5 (0559 >amar ) (0188 >owy ) (1820 damah ) (3588 kiy ) (0376

>iysh ) (2931 tame> ) (8193 saphah ) (3427 yashab ) (8432 tavek

) (5971 <am ) (2931 tame> ) (8193 saphah ) (5869 <ayin ) (7200

ra>ah ) (4428 melek ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )
:6 (5774 <uwph ) (0259 >echad ) (8314 saraph ) (7531 ritspah )

(7531 ritspah ) (3027 yad ) (3947 laqach ) (4457 melqach ) (5921

<al ) (4196 mizbeach )
:7 (5060 naga< ) (6310 peh ) (0559 >amar ) (2009 hinneh ) (2088

zeh ) (5060 naga< ) (8193 saphah ) (5771 <avon ) (5493 cuwr )

(5493 cuwr ) (2403 chatta>ah ) (3722 kaphar )
:8 (8085 shama< ) (6963 qowl ) (0136 >Adonay ) (0559 >amar )

(7971 shalach ) (4310 miy ) (3212 yalak ) (0559 >amar ) (2005

hen ) (7971 shalach )
:9 (0559 >amar ) (3212 yalak ) (0559 >amar ) (2088 zeh ) (5971

<am ) (8085 shama< ) (0995 biyn ) (7200 ra>ah ) (3045 yada< )
:10 (3820 leb ) (2088 zeh ) (5971 <am ) (8082 shamen ) (0241

>ozen ) (3513 kabad ) (8173 sha<a< ) (5869 <ayin ) (6435 pen )

(7200 ra>ah ) (5869 <ayin ) (8085 shama< ) (0241 >ozen ) (0995

biyn ) (3824 lebab ) (7725 shuwb ) (7495 rapha> )
:11 (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (5704 <ad ) (5704 <ad ) (0559

>amar ) (5704 <ad ) (5892 <iyr ) (7582 sha>ah ) (0369 >ayin )

(3427 yashab ) (1004 bayith ) (0369 >ayin ) (0120 >adam ) (0127

>adamah ) (8077 sh@mamah )
:12 (3068 Y@hovah ) (7368 rachaq ) (0120 >adam ) (7368 rachaq )

(7227 rab ) (5805 <azuwbah ) (7130 qereb ) (0776 >erets )
:13 (5750 <owd ) (6224 <asiyriy ) (7725 shuwb ) (1197 ba<ar )

(0424 >elah ) (0437 >allown ) (0834 >aher ) (4678 matstsebeth )

(0834 >aher ) (7995 shalleketh ) (6944 qodesh ) (2233 zera< )

(4678 matstsebeth )
7
:1 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (0271 >Achaz ) (1121 ben ) (3147

Yowtham ) (1121 ben ) (5818 <Uzziyah ) (4428 melek ) (3063

Y@huwdah ) (4428 melek ) (0758 >Aram ) (6492 Peqach ) (1121 ben

) (7425 R@malyahuw ) (4428 melek ) (3478 Yisra>el ) (5927 <alah

) (3389 Y@ruwshalaim ) (4421 milchamah ) (5921 <al ) (3201 yakol

) (3898 lacham ) (5921 <al )
:2 (5046 nagad ) (1004 bayith ) (1732 David ) (0559 >amar )

(0758 >Aram ) (5117 nuwach ) (0669 >Ephrayim ) (3824 lebab )

(5128 nuwa< ) (3824 lebab ) (5971 <am ) (6086 <ets ) (3293 ya<ar

) (5128 nuwa< ) (7307 ruwach )
:3 (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (3470 Y@sha<yah ) (3318 yatsa>

) (3318 yatsa> ) (4994 na> ) (7125 qir>ah ) (0271 >Achaz ) (7610

Sh@>ar Yashuwb ) (1121 ben ) (0413 >el ) (7097 qatseh ) (8585

t@<alah ) (5945 >elyown ) (1295 b@rekah ) (4546 m@cillah ) (3526

kabac ) (7704 sadeh )
:4 (0559 >amar ) (8104 shamar ) (8252 shaqat ) (3372 yare> )

(0408 >al ) (3824 lebab ) (8147 sh@nayim ) (2180 zanab ) (0428

>el-leh ) (6226 <ashen ) (0181 >uwd ) (2750 choriy ) (0639 >aph

) (7526 R@tsiyn ) (0758 >Aram ) (1121 ben ) (7425 R@malyahuw )
:5 (0758 >Aram ) (0669 >Ephrayim ) (1121 ben ) (7425 R@malyahuw

) (7451 ra< ) (3289 ya<ats ) (5921 <al ) (0559 >amar )
:6 (5927 <alah ) (3063 Y@huwdah ) (6972 quwts ) (1234 baqa< )

(4428 melek ) (8432 tavek ) (1121 ben ) (2870 tab@>el )
:7 (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih )

(6965 quwm ) (3808 lo> ) (1961 hayah )
:8 (7218 ro>sh ) (0758 >Aram ) (1834 Dammeseq ) (7218 ro>sh )

(1834 Dammeseq ) (7526 R@tsiyn ) (7657 shib<iym. ) (2568 chamesh

) (8141 shaneh ) (0669 >Ephrayim ) (2844 chath ) (5971 <am )
:9 (7218 ro>sh ) (0669 >Ephrayim ) (8111 Shom@rown ) (7218 ro>sh

) (8111 Shom@rown ) (7425 R@malyahuw ) (1121 ben ) (0518 >im )

(0539 >aman ) (3588 kiy ) (0539 >aman )
:10 (3068 Y@hovah ) (1696 dabar ) (3254 yacaph ) (0271 >Achaz )

(0559 >amar )
:11 (7592 sha>al ) (0226 >owth ) (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym

) (7592 sha>al ) (6009 <amaq ) (0176 >ow ) (1361 gabahh ) (4605

ma<al )
:12 (0271 >Achaz ) (0559 >amar ) (7592 sha>al ) (3808 lo> )

(5254 nacah ) (3068 Y@hovah )
:13 (0559 >amar ) (8085 shama< ) (4994 na> ) (1004 bayith )

(1732 David ) (4592 m@<at ) (3811 la>ah ) (0582 >enowsh ) (3811

la>ah ) (0430 >elohiym ) (1571 gam )
:14 (3651 ken ) (0136 >Adonay ) (1931 huw> ) (5414 nathan )

(0226 >owth ) (2009 hinneh ) (5959 <almah ) (2030 hareh ) (3205

yalad ) (1121 ben ) (7121 qara> ) (8034 shem ) (6005 <Immanuw>el

)
:15 (2529 chem>ah ) (1706 d@bash ) (0398 >akal ) (3045 yada< )

(3988 ma>ac ) (7451 ra< ) (0977 bachar ) (2896 towb )
:16 (2962 terem ) (5288 na<ar ) (3045 yada< ) (3988 ma>ac )

(7451 ra< ) (0977 bachar ) (2896 towb ) (0127 >adamah ) (6973

quwts ) (5800 <azab ) (8147 sh@nayim ) (4428 melek )
:17 (3068 Y@hovah ) (0935 bow> ) (5971 <am ) (0001 >ab ) (1004

bayith ) (3117 yowm ) (0935 bow> ) (3117 yowm ) (0669 >Ephrayim

) (5493 cuwr ) (3063 Y@huwdah ) (0853 >eth ) (4428 melek ) (0804

>Ashshuwr )
:18 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (8319 sharaq )

(2070 z@buwb ) (7097 qatseh ) (2975 y@<or ) (4714 Mitsrayim )

(1682 d@bowrah ) (0776 >erets ) (0804 >Ashshuwr )
:19 (0935 bow> ) (5117 nuwach ) (3605 kol ) (1327 battah ) (5158

nachal ) (5357 naqiyq ) (5553 cela< ) (3605 kol ) (5285

na<atsuwts ) (3605 kol ) (5097 nahalol )
:20 (1931 huw> ) (3117 yowm ) (0136 >Adonay ) (1548 galach )

(8593 ta<ar ) (7917 s@kiyrah ) (5676 <eber ) (5104 nahar ) (4428

melek ) (0804 >Ashshuwr ) (7218 ro>sh ) (8181 se<ar ) (7272

regel ) (1571 gam ) (5595 caphah ) (2206 zaqan )
:21 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (0376 >iysh ) (2421 chayah )

(1241 baqar ) (5697 <eglah ) (8147 sh@nayim ) (6629 tso>n )
:22 (1961 hayah ) (7230 rob ) (2461 chalab ) (6213 <asah ) (0398

>akal ) (2529 chem>ah ) (2529 chem>ah ) (1706 d@bash ) (3605 kol

) (0398 >akal ) (3498 yathar ) (0776 >erets )
:23 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (3605 kol ) (4725 maqowm ) (0834

>aher ) (0505 >eleph ) (1612 gephen ) (0505 >eleph ) (3701

keceph ) (8068 shamiyr ) (7898 shayith )
:24 (2671 chets ) (7198 qesheth ) (0935 bow> ) (8033 sham )

(3588 kiy ) (3605 kol ) (0776 >erets ) (1961 hayah ) (8068

shamiyr ) (7898 shayith )
:25 (3605 kol ) (2022 har ) (5737 <adar ) (4576 ma<der ) (0935

bow> ) (8033 sham ) (3374 yir>ah ) (8068 shamiyr ) (7898 shayith

) (4916 mishlowach ) (7794 showr ) (4823 mirmac ) (7716 seh )

(7716 seh )
8
:1 (3068 Y@hovah ) (0559 >amar ) (3947 laqach ) (1419 gadowl )

(1549 gillayown ) (3789 kathab ) (0582 >enowsh ) (2747 cheret )

(4122 Maher Shalal Chash Baz )
:2 (0539 >aman ) (5707 <ed ) (5749 <uwd ) (0223 >Uwriyah ) (3548

kohen ) (2148 Z@karyah ) (1121 ben ) (3000 Y@berekyahuw )
:3 (7126 qarab ) (5031 n@biy>ah ) (2030 hareh ) (3205 yalad )

(1121 ben ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (7121 qara> ) (8034

shem ) (4122 Maher Shalal Chash Baz )
:4 (2962 terem ) (5288 na<ar ) (3045 yada< ) (7121 qara> ) (0001

>ab ) (0517 >em ) (2428 chayil ) (1834 Dammeseq ) (7998 shalal )

(8111 Shom@rown ) (5375 nasa> ) (6440 paniym ) (4428 melek )

(0804 >Ashshuwr )
:5 (3068 Y@hovah ) (1696 dabar ) (3254 yacaph ) (0559 >amar )
:6 (2088 zeh ) (5971 <am ) (3988 ma>ac ) (4325 mayim ) (7975

Shiloach ) (1980 halak ) (0328 >at ) (4885 masows ) (7526

R@tsiyn ) (7425 R@malyahuw ) (1121 ben )
:7 (3651 ken ) (2009 hinneh ) (0136 >Adonay ) (5927 <alah )

(4325 mayim ) (5104 nahar ) (6099 <atsuwm ) (7227 rab ) (0853

>eth ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (3605 kol ) (3519 kabowd

) (5927 <alah ) (5921 <al ) (3605 kol ) (0650 >aphiyq ) (1980

halak ) (5921 <al ) (3605 kol ) (1415 gadah )
:8 (2498 chalaph ) (3063 Y@huwdah ) (7857 shataph ) (5674 <abar

) (5674 <abar ) (5060 naga< ) (6677 tsavva>r ) (4298 muttah )

(3671 kanaph ) (4393 m@lo> ) (7341 rochab ) (0776 >erets ) (6005

<Immanuw>el )
:9 (7489 ra<a< ) (5971 <am ) (2844 chath ) (0238 >azan ) (3605

kol ) (4801 merchaq ) (0776 >erets ) (0247 >azar ) (2844 chath )

(0247 >azar ) (2844 chath )
:10 (6098 <etsah ) (6565 parar ) (1696 dabar ) (1697 dabar )

(6965 quwm ) (0410 >el )
:11 (3068 Y@hovah ) (0559 >amar ) (3541 koh ) (2393 chezqah )

(3027 yad ) (3256 yacar ) (3212 yalak ) (1870 derek ) (2088 zeh

) (5971 <am ) (0559 >amar )
:12 (0559 >amar ) (7195 qesher ) (3605 kol ) (0834 >aher ) (2088

zeh ) (5971 <am ) (0559 >amar ) (7195 qesher ) (3808 lo> ) (3372

yare> ) (4172 mowra> ) (3808 lo> ) (6206 <arats )
:13 (6942 qadash ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (4172 mowra> )

(6206 <arats )
:14 (4720 miqdash ) (0068 >eben ) (5063 negeph ) (6697 tsuwr )

(4383 mikshowl ) (8147 sh@nayim ) (1004 bayith ) (3478 Yisra>el

) (6341 pach ) (4170 mowqesh ) (3427 yashab ) (3389 Y@ruwshalaim

)
:15 (7227 rab ) (3782 kashal ) (5307 naphal ) (7665 shabar )

(3369 yaqosh ) (3920 lakad )
:16 (6887 tsarar ) (8584 t@<uwdah ) (2856 chatham ) (8451 towrah

) (3928 limmuwd )
:17 (2442 chakah ) (3068 Y@hovah ) (5641 cathar ) (6440 paniym )

(1004 bayith ) (3290 Ya<aqob ) (6960 qavah )
:18 (2009 hinneh ) (3206 yeled ) (0834 >aher ) (3068 Y@hovah )

(5414 nathan ) (0226 >owth ) (4159 mowpheth ) (3478 Yisra>el )

(3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (7931 shakan ) (2022 har ) (6726

Tsiyown )
:19 (3588 kiy ) (0559 >amar ) (1875 darash ) (0178 >owb ) (3049

yidd@<oniy ) (6850 tsaphaph ) (1897 hagah ) (5971 <am ) (1875

darash ) (0430 >elohiym ) (2416 chay ) (4191 muwth )
:20 (8451 towrah ) (8584 t@<uwdah ) (0518 >im ) (0559 >amar )

(2088 zeh ) (1697 dabar ) (0834 >aher ) (0369 >ayin ) (7837

shachar )
:21 (5674 <abar ) (7185 qashah ) (7456 ra<eb ) (1961 hayah )

(3588 kiy ) (7456 ra<eb ) (7107 qatsaph ) (7043 qalal ) (4428

melek ) (0430 >elohiym ) (6437 panah ) (4605 ma<al )
:22 (5027 nabat ) (0776 >erets ) (2009 hinneh ) (6869 tsarah )

(2825 chashekah ) (4588 ma<uwph ) (6695 tsowq ) (5080 nadach )

(0653 >aphelah )
9
:1 (3588 kiy ) (4155 muw<aph ) (4164 muwtsaq ) (6256 <eth )

(7223 ri>shown ) (7043 qalal ) (7043 qalal ) (0776 >erets )

(2074 Z@buwluwn ) (0776 >erets ) (5321 Naphtaliy ) (0314

>acharown ) (3513 kabad ) (3513 kabad ) (1870 derek ) (3220 yam

) (5676 <eber ) (3383 Yarden ) (1551 Galiyl ) (1471 gowy )
:2 (5971 <am ) (1980 halak ) (2822 choshek ) (7200 ra>ah ) (1419

gadowl ) (0216 >owr ) (3427 yashab ) (0776 >erets ) (6757

tsalmaveth ) (6757 tsalmaveth ) (0216 >owr ) (5050 nagahh )
:3 (7235 rabah ) (1471 gowy ) (1431 gadal ) (8057 simchah )

(8055 samach ) (6440 paniym ) (8055 samach ) (7105 qatsiyr )

(1523 giyl ) (2505 chalaq ) (7998 shalal )
:4 (2865 chathath ) (5923 <ol ) (5448 cobel ) (4294 matteh )

(7926 sh@kem ) (7626 shebet ) (5065 nagas ) (3117 yowm ) (4080

Midyan )
:5 (3605 kol ) (5430 c@>own ) (5431 ca>an ) (7494 ra<ash ) (8071

simlah ) (1556 galal ) (1818 dam ) (8316 s@rephah ) (3980

ma>akoleth ) (0784 >esh )
:6 (3206 yeled ) (3205 yalad ) (1121 ben ) (5414 nathan ) (4951

misrah ) (7926 sh@kem ) (8034 shem ) (7121 qara> ) (6382 pele> )

(3289 ya<ats ) (1368 gibbowr ) (0410 >el ) (5703 <ad ) (0001 >ab

) (8269 sar ) (7965 shalowm )
:7 (4768 marbiyth ) (4951 misrah ) (7965 shalowm ) (0369 >ayin )

(7093 qets ) (3678 kicce> ) (1732 David ) (4467 mamlakah ) (3559

kuwn ) (5582 ca<ad ) (4941 mishpat ) (6666 ts@daqah ) (6258

<attah ) (5769 <owlam ) (7068 qin>ah ) (3068 Y@hovah ) (6635

tsaba> ) (6213 <asah ) (2063 zo>th )
:8 (3068 Y@hovah ) (7971 shalach ) (1697 dabar ) (3290 Ya<aqob )

(5307 naphal ) (3478 Yisra>el )
:9 (3605 kol ) (5971 <am ) (3045 yada< ) (0669 >Ephrayim ) (3427

yashab ) (8111 Shom@rown ) (0559 >amar ) (1346 ga<avah ) (1433

godel ) (3824 lebab )
:10 (3843 l@benah ) (5307 naphal ) (1129 banah ) (1496 gaziyth )

(1496 gaziyth ) (8256 shaqam ) (1438 gada< ) (1438 gada< ) (2498

chalaph ) (0730 >erez )
:11 (3068 Y@hovah ) (7682 sagab ) (6862 tsar ) (7526 R@tsiyn )

(5921 <al ) (5526 cakak ) (0341 >oyeb )
:12 (0758 >Aram ) (6924 qedem ) (6430 P@lishtiy ) (0268 >achowr

) (0398 >akal ) (3478 Yisra>el ) (6605 pathach ) (6310 peh )

(3605 kol ) (2063 zo>th ) (0639 >aph ) (7725 shuwb ) (3027 yad )

(5186 natah ) (5750 <owd )
:13 (5971 <am ) (7725 shuwb ) (5221 nakah ) (3808 lo> ) (1875

darash ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )
:14 (3068 Y@hovah ) (3772 karath ) (3478 Yisra>el ) (7218 ro>sh

) (2180 zanab ) (3712 kippah ) (0100 >agmown ) (0259 >echad )

(3117 yowm )
:15 (2204 zaqen ) (7218 ro>sh ) (5030 nabiy> ) (3384 yarah )

(8267 sheqer ) (2180 zanab )
:16 (0833 >ashar ) (2088 zeh ) (5971 <am ) (8582 ta<ah ) (0833

>ashar ) (1104 bala< )
:17 (0136 >Adonay ) (3808 lo> ) (8055 samach ) (0970 bachuwr )

(3808 lo> ) (7355 racham ) (3490 yathowm ) (0490 >almanah )

(3605 kol ) (2611 chaneph ) (7489 ra<a< ) (3605 kol ) (6310 peh

) (1696 dabar ) (5039 n@balah ) (3605 kol ) (2063 zo>th ) (0639

>aph ) (7725 shuwb ) (3027 yad ) (5186 natah ) (5750 <owd )
:18 (7564 rish<ah ) (1197 ba<ar ) (0784 >esh ) (0398 >akal )

(8068 shamiyr ) (7898 shayith ) (3341 yatsath ) (5442 c@bak )

(3293 ya<ar ) (0055 >abak ) (1348 ge>uwth ) (6227 <ashan )
:19 (5678 <ebrah ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (0776 >erets )

(6272 <atham ) (5971 <am ) (3980 ma>akoleth ) (0784 >esh ) (3808

lo> ) (0376 >iysh ) (2550 chamal ) (0251 >ach )
:20 (1504 gazar ) (5921 <al ) (3225 yamiyn ) (3225 yamiyn )

(7456 ra<eb ) (0398 >akal ) (5921 <al ) (8040 s@mo>wl ) (8040

s@mo>wl ) (7646 saba< ) (0398 >akal ) (0376 >iysh ) (1320 basar

) (2220 z@rowa< )
:21 (4519 M@nashsheh ) (0669 >Ephrayim ) (0669 >Ephrayim ) (4519

M@nashsheh ) (3162 yachad ) (5921 <al ) (3063 Y@huwdah ) (3605

kol ) (2063 zo>th ) (0639 >aph ) (7725 shuwb ) (3027 yad ) (5186

natah ) (5750 <owd )
10
:1 (1945 howy ) (2710 chaqaq ) (0205 >aven ) (2711 cheqeq )

(3789 kathab ) (5999 <amal ) (3789 kathab )
:2 (5186 natah ) (5186 natah ) (1800 dal ) (1779 diyn ) (1497

gazal ) (1497 gazal ) (4941 mishpat ) (6041 <aniy ) (5971 <am )

(0490 >almanah ) (7998 shalal ) (0962 bazaz ) (3490 yathowm )
:3 (4100 mah ) (6213 <asah ) (3117 yowm ) (6486 p@quddah ) (7722

show> ) (0935 bow> ) (4801 merchaq ) (4310 miy ) (5127 nuwc )

(5833 <ezrah ) (0575 >an ) (5800 <azab ) (3519 kabowd )
:4 (1115 biltiy ) (3766 kara< ) (3766 kara< ) (8478 tachath )

(0616 >acciyr ) (5307 naphal ) (8478 tachath ) (2026 harag )

(3605 kol ) (2063 zo>th ) (0639 >aph ) (7725 shuwb ) (3027 yad )

(5186 natah ) (5750 <owd )
:5 (0804 >Ashshuwr ) (7626 shebet ) (0639 >aph ) (4294 matteh )

(3027 yad ) (2195 za<am )
:6 (7971 shalach ) (2611 chaneph ) (1471 gowy ) (5921 <al )

(5971 <am ) (5678 <ebrah ) (6680 tsavah ) (7997 shalal ) (7998

shalal ) (0962 bazaz ) (0957 baz ) (4823 mirmac ) (2563 chomer )

(2351 chuwts )
:7 (1819 damah ) (3651 ken ) (3808 lo> ) (3824 lebab ) (2803

chashab ) (3651 ken ) (3824 lebab ) (8045 shamad ) (3772 karath

) (1471 gowy ) (4592 m@<at )
:8 (0559 >amar ) (8269 sar ) (3162 yachad ) (4428 melek )
:9 (3641 Kalneh ) (3751 Kark@miysh ) (2574 Chamath ) (0774

>Arpad ) (8111 Shom@rown ) (1834 Dammeseq )
:10 (3027 yad ) (4672 matsa> ) (4467 mamlakah ) (0457 >eliyl )

(6456 p@ciyl ) (3389 Y@ruwshalaim ) (8111 Shom@rown )
:11 (6466 pa<al ) (8111 Shom@rown ) (0457 >eliyl ) (3651 ken )

(6213 <asah ) (3389 Y@ruwshalaim ) (6091 <atsab )
:12 (1961 hayah ) (3588 kiy ) (0136 >Adonay ) (1214 batsa< )

(4639 ma<aseh ) (2022 har ) (6726 Tsiyown ) (3389 Y@ruwshalaim )

(6485 paqad ) (6529 p@riy ) (1433 godel ) (3824 lebab ) (4428

melek ) (0804 >Ashshuwr ) (8597 tiph>arah ) (7312 ruwm ) (5869

<ayin )
:13 (0559 >amar ) (3581 koach ) (3027 yad ) (6466 pa<al ) (2451

chokmah ) (0995 biyn ) (5493 cuwr ) (1367 g@buwlah ) (5971 <am )

(8154 shacah ) (6259 <athuwd ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (3427

yashab ) (3524 kabbiyr )
:14 (3027 yad ) (4672 matsa> ) (7064 qen ) (2428 chayil ) (5971

<am ) (0622 >acaph ) (1000 beytsah ) (5800 <azab ) (0622 >acaph

) (3605 kol ) (0776 >erets ) (3808 lo> ) (5074 nadad ) (3671

kanaph ) (6473 pa<ar ) (6310 peh ) (6850 tsaphaph )
:15 (1631 garzen ) (6286 pa>ar ) (5921 <al ) (2672 chatsab )

(4883 massowr ) (1431 gadal ) (5921 <al ) (5130 nuwph ) (7626

shebet ) (5130 nuwph ) (7311 ruwm ) (4294 matteh ) (7311 ruwm )

(3808 lo> ) (6086 <ets )
:16 (3651 ken ) (0113 >adown ) (0136 >Adonay ) (6635 tsaba> )

(7971 shalach ) (4924 mashman ) (7332 razown ) (8478 tachath )

(3519 kabowd ) (3344 yaqad ) (3350 y@qowd ) (3345 y@qad ) (0784

>esh )
:17 (0216 >owr ) (3478 Yisra>el ) (0784 >esh ) (6918 qadowsh )

(3852 lehabah ) (1197 ba<ar ) (0398 >akal ) (7898 shayith )

(8068 shamiyr ) (0259 >echad ) (3117 yowm )
:18 (3615 kalah ) (3519 kabowd ) (3293 ya<ar ) (3759 karmel )

(5315 nephesh ) (1320 basar ) (5264 nacac ) (4549 macac )
:19 (7605 sh@>ar ) (6086 <ets ) (3293 ya<ar ) (4557 micpar )

(5288 na<ar ) (3789 kathab )
:20 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (7605 sh@>ar ) (3478 Yisra>el )

(6413 p@leytah ) (1004 bayith ) (3290 Ya<aqob ) (3808 lo> )

(5750 <owd ) (3254 yacaph ) (4937 mish<en ) (5221 nakah ) (8172

sha<an ) (3068 Y@hovah ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (0571

>emeth )
:21 (7605 sh@>ar ) (7725 shuwb ) (7605 sh@>ar ) (3290 Ya<aqob )

(1368 gibbowr ) (0410 >el )
:22 (0518 >im ) (5971 <am ) (3478 Yisra>el ) (2344 chowl ) (3220

yam ) (7605 sh@>ar ) (7725 shuwb ) (3631 killayown ) (2782

charats ) (7857 shataph ) (6666 ts@daqah )
:23 (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (6635 tsaba> ) (6213 <asah )

(3617 kalah ) (2782 charats ) (7130 qereb ) (3605 kol ) (0776

>erets )
:24 (3651 ken ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069

Y@hovih ) (6635 tsaba> ) (5971 <am ) (3427 yashab ) (6726

Tsiyown ) (3372 yare> ) (0804 >Ashshuwr ) (5221 nakah ) (7626

shebet ) (5375 nasa> ) (4294 matteh ) (5921 <al ) (1870 derek )

(4714 Mitsrayim )
:25 (5750 <owd ) (4213 miz<ar ) (4592 m@<at ) (2195 za<am )

(3615 kalah ) (0639 >aph ) (8399 tabliyth )
:26 (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (5782 <uwr ) (7752 showt )

(4347 makkah ) (4080 Midyan ) (6697 tsuwr ) (6157 <arob ) (4294

matteh ) (3220 yam ) (5375 nasa> ) (1870 derek ) (4714 Mitsrayim

)
:27 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (5448 cobel ) (5493 cuwr ) (5493

cuwr ) (5921 <al ) (7926 sh@kem ) (5923 <ol ) (5921 <al ) (6677

tsavva>r ) (5923 <ol ) (2254 chabal ) (6440 paniym ) (8081

shemen )
:28 (0935 bow> ) (5857 <Ay ) (5674 <abar ) (4051 Migrown ) (4363

Mikmac ) (6485 paqad ) (3627 k@liy )
:29 (5674 <abar ) (5674 <abar ) (4569 ma<abar ) (3885 luwn )

(4411 malown ) (1387 Geba< ) (7414 Ramah ) (2729 charad ) (1390

Gib<ah ) (7586 Sha>uwl ) (5127 nuwc )
:30 (6670 tsahal ) (6963 qowl ) (1323 bath ) (1554 Galliym )

(7181 qashab ) (3919 Layish ) (6041 <aniy ) (6068 <Anathowth )
:31 (4088 Madmenah ) (5074 nadad ) (3427 yashab ) (1374 Gebiym )

(5756 <uwz )
:32 (5750 <owd ) (5975 <amad ) (5011 Nob ) (3117 yowm ) (5130

nuwph ) (3027 yad ) (2022 har ) (1004 bayith ) (6726 Tsiyown )

(1389 gib<ah ) (3389 Y@ruwshalaim )
:33 (2009 hinneh ) (0113 >adown ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(5586 ca<aph ) (6288 p@>orah ) (4637 ma<aratsah ) (7312 ruwm )

(6967 qowmah ) (1438 gada< ) (1438 gada< ) (1364 gaboahh ) (8213

shaphel )
:34 (5362 naqaph ) (5442 c@bak ) (3293 ya<ar ) (1270 barzel )

(3844 L@banown ) (5307 naphal ) (0117 >addiyr )
11
:1 (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (2415 choter ) (1503 geza> )

(3448 Yishay ) (5342 netser ) (6509 parah ) (8328 sheresh )
:2 (7307 ruwach ) (3068 Y@hovah ) (5117 nuwach ) (7307 ruwach )

(2451 chokmah ) (0998 biynah ) (7307 ruwach ) (6098 <etsah )

(1369 g@buwrah ) (7307 ruwach ) (1847 da<ath ) (3374 yir>ah )

(3068 Y@hovah )
:3 (7306 ruwach ) (3374 yir>ah ) (3068 Y@hovah ) (8199 shaphat )

(4758 mar>eh ) (5869 <ayin ) (3808 lo> ) (3198 yakach ) (0310

>achar ) (4926 mishma< ) (0241 >ozen )
:4 (6664 tsedeq ) (8199 shaphat ) (1800 dal ) (3198 yakach )

(4334 miyshowr ) (6035 <anav ) (0776 >erets ) (5221 nakah )

(0776 >erets ) (7626 shebet ) (6310 peh ) (7307 ruwach ) (8193

saphah ) (4191 muwth ) (7563 rasha< )
:5 (6664 tsedeq ) (0232 >ezowr ) (4975 mothen ) (0530 >emuwnah )

(0232 >ezowr ) (2504 chalats )
:6 (2061 z@>eb ) (1481 guwr ) (3532 kebes ) (5246 namer ) (7257

rabats ) (7257 rabats ) (1423 g@diy ) (5695 <egel ) (3715

k@phiyr ) (3715 k@phiyr ) (4806 m@riy> ) (3162 yachad ) (6995

qoten ) (5288 na<ar ) (5090 nahag )
:7 (6510 parah ) (1677 dob ) (7462 ra<ah ) (3206 yeled ) (7257

rabats ) (7257 rabats ) (3162 yachad ) (0738 >ariy ) (0398 >akal

) (8401 teben ) (1241 baqar )
:8 (3243 yanaq ) (8173 sha<a< ) (5921 <al ) (2356 chowr ) (6620

pethen ) (1580 gamal ) (1911 hadah ) (3027 yad ) (5921 <al )

(6848 tsepha< ) (3975 m@uwrah )
:9 (7489 ra<a< ) (3808 lo> ) (7843 shachath ) (3605 kol ) (6944

qodesh ) (2022 har ) (0776 >erets ) (4390 male> ) (1844 de<ah )

(3068 Y@hovah ) (4325 mayim ) (3680 kacah ) (3220 yam )
:10 (3117 yowm ) (8328 sheresh ) (3448 Yishay ) (0834 >aher )

(5975 <amad ) (5251 nec ) (5971 <am ) (1471 gowy ) (1875 darash

) (4496 m@nuwchah ) (3519 kabowd )
:11 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (0136 >Adonay ) (3027 yad ) (3254

yacaph ) (8145 sheniy ) (6256 <eth ) (7069 qanah ) (7605 sh@>ar

) (5971 <am ) (0834 >aher ) (7604 sha>ar ) (0804 >Ashshuwr )

(4714 Mitsrayim ) (6624 Pathrowc ) (3568 Kuwsh ) (5867 <Eylam )

(8152 Shin<ar ) (2574 Chamath ) (0339 >iy ) (3220 yam )
:12 (5375 nasa> ) (5251 nec ) (1471 gowy ) (0622 >acaph ) (1760

dachah ) (3478 Yisra>el ) (6908 qabats ) (5310 naphats ) (3063

Y@huwdah ) (0702 >arba< ) (3671 kanaph ) (0776 >erets )
:13 (7068 qin>ah ) (0669 >Ephrayim ) (5493 cuwr ) (6887 tsarar )

(3063 Y@huwdah ) (3772 karath ) (0669 >Ephrayim ) (7065 qana> )

(3063 Y@huwdah ) (3063 Y@huwdah ) (6887 tsarar ) (0669 >Ephrayim

)
:14 (5774 <uwph ) (3802 katheph ) (6430 P@lishtiy ) (3220 yam )

(0962 bazaz ) (6924 qedem ) (3162 yachad ) (7971 shalach ) (3027

yad ) (0123 >Edom ) (4124 Mow>ab ) (1121 ben ) (5983 <Ammown )

(4928 mishma<ath )
:15 (3068 Y@hovah ) (2763 charam ) (3956 lashown ) (4714

Mitsrayim ) (3220 yam ) (5868 <ayam ) (7307 ruwach ) (5130 nuwph

) (3027 yad ) (5921 <al ) (5104 nahar ) (5221 nakah ) (7651

sheba< ) (5158 nachal ) (1869 darak ) (1869 darak ) (5275 na<al )
:16 (4546 m@cillah ) (7605 sh@>ar ) (5971 <am ) (0834 >aher )

(7604 sha>ar ) (0804 >Ashshuwr ) (3478 Yisra>el ) (3117 yowm )

(5927 <alah ) (0776 >erets ) (4714 Mitsrayim )
12
:1 (3117 yowm ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (3034 yadah )

(3588 kiy ) (0599 >anaph ) (0639 >aph ) (7725 shuwb ) (5162

nacham )
:2 (2009 hinneh ) (0410 >el ) (3444 y@shuw<ah ) (0982 batach )

(6342 pachad ) (3050 Yahh ) (3068 Y@hovah ) (5797 <oz ) (2176

zimrath ) (1961 hayah ) (3444 y@shuw<ah )
:3 (8342 sasown ) (7579 sha>ab ) (4325 mayim ) (4599 ma<yan )

(3444 y@shuw<ah )
:4 (3117 yowm ) (0559 >amar ) (3034 yadah ) (3068 Y@hovah )

(7121 qara> ) (8034 shem ) (3045 yada< ) (5949 <aliylah ) (5971

<am ) (2142 zakar ) (8034 shem ) (7682 sagab )
:5 (2167 zamar ) (3068 Y@hovah ) (6466 pa<al ) (1348 ge>uwth )

(2063 zo>th ) (3045 yada< ) (3605 kol ) (0776 >erets )
:6 (6670 tsahal ) (7442 ranan ) (3427 yashab ) (6726 Tsiyown )

(1419 gadowl ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (7130 qereb )
13
:1 (4853 massa> ) (0894 Babel ) (0834 >aher ) (3470 Y@sha<yah )

(1121 ben ) (0531 >Amowts ) (2372 chazah )
:2 (5375 nasa> ) (5251 nec ) (8192 shaphah ) (2022 har ) (7311

ruwm ) (6963 qowl ) (5130 nuwph ) (3027 yad ) (0935 bow> ) (6607

pethach ) (5081 nadiyb )
:3 (6680 tsavah ) (6942 qadash ) (1571 gam ) (7121 qara> ) (1368

gibbowr ) (0639 >aph ) (5947 <alliyz ) (1346 ga<avah )
:4 (6963 qowl ) (1995 hamown ) (2022 har ) (1823 d@muwth ) (7227

rab ) (5971 <am ) (7588 sha>own ) (6963 qowl ) (4467 mamlakah )

(1471 gowy ) (0622 >acaph ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (6485

paqad ) (6635 tsaba> ) (4421 milchamah )
:5 (0935 bow> ) (4801 merchaq ) (0776 >erets ) (7093 qets )

(8064 shamayim ) (3068 Y@hovah ) (3627 k@liy ) (2195 za<am )

(2254 chabal ) (3605 kol ) (0776 >erets )
:6 (3213 yalal ) (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (7138 qarowb )

(7138 qarowb ) (0935 bow> ) (7701 shod ) (7706 Shadday )
:7 (3605 kol ) (3027 yad ) (7503 raphah ) (3605 kol ) (0582

>enowsh ) (3824 lebab ) (4549 macac )
:8 (0926 bahal ) (6735 tsiyr ) (2256 chebel ) (0270 >achaz )

(0270 >achaz ) (2342 chuwl ) (3205 yalad ) (8539 tamahh ) (0376

>iysh ) (0413 >el ) (7453 rea< ) (6440 paniym ) (3851 lahab )
:9 (2009 hinneh ) (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (0935 bow> )

(0394 >akzariy ) (5678 <ebrah ) (2740 charown ) (0639 >aph )

(0776 >erets ) (8047 shammah ) (8045 shamad ) (2400 chatta> )
:10 (3556 kowkab ) (8064 shamayim ) (3685 K@ciyl ) (0216 >owr )

(8121 shemesh ) (2821 chashak ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> )

(3394 yareach ) (0216 >owr ) (5050 nagahh )
:11 (6485 paqad ) (8398 tebel ) (7451 ra< ) (7563 rasha< ) (5771

<avon ) (1347 ga>own ) (2086 zed ) (7673 shabath ) (8213 shaphel

) (1346 ga<avah ) (6184 <ariyts )
:12 (0582 >enowsh ) (3365 yaqar ) (6337 paz ) (0120 >adam )

(3800 kethem ) (0211 >Owphiyr )
:13 (7264 ragaz ) (8064 shamayim ) (0776 >erets ) (7493 ra<ash )

(4725 maqowm ) (5678 <ebrah ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(3117 yowm ) (2740 charown ) (0639 >aph )
:14 (5080 nadach ) (6643 ts@biy ) (6629 tso>n ) (0369 >ayin )

(6908 qabats ) (0376 >iysh ) (6437 panah ) (5971 <am ) (5127

nuwc ) (0376 >iysh ) (0413 >el ) (0776 >erets )
:15 (3605 kol ) (4672 matsa> ) (1856 daqar ) (1856 daqar ) (3605

kol ) (5595 caphah ) (5307 naphal ) (2719 chereb )
:16 (5768 <owlel ) (7376 ratash ) (5869 <ayin ) (1004 bayith )

(8155 shacac ) (0802 >ishshah ) (7693 shagal )
:17 (2005 hen ) (5782 <uwr ) (4074 Maday ) (5921 <al ) (0834

>aher ) (2803 chashab ) (3701 keceph ) (2091 zahab ) (2654

chaphets )
:18 (7198 qesheth ) (7376 ratash ) (5288 na<ar ) (3808 lo> )

(7355 racham ) (6529 p@riy ) (0990 beten ) (5869 <ayin ) (2347

chuwc ) (1121 ben )
:19 (0894 Babel ) (6643 ts@biy ) (4467 mamlakah ) (8597

tiph>arah ) (3778 Kasdiy ) (1347 ga>own ) (0430 >elohiym ) (4114

mahpekah ) (5467 C@dom ) (6017 <Amorah )
:20 (3427 yashab ) (3808 lo> ) (7931 shakan ) (1755 dowr ) (1755

dowr ) (3808 lo> ) (6153 <ereb ) (0167 >ahal ) (0167 >ahal )

(8033 sham ) (3808 lo> ) (7462 ra<ah ) (7257 rabats ) (8033 sham

)
:21 (6728 tsiyiy ) (6728 tsiyiy ) (6728 tsiyiy ) (7257 rabats )

(8033 sham ) (1004 bayith ) (4390 male> ) (0255 >oach ) (0255

>oach ) (7931 shakan ) (8033 sham ) (8163 sa<iyr ) (7540 raqad )

(8033 sham )
:22 (0338 >iy ) (0338 >iy ) (0338 >iy ) (6030 <anah ) (0490

>almanah ) (0490 >almanah ) (8577 tanniyn ) (6027 <oneg ) (1964

heykal ) (6256 <eth ) (7138 qarowb ) (0935 bow> ) (3117 yowm )

(4900 mashak )
14
:1 (3068 Y@hovah ) (7355 racham ) (3290 Ya<aqob ) (5750 <owd )

(0977 bachar ) (3478 Yisra>el ) (3240 yanach ) (0127 >adamah )

(1616 ger ) (3867 lavah ) (5596 caphach ) (1004 bayith ) (3290

Ya<aqob )
:2 (5971 <am ) (3947 laqach ) (0935 bow> ) (4725 maqowm ) (1004

bayith ) (3478 Yisra>el ) (5157 nachal ) (0127 >adamah ) (3068

Y@hovah ) (5650 <ebed ) (8198 shiphchah ) (7617 shabah ) (7617

shabah ) (7287 radah ) (5065 nagas )
:3 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (5117 nuwach )

(6090 <otseb ) (7267 rogez ) (7186 qasheh ) (5656 <abodah )

(0834 >aher ) (5647 <abad )
:4 (5375 nasa> ) (2088 zeh ) (4912 mashal ) (5921 <al ) (4428

melek ) (0894 Babel ) (0559 >amar ) (0349 >eyk ) (5065 nagas )

(7673 shabath ) (4062 madhebah ) (4062 madhebah ) (7673 shabath )
:5 (3068 Y@hovah ) (7665 shabar ) (4294 matteh ) (7563 rasha< )

(7626 shebet ) (4910 mashal )
:6 (5221 nakah ) (5971 <am ) (5678 <ebrah ) (4347 makkah ) (7287

radah ) (1471 gowy ) (0639 >aph ) (4783 murdaph ) (1097 b@liy )

(2820 chasak )
:7 (3605 kol ) (0776 >erets ) (5117 nuwach ) (8252 shaqat )

(6476 patsach ) (7440 rinnah )
:8 (1571 gam ) (1265 b@rowsh ) (8055 samach ) (0730 >erez )

(3844 L@banown ) (0227 >az ) (7901 shakab ) (7901 shakab ) (3808

lo> ) (3772 karath ) (5927 <alah ) (5921 <al )
:9 (7585 sh@>owl ) (8478 tachath ) (7264 ragaz ) (7125 qir>ah )

(0935 bow> ) (5782 <uwr ) (7496 rapha> ) (3605 kol ) (6260

<attuwd ) (0776 >erets ) (6965 quwm ) (3678 kicce> ) (3605 kol )

(4428 melek ) (1471 gowy )
:10 (3605 kol ) (6030 <anah ) (0559 >amar ) (1571 gam ) (2470

chalah ) (2470 chalah ) (4911 mashal ) (4911 mashal )
:11 (1347 ga>own ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (7585 sh@>owl )

(1998 hemyah ) (5035 nebel ) (7415 rimmah ) (3331 yatsa< ) (8478

tachath ) (8438 towla< ) (4374 m@kacceh )
:12 (0349 >eyk ) (5307 naphal ) (8064 shamayim ) (1966 heylel )

(1121 ben ) (7837 shachar ) (0349 >eyk ) (1438 gada< ) (1438

gada< ) (0776 >erets ) (2522 chalash ) (1471 gowy )
:13 (0559 >amar ) (3824 lebab ) (5927 <alah ) (8064 shamayim )

(7311 ruwm ) (3678 kicce> ) (4605 ma<al ) (3556 kowkab ) (0410

>el ) (3427 yashab ) (2022 har ) (4150 mow<ed ) (3411 y@rekah )

(6828 tsaphown )
:14 (5927 <alah ) (5921 <al ) (1116 bamah ) (5645 <ab ) (1819

damah ) (5945 >elyown ) (5945 >elyown )
:15 (0389 >ak ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (7585 sh@>owl )

(3411 y@rekah ) (0953 bowr )
:16 (7200 ra>ah ) (7688 shagach ) (0995 biyn ) (0559 >amar )

(2088 zeh ) (0376 >iysh ) (0776 >erets ) (7264 ragaz ) (7493

ra<ash ) (4467 mamlakah )
:17 (7760 suwm ) (8398 tebel ) (4057 midbar ) (2040 harac )

(5892 <iyr ) (6605 pathach ) (1004 bayith ) (0615 >aciyr )
:18 (3605 kol ) (4428 melek ) (1471 gowy ) (3605 kol ) (7901

shakab ) (3519 kabowd ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (1004 bayith

)
:19 (7993 shalak ) (6913 qeber ) (8581 ta<ab ) (5342 netser )

(3830 l@buwsh ) (2026 harag ) (2944 ta<an ) (2944 ta<an ) (2719

chereb ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (0068 >eben ) (0953 bowr )

(6297 peger ) (0947 buwc )
:20 (3161 yachad ) (6900 q@buwrah ) (3588 kiy ) (7843 shachath )

(0776 >erets ) (2026 harag ) (5971 <am ) (2233 zera< ) (7489

ra<a< ) (7121 qara> )
:21 (3559 kuwn ) (4293 matbeach ) (1121 ben ) (5771 <avon )

(0001 >ab ) (6965 quwm ) (3423 yarash ) (0776 >erets ) (4390

male> ) (6440 paniym ) (8398 tebel ) (5892 <iyr )
:22 (6965 quwm ) (5921 <al ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (6635

tsaba> ) (3772 karath ) (0894 Babel ) (8034 shem ) (7605 sh@>ar

) (5209 niyn ) (5220 neked ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah )
:23 (7760 suwm ) (4180 mowrash ) (7090 qippowd ) (0098 >agam )

(4325 mayim ) (2894 tuw> ) (4292 mat>ate> ) (8045 shamad ) (5002

n@>um ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )
:24 (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (7650 shaba< ) (0559 >amar )

(1819 damah ) (1961 hayah ) (3289 ya<ats ) (3651 ken ) (6965

quwm )
:25 (7665 shabar ) (0804 >Ashshuwr ) (0776 >erets ) (2022 har )

(0947 buwc ) (0947 buwc ) (5923 <ol ) (5493 cuwr ) (5921 <al )

(5448 cobel ) (5493 cuwr ) (5921 <al ) (7926 sh@kem )
:26 (2063 zo>th ) (6098 <etsah ) (3289 ya<ats ) (3605 kol )

(0776 >erets ) (2063 zo>th ) (3027 yad ) (5186 natah ) (3605 kol

) (1471 gowy )
:27 (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (3289 ya<ats ) (4310 miy )

(6565 parar ) (3027 yad ) (5186 natah ) (4310 miy ) (7725 shuwb

) (7725 shuwb )
:28 (8141 shaneh ) (4428 melek ) (0271 >Achaz ) (4194 maveth )

(2088 zeh ) (4853 massa> )
:29 (8055 samach ) (3605 kol ) (6429 P@lesheth ) (3588 kiy )

(7626 shebet ) (5221 nakah ) (7665 shabar ) (5175 nachash )

(8328 sheresh ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (6848 tsepha< )

(6529 p@riy ) (8314 saraph ) (5774 <uwph ) (8314 saraph )
:30 (1060 b@kowr ) (1800 dal ) (7462 ra<ah ) (0034 >ebyown )

(7257 rabats ) (7257 rabats ) (0983 betach ) (4191 muwth ) (8328

sheresh ) (7458 ra<ab ) (2026 harag ) (7611 sh@>eriyth )
:31 (3213 yalal ) (8179 sha<ar ) (2199 za<aq ) (5892 <iyr )

(3605 kol ) (6429 P@lesheth ) (4127 muwg ) (0935 bow> ) (6828

tsaphown ) (6227 <ashan ) (0369 >ayin ) (0909 badad ) (4151

mow<ad ) (4151 mow<ad )
:32 (4100 mah ) (6030 <anah ) (4397 mal>ak ) (1471 gowy ) (3068

Y@hovah ) (3245 yacad ) (6726 Tsiyown ) (6041 <aniy ) (5971 <am

) (2620 chacah )
15
:1 (4853 massa> ) (4124 Mow>ab ) (3588 kiy ) (3915 layil ) (6144

<Ar ) (4124 Mow>ab ) (7703 shadad ) (1820 damah ) (1820 damah )

(3588 kiy ) (3915 layil ) (7024 Qiyr ) (4124 Mow>ab ) (7703

shadad ) (1820 damah )
:2 (5927 <alah ) (1006 Bayith ) (1769 Diybown ) (1116 bamah )

(1065 B@kiy ) (4124 Mow>ab ) (3213 yalal ) (5921 <al ) (5015

N@bow ) (5921 <al ) (4311 Meyd@ba> ) (3605 kol ) (7218 ro>sh )

(7144 qorchah ) (3605 kol ) (2206 zaqan ) (1438 gada< )
:3 (2351 chuwts ) (2296 chagar ) (8242 saq ) (5921 <al ) (1406

gag ) (7339 r@chob ) (3605 kol ) (3213 yalal ) (1065 B@kiy )

(3381 yarad )
:4 (2809 Cheshbown ) (2199 za<aq ) (0500 >El<ale> ) (6963 qowl )

(8085 shama< ) (3096 Yahats ) (2502 chalats ) (2502 chalats )

(4124 Mow>ab ) (7321 ruwa< ) (5315 nephesh ) (3415 yara< )
:5 (3820 leb ) (2199 za<aq ) (4124 Mow>ab ) (1280 b@riyach )

(6820 Tso<ar ) (5697 <eglah ) (7992 sh@liyshiy ) (7992

sh@liyshiy ) (4608 ma<aleh ) (3872 Luwchiyth ) (1065 B@kiy )

(5927 <alah ) (1870 derek ) (2773 Choronayim ) (5782 <uwr )

(2201 za<aq ) (7667 sheber )
:6 (4325 mayim ) (5249 Nimriym ) (4923 m@shammah ) (2682

chatsiyr ) (3001 yabesh ) (1877 deshe> ) (3615 kalah ) (3808 lo>

) (3418 yereq )
:7 (3502 yithrah ) (6213 <asah ) (6486 p@quddah ) (5375 nasa> )

(5158 nachal ) (6155 <arab )
:8 (2201 za<aq ) (5362 naqaph ) (5362 naqaph ) (1366 g@buwl )

(4124 Mow>ab ) (3213 yalal ) (0097 >Eglayim ) (3213 yalal )

(0879 B@>er >Eliym )
:9 (4325 mayim ) (1775 Diymown ) (4390 male> ) (1818 dam ) (7896

shiyth ) (3254 yacaph ) (1775 Diymown ) (0738 >ariy ) (6413

p@leytah ) (4124 Mow>ab ) (7611 sh@>eriyth ) (0127 >adamah )
16
:1 (7971 shalach ) (3733 kar ) (4910 mashal ) (0776 >erets )

(5554 Cela< ) (4057 midbar ) (2022 har ) (1323 bath ) (6726

Tsiyown )
:2 (5074 nadad ) (5775 <owph ) (7971 shalach ) (7064 qen ) (1121

ben ) (4124 Mow>ab ) (4569 ma<abar ) (0769 >Arnown )
:3 (0935 bow> ) (6098 <etsah ) (6213 <asah ) (6415 p@liylah )

(7896 shiyth ) (6738 tsel ) (3915 layil ) (8432 tavek ) (6672

tsohar ) (5641 cathar ) (5080 nadach ) (1540 galah ) (5074 nadad

)
:4 (5080 nadach ) (1481 guwr ) (4124 Mow>ab ) (5643 cether )

(6440 paniym ) (7703 shadad ) (4160 muwts ) (0657 >ephec ) (7701

shod ) (3615 kalah ) (7429 ramac ) (8552 tamam ) (0776 >erets )
:5 (2617 checed ) (3678 kicce> ) (3559 kuwn ) (3427 yashab )

(0571 >emeth ) (0168 >ohel ) (1732 David ) (8199 shaphat ) (1875

darash ) (4941 mishpat ) (4106 mahiyr ) (6664 tsedeq )
:6 (8085 shama< ) (1347 ga>own ) (4124 Mow>ab ) (3966 m@<od )

(1341 ge> ) (1346 ga<avah ) (1347 ga>own ) (5678 <ebrah ) (0907

bad ) (3651 ken )
:7 (3651 ken ) (4124 Mow>ab ) (3213 yalal ) (4124 Mow>ab ) (3605

kol ) (3213 yalal ) (0808 >ashiysh ) (7025 Qiyr Cheres ) (1897

hagah ) (0389 >ak ) (5218 nake> )
:8 (7709 sh@demah ) (2809 Cheshbown ) (0535 >amal ) (1612 gephen

) (7643 S@bam ) (1167 ba<al ) (1471 gowy ) (1986 halam ) (8291

saruwq ) (8291 saruwq ) (5060 naga< ) (3270 Ya<azeyr ) (8582

ta<ah ) (4057 midbar ) (7976 shilluchah ) (5203 natash ) (5674

<abar ) (5674 <abar ) (3220 yam )
:9 (1058 bakah ) (1065 B@kiy ) (3270 Ya<azeyr ) (1612 gephen )

(7643 S@bam ) (7301 ravah ) (1832 dim<ah ) (2809 Cheshbown )

(0500 >El<ale> ) (1959 heydad ) (7019 qayits ) (7105 qatsiyr )

(5307 naphal )
:10 (8057 simchah ) (0622 >acaph ) (1524 giyl ) (3759 karmel )

(3754 kerem ) (3808 lo> ) (7442 ranan ) (3808 lo> ) (0731 >arzah

) (1869 darak ) (1869 darak ) (3808 lo> ) (3196 yayin ) (3342

yeqeb ) (1959 heydad ) (7673 shabath )
:11 (4578 me<ah ) (1993 hamah ) (3658 kinnowr ) (4124 Mow>ab )

(7130 qereb ) (7025 Qiyr Cheres )
:12 (1961 hayah ) (3588 kiy ) (7200 ra>ah ) (4124 Mow>ab ) (3811

la>ah ) (5921 <al ) (1116 bamah ) (0935 bow> ) (4720 miqdash )

(6419 palal ) (3201 yakol )
:13 (2008 hennah ) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah ) (1696 dabar )

(0413 >el ) (4124 Mow>ab ) (0227 >az )
:14 (6258 <attah ) (3068 Y@hovah ) (1696 dabar ) (0559 >amar )

(7969 shalowsh ) (8141 shaneh ) (8141 shaneh ) (7916 sakiyr )

(3519 kabowd ) (4124 Mow>ab ) (7034 qalah ) (3605 kol ) (7227

rab ) (1995 hamown ) (7605 sh@>ar ) (4213 miz<ar ) (4213 miz<ar

) (3808 lo> )
17
:1 (4853 massa> ) (1834 Dammeseq ) (2009 hinneh ) (1834 Dammeseq

) (5493 cuwr ) (5493 cuwr ) (5892 <iyr ) (4654 mappalah ) (4596

m@<iy )
:2 (5892 <iyr ) (6177 <Arow<er ) (5800 <azab ) (5739 <eder )

(7257 rabats ) (7257 rabats ) (0369 >ayin ) (2729 charad )
:3 (4013 mibtsar ) (7673 shabath ) (0669 >Ephrayim ) (4467

mamlakah ) (1834 Dammeseq ) (7605 sh@>ar ) (0758 >Aram ) (3519

kabowd ) (1121 ben ) (3478 Yisra>el ) (5002 n@>um ) (3068

Y@hovah ) (6635 tsaba> )
:4 (3117 yowm ) (1961 hayah ) (3519 kabowd ) (3290 Ya<aqob )

(1809 dalal ) (4924 mashman ) (1320 basar ) (7329 razah )
:5 (7105 qatsiyr ) (0622 >acaph ) (7054 qamah ) (7114 qatsar )

(7641 shibbol ) (2220 z@rowa< ) (3950 laqat ) (7641 shibbol )

(6010 <emeq ) (7497 rapha> )
:6 (5955 <olelah ) (7604 sha>ar ) (5363 noqeph ) (2132 zayith )

(8147 sh@nayim ) (7969 shalowsh ) (1620 gargar ) (7218 ro>sh )

(0534 >amiyr ) (0702 >arba< ) (2568 chamesh ) (6509 parah )

(5585 ca<iyph ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym )

(3478 Yisra>el )
:7 (3117 yowm ) (0120 >adam ) (8159 sha<ah ) (6213 <asah ) (5869

<ayin ) (7200 ra>ah ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )
:8 (8159 sha<ah ) (4196 mizbeach ) (4639 ma<aseh ) (3027 yad )

(3808 lo> ) (7200 ra>ah ) (0834 >aher ) (0676 >etsba< ) (6213

<asah ) (0842 >asherah ) (2553 chamman )
:9 (3117 yowm ) (4581 ma<owz ) (5892 <iyr ) (5800 <azab ) (2793

choresh ) (0534 >amiyr ) (0834 >aher ) (5800 <azab ) (6440

paniym ) (1121 ben ) (3478 Yisra>el ) (8077 sh@mamah )
:10 (3588 kiy ) (7911 shakach ) (0430 >elohiym ) (3468 yesha< )

(2142 zakar ) (6697 tsuwr ) (4581 ma<owz ) (5193 nata< ) (2532

chemdah ) (5194 neta< ) (2232 zara< ) (2114 zuwr ) (2156

z@mowrah )
:11 (3117 yowm ) (5194 neta< ) (7735 suwg ) (1242 boqer ) (2233

zera< ) (6524 parach ) (7105 qatsiyr ) (5067 ned ) (3117 yowm )

(2470 chalah ) (0605 >anash ) (3511 k@>eb )
:12 (1945 howy ) (1995 hamown ) (7227 rab ) (5971 <am ) (1993

hamah ) (1993 hamah ) (3220 yam ) (7588 sha>own ) (3816 l@om )

(7582 sha>ah ) (7582 sha>ah ) (3524 kabbiyr ) (4325 mayim )
:13 (3816 l@om ) (7582 sha>ah ) (7588 sha>own ) (7227 rab )

(4325 mayim ) (1605 ga<ar ) (5127 nuwc ) (4801 merchaq ) (7291

radaph ) (4671 mots ) (2022 har ) (6440 paniym ) (7307 ruwach )

(1534 galgal ) (6440 paniym )
:14 (2009 hinneh ) (1091 ballahah ) (2962 terem ) (1242 boqer )

(2088 zeh ) (2506 cheleq ) (8154 shacah ) (1486 gowral ) (0962

bazaz )
18
:1 (1945 howy ) (0776 >erets ) (6767 ts@latsal ) (3671 kanaph )

(0834 >aher ) (5676 <eber ) (5104 nahar ) (3568 Kuwsh )
:2 (7971 shalach ) (6735 tsiyr ) (3220 yam ) (3627 k@liy ) (1573

gome> ) (4325 mayim ) (3212 yalak ) (7031 qal ) (4397 mal>ak )

(1471 gowy ) (4900 mashak ) (4178 mowrat ) (5971 <am ) (3372

yare> ) (1931 huw> ) (1973 hal@ah ) (1471 gowy ) (6978 qav-qav )

(4001 m@buwcah ) (0834 >aher ) (0776 >erets ) (5104 nahar )

(0958 baza> )
:3 (3605 kol ) (3427 yashab ) (8398 tebel ) (7931 shakan ) (0776

>erets ) (7200 ra>ah ) (5375 nasa> ) (5251 nec ) (2022 har )

(8628 taqa< ) (7782 showphar ) (8085 shama< )
:4 (3541 koh ) (3068 Y@hovah ) (0559 >amar ) (8252 shaqat )

(5027 nabat ) (4349 makown ) (6703 tsach ) (2527 chom ) (0216

>owr ) (5645 <ab ) (2919 tal ) (2527 chom ) (7105 qatsiyr )
:5 (6440 paniym ) (7105 qatsiyr ) (3588 kiy ) (6525 perach )

(8552 tamam ) (1155 bocer ) (1155 bocer ) (1580 gamal ) (5327

natsah ) (3772 karath ) (2150 zalzal ) (5493 cuwr ) (5493 cuwr )

(8456 tazaz ) (5189 n@tiyshah )
:6 (5800 <azab ) (3162 yachad ) (5861 <ayit ) (2022 har ) (0929

b@hemah ) (0776 >erets ) (5861 <ayit ) (6972 quwts ) (3605 kol )

(0929 b@hemah ) (0776 >erets ) (2778 charaph. )
:7 (6256 <eth ) (7862 shay ) (2986 yabal ) (3068 Y@hovah ) (6635

tsaba> ) (5971 <am ) (4900 mashak ) (4178 mowrat ) (5971 <am )

(3372 yare> ) (1931 huw> ) (1973 hal@ah ) (1471 gowy ) (6978 qav-

qav ) (4001 m@buwcah ) (4001 m@buwcah ) (0834 >aher ) (0776

>erets ) (5104 nahar ) (0958 baza> ) (4725 maqowm ) (8034 shem )

(3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (2022 har ) (6726 Tsiyown )
19
:1 (4853 massa> ) (4714 Mitsrayim ) (2009 hinneh ) (3068 Y@hovah

) (7392 rakab ) (7031 qal ) (5645 <ab ) (0935 bow> ) (4714

Mitsrayim ) (0457 >eliyl ) (4714 Mitsrayim ) (5128 nuwa< ) (6440

paniym ) (3824 lebab ) (4714 Mitsrayim ) (4549 macac ) (7130

qereb )
:2 (5526 cakak ) (4714 Mitsrayim ) (4714 Mitsrayim ) (3898

lacham ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (0251 >ach ) (0376 >iysh )

(0376 >iysh ) (7453 rea< ) (5892 <iyr ) (5892 <iyr ) (4467

mamlakah ) (4467 mamlakah )
:3 (7307 ruwach ) (4714 Mitsrayim ) (1238 baqaq ) (7130 qereb )

(1104 bala< ) (6098 <etsah ) (1875 darash ) (0457 >eliyl ) (0328

>at ) (0178 >owb ) (3049 yidd@<oniy )
:4 (4714 Mitsrayim ) (5534 caker ) (5534 caker ) (3027 yad )

(7186 qasheh ) (0113 >adown ) (5794 <az ) (4428 melek ) (4910

mashal ) (5002 n@>um ) (0113 >adown ) (3068 Y@hovah ) (6635

tsaba> )
:5 (4325 mayim ) (5405 nashath ) (3220 yam ) (5104 nahar ) (2717

charab ) (3001 yabesh )
:6 (2186 zanach ) (5104 nahar ) (2975 y@<or ) (4692 matsowr )

(1809 dalal ) (2717 charab ) (7070 qaneh ) (5488 cuwph ) (7060

qamal )
:7 (6169 <arah ) (2975 y@<or ) (6310 peh ) (2975 y@<or ) (3605

kol ) (4218 mizra< ) (2975 y@<or ) (3001 yabesh ) (5086 nadaph )

(0369 >ayin )
:8 (1771 dayag ) (0578 >anah ) (3605 kol ) (7993 shalak ) (2443

chakkah ) (2975 y@<or ) (0056 >abal ) (6566 paras ) (4364 makmar

) (4325 mayim ) (0535 >amal )
:9 (5647 <abad ) (8305 s@riyqah ) (6593 pishteh ) (0707 >arag )

(2355 chowr ) (0954 buwsh )
:10 (1792 daka> ) (8356 shathah ) (3605 kol ) (6213 <asah )

(7938 seker ) (0099 >agem ) (5315 nephesh )
:11 (0389 >ak ) (8269 sar ) (6814 Tso<an ) (0191 >eviyl ) (6098

<etsah ) (2450 chakam ) (3289 ya<ats ) (6547 Par<oh ) (1197

ba<ar ) (1197 ba<ar ) (0349 >eyk ) (0559 >amar ) (6547 Par<oh )

(1121 ben ) (2450 chakam ) (1121 ben ) (6924 qedem ) (4428 melek

)
:12 (0335 >ay ) (0645 >ephow ) (2450 chakam ) (5046 nagad )

(4994 na> ) (3045 yada< ) (4100 mah ) (3068 Y@hovah ) (6635

tsaba> ) (3289 ya<ats ) (4714 Mitsrayim )
:13 (8269 sar ) (6814 Tso<an ) (2973 ya>al ) (2973 ya>al ) (8269

sar ) (5297 Noph ) (5377 nasha> ) (8582 ta<ah ) (4714 Mitsrayim

) (6438 pinnah ) (7626 shebet )
:14 (3068 Y@hovah ) (4537 macak ) (5773 <av<eh ) (7307 ruwach )

(7130 qereb ) (4714 Mitsrayim ) (8582 ta<ah ) (3605 kol ) (4639

ma<aseh ) (7910 shikkowr ) (8582 ta<ah ) (6892 qe> )
:15 (3808 lo> ) (4639 ma<aseh ) (4714 Mitsrayim ) (7218 ro>sh )

(2180 zanab ) (3712 kippah ) (0100 >agmown ) (6213 <asah )
:16 (3117 yowm ) (4714 Mitsrayim ) (0802 >ishshah ) (2729 charad

) (6342 pachad ) (6440 paniym ) (8573 t@nuwphah ) (3027 yad )

(3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (0834 >aher ) (5130 nuwph ) (5921

<al )
:17 (0127 >adamah ) (3063 Y@huwdah ) (2283 chagra> ) (4714

Mitsrayim ) (3605 kol ) (2142 zakar ) (6342 pachad ) (6440

paniym ) (6098 <etsah ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (0834

>aher ) (3289 ya<ats ) (5921 <al )
:18 (3117 yowm ) (2568 chamesh ) (5892 <iyr ) (0776 >erets )

(4714 Mitsrayim ) (1696 dabar ) (8193 saphah ) (3667 K@na<an )

(7650 shaba< ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (0259 >echad )

(0559 >amar ) (5892 <iyr ) (2041 herec )
:19 (3117 yowm ) (4196 mizbeach ) (3068 Y@hovah ) (8432 tavek )

(0776 >erets ) (4714 Mitsrayim ) (4676 matstsebah ) (0681 >etsel

) (1366 g@buwl ) (3068 Y@hovah )
:20 (0226 >owth ) (5707 <ed ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(0776 >erets ) (4714 Mitsrayim ) (6817 tsa<aq ) (3068 Y@hovah )

(6440 paniym ) (3905 lachats ) (7971 shalach ) (3467 yasha< )

(7227 rab ) (5337 natsal )
:21 (3068 Y@hovah ) (3045 yada< ) (4714 Mitsrayim ) (4714

Mitsrayim ) (3045 yada< ) (3068 Y@hovah ) (3117 yowm ) (5647

<abad ) (2077 zebach ) (4503 minchah ) (5087 nadar ) (5088 neder

) (3068 Y@hovah ) (7999 shalam )
:22 (3068 Y@hovah ) (5062 nagaph ) (4714 Mitsrayim ) (5062

nagaph ) (7495 rapha> ) (7725 shuwb ) (3068 Y@hovah ) (6279

<athar ) (7495 rapha> )
:23 (3117 yowm ) (4546 m@cillah ) (4714 Mitsrayim ) (0804

>Ashshuwr ) (0804 >Ashshuwr ) (0935 bow> ) (4714 Mitsrayim )

(4714 Mitsrayim ) (0804 >Ashshuwr ) (4714 Mitsrayim ) (5647

<abad ) (0804 >Ashshuwr )
:24 (3117 yowm ) (3478 Yisra>el ) (7992 sh@liyshiy ) (4714

Mitsrayim ) (0804 >Ashshuwr ) (1293 B@rakah ) (7130 qereb )

(0776 >erets )
:25 (0834 >aher ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (1288 barak )

(0559 >amar ) (1288 barak ) (4714 Mitsrayim ) (5971 <am ) (0804

>Ashshuwr ) (4639 ma<aseh ) (3027 yad ) (3478 Yisra>el ) (5159

nachalah )
20
:1 (8141 shaneh ) (8661 Tartan ) (0935 bow> ) (0795 >Ashdowd )

(5623 Cargown ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (7971 shalach )

(3898 lacham ) (0795 >Ashdowd ) (3920 lakad )
:2 (1931 huw> ) (6256 <eth ) (1696 dabar ) (3068 Y@hovah ) (3470

Y@sha<yah ) (1121 ben ) (0531 >Amowts ) (0559 >amar ) (3212

yalak ) (6605 pathach ) (8242 saq ) (5921 <al ) (4975 mothen )

(2502 chalats ) (5275 na<al ) (7272 regel ) (6213 <asah ) (3651

ken ) (1980 halak ) (6174 <arowm ) (3182 yacheph )
:3 (3068 Y@hovah ) (0559 >amar ) (5650 <ebed ) (3470 Y@sha<yah )

(1980 halak ) (6174 <arowm ) (3182 yacheph ) (7969 shalowsh )

(8141 shaneh ) (0226 >owth ) (4159 mowpheth ) (4714 Mitsrayim )

(3568 Kuwsh )
:4 (3651 ken ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (5090 nahag )

(4714 Mitsrayim ) (7628 sh@biy ) (3569 Kuwshiy ) (1546 galuwth )

(5288 na<ar ) (2205 zaqen ) (6174 <arowm ) (3182 yacheph ) (8357

shethah ) (2834 chasaph ) (6172 <ervah ) (4714 Mitsrayim )
:5 (2865 chathath ) (0954 buwsh ) (3568 Kuwsh ) (4007 mabbat )

(4714 Mitsrayim ) (8597 tiph>arah )
:6 (3427 yashab ) (2088 zeh ) (0339 >iy ) (0559 >amar ) (3117

yowm ) (2009 hinneh ) (3541 koh ) (4007 mabbat ) (5127 nuwc )

(5833 <ezrah ) (5337 natsal ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr )

(0349 >eyk ) (4422 malat )
21
:1 (4853 massa> ) (4057 midbar ) (3220 yam ) (5492 cuwphah )

(5045 negeb ) (2498 chalaph ) (0935 bow> ) (4057 midbar ) (3372

yare> ) (0776 >erets )
:2 (7186 qasheh ) (2380 chazuwth ) (5046 nagad ) (0898 bagad )

(0898 bagad ) (7703 shadad ) (7703 shadad ) (5927 <alah ) (5867

<Eylam ) (6696 tsuwr ) (4074 Maday ) (3605 kol ) (0585 >anachah

) (7673 shabath )
:3 (4975 mothen ) (4390 male> ) (2479 chalchalah ) (6735 tsiyr )

(0270 >achaz ) (0270 >achaz ) (6735 tsiyr ) (3205 yalad ) (5791

<avath ) (8085 shama< ) (0926 bahal ) (7200 ra>ah )
:4 (3824 lebab ) (8582 ta<ah ) (6427 pallatsuwth ) (1204 ba<ath

) (5399 nesheph ) (2837 chesheq ) (7760 suwm ) (2731 charadah )
:5 (6186 <arak ) (7979 shulchan ) (6822 tsaphah ) (6844

tsaphiyth ) (0398 >akal ) (8354 shathah ) (6965 quwm ) (8269 sar

) (4886 mashach ) (4043 magen )
:6 (3541 koh ) (0136 >Adonay ) (0559 >amar ) (3212 yalak ) (5975

<amad ) (6822 tsaphah ) (5046 nagad ) (0834 >aher ) (7200 ra>ah )
:7 (7200 ra>ah ) (7393 rekeb ) (6776 tsemed ) (6571 parash )

(7393 rekeb ) (2543 chamowr ) (7393 rekeb ) (1581 gamal ) (7181

qashab ) (7182 qesheb ) (7227 rab ) (7182 qesheb )
:8 (7121 qara> ) (0738 >ariy ) (0136 >Adonay ) (5975 <amad )

(8548 tamiyd ) (4707 mitspeh ) (3119 yowmam ) (5324 natsab )

(4931 mishmereth ) (3605 kol ) (3915 layil )
:9 (2009 hinneh ) (2088 zeh ) (0935 bow> ) (7393 rekeb ) (0376

>iysh ) (6776 tsemed ) (6571 parash ) (6030 <anah ) (0559 >amar

) (0894 Babel ) (5307 naphal ) (5307 naphal ) (3605 kol ) (6456

p@ciyl ) (0430 >elohiym ) (7665 shabar ) (0776 >erets )
:10 (4098 m@dushshah ) (1121 ben ) (1637 goren ) (0834 >aher )

(8085 shama< ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (0430 >elohiym )

(3478 Yisra>el ) (5046 nagad )
:11 (4853 massa> ) (1746 Duwmah ) (7121 qara> ) (8165 Se<iyr )

(8104 shamar ) (4100 mah ) (3915 layil ) (8104 shamar ) (4100

mah ) (3915 layil )
:12 (8104 shamar ) (0559 >amar ) (1242 boqer ) (0857 >athah )

(1571 gam ) (3915 layil ) (0518 >im ) (1158 ba<ah ) (1158 ba<ah

) (7725 shuwb ) (0857 >athah )
:13 (4853 massa> ) (6152 < Arab ) (3293 ya<ar ) (6152 < Arab )

(3885 luwn ) (0736 >or@chah ) (0736 >or@chah ) (1720 D@daniym )
:14 (3427 yashab ) (0776 >erets ) (8485 Teyma> ) (0857 >athah )

(4325 mayim ) (6771 tsame> ) (6923 qadam ) (3899 lechem ) (5074

nadad )
:15 (5074 nadad ) (2719 chereb ) (5203 natash ) (2719 chereb )

(1869 darak ) (7198 qesheth ) (3514 kobed ) (4421 milchamah )
:16 (3541 koh ) (0136 >Adonay ) (0559 >amar ) (5750 <owd ) (8141

shaneh ) (8141 shaneh ) (7916 sakiyr ) (3605 kol ) (3519 kabowd

) (6938 Qedar ) (3615 kalah )
:17 (7605 sh@>ar ) (4557 micpar ) (7198 qesheth ) (1368 gibbowr

) (1121 ben ) (6938 Qedar ) (4591 ma<at ) (3068 Y@hovah ) (0430

>elohiym ) (3478 Yisra>el ) (1696 dabar )
22
:1 (4853 massa> ) (1516 gay> ) (2384 chizzayown ) (4100 mah )

(0645 >ephow ) (3605 kol ) (5927 <alah ) (1406 gag )
:2 (4392 male> ) (8663 t@shu>ah ) (1993 hamah ) (5892 <iyr )

(5947 <alliyz ) (7151 qiryah ) (2491 chalal ) (2491 chalal )

(2719 chereb ) (3808 lo> ) (4191 muwth ) (4421 milchamah )
:3 (3605 kol ) (7101 qatsiyn ) (5074 nadad ) (3162 yachad )

(0631 >acar ) (7198 qesheth ) (3605 kol ) (4672 matsa> ) (0631

>acar ) (3162 yachad ) (1272 barach ) (7350 rachowq )
:4 (0559 >amar ) (8159 sha<ah ) (1065 B@kiy ) (4843 marar )

(0213 >uwts ) (5162 nacham ) (5921 <al ) (7701 shod ) (1323 bath

) (5971 <am )
:5 (3117 yowm ) (4103 m@huwmah ) (4001 m@buwcah ) (3998 m@buwkah

) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (6635 tsaba> ) (1516 gay> )

(2384 chizzayown ) (6979 quwr ) (7023 qiyr ) (7771 showa< )

(2022 har )
:6 (5867 <Eylam ) (5375 nasa> ) (0827 >ashpah ) (7393 rekeb )

(0120 >adam ) (6571 parash ) (7024 Qiyr ) (6168 <arah ) (4043

magen )
:7 (1961 hayah ) (4055 mad ) (6010 <emeq ) (4390 male> ) (7393

rekeb ) (6571 parash ) (7896 shiyth ) (7896 shiyth ) (8179

sha<ar )
:8 (1540 galah ) (4539 macak ) (3063 Y@huwdah ) (5027 nabat )

(3117 yowm ) (5402 nesheq ) (1004 bayith ) (3293 ya<ar )
:9 (7200 ra>ah ) (1233 b@qiya< ) (5892 <iyr ) (1732 David )

(7231 rabab ) (6908 qabats ) (4325 mayim ) (8481 tachtown )

(1295 b@rekah )
:10 (5608 caphar ) (1004 bayith ) (3389 Y@ruwshalaim ) (1004

bayith ) (5422 nathats ) (5422 nathats ) (1219 batsar ) (2346

chowmah )
:11 (6213 <asah ) (4724 miqvah ) (0996 beyn ) (2346 chowmah )

(4325 mayim ) (3465 yashan ) (1295 b@rekah ) (5027 nabat ) (6213

<asah ) (3808 lo> ) (7200 ra>ah ) (3335 yatsar ) (7350 rachowq )

(7350 rachowq )
:12 (3117 yowm ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (6635 tsaba> )

(7121 qara> ) (1065 B@kiy ) (4553 micepd ) (7144 qorchah ) (2296

chagar ) (8242 saq )
:13 (2009 hinneh ) (8342 sasown ) (8057 simchah ) (2026 harag )

(1241 baqar ) (7819 shachat ) (6629 tso>n ) (0398 >akal ) (1320

basar ) (8354 shathah ) (3196 yayin ) (0398 >akal ) (8354

shathah ) (4279 machar ) (4191 muwth )
:14 (1540 galah ) (0241 >ozen ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(0518 >im ) (2088 zeh ) (5771 <avon ) (3722 kaphar ) (5704 <ad )

(4191 muwth ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih )

(6635 tsaba> )
:15 (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih )

(6635 tsaba> ) (3212 yalak ) (0935 bow> ) (2088 zeh ) (5532

cakan ) (7644 Shebna> ) (0834 >aher ) (5921 <al ) (1004 bayith )

(0559 >amar )
:16 (4100 mah ) (6311 poh ) (4310 miy ) (6311 poh ) (2672

chatsab ) (6913 qeber ) (6311 poh ) (2672 chatsab ) (6913 qeber

) (4791 marowm ) (4908 mishkan ) (5553 cela< )
:17 (2009 hinneh ) (3068 Y@hovah ) (2904 tuwl ) (1397 geber )

(2925 taltelah ) (5844 <atah )
:18 (6801 tsanaph ) (6802 ts@nephah ) (1754 duwr ) (0413 >el )

(0776 >erets ) (8033 sham ) (4191 muwth ) (8033 sham ) (4818

merkabah ) (3519 kabowd ) (7036 qalown ) (0113 >adown ) (1004

bayith )
:19 (1920 Hadaph ) (4673 matstsab ) (4612 ma<amad ) (2040 harac )
:20 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (7121 qara> ) (5650 <ebed ) (0471

>Elyaqiym ) (1121 ben ) (2518 Chilqiyah )
:21 (3847 labash ) (3301 Yiphd@yah ) (2388 chazaq ) (0073 >abnet

) (5414 nathan ) (4475 memshalah ) (3027 yad ) (0001 >ab ) (3427

yashab ) (3389 Y@ruwshalaim ) (1004 bayith ) (3063 Y@huwdah )
:22 (4668 maphteach ) (1004 bayith ) (1732 David ) (5414 nathan

) (7926 sh@kem ) (6605 pathach ) (0369 >ayin ) (5462 cagar )

(5462 cagar ) (0369 >ayin ) (6605 pathach )
:23 (8628 taqa< ) (3489 yathed ) (0539 >aman ) (4725 maqowm )

(3519 kabowd ) (3678 kicce> ) (0001 >ab ) (1004 bayith )
:24 (8518 talah ) (3605 kol ) (3519 kabowd ) (0001 >ab ) (1004

bayith ) (6631 tse>etsa> ) (6849 ts@phi<ah ) (3605 kol ) (3627

k@liy ) (6996 qatan ) (3627 k@liy ) (0101 >aggan ) (3605 kol )

(3627 k@liy ) (5035 nebel )
:25 (3117 yowm ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(3489 yathed ) (8628 taqa< ) (0539 >aman ) (4725 maqowm ) (4185

muwsh ) (1438 gada< ) (1438 gada< ) (5307 naphal ) (4853 massa>

) (3772 karath ) (3068 Y@hovah ) (1696 dabar )
23
:1 (4853 massa> ) (6865 Tsor ) (3213 yalal ) (0591 >oniyah )

(8659 Tarshiysh ) (7703 shadad ) (1004 bayith ) (0935 bow> )

(0776 >erets ) (3794 Kittiy ) (1540 galah )
:2 (1826 damam ) (3427 yashab ) (0339 >iy ) (5503 cachar ) (6721

Tsiydown ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (3220 yam ) (4390 male> )
:3 (7227 rab ) (4325 mayim ) (2233 zera< ) (7883 Shiychowr )

(7105 qatsiyr ) (2975 y@<or ) (8393 t@buw>ah ) (5505 cachar )

(1471 gowy )
:4 (0954 buwsh ) (6721 Tsiydown ) (3220 yam ) (0559 >amar )

(4581 ma<owz ) (3220 yam ) (0559 >amar ) (2342 chuwl ) (3808 lo>

) (3205 yalad ) (3205 yalad ) (3808 lo> ) (1431 gadal ) (0970

bachuwr ) (7311 ruwm ) (1330 b@thuwlah )
:5 (8088 shema< ) (4714 Mitsrayim ) (2342 chuwl ) (8088 shema< )

(6865 Tsor )
:6 (5674 <abar ) (5674 <abar ) (8659 Tarshiysh ) (3213 yalal )

(3427 yashab ) (0339 >iy )
:7 (2063 zo>th ) (5947 <alliyz ) (6927 qadmah ) (6924 qedem )

(3117 yowm ) (7272 regel ) (2986 yabal ) (7350 rachowq ) (1481

guwr )
:8 (4310 miy ) (2063 zo>th ) (3289 ya<ats ) (5921 <al ) (6865

Tsor ) (5849 <atar ) (0834 >aher ) (5503 cachar ) (8269 sar )

(3669 K@na<aniy ) (1935 howd ) (0776 >erets )
:9 (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (3289 ya<ats ) (2490 chalal )

(1347 ga>own ) (3605 kol ) (6643 ts@biy ) (7034 qalah ) (7043

qalal ) (3605 kol ) (3513 kabad ) (0776 >erets )
:10 (5674 <abar ) (0776 >erets ) (2975 y@<or ) (1323 bath )

(8659 Tarshiysh ) (0369 >ayin ) (5750 <owd ) (4206 maziyach )
:11 (5186 natah ) (3027 yad ) (5921 <al ) (3220 yam ) (7264

ragaz ) (4467 mamlakah ) (3068 Y@hovah ) (6680 tsavah ) (0413

>el ) (3667 K@na<an ) (8045 shamad ) (4581 ma<owz ) (4581 ma<owz

)
:12 (0559 >amar ) (3808 lo> ) (5750 <owd ) (5937 <alaz ) (6231

<ashaq ) (1330 b@thuwlah ) (1323 bath ) (6721 Tsiydown ) (6965

quwm ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (3794 Kittiy ) (8033 sham )

(1571 gam ) (3808 lo> ) (5117 nuwach )
:13 (2005 hen ) (0776 >erets ) (3778 Kasdiy ) (2088 zeh ) (5971

<am ) (0804 >Ashshuwr ) (3245 yacad ) (6728 tsiyiy ) (6965 quwm

) (0971 bachiyn ) (6209 <arar ) (0759 >armown ) (7760 suwm )

(4654 mappalah )
:14 (3213 yalal ) (0591 >oniyah ) (8659 Tarshiysh ) (4581 ma<owz

) (7703 shadad )
:15 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (6865 Tsor ) (7911 shakach )

(7657 shib<iym. ) (8141 shaneh ) (3117 yowm ) (0259 >echad )

(4428 melek ) (7093 qets ) (7657 shib<iym. ) (8141 shaneh )

(6865 Tsor ) (7892 shiyr ) (2181 zanah )
:16 (3947 laqach ) (3658 kinnowr ) (5437 cabab ) (5437 cabab )

(5892 <iyr ) (2181 zanah ) (7911 shakach ) (3190 yatab ) (5059

nagan ) (7235 rabah ) (7892 shiyr ) (2142 zakar )
:17 (1961 hayah ) (7093 qets ) (7657 shib<iym. ) (8141 shaneh )

(3068 Y@hovah ) (6485 paqad ) (6865 Tsor ) (7725 shuwb ) (0868

>ethnan ) (2181 zanah ) (2181 zanah ) (3605 kol ) (4467 mamlakah

) (0776 >erets ) (6440 paniym ) (0127 >adamah )
:18 (5504 cachar ) (0868 >ethnan ) (6944 qodesh ) (3068 Y@hovah

) (0686 >atsar ) (3808 lo> ) (2630 chacan ) (5504 cachar ) (3427

yashab ) (6440 paniym ) (3068 Y@hovah ) (0398 >akal ) (7654

sob<ah ) (6266 <athiyq ) (4374 m@kacceh )
24
:1 (2009 hinneh ) (3068 Y@hovah ) (0776 >erets ) (1238 baqaq )

(1110 balaq ) (5753 <avah ) (6327 puwts ) (6327 puwts ) (3427

yashab )
:2 (5971 <am ) (3548 kohen ) (5650 <ebed ) (0113 >adown ) (8198

shiphchah ) (1404 g@bereth ) (7069 qanah ) (4376 makar ) (3867

lavah ) (3867 lavah ) (5383 nashah ) (5378 nasha> )
:3 (0776 >erets ) (1238 baqaq ) (0962 bazaz ) (3068 Y@hovah )

(1696 dabar ) (2088 zeh ) (1697 dabar )
:4 (0776 >erets ) (0056 >abal ) (5034 nabel ) (8398 tebel )

(0535 >amal ) (5034 nabel ) (4791 marowm ) (5971 <am ) (0776

>erets ) (0535 >amal )
:5 (0776 >erets ) (2610 chaneph ) (8478 tachath ) (3427 yashab )

(3588 kiy ) (5674 <abar ) (8451 towrah ) (2498 chalaph ) (2706

choq ) (6565 parar ) (5769 <owlam ) (1285 b@riyth )
:6 (0423 >alah ) (0398 >akal ) (0776 >erets ) (3427 yashab )

(0816 >asham ) (3427 yashab ) (0776 >erets ) (2787 charar )

(4213 miz<ar ) (0582 >enowsh ) (7604 sha>ar )
:7 (8492 tiyrowsh ) (8492 tiyrowsh ) (0056 >abal ) (1612 gephen

) (0535 >amal ) (3605 kol ) (0584 >anach )
:8 (4885 masows ) (8596 toph ) (7673 shabath ) (7588 sha>own )

(5947 <alliyz ) (2308 chadal ) (4885 masows ) (3658 kinnowr )

(7673 shabath )
:9 (8354 shathah ) (3196 yayin ) (7892 shiyr ) (7941 shekar )

(4843 marar ) (8354 shathah )
:10 (7151 qiryah ) (8414 tohuw ) (7665 shabar ) (3605 kol )

(1004 bayith ) (5462 cagar ) (0935 bow> ) (0935 bow> )
:11 (6682 ts@vachah ) (3196 yayin ) (2351 chuwts ) (3605 kol )

(8057 simchah ) (6150 <arab ) (4885 masows ) (0776 >erets )

(1540 galah )
:12 (5892 <iyr ) (7604 sha>ar ) (8047 shammah ) (8179 sha<ar )

(3807 kathath ) (7591 sh@>iyah )
:13 (3588 kiy ) (3541 koh ) (7130 qereb ) (0776 >erets ) (8432

tavek ) (5971 <am ) (5363 noqeph ) (2132 zayith ) (5955 <olelah

) (0518 >im ) (1210 batsiyr ) (3615 kalah )
:14 (5375 nasa> ) (6963 qowl ) (7442 ranan ) (1347 ga>own )

(3068 Y@hovah ) (6670 tsahal ) (6670 tsahal ) (3220 yam )
:15 (3513 kabad ) (3068 Y@hovah ) (0217 >uwr ) (8034 shem )

(3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (3478 Yisra>el ) (0339 >iy )

(3220 yam )
:16 (3671 kanaph ) (0776 >erets ) (8085 shama< ) (2158 zamiyr )

(6643 ts@biy ) (6662 tsaddiyq ) (0559 >amar ) (7334 raziy )

(7334 raziy ) (0188 >owy ) (0898 bagad ) (0898 bagad ) (0898

bagad ) (0899 beged ) (0898 bagad )
:17 (6343 pachad ) (6354 pachath ) (6341 pach ) (3427 yashab )

(0776 >erets )
:18 (1961 hayah ) (5127 nuwc ) (6963 qowl ) (6343 pachad ) (5307

naphal ) (0413 >el ) (6354 pachath ) (5927 <alah ) (8432 tavek )

(6354 pachath ) (3920 lakad ) (6341 pach ) (0699 >arubbah )

(4791 marowm ) (6605 pathach ) (4146 mowcadah ) (0776 >erets )

(7493 ra<ash )
:19 (0776 >erets ) (7489 ra<a< ) (0776 >erets ) (6565 parar )

(6565 parar ) (0776 >erets ) (4132 mowt )
:20 (0776 >erets ) (5128 nuwa< ) (7910 shikkowr ) (5110 nuwd )

(4412 m@luwnah ) (6588 pesha< ) (3513 kabad ) (5307 naphal )

(6965 quwm ) (3254 yacaph )
:21 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (6485 paqad )

(6635 tsaba> ) (4791 marowm ) (4791 marowm ) (4428 melek ) (0127

>adamah ) (0127 >adamah )
:22 (0622 >acaph ) (0616 >acciyr ) (0626 >acephah ) (0953 bowr )

(5462 cagar ) (4525 macger ) (7230 rob ) (3117 yowm ) (6485

paqad )
:23 (3842 l@banah ) (2659 chapher ) (2535 chammah ) (0954 buwsh

) (3588 kiy ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (4427 malak ) (2022

har ) (6726 Tsiyown ) (3389 Y@ruwshalaim ) (5048 neged ) (2204

zaqen ) (3519 kabowd )
25
:1 (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (7311 ruwm ) (3034 yadah )

(8034 shem ) (6213 <asah ) (6382 pele> ) (6098 <etsah ) (7350

rachowq ) (0530 >emuwnah ) (0544 >omen )
:2 (7760 suwm ) (5892 <iyr ) (1530 gal ) (1219 batsar ) (7151

qiryah ) (4654 mappalah ) (0759 >armown ) (2114 zuwr ) (5892

<iyr ) (1129 banah )
:3 (5794 <az ) (5971 <am ) (3513 kabad ) (7151 qiryah ) (6184

<ariyts ) (1471 gowy ) (3372 yare> )
:4 (1961 hayah ) (4581 ma<owz ) (1800 dal ) (4581 ma<owz ) (0034

>ebyown ) (6862 tsar ) (4268 machaceh ) (2230 zerem ) (6738 tsel

) (2721 choreb ) (3588 kiy ) (7307 ruwach ) (6184 <ariyts )

(2230 zerem ) (7023 qiyr )
:5 (3665 kana< ) (3665 kana< ) (7588 sha>own ) (2114 zuwr )

(2721 choreb ) (6724 tsiyown ) (2721 choreb ) (6738 tsel ) (5645

<ab ) (2158 zamiyr ) (6184 <ariyts ) (6030 <anah ) (6030 <anah )
:6 (2088 zeh ) (2022 har ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (6213

<asah ) (3605 kol ) (5971 <am ) (4960 mishteh ) (8081 shemen )

(4960 mishteh ) (8105 shemer ) (8105 shemer ) (8081 shemen )

(4229 machah ) (8105 shemer ) (8105 shemer ) (2212 zaqaq )
:7 (1104 bala< ) (2088 zeh ) (2022 har ) (6440 paniym ) (3875

lowt ) (3874 luwt ) (5921 <al ) (3605 kol ) (5971 <am ) (4541

maccekah ) (5259 nacak ) (5921 <al ) (3605 kol ) (1471 gowy )
:8 (1104 bala< ) (4194 maveth ) (5331 netsach ) (0136 >Adonay )

(3069 Y@hovih ) (4229 machah ) (1832 dim<ah ) (5921 <al ) (3605

kol ) (6440 paniym ) (2781 cherpah ) (5971 <am ) (5493 cuwr )

(5493 cuwr ) (5921 <al ) (3605 kol ) (0776 >erets ) (3068

Y@hovah ) (1696 dabar )
:9 (0559 >amar ) (3117 yowm ) (2009 hinneh ) (2088 zeh ) (0430

>elohiym ) (6960 qavah ) (3467 yasha< ) (2088 zeh ) (3068

Y@hovah ) (6960 qavah ) (1528 giyr ) (8055 samach ) (3444

y@shuw<ah )
:10 (2088 zeh ) (2022 har ) (3027 yad ) (3068 Y@hovah ) (5117

nuwach ) (4124 Mow>ab ) (1758 duwsh ) (8478 tachath ) (4963

mathben ) (1758 duwsh ) (4087 madmenah )
:11 (6566 paras ) (3027 yad ) (7130 qereb ) (7811 sachah ) (6566

paras ) (7811 sachah ) (8213 shaphel ) (8213 shaphel ) (1346

ga<avah ) (0698 >orobah ) (3027 yad )
:12 (4013 mibtsar ) (4869 misgab ) (4869 misgab ) (2346 chowmah

) (7817 shachach ) (7817 shachach ) (8213 shaphel ) (5060 naga<

) (0776 >erets ) (6083 <aphar )
26
:1 (3117 yowm ) (2088 zeh ) (7892 shiyr ) (7891 shiyr ) (0776

>erets ) (3063 Y@huwdah ) (5797 <oz ) (5892 <iyr ) (3444

y@shuw<ah ) (7896 shiyth ) (2346 chowmah ) (2426 cheyl )
:2 (6605 pathach ) (8179 sha<ar ) (6662 tsaddiyq ) (1471 gowy )

(8104 shamar ) (0529 >emuwn ) (0935 bow> )
:3 (5341 natsar ) (7965 shalowm ) (3336 yetser ) (5564 camak )

(3588 kiy ) (0982 batach )
:4 (0982 batach ) (3068 Y@hovah ) (5703 <ad ) (3050 Yahh ) (3068

Y@hovah ) (5769 <owlam ) (6697 tsuwr )
:5 (7817 shachach ) (7817 shachach ) (3427 yashab ) (4791 marowm

) (4791 marowm ) (7682 sagab ) (7151 qiryah ) (8213 shaphel )

(8213 shaphel ) (0776 >erets ) (5060 naga< ) (6083 <aphar )
:6 (7272 regel ) (7429 ramac ) (7272 regel ) (6041 <aniy ) (6471

pa<am ) (1800 dal )
:7 (0734 >orach ) (6662 tsaddiyq ) (4339 meyshar ) (3477 yashar

) (6424 palac ) (4570 ma<gal ) (6662 tsaddiyq )
:8 (0637 >aph ) (0734 >orach ) (4941 mishpat ) (3068 Y@hovah )

(6960 qavah ) (8378 ta>avah ) (5315 nephesh ) (8034 shem ) (2143

zeker )
:9 (5315 nephesh ) (0183 >avah ) (3915 layil ) (0637 >aph )

(7307 ruwach ) (7130 qereb ) (7836 shachar ) (7836 shachar )

(0834 >aher ) (4941 mishpat ) (0776 >erets ) (3427 yashab )

(8398 tebel ) (3925 lamad ) (6664 tsedeq )
:10 (2603 chanan ) (7563 rasha< ) (3925 lamad ) (6664 tsedeq )

(0776 >erets ) (5229 n@kochah ) (5765 <aval ) (7200 ra>ah )

(1348 ge>uwth ) (3068 Y@hovah )
:11 (3068 Y@hovah ) (3027 yad ) (5375 nasa> ) (2372 chazah )

(2372 chazah ) (0954 buwsh ) (7068 qin>ah ) (5971 <am ) (0637

>aph ) (0784 >esh ) (6862 tsar ) (0398 >akal )
:12 (3068 Y@hovah ) (8239 shaphath ) (7965 shalowm ) (1571 gam )

(6466 pa<al ) (3605 kol ) (4639 ma<aseh )
:13 (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (0113 >adown ) (2108 zuwlah

) (1196 Ba<anah ) (0905 bad ) (2142 zakar ) (8034 shem )
:14 (4191 muwth ) (2421 chayah ) (7496 rapha> ) (6965 quwm )

(3651 ken ) (6485 paqad ) (8045 shamad ) (3605 kol ) (2143 zeker

) (0006 >abad )
:15 (3254 yacaph ) (1471 gowy ) (3068 Y@hovah ) (3254 yacaph )

(1471 gowy ) (3513 kabad ) (7368 rachaq ) (7368 rachaq ) (3605

kol ) (7097 qatseh ) (0776 >erets )
:16 (3068 Y@hovah ) (6862 tsar ) (6485 paqad ) (6694 tsuwq )

(3908 lachash ) (4148 muwcar )
:17 (3644 k@mow ) (2030 hareh ) (7126 qarab ) (3205 yalad )

(2342 chuwl ) (2199 za<aq ) (2256 chebel ) (3651 ken ) (1961

hayah ) (6440 paniym ) (3068 Y@hovah )
:18 (2029 harah ) (2342 chuwl ) (3205 yalad ) (3205 yalad )

(7307 ruwach ) (6213 <asah ) (3444 y@shuw<ah ) (0776 >erets )

(1077 bal ) (3427 yashab ) (8398 tebel ) (5307 naphal )
:19 (4191 muwth ) (2421 chayah ) (5038 n@belah ) (5038 n@belah )

(6965 quwm ) (6974 quwts ) (7442 ranan ) (7931 shakan ) (6083

<aphar ) (2919 tal ) (2919 tal ) (0219 >owrah ) (0776 >erets )

(5307 naphal ) (7496 rapha> )
:20 (3212 yalak ) (5971 <am ) (0935 bow> ) (2315 cheder ) (5462

cagar ) (1817 deleth ) (1157 b@<ad ) (2247 chabah ) (4592 m@<at

) (7281 rega< ) (5704 <ad ) (2195 za<am ) (5674 <abar )
:21 (2009 hinneh ) (3068 Y@hovah ) (3318 yatsa> ) (4725 maqowm )

(6485 paqad ) (3427 yashab ) (0776 >erets ) (5771 <avon ) (0776

>erets ) (1540 galah ) (1818 dam ) (3808 lo> ) (5750 <owd )

(3680 kacah ) (2026 harag )
27
:1 (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (7186 qasheh ) (1419 gadowl )

(2389 chazaq ) (2719 chereb ) (6485 paqad ) (3882 livyathan )

(1281 bariyach ) (5175 nachash ) (3882 livyathan ) (6129

<aqallathown ) (5175 nachash ) (2026 harag ) (8577 tanniyn )

(3220 yam )
:2 (3117 yowm ) (6031 <anah ) (3754 kerem ) (2561 chemer ) (2561

chemer )
:3 (3068 Y@hovah ) (5341 natsar ) (8248 shaqah ) (7281 rega< )

(6435 pen ) (6485 paqad ) (5341 natsar ) (3915 layil ) (3117

yowm )
:4 (2534 chemah ) (4310 miy ) (5414 nathan ) (8068 shamiyr )

(7898 shayith ) (4421 milchamah ) (6585 pasa< ) (6702 tsuwth )

(3162 yachad )
:5 (0176 >ow ) (2388 chazaq ) (2388 chazaq ) (4581 ma<owz )

(6213 <asah ) (7965 shalowm ) (6213 <asah ) (7965 shalowm )
:6 (0935 bow> ) (3290 Ya<aqob ) (2388 chazaq ) (8327 sharash )

(3478 Yisra>el ) (6692 tsuwts ) (6524 parach ) (4390 male> )

(6440 paniym ) (8398 tebel ) (8570 t@nuwbah )
:7 (5221 nakah ) (4347 makkah ) (5221 nakah ) (2026 harag )

(2027 hereg ) (2026 harag )
:8 (5432 ca>c@>ah ) (7971 shalach ) (7378 riyb ) (1898 hagah )

(7186 qasheh ) (7307 ruwach ) (3117 yowm ) (6921 qadiym )
:9 (2063 zo>th ) (3651 ken ) (5771 <avon ) (3290 Ya<aqob ) (3722

kaphar ) (2088 zeh ) (3605 kol ) (6529 p@riy ) (5493 cuwr )

(5493 cuwr ) (2403 chatta>ah ) (7760 suwm ) (3605 kol ) (0068

>eben ) (4196 mizbeach ) (5310 naphats ) (0842 >asherah ) (2553

chamman ) (6965 quwm )
:10 (1219 batsar ) (5892 <iyr ) (0910 badad ) (5116 naveh )

(7971 shalach ) (5800 <azab ) (4057 midbar ) (8033 sham ) (5695

<egel ) (7462 ra<ah ) (8033 sham ) (7257 rabats ) (7257 rabats )

(3615 kalah ) (5585 ca<iyph )
:11 (7105 qatsiyr ) (3001 yabesh ) (7665 shabar ) (0802 >ishshah

) (0935 bow> ) (0215 >owr ) (5971 <am ) (3808 lo> ) (0998 biynah

) (6213 <asah ) (7355 racham ) (3335 yatsar ) (3808 lo> ) (2603

chanan )
:12 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (2251 chabat )

(7641 shibbol ) (5104 nahar ) (5158 nachal ) (4714 Mitsrayim )

(3950 laqat ) (0259 >echad ) (0259 >echad ) (1121 ben ) (3478

Yisra>el )
:13 (1961 hayah ) (3117 yowm ) (1419 gadowl ) (7782 showphar )

(8628 taqa< ) (0935 bow> ) (0006 >abad ) (0776 >erets ) (0804

>Ashshuwr ) (5080 nadach ) (0776 >erets ) (4714 Mitsrayim )

(7812 shachah ) (3068 Y@hovah ) (6944 qodesh ) (2022 har ) (3389

Y@ruwshalaim )
28
:1 (1945 howy ) (5850 <atarah ) (1348 ge>uwth ) (7910 shikkowr )

(0669 >Ephrayim ) (6643 ts@biy ) (8597 tiph>arah ) (5034 nabel )

(6731 tsiyts ) (0834 >aher ) (7218 ro>sh ) (8081 shemen ) (1516

gay> ) (1986 halam ) (3196 yayin )
:2 (2009 hinneh ) (0136 >Adonay ) (2389 chazaq ) (0533 >ammiyts

) (2230 zerem ) (1259 barad ) (6986 qeteb ) (8178 sa<ar ) (2230

zerem ) (3524 kabbiyr ) (4325 mayim ) (7857 shataph ) (3240

yanach ) (0776 >erets ) (3027 yad )
:3 (5850 <atarah ) (1348 ge>uwth ) (7910 shikkowr ) (0669

>Ephrayim ) (7429 ramac ) (7272 regel )
:4 (6643 ts@biy ) (8597 tiph>arah ) (0834 >aher ) (5921 <al )

(7218 ro>sh ) (8081 shemen ) (1516 gay> ) (5034 nabel ) (6733

tsiytsah ) (1061 bikkuwr ) (1061 bikkuwr ) (2962 terem ) (7019

qayits ) (0834 >aher ) (7200 ra>ah ) (7200 ra>ah ) (5750 <owd )

(3709 kaph ) (1104 bala< )
:5 (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (5850 <atarah )

(6643 ts@biy ) (6843 ts@phiyrah ) (8597 tiph>arah ) (7605 sh@>ar

) (5971 <am )
:6 (7307 ruwach ) (4941 mishpat ) (3427 yashab ) (4941 mishpat )

(1369 g@buwrah ) (7725 shuwb ) (4421 milchamah ) (8179 sha<ar )
:7 (1571 gam ) (7686 shagah ) (3196 yayin ) (7941 shekar ) (8582

ta<ah ) (3548 kohen ) (5030 nabiy> ) (7686 shagah ) (7941 shekar

) (1104 bala< ) (3196 yayin ) (8582 ta<ah ) (4480 min ) (7941

shekar ) (7686 shagah ) (7203 ro>eh ) (6328 puwq ) (6417

p@liyliyah )
:8 (3605 kol ) (7979 shulchan ) (4390 male> ) (6892 qe> ) (6675

tsow>ah ) (1097 b@liy ) (4725 maqowm )
:9 (3384 yarah ) (1844 de<ah ) (0995 biyn ) (8052 sh@muw<ah )

(1580 gamal ) (2461 chalab ) (6267 attiyq ) (7699 shad )
:10 (6673 tsav ) (6673 tsav ) (6673 tsav ) (6673 tsav ) (6957

qav ) (6957 qav ) (6957 qav ) (6957 qav ) (8033 sham ) (2191

ze<eyr ) (8033 sham ) (2191 ze<eyr )
:11 (3934 la<eg ) (8193 saphah ) (0312 >acher ) (3956 lashown )

(1696 dabar ) (2088 zeh ) (5971 <am )
:12 (0559 >amar ) (2063 zo>th ) (4496 m@nuwchah ) (0834 >aher )

(5889 <ayeph ) (5117 nuwach ) (2063 zo>th ) (4774 marge<ah )

(0014 >abah ) (8085 shama< )
:13 (1697 dabar ) (3068 Y@hovah ) (6673 tsav ) (6673 tsav )

(6673 tsav ) (6673 tsav ) (6957 qav ) (6957 qav ) (6957 qav )

(6957 qav ) (8033 sham ) (2191 ze<eyr ) (8033 sham ) (2191

ze<eyr ) (3212 yalak ) (3782 kashal ) (0268 >achowr ) (7665

shabar ) (3369 yaqosh ) (3920 lakad )
:14 (3651 ken ) (8085 shama< ) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah )

(3944 latsown ) (0582 >enowsh ) (4910 mashal ) (2088 zeh ) (5971

<am ) (0834 >aher ) (3389 Y@ruwshalaim )
:15 (3588 kiy ) (0559 >amar ) (3772 karath ) (1285 b@riyth )

(4194 maveth ) (7585 sh@>owl ) (2374 chozeh ) (3588 kiy ) (7857

shataph ) (7885 shayit ) (5674 <abar ) (0935 bow> ) (7760 suwm )

(3576 kazab ) (4268 machaceh ) (8267 sheqer ) (5641 cathar )
:16 (3651 ken ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069

Y@hovih ) (2005 hen ) (6726 Tsiyown ) (3248 y@cuwdah ) (0068

>eben ) (0976 bochan ) (0068 >eben ) (3368 yaqar ) (6438 pinnah

) (3245 yacad ) (4143 muwcad ) (0539 >aman ) (2363 chuwsh )
:17 (4941 mishpat ) (7760 suwm ) (6957 qav ) (6666 ts@daqah )

(4949 mishqeleth ) (1259 barad ) (3261 ya<ah ) (4268 machaceh )

(3576 kazab ) (4325 mayim ) (7857 shataph ) (5643 cether )
:18 (1285 b@riyth ) (4194 maveth ) (3722 kaphar ) (2380 chazuwth

) (7585 sh@>owl ) (6965 quwm ) (3588 kiy ) (7857 shataph ) (7752

showt ) (5674 <abar ) (4823 mirmac )
:19 (1767 day ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (3947 laqach ) (1242

boqer ) (1242 boqer ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (3117 yowm )

(3915 layil ) (2113 z@va<ah ) (7535 raq ) (0995 biyn ) (8052

sh@muw<ah )
:20 (4702 matstsa< ) (7114 qatsar ) (0376 >iysh ) (8311 sara< )

(4541 maccekah ) (6887 tsarar ) (3664 kanac )
:21 (3068 Y@hovah ) (6965 quwm ) (2022 har ) (7264 ragaz ) (6010

<emeq ) (1391 Gib<own ) (6213 <asah ) (4639 ma<aseh ) (2114 zuwr

) (4639 ma<aseh ) (5647 <abad ) (5674 <abar ) (5556 col<am )

(5237 nokriy ) (5556 col<am )
:22 (6258 <attah ) (3887 luwts ) (6435 pen ) (4147 mowcer )

(2388 chazaq ) (8085 shama< ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih )

(6635 tsaba> ) (3617 kalah ) (2782 charats ) (3605 kol ) (0776

>erets )
:23 (0238 >azan ) (8085 shama< ) (6963 qowl ) (7181 qashab )

(8085 shama< ) (0565 >imrah )
:24 (2790 charash ) (2790 charash ) (3605 kol ) (3117 yowm )

(2232 zara< ) (6605 pathach ) (7702 sadad ) (7702 sadad ) (0127

>adamah )
:25 (0518 >im ) (7737 shavah ) (6440 paniym ) (6327 puwts )

(6327 puwts ) (7100 qetsach ) (2236 zaraq ) (3646 kammon ) (7760

suwm ) (7795 sowrah ) (2406 chittah ) (5567 caman ) (8184

s@<orah ) (3698 kuccemeth ) (1367 g@buwlah )
:26 (0430 >elohiym ) (3256 yacar ) (4941 mishpat ) (3384 yarah )
:27 (7100 qetsach ) (1758 duwsh ) (2742 charuwts ) (1077 bal )

(5699 <agalah ) (0212 >owphan ) (5437 cabab ) (3646 kammon )

(7100 qetsach ) (2251 chabat ) (4294 matteh ) (3646 kammon )

(7626 shebet )
:28 (3899 lechem ) (1854 daqaq ) (3588 kiy ) (5331 netsach )

(1758 duwsh ) (2000 hamam ) (1536 gilgal ) (5699 <agalah ) (3808

lo> ) (1854 daqaq ) (6571 parash )
:29 (2088 zeh ) (1571 gam ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (3068

Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (6381 pala> ) (6098 <etsah ) (1431

gadal ) (8454 tuwshiyah )
29
:1 (1945 howy ) (0740 >Ari>el ) (0740 >Ari>el ) (7151 qiryah )

(1732 David ) (2583 chanah ) (5595 caphah ) (8141 shaneh ) (8141

shaneh ) (5362 naqaph ) (2282 chag )
:2 (6693 tsuwq ) (0740 >Ari>el ) (8386 ta>aniyah ) (0592 >aniyah

) (0740 >Ari>el )
:3 (2583 chanah ) (5921 <al ) (1754 duwr ) (6696 tsuwr ) (5921

<al ) (4674 mutstsab ) (6965 quwm ) (4694 m@tsuwrah ) (5921 <al )
:4 (8213 shaphel ) (8213 shaphel ) (1696 dabar ) (0776 >erets )

(0565 >imrah ) (7817 shachach ) (6083 <aphar ) (6963 qowl )

(0178 >owb ) (0776 >erets ) (0565 >imrah ) (6850 tsaphaph )

(6083 <aphar )
:5 (1995 hamown ) (2114 zuwr ) (1851 daq ) (0080 >abaq ) (1995

hamown ) (6184 <ariyts ) (4671 mots ) (5674 <abar ) (6621 petha<

) (6597 pith>owm )
:6 (6485 paqad ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (7482 ra<am )

(7494 ra<ash ) (1419 gadowl ) (6963 qowl ) (5492 cuwphah ) (5591

ca<ar ) (3851 lahab ) (0398 >akal ) (0784 >esh )
:7 (1995 hamown ) (3605 kol ) (1471 gowy ) (6633 tsaba> ) (5921

<al ) (0740 >Ari>el ) (3605 kol ) (6633 tsaba> ) (4685 matsowd )

(6693 tsuwq ) (2472 chalowm ) (3915 layil ) (2377 chazown )
:8 (0834 >aher ) (7456 ra<eb ) (2492 chalam ) (2009 hinneh )

(0398 >akal ) (6974 quwts ) (5315 nephesh ) (7385 riyq ) (0834

>aher ) (6771 tsame> ) (2492 chalam ) (2009 hinneh ) (8354

shathah ) (6974 quwts ) (2009 hinneh ) (5889 <ayeph ) (5315

nephesh ) (8264 shaqaq ) (1995 hamown ) (3605 kol ) (1471 gowy )

(6633 tsaba> ) (5921 <al ) (2022 har ) (6726 Tsiyown )
:9 (4102 mahahh ) (8539 tamahh ) (8173 sha<a< ) (8173 sha<a< )

(7937 shakar ) (3196 yayin ) (5128 nuwa< ) (7941 shekar )
:10 (3068 Y@hovah ) (5258 nacak ) (7307 ruwach ) (8639 tardemah

) (8639 tardemah ) (6105 <atsam ) (5869 <ayin ) (5030 nabiy> )

(7218 ro>sh ) (2374 chozeh ) (3680 kacah )
:11 (2380 chazuwth ) (3605 kol ) (1961 hayah ) (1697 dabar )

(5612 cepher ) (2856 chatham ) (0834 >aher ) (5414 nathan )

(0559 >amar ) (7121 qara> ) (2088 zeh ) (4994 na> ) (0559 >amar

) (2856 chatham )
:12 (5612 cepher ) (5414 nathan ) (0559 >amar ) (7121 qara> )

(2088 zeh ) (4994 na> ) (0559 >amar )
:13 (0136 >Adonay ) (0559 >amar ) (5971 <am ) (5066 nagash )

(6310 peh ) (8193 saphah ) (3513 kabad ) (7368 rachaq ) (3820

leb ) (7368 rachaq ) (3374 yir>ah ) (0854 >eth ) (3925 lamad )

(4687 mitsvah ) (0582 >enowsh )
:14 (3651 ken ) (2005 hen ) (3254 yacaph ) (6381 pala> ) (6381

pala> ) (2088 zeh ) (5971 <am ) (6381 pala> ) (6381 pala> )

(6382 pele> ) (2451 chokmah ) (2450 chakam ) (0006 >abad ) (0998

biynah ) (0995 biyn ) (5641 cathar )
:15 (1945 howy ) (6009 <amaq ) (5641 cathar ) (6098 <etsah )

(3068 Y@hovah ) (4639 ma<aseh ) (4285 machshak ) (0559 >amar )

(4310 miy ) (7200 ra>ah ) (4310 miy ) (3045 yada< )
:16 (0518 >im ) (2017 hophek ) (2803 chashab ) (3335 yatsar )

(2563 chomer ) (4639 ma<aseh ) (0559 >amar ) (6213 <asah ) (6213

<asah ) (3336 yetser ) (0559 >amar ) (3335 yatsar ) (3808 lo> )

(0995 biyn )
:17 (5750 <owd ) (4213 miz<ar ) (4592 m@<at ) (3844 L@banown )

(7725 shuwb ) (3759 karmel ) (3759 karmel ) (2803 chashab )

(3293 ya<ar )
:18 (3117 yowm ) (2795 cheresh ) (8085 shama< ) (1697 dabar )

(5612 cepher ) (5869 <ayin ) (5787 <ivver ) (7200 ra>ah ) (0652

>ophel ) (2822 choshek )
:19 (6035 <anav ) (3254 yacaph ) (8057 simchah ) (3068 Y@hovah )

(0034 >ebyown ) (0120 >adam ) (1523 giyl ) (6918 qadowsh ) (3478

Yisra>el )
:20 (6184 <ariyts ) (0656 >aphec ) (0656 >aphec ) (3887 luwts )

(3615 kalah ) (3605 kol ) (8245 shaqad ) (0205 >aven ) (3772

karath )
:21 (0120 >adam ) (2398 chata> ) (1697 dabar ) (6983 qowsh )

(3198 yakach ) (8179 sha<ar ) (5186 natah ) (5186 natah ) (6662

tsaddiyq ) (8414 tohuw )
:22 (3651 ken ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (0834

>aher ) (6299 padah ) (0085 >Abraham ) (0413 >el ) (1004 bayith

) (3290 Ya<aqob ) (3290 Ya<aqob ) (6258 <attah ) (0954 buwsh )

(3808 lo> ) (6440 paniym ) (6258 <attah ) (2357 chavar )
:23 (3588 kiy ) (7200 ra>ah ) (3206 yeled ) (4639 ma<aseh )

(3027 yad ) (7130 qereb ) (6942 qadash ) (8034 shem ) (6942

qadash ) (6918 qadowsh ) (3290 Ya<aqob ) (6206 <arats ) (0430

>elohiym ) (3478 Yisra>el )
:24 (8582 ta<ah ) (7307 ruwach ) (3045 yada< ) (0998 biynah )

(7279 ragan ) (3925 lamad ) (3948 leqach )
30
:1 (1945 howy ) (5637 carar ) (1121 ben ) (5002 n@>um ) (3068

Y@hovah ) (6213 <asah ) (6098 <etsah ) (5258 nacak ) (4541

maccekah ) (7307 ruwach ) (5595 caphah ) (2403 chatta>ah ) (2403

chatta>ah )
:2 (1980 halak ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (4714 Mitsrayim )

(7592 sha>al ) (6310 peh ) (5810 <azaz ) (4581 ma<owz ) (6547

Par<oh ) (2620 chacah ) (6738 tsel ) (4714 Mitsrayim )
:3 (4581 ma<owz ) (6547 Par<oh ) (1322 bosheth ) (2622 chacuwth

) (6738 tsel ) (4714 Mitsrayim ) (3639 k@limmah )
:4 (8269 sar ) (6814 Tso<an ) (4397 mal>ak ) (5060 naga< ) (2609

Chanec )
:5 (3605 kol ) (0954 buwsh ) (5971 <am ) (3276 ya<al ) (3808 lo>

) (5828 <ezer ) (3808 lo> ) (3276 ya<al ) (1322 bosheth ) (1571

gam ) (2781 cherpah )
:6 (4853 massa> ) (0929 b@hemah ) (5045 negeb ) (0776 >erets )

(6869 tsarah ) (6695 tsowq ) (1992 hem ) (3833 labiy> ) (3918

layish ) (3918 layish ) (0660 >eph<eh ) (8314 saraph ) (5774

<uwph ) (8314 saraph ) (5375 nasa> ) (2428 chayil ) (3802

katheph ) (5895 <ayir ) (0214 >owtsar ) (1707 dabbesheth ) (1581

gamal ) (5971 <am ) (3276 ya<al )
:7 (4714 Mitsrayim ) (5826 <azar ) (1892 hebel ) (7385 riyq )

(7385 riyq ) (3651 ken ) (7121 qara> ) (2063 zo>th ) (7293 rahab

) (7674 shebeth ) (7673 shabath )
:8 (6258 <attah ) (0935 bow> ) (3789 kathab ) (0854 >eth ) (3871

luwach ) (2710 chaqaq ) (5612 cepher ) (3117 yowm ) (0314

>acharown ) (5703 <ad ) (5769 <owlam )
:9 (1931 huw> ) (4805 m@riy ) (5971 <am ) (3586 kechash ) (1121

ben ) (1121 ben ) (0014 >abah ) (8085 shama< ) (8451 towrah )

(3068 Y@hovah )
:10 (0834 >aher ) (0559 >amar ) (7200 ra>ah ) (7200 ra>ah )

(2374 chozeh ) (2372 chazah ) (5229 n@kochah ) (1696 dabar )

(2513 chelqah ) (2372 chazah ) (4123 mahathallah )
:11 (1870 derek ) (5186 natah ) (5186 natah ) (0734 >orach )

(6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (7673 shabath ) (6440 paniym )
:12 (3651 ken ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (6918 qadowsh ) (3478

Yisra>el ) (3282 ya<an ) (3988 ma>ac ) (2088 zeh ) (1697 dabar )

(0982 batach ) (6233 <osheq ) (3868 luwz ) (8172 sha<an ) (5921

<al )
:13 (3651 ken ) (2088 zeh ) (5771 <avon ) (6556 perets ) (5307

naphal ) (1158 ba<ah ) (7682 sagab ) (2346 chowmah ) (0834 >aher

) (7667 sheber ) (0935 bow> ) (6597 pith>owm ) (6621 petha< )
:14 (7665 shabar ) (7667 sheber ) (3335 yatsar ) (5035 nebel )

(3807 kathath ) (2550 chamal ) (4672 matsa> ) (4386 m@kittah )

(2789 cheres ) (2846 chathah ) (0784 >esh ) (3344 yaqad ) (2834

chasaph ) (4325 mayim ) (1360 gebe )
:15 (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih )

(6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (7729 shuwbah ) (5183 Nachath )

(3467 yasha< ) (8252 shaqat ) (0985 bitchah ) (1369 g@buwrah )

(0014 >abah )
:16 (0559 >amar ) (3808 lo> ) (5127 nuwc ) (5483 cuwc ) (5127

nuwc ) (7392 rakab ) (7031 qal ) (7291 radaph ) (7043 qalal )
:17 (0259 >echad ) (0505 >eleph ) (6440 paniym ) (1606 g@<arah )

(0259 >echad ) (6440 paniym ) (1606 g@<arah ) (2568 chamesh )

(5127 nuwc ) (3498 yathar ) (8650 toren ) (7218 ro>sh ) (2022

har ) (5251 nec ) (5921 <al ) (1389 gib<ah )
:18 (3651 ken ) (3068 Y@hovah ) (2442 chakah ) (2603 chanan )

(3651 ken ) (7311 ruwm ) (7355 racham ) (3068 Y@hovah ) (0430

>elohiym ) (4941 mishpat ) (0835 >esher ) (3605 kol ) (2442

chakah )
:19 (5971 <am ) (3427 yashab ) (6726 Tsiyown ) (3389

Y@ruwshalaim ) (1058 bakah ) (3808 lo> ) (1058 bakah ) (2603

chanan ) (6963 qowl ) (2201 za<aq ) (8085 shama< ) (6030 <anah )
:20 (0136 >Adonay ) (5414 nathan ) (3899 lechem ) (6862 tsar )

(4325 mayim ) (3905 lachats ) (3384 yarah ) (3670 kanaph ) (3671

kanaph ) (5750 <owd ) (5869 <ayin ) (7200 ra>ah ) (3384 yarah )
:21 (0241 >ozen ) (8085 shama< ) (1697 dabar ) (0310 >achar )

(0559 >amar ) (2088 zeh ) (1870 derek ) (3212 yalak ) (3588 kiy

) (0541 >aman ) (3027 yad ) (3588 kiy ) (8041 sama>l )
:22 (2930 tame> ) (6826 tsippuwy ) (6456 p@ciyl ) (3701 keceph )

(0642 >ephuddah ) (4541 maccekah ) (2091 zahab ) (2219 zarah )

(2219 zarah ) (1739 daveh ) (0559 >amar ) (3318 yatsa> ) (3318

yatsa> )
:23 (5414 nathan ) (4306 matar ) (2233 zera< ) (2232 zara< )

(0127 >adamah ) (3899 lechem ) (8393 t@buw>ah ) (0127 >adamah )

(1879 dashen ) (8082 shamen ) (3117 yowm ) (4735 miqneh ) (7462

ra<ah ) (7337 rachab ) (3733 kar )
:24 (0504 >eleph ) (5895 <ayir ) (5647 <abad ) (0127 >adamah )

(0398 >akal ) (2548 chamiyts ) (1098 b@liyl ) (0834 >aher )

(2219 zarah ) (7371 rachath ) (4214 mizreh )
:25 (3605 kol ) (1364 gaboahh ) (2022 har ) (3605 kol ) (4791

marowm ) (1389 gib<ah ) (6388 peleg ) (2988 yabal ) (4325 mayim

) (3117 yowm ) (7227 rab ) (2027 hereg ) (4026 migdal ) (5307

naphal )
:26 (0216 >owr ) (3842 l@banah ) (0216 >owr ) (2535 chammah )

(0216 >owr ) (8121 shemesh ) (7659 shib<athayim ) (0216 >owr )

(7651 sheba< ) (3117 yowm ) (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (2280

chabash ) (7667 sheber ) (5971 <am ) (7495 rapha> ) (4273

machats ) (4347 makkah )
:27 (2009 hinneh ) (8034 shem ) (3068 Y@hovah ) (0935 bow> )

(4801 merchaq ) (1197 ba<ar ) (0639 >aph ) (4858 massa>ah )

(3514 kobed ) (8193 saphah ) (4390 male> ) (2195 za<am ) (3956

lashown ) (0398 >akal ) (0784 >esh )
:28 (7307 ruwach ) (7857 shataph ) (5158 nachal ) (5060 naga< )

(2673 chatsah ) (6677 tsavva>r ) (5130 nuwph ) (1471 gowy )

(5299 naphah ) (7723 shav> ) (7448 recen ) (3895 l@chiy ) (5971

<am ) (8582 ta<ah )
:29 (1961 hayah ) (7892 shiyr ) (3915 layil ) (6942 qadash )

(2282 chag ) (6942 qadash ) (8057 simchah ) (3824 lebab ) (1980

halak ) (2485 chaliyl ) (0935 bow> ) (2022 har ) (3068 Y@hovah )

(6697 tsuwr ) (3478 Yisra>el )
:30 (3068 Y@hovah ) (1935 howd ) (6963 qowl ) (8085 shama< )

(7200 ra>ah ) (5183 Nachath ) (5183 Nachath ) (2220 z@rowa< )

(2197 za<aph ) (0639 >aph ) (3851 lahab ) (0398 >akal ) (0784

>esh ) (5311 nephets ) (2230 zerem )
:31 (6963 qowl ) (3068 Y@hovah ) (0804 >Ashshuwr ) (2865

chathath ) (5221 nakah ) (7626 shebet )
:32 (3605 kol ) (4145 muwcadah ) (4294 matteh ) (4569 ma<abar )

(0834 >aher ) (3068 Y@hovah ) (5117 nuwach ) (8596 toph ) (3658

kinnowr ) (4421 milchamah ) (8573 t@nuwphah ) (3898 lacham )
:33 (8613 Tophteh ) (6186 <arak ) (0865 >ethmowl ) (1571 gam )

(4428 melek ) (3559 kuwn ) (6009 <amaq ) (7337 rachab ) (4071

m@duwrah ) (0784 >esh ) (7235 rabah ) (6086 <ets ) (5397

n@shamah ) (3068 Y@hovah ) (5158 nachal ) (1614 gophriyth )

(1197 ba<ar )
31
:1 (1945 howy ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (4714 Mitsrayim )

(5833 <ezrah ) (8172 sha<an ) (5921 <al ) (5483 cuwc ) (0982

batach ) (7393 rekeb ) (3588 kiy ) (7227 rab ) (6571 parash )

(3588 kiy ) (3966 m@<od ) (6105 <atsam ) (8159 sha<ah ) (6918

qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (3808 lo> ) (1875 darash ) (3068

Y@hovah )
:2 (1571 gam ) (2450 chakam ) (0935 bow> ) (7451 ra< ) (5493

cuwr ) (5493 cuwr ) (1697 dabar ) (6965 quwm ) (5921 <al ) (1004

bayith ) (7489 ra<a< ) (5921 <al ) (5833 <ezrah ) (6213 <asah )

(0205 >aven )
:3 (4714 Mitsrayim ) (0120 >adam ) (0410 >el ) (5483 cuwc )

(1320 basar ) (7307 ruwach ) (3068 Y@hovah ) (5186 natah ) (3027

yad ) (8147 sh@nayim ) (5826 <azar ) (3782 kashal ) (5826 <azar

) (5307 naphal ) (3605 kol ) (3615 kalah ) (3162 yachad )
:4 (3541 koh ) (3068 Y@hovah ) (0559 >amar ) (0738 >ariy ) (3715

k@phiyr ) (3715 k@phiyr ) (1897 hagah ) (5921 <al ) (2964 tereph

) (0834 >aher ) (4393 m@lo> ) (7462 ra<ah ) (7121 qara> ) (5921

<al ) (2865 chathath ) (6963 qowl ) (3808 lo> ) (6031 <anah )

(1995 hamown ) (3651 ken ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (3381

yarad ) (3381 yarad ) (6633 tsaba> ) (2022 har ) (6726 Tsiyown )

(1389 gib<ah )
:5 (6833 tsippowr ) (5774 <uwph ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(1598 ganan ) (3389 Y@ruwshalaim ) (1598 ganan ) (5337 natsal )

(5674 <abar ) (4422 malat )
:6 (7725 shuwb ) (0834 >aher ) (1121 ben ) (3478 Yisra>el )

(6009 <amaq ) (5627 carah )
:7 (3117 yowm ) (0376 >iysh ) (3988 ma>ac ) (3988 ma>ac ) (0457

>eliyl ) (3701 keceph ) (0457 >eliyl ) (2091 zahab ) (0834 >aher

) (3027 yad ) (6213 <asah ) (2399 chet> )
:8 (0804 >Ashshuwr ) (5307 naphal ) (2719 chereb ) (0376 >iysh )

(0376 >iysh ) (2719 chereb ) (0120 >adam ) (0120 >adam ) (0398

>akal ) (5127 nuwc ) (2719 chereb ) (0970 bachuwr ) (4522 mac )
:9 (5674 <abar ) (5674 <abar ) (5553 cela< ) (5553 cela< ) (4032

magowr ) (8269 sar ) (2865 chathath ) (5251 nec ) (5002 n@>um )

(3068 Y@hovah ) (0834 >aher ) (0217 >uwr ) (6726 Tsiyown ) (8574

tannuwr ) (3389 Y@ruwshalaim )
32
:1 (2005 hen ) (4428 melek ) (4427 malak ) (6664 tsedeq ) (8269

sar ) (8323 sarar ) (4941 mishpat )
:2 (0376 >iysh ) (4224 machabe> ) (7307 ruwach ) (5643 cether )

(2230 zerem ) (6388 peleg ) (4325 mayim ) (6724 tsiyown ) (6738

tsel ) (3515 kabed ) (5553 cela< ) (5889 <ayeph ) (0776 >erets )
:3 (5869 <ayin ) (7200 ra>ah ) (8159 sha<ah ) (0241 >ozen )

(8085 shama< ) (7181 qashab )
:4 (3824 lebab ) (4116 mahar ) (0995 biyn ) (1847 da<ath ) (3956

lashown ) (5926 <illeg ) (4116 mahar ) (1696 dabar ) (6703 tsach

)
:5 (5036 nabal ) (3808 lo> ) (5750 <owd ) (7121 qara> ) (5081

nadiyb ) (3808 lo> ) (3596 kiylay ) (0559 >amar ) (7771 showa< )
:6 (5036 nabal ) (1696 dabar ) (5039 n@balah ) (3820 leb ) (6213

<asah ) (0205 >aven ) (6213 <asah ) (2612 choneph ) (1696 dabar

) (8432 tavek ) (0413 >el ) (3068 Y@hovah ) (7324 ruwq ) (5315

nephesh ) (7456 ra<eb ) (4945 mashqeh ) (6771 tsame> ) (2637

chacer )
:7 (3627 k@liy ) (3596 kiylay ) (7451 ra< ) (3289 ya<ats ) (2154

zimmah ) (2154 zimmah ) (2254 chabal ) (8267 sheqer ) (0561

>emer ) (0034 >ebyown ) (1696 dabar ) (4941 mishpat )
:8 (5081 nadiyb ) (3289 ya<ats ) (5081 nadiyb ) (5081 nadiyb )

(6965 quwm )
:9 (6965 quwm ) (0802 >ishshah ) (7600 sha>anan ) (8085 shama< )

(6963 qowl ) (0982 batach ) (1121 ben ) (0238 >azan ) (0565

>imrah )
:10 (3117 yowm ) (8141 shaneh ) (7264 ragaz ) (0982 batach )

(1210 batsiyr ) (3615 kalah ) (0625 >oceph ) (0935 bow> )
:11 (2729 charad ) (7600 sha>anan ) (7264 ragaz ) (0982 batach )

(6584 pashat ) (6209 <arar ) (2290 chagowr ) (2504 chalats )
:12 (5594 caphad ) (7699 shad ) (2531 chemed ) (7704 sadeh )

(6509 parah ) (1612 gephen )
:13 (0127 >adamah ) (5971 <am ) (5927 <alah ) (6975 qowts )

(8068 shamiyr ) (3588 kiy ) (3605 kol ) (1004 bayith ) (4885

masows ) (5947 <alliyz ) (7151 qiryah )
:14 (3588 kiy ) (0759 >armown ) (5203 natash ) (1995 hamown )

(5892 <iyr ) (5800 <azab ) (6076 <ophel ) (0975 bachan ) (4631

m@<arah ) (5769 <owlam ) (4885 masows ) (6501 pere> ) (6501

pere> ) (4829 mir<eh ) (5739 <eder )
:15 (5704 <ad ) (7307 ruwach ) (6168 <arah ) (4791 marowm )

(4057 midbar ) (3759 karmel ) (3759 karmel ) (2803 chashab )

(3293 ya<ar )
:16 (4941 mishpat ) (7931 shakan ) (4057 midbar ) (6666 ts@daqah

) (3427 yashab ) (3759 karmel )
:17 (4639 ma<aseh ) (6666 ts@daqah ) (7965 shalowm ) (5656

<abodah ) (6666 ts@daqah ) (8252 shaqat ) (0983 betach ) (5769

<owlam )
:18 (5971 <am ) (3427 yashab ) (7965 shalowm ) (5116 naveh )

(4009 mibtach ) (4908 mishkan ) (7600 sha>anan ) (4496 m@nuwchah

)
:19 (1258 barad ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (3293 ya<ar )

(5892 <iyr ) (8213 shaphel ) (8219 sh@phelah )
:20 (0835 >esher ) (2232 zara< ) (5921 <al ) (3605 kol ) (4325

mayim ) (7971 shalach ) (7272 regel ) (7794 showr ) (2543

chamowr )
33
:1 (1945 howy ) (7703 shadad ) (7703 shadad ) (0898 bagad )

(0898 bagad ) (8552 tamam ) (7703 shadad ) (7703 shadad ) (5239

nalah ) (0898 bagad ) (0898 bagad )
:2 (3068 Y@hovah ) (2603 chanan ) (6960 qavah ) (2220 z@rowa< )

(1242 boqer ) (3444 y@shuw<ah ) (0637 >aph ) (6256 <eth ) (6869

tsarah )
:3 (6963 qowl ) (1995 hamown ) (5971 <am ) (5074 nadad ) (7427

romemuth ) (1471 gowy ) (5310 naphats )
:4 (7998 shalal ) (0622 >acaph ) (0625 >oceph ) (2625 chaciyl )

(4944 mashshaq ) (1357 geb ) (8264 shaqaq )
:5 (3068 Y@hovah ) (7682 sagab ) (7931 shakan ) (4791 marowm )

(4390 male> ) (6726 Tsiyown ) (4941 mishpat ) (6666 ts@daqah )
:6 (2451 chokmah ) (1847 da<ath ) (0530 >emuwnah ) (6256 <eth )

(2633 chocen ) (3444 y@shuw<ah ) (3374 yir>ah ) (3068 Y@hovah )

(0214 >owtsar )
:7 (2005 hen ) (0691 >er>el ) (6817 tsa<aq ) (2351 chuwts )

(4397 mal>ak ) (7965 shalowm ) (1058 bakah ) (4751 mar )
:8 (4546 m@cillah ) (8074 shamem ) (7673 shabath ) (6565 parar )

(1285 b@riyth ) (3988 ma>ac ) (5892 <iyr ) (2803 chashab ) (3808

lo> ) (0582 >enowsh )
:9 (0776 >erets ) (0056 >abal ) (0535 >amal ) (3844 L@banown )

(2659 chapher ) (7060 qamal ) (8289 Sharown ) (6160 <arabah )

(1316 Bashan ) (3760 Karmel ) (5287 na<ar )
:10 (6258 <attah ) (6965 quwm ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )

(6258 <attah ) (7311 ruwm ) (6258 <attah ) (5375 nasa> )
:11 (2029 harah ) (2842 chashash ) (3205 yalad ) (3205 yalad )

(7179 qash ) (7307 ruwach ) (0784 >esh ) (0398 >akal )
:12 (5971 <am ) (4955 misraphah ) (7875 siyd ) (6975 qowts )

(3683 kacach ) (3341 yatsath ) (0784 >esh )
:13 (8085 shama< ) (7350 rachowq ) (0834 >aher ) (6213 <asah )

(7138 qarowb ) (3045 yada< ) (1369 g@buwrah )
:14 (2400 chatta> ) (6726 Tsiyown ) (6342 pachad ) (7461 ra<ad )

(0270 >achaz ) (4310 miy ) (1481 guwr ) (0398 >akal ) (0784 >esh

) (4310 miy ) (1481 guwr ) (5769 <owlam ) (4168 mowqed )
:15 (1980 halak ) (6666 ts@daqah ) (1696 dabar ) (4339 meyshar )

(3988 ma>ac ) (1214 batsa< ) (4642 ma<ashaqqah ) (5287 na<ar )

(3709 kaph ) (8551 tamak ) (7810 shachad ) (0331 >atam ) (0241

>ozen ) (8085 shama< ) (1818 dam ) (6105 <atsam ) (5869 <ayin )

(7200 ra>ah ) (7451 ra< )
:16 (7931 shakan ) (4791 marowm ) (4869 misgab ) (4679 m@tsad )

(5553 cela< ) (3899 lechem ) (5414 nathan ) (4325 mayim ) (0539

>aman )
:17 (5869 <ayin ) (2372 chazah ) (4428 melek ) (3308 yophiy )

(7200 ra>ah ) (0776 >erets ) (4801 merchaq ) (4801 merchaq )
:18 (3820 leb ) (1897 hagah ) (0367 >eymah ) (0346 >ayeh ) (5608

caphar ) (0346 >ayeh ) (8254 shaqal ) (0346 >ayeh ) (5608 caphar

) (4026 migdal )
:19 (7200 ra>ah ) (3267 ya<az ) (5971 <am ) (5971 <am ) (6012

<ameq ) (8193 saphah ) (8085 shama< ) (3932 la<ag ) (3956

lashown ) (0998 biynah )
:20 (2372 chazah ) (6726 Tsiyown ) (7151 qiryah ) (4150 mow<ed )

(5869 <ayin ) (7200 ra>ah ) (3389 Y@ruwshalaim ) (7600 sha>anan

) (5116 naveh ) (0168 >ohel ) (6813 tsa<an ) (3489 yathed )

(5331 netsach ) (5265 naca< ) (1077 bal ) (3605 kol ) (2256

chebel ) (5423 nathaq )
:21 (8033 sham ) (0117 >addiyr ) (3068 Y@hovah ) (4725 maqowm )

(5103 n@har ) (2975 y@<or ) (3212 yalak ) (1077 bal ) (0590

>oniy ) (7885 shayit ) (3808 lo> ) (0117 >addiyr ) (6716 tsiy )

(5674 <abar )
:22 (3068 Y@hovah ) (8199 shaphat ) (3068 Y@hovah ) (2710 chaqaq

) (3068 Y@hovah ) (4428 melek ) (3467 yasha< )
:23 (2256 chebel ) (5203 natash ) (3651 ken ) (2388 chazaq )

(8650 toren ) (6566 paras ) (5251 nec ) (0227 >az ) (5706 <ad )

(4766 marbeh ) (7998 shalal ) (2505 chalaq ) (6455 picceach )

(0962 bazaz ) (0957 baz )
:24 (7934 shaken ) (0559 >amar ) (2470 chalah ) (5971 <am )

(3427 yashab ) (5375 nasa> ) (5771 <avon )
34
:1 (7126 qarab ) (7126 qarab ) (1471 gowy ) (8085 shama< ) (7181

qashab ) (3816 l@om ) (0776 >erets ) (8085 shama< ) (4393 m@lo>

) (4393 m@lo> ) (8398 tebel ) (3605 kol ) (6631 tse>etsa> )

(6631 tse>etsa> )
:2 (7110 qetseph ) (3068 Y@hovah ) (3605 kol ) (1471 gowy )

(2534 chemah ) (3605 kol ) (6635 tsaba> ) (2763 charam ) (5414

nathan ) (2875 Tebach )
:3 (2491 chalal ) (7993 shalak ) (0889 b@>osh ) (5927 <alah )

(6297 peger ) (2022 har ) (4549 macac ) (1818 dam )
:4 (3605 kol ) (6635 tsaba> ) (8064 shamayim ) (4743 maqaq )

(8064 shamayim ) (1556 galal ) (5612 cepher ) (3605 kol ) (6635

tsaba> ) (5034 nabel ) (5929 <aleh ) (5034 nabel ) (1612 gephen

) (5034 nabel ) (8384 t@>en ) (8384 t@>en )
:5 (2719 chereb ) (7301 ravah ) (8064 shamayim ) (2009 hinneh )

(3381 yarad ) (3381 yarad ) (0123 >Edom ) (5971 <am ) (2764

cherem ) (4941 mishpat )
:6 (2719 chereb ) (3068 Y@hovah ) (4390 male> ) (1818 dam )

(1878 dashen ) (2459 cheleb ) (1818 dam ) (3733 kar ) (6260

<attuwd ) (2459 cheleb ) (3629 kilyah ) (0352 >ayil ) (3068

Y@hovah ) (2077 zebach ) (1224 Botsrah ) (1419 gadowl ) (2875

Tebach ) (0776 >erets ) (0123 >Edom )
:7 (7214 r@>em ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (6499 par ) (0047

>abbiyr ) (0776 >erets ) (7301 ravah ) (1818 dam ) (6083 <aphar

) (1878 dashen ) (2459 cheleb )
:8 (3117 yowm ) (3068 Y@hovah ) (5359 naqam ) (8141 shaneh )

(7966 shilluwm ) (7379 riyb ) (6726 Tsiyown )
:9 (5158 nachal ) (2015 haphak ) (2203 zepheth ) (6083 <aphar )

(1614 gophriyth ) (0776 >erets ) (1961 hayah ) (1197 ba<ar )

(2203 zepheth )
:10 (3518 kabah ) (3915 layil ) (3119 yowmam ) (6227 <ashan )

(5927 <alah ) (5769 <owlam ) (1755 dowr ) (1755 dowr ) (2717

charab ) (0369 >ayin ) (5674 <abar ) (5331 netsach ) (5769

<owlam )
:11 (6893 qa>ath ) (7090 qippowd ) (3423 yarash ) (3244

yanshuwph ) (6158 <oreb ) (7931 shakan ) (5186 natah ) (6957 qav

) (5414 nathan ) (0068 >eben ) (0922 bohuw )
:12 (7121 qara> ) (2715 chor ) (4410 m@luwkah ) (0369 >ayin )

(8033 sham ) (3605 kol ) (8269 sar ) (0657 >ephec )
:13 (5518 ciyr ) (5927 <alah ) (0759 >armown ) (7057 qimmowsh )

(2336 chowach ) (4013 mibtsar ) (5116 naveh ) (8577 tanniyn )

(2691 chatser )
:14 (6728 tsiyiy ) (6728 tsiyiy ) (6728 tsiyiy ) (6298 pagash )

(0338 >iy ) (0338 >iy ) (0338 >iy ) (8163 sa<iyr ) (7121 qara> )

(7453 rea< ) (3917 liyliyth ) (3917 liyliyth ) (0389 >ak ) (7280

raga< ) (8033 sham ) (4672 matsa> ) (4494 manowach )
:15 (8033 sham ) (7091 qippowz ) (7091 qippowz ) (7077 qanan )

(4422 malat ) (1234 baqa< ) (1716 dagar ) (6738 tsel ) (8033

sham ) (1772 dayah ) (0389 >ak ) (6908 qabats ) (0802 >ishshah )

(7468 r@<uwth )
:16 (1875 darash ) (5612 cepher ) (3068 Y@hovah ) (7121 qara> )

(3808 lo> ) (0259 >echad ) (2007 hennah ) (5737 <adar ) (6485

paqad ) (7468 r@<uwth ) (6310 peh ) (6680 tsavah ) (7307 ruwach

) (6908 qabats )
:17 (5307 naphal ) (1486 gowral ) (3027 yad ) (2505 chalaq )

(6957 qav ) (3423 yarash ) (5769 <owlam ) (1755 dowr ) (1755

dowr ) (7931 shakan )
35
:1 (4057 midbar ) (6723 tsiyah ) (7996 Shalleketh ) (6160

<arabah ) (1523 giyl ) (6524 parach ) (2261 chabatstseleth )
:2 (6524 parach ) (6524 parach ) (1523 giyl ) (0637 >aph ) (1525

giylah ) (7442 ranan ) (3519 kabowd ) (3844 L@banown ) (5414

nathan ) (1926 hadar ) (3760 Karmel ) (8289 Sharown ) (7200

ra>ah ) (3519 kabowd ) (3068 Y@hovah ) (1926 hadar ) (0430

>elohiym )
:3 (2388 chazaq ) (7504 rapheh ) (3027 yad ) (0553 >amats )

(3782 kashal ) (1290 berek )
:4 (0559 >amar ) (4116 mahar ) (3820 leb ) (2388 chazaq ) (3372

yare> ) (2009 hinneh ) (0430 >elohiym ) (0935 bow> ) (5359 naqam

) (0430 >elohiym ) (1576 g@muwl ) (0935 bow> ) (3467 yasha< )
:5 (0227 >az ) (5869 <ayin ) (5787 <ivver ) (6491 paqach ) (0241

>ozen ) (2795 cheresh ) (6605 pathach )
:6 (0227 >az ) (6455 picceach ) (1801 dalag ) (0354 >ayal )

(3956 lashown ) (0483 >illem ) (7442 ranan ) (4057 midbar )

(4325 mayim ) (1234 baqa< ) (5158 nachal ) (6160 <arabah )
:7 (8273 sharab ) (1961 hayah ) (0098 >agam ) (6774 tsimma>own )

(4002 mabbuwa< ) (4325 mayim ) (5116 naveh ) (8577 tanniyn )

(7258 rebets ) (2682 chatsiyr ) (7070 qaneh ) (1573 gome> )
:8 (4547 macluwl ) (8033 sham ) (1870 derek ) (7121 qara> )

(1870 derek ) (6944 qodesh ) (2931 tame> ) (5674 <abar ) (5674

<abar ) (0582 >enowsh ) (0191 >eviyl ) (8582 ta<ah )
:9 (3808 lo> ) (0738 >ariy ) (8033 sham ) (1077 bal ) (6530

p@riyts ) (2416 chay ) (5927 <alah ) (4672 matsa> ) (8033 sham )

(1350 ga>al ) (1980 halak )
:10 (6299 padah ) (3068 Y@hovah ) (7725 shuwb ) (0935 bow> )

(6726 Tsiyown ) (7440 rinnah ) (5769 <owlam ) (8057 simchah )

(7218 ro>sh ) (5381 nasag ) (8057 simchah ) (8057 simchah )

(3015 yagown ) (0585 >anachah ) (5127 nuwc )
36
:1 (1961 hayah ) (8141 shaneh ) (4428 melek ) (2396 Chizqiyah )

(5576 Cancheriyb ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (5927 <alah )

(5921 <al ) (3605 kol ) (1219 batsar ) (5892 <iyr ) (3063

Y@huwdah ) (8610 taphas )
:2 (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (7971 shalach ) (7262

Rabshaqeh ) (3923 Lachiysh ) (3389 Y@ruwshalaim ) (4428 melek )

(2396 Chizqiyah ) (3515 kabed ) (2426 cheyl ) (5975 <amad )

(8585 t@<alah ) (5945 >elyown ) (1295 b@rekah ) (4546 m@cillah )

(3526 kabac ) (7704 sadeh )
:3 (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (0471 >Elyaqiym ) (2518

Chilqiyah ) (1121 ben ) (0834 >aher ) (5921 <al ) (1004 bayith )

(7644 Shebna> ) (5608 caphar ) (3098 Yow>ach ) (0623 >Acaph )

(1121 ben ) (2142 zakar )
:4 (7262 Rabshaqeh ) (0559 >amar ) (0559 >amar ) (4994 na> )

(2396 Chizqiyah ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (1419 gadowl ) (4428

melek ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (0986 bittachown ) (2088

zeh ) (0834 >aher ) (0982 batach )
:5 (0559 >amar ) (8193 saphah ) (1697 dabar ) (6098 <etsah )

(1369 g@buwrah ) (4421 milchamah ) (6258 <attah ) (5921 <al )

(4310 miy ) (0982 batach ) (4775 marad )
:6 (2009 hinneh ) (0982 batach ) (4938 mish<enah ) (2088 zeh )

(7533 ratsats ) (7070 qaneh ) (5921 <al ) (4714 Mitsrayim )

(0376 >iysh ) (5564 camak ) (0935 bow> ) (3709 kaph ) (5344

naqab ) (3651 ken ) (6547 Par<oh ) (4428 melek ) (4714 Mitsrayim

) (3605 kol ) (0982 batach )
:7 (0559 >amar ) (0982 batach ) (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym )

(1111 Balaq ) (4196 mizbeach ) (2396 Chizqiyah ) (5493 cuwr )

(5493 cuwr ) (0559 >amar ) (3063 Y@huwdah ) (3389 Y@ruwshalaim )

(7812 shachah ) (6440 paniym ) (2088 zeh ) (4196 mizbeach )
:8 (6258 <attah ) (6148 <arab ) (4994 na> ) (0113 >adown ) (4428

melek ) (0804 >Ashshuwr ) (5414 nathan ) (0505 >eleph ) (5483

cuwc ) (0518 >im ) (3201 yakol ) (5414 nathan ) (7392 rakab )
:9 (0349 >eyk ) (7725 shuwb ) (6440 paniym ) (0259 >echad )

(6346 pechah ) (6996 qatan ) (0113 >adown ) (5650 <ebed ) (0982

batach ) (5921 <al ) (4714 Mitsrayim ) (7393 rekeb ) (6571

parash )
:10 (6258 <attah ) (5927 <alah ) (1107 bil<adey ) (3068 Y@hovah

) (5921 <al ) (2063 zo>th ) (0776 >erets ) (7843 shachath )

(3068 Y@hovah ) (0559 >amar ) (5927 <alah ) (0413 >el ) (2063

zo>th ) (0776 >erets ) (7843 shachath )
:11 (0559 >amar ) (0471 >Elyaqiym ) (7644 Shebna> ) (3098

Yow>ach ) (7262 Rabshaqeh ) (1696 dabar ) (4994 na> ) (5650

<ebed ) (0762 >Aramiyth ) (8085 shama< ) (1696 dabar ) (3064

Y@huwdiy ) (0241 >ozen ) (5971 <am ) (5921 <al ) (2346 chowmah )
:12 (7262 Rabshaqeh ) (0559 >amar ) (0113 >adown ) (7971 shalach

) (0113 >adown ) (1696 dabar ) (0428 >el-leh ) (1697 dabar )

(0582 >enowsh ) (3427 yashab ) (2346 chowmah ) (0398 >akal )

(8354 shathah ) (7890 shayin )
:13 (7262 Rabshaqeh ) (5975 <amad ) (7121 qara> ) (1419 gadowl )

(6963 qowl ) (3064 Y@huwdiy ) (0559 >amar ) (8085 shama< ) (1697

dabar ) (1419 gadowl ) (4428 melek ) (4428 melek ) (0804

>Ashshuwr )
:14 (3541 koh ) (0559 >amar ) (4428 melek ) (2396 Chizqiyah )

(5377 nasha> ) (3201 yakol ) (5337 natsal )
:15 (0408 >al ) (2396 Chizqiyah ) (0982 batach ) (3068 Y@hovah )

(0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (5337 natsal ) (2063 zo>th ) (5892

<iyr ) (5414 nathan ) (3027 yad ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr )
:16 (8085 shama< ) (2396 Chizqiyah ) (3541 koh ) (0559 >amar )

(4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (6213 <asah ) (1293 B@rakah )

(3318 yatsa> ) (0398 >akal ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (1612

gephen ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (8384 t@>en ) (8354 shathah

) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (4325 mayim ) (0953 bowr )
:17 (5704 <ad ) (0935 bow> ) (3947 laqach ) (0776 >erets ) (0776

>erets ) (0776 >erets ) (1715 dagan ) (8492 tiyrowsh ) (0776

>erets ) (3899 lechem ) (3754 kerem )
:18 (6435 pen ) (2396 Chizqiyah ) (5496 cuwth ) (0559 >amar )

(3068 Y@hovah ) (5337 natsal ) (0376 >iysh ) (0430 >elohiym )

(1471 gowy ) (5337 natsal ) (0776 >erets ) (3027 yad ) (4428

melek ) (0804 >Ashshuwr )
:19 (0346 >ayeh ) (0430 >elohiym ) (2574 Chamath ) (0774 >Arpad

) (0346 >ayeh ) (0430 >elohiym ) (5617 C@pharvayim ) (5337

natsal ) (8111 Shom@rown ) (3027 yad )
:20 (4310 miy ) (3605 kol ) (0430 >elohiym ) (0428 >el-leh )

(0776 >erets ) (5337 natsal ) (0776 >erets ) (3027 yad ) (3068

Y@hovah ) (5337 natsal ) (3389 Y@ruwshalaim ) (3027 yad )
:21 (2790 charash ) (2790 charash ) (6030 <anah ) (1697 dabar )

(4428 melek ) (4687 mitsvah ) (0559 >amar ) (6030 <anah )
:22 (0935 bow> ) (0471 >Elyaqiym ) (1121 ben ) (2518 Chilqiyah )

(5921 <al ) (1004 bayith ) (7644 Shebna> ) (5608 caphar ) (3098

Yow>ach ) (1121 ben ) (0623 >Acaph ) (2142 zakar ) (2396

Chizqiyah ) (0899 beged ) (7167 qara< ) (5046 nagad ) (1697

dabar ) (7262 Rabshaqeh )
37
:1 (1961 hayah ) (4428 melek ) (2396 Chizqiyah ) (8085 shama< )

(7167 qara< ) (0899 beged ) (3680 kacah ) (8242 saq ) (0935 bow>

) (1004 bayith ) (3068 Y@hovah )
:2 (7971 shalach ) (0471 >Elyaqiym ) (0834 >aher ) (5921 <al )

(1004 bayith ) (7644 Shebna> ) (5608 caphar ) (2205 zaqen )

(3548 kohen ) (3680 kacah ) (8242 saq ) (3470 Y@sha<yah ) (5030

nabiy> ) (1121 ben ) (0531 >Amowts )
:3 (0559 >amar ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (2396 Chizqiyah )

(2088 zeh ) (3117 yowm ) (3117 yowm ) (6869 tsarah ) (8433

towkechah ) (5007 n@>atsah ) (1121 ben ) (0935 bow> ) (4866

mishber ) (3581 koach ) (3205 yalad ) (3205 yalad )
:4 (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (8085 shama< ) (1697 dabar )

(7262 Rabshaqeh ) (0834 >aher ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr )

(0113 >adown ) (7971 shalach ) (2778 charaph. ) (2416 chay )

(0430 >elohiym ) (3198 yakach ) (1697 dabar ) (0834 >aher )

(3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (8085 shama< ) (5375 nasa> )

(8605 t@phillah ) (7611 sh@>eriyth ) (4672 matsa> )
:5 (5650 <ebed ) (4428 melek ) (2396 Chizqiyah ) (0935 bow> )

(3470 Y@sha<yah )
:6 (3470 Y@sha<yah ) (0559 >amar ) (3541 koh ) (0559 >amar )

(0113 >adown ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (3372

yare> ) (1697 dabar ) (8085 shama< ) (0834 >aher ) (5288 na<ar )

(4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (1442 gadaph )
:7 (2005 hen ) (7971 shalach ) (7307 ruwach ) (8085 shama< )

(8052 sh@muw<ah ) (7725 shuwb ) (0776 >erets ) (5307 naphal )

(2719 chereb ) (0776 >erets )
:8 (7262 Rabshaqeh ) (7725 shuwb ) (4672 matsa> ) (4428 melek )

(0804 >Ashshuwr ) (3898 lacham ) (5921 <al ) (3841 Libnah )

(8085 shama< ) (5265 naca< ) (3923 Lachiysh )
:9 (8085 shama< ) (0559 >amar ) (5921 <al ) (8640 Tirhaqah )

(4428 melek ) (3568 Kuwsh ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (3898

lacham ) (8085 shama< ) (7971 shalach ) (4397 mal>ak ) (2396

Chizqiyah ) (0559 >amar )
:10 (3541 koh ) (0559 >amar ) (2396 Chizqiyah ) (4428 melek )

(3063 Y@huwdah ) (0559 >amar ) (0430 >elohiym ) (0834 >aher )

(0982 batach ) (5377 nasha> ) (0559 >amar ) (3389 Y@ruwshalaim )

(5414 nathan ) (3027 yad ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr )
:11 (2009 hinneh ) (8085 shama< ) (0834 >aher ) (4428 melek )

(0804 >Ashshuwr ) (6213 <asah ) (3605 kol ) (0776 >erets ) (2763

charam ) (5337 natsal )
:12 (0430 >elohiym ) (1471 gowy ) (5337 natsal ) (0834 >aher )

(0001 >ab ) (7843 shachath ) (1470 Gowzan ) (2771 Charan ) (7530

Retseph ) (1121 ben ) (5731 <Eden ) (0834 >aher ) (8515

T@la>ssar )
:13 (0346 >ayeh ) (4428 melek ) (2574 Chamath ) (4428 melek )

(0774 >Arpad ) (4428 melek ) (5892 <iyr ) (5617 C@pharvayim )

(2012 Hena< ) (5755 <Ivvah )
:14 (2396 Chizqiyah ) (3947 laqach ) (5612 cepher ) (3027 yad )

(4397 mal>ak ) (7121 qara> ) (2396 Chizqiyah ) (5927 <alah )

(1004 bayith ) (3068 Y@hovah ) (6566 paras ) (6440 paniym )

(3068 Y@hovah )
:15 (2396 Chizqiyah ) (6419 palal ) (3068 Y@hovah ) (0559 >amar )
:16 (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (0430 >elohiym ) (3478

Yisra>el ) (3427 yashab ) (3742 k@ruwb ) (0430 >elohiym ) (0905

bad ) (3605 kol ) (4467 mamlakah ) (0776 >erets ) (6213 <asah )

(8064 shamayim ) (0776 >erets )
:17 (5186 natah ) (0241 >ozen ) (3068 Y@hovah ) (8085 shama< )

(6491 paqach ) (5869 <ayin ) (3068 Y@hovah ) (7200 ra>ah ) (8085

shama< ) (3605 kol ) (1697 dabar ) (5576 Cancheriyb ) (0834

>aher ) (7971 shalach ) (2778 charaph. ) (2416 chay ) (0430

>elohiym )
:18 (0551 >omnam ) (3068 Y@hovah ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr

) (2717 charab ) (3605 kol ) (0776 >erets ) (0776 >erets )
:19 (5414 nathan ) (0430 >elohiym ) (0784 >esh ) (3808 lo> )

(0430 >elohiym ) (4639 ma<aseh ) (0120 >adam ) (3027 yad ) (6086

<ets ) (0068 >eben ) (0006 >abad )
:20 (6258 <attah ) (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (3467 yasha<

) (3027 yad ) (3605 kol ) (4467 mamlakah ) (0776 >erets ) (3045

yada< ) (3068 Y@hovah ) (0905 bad )
:21 (3470 Y@sha<yah ) (1121 ben ) (0531 >Amowts ) (7971 shalach

) (2396 Chizqiyah ) (0559 >amar ) (3541 koh ) (0559 >amar )

(3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (3478 Yisra>el ) (0834 >aher )

(6419 palal ) (0413 >el ) (5576 Cancheriyb ) (4428 melek ) (0804

>Ashshuwr )
:22 (2088 zeh ) (1697 dabar ) (0834 >aher ) (3068 Y@hovah )

(1696 dabar ) (5921 <al ) (1330 b@thuwlah ) (1323 bath ) (6726

Tsiyown ) (0959 bazah ) (3932 la<ag ) (1323 bath ) (3389

Y@ruwshalaim ) (5128 nuwa< ) (7218 ro>sh )
:23 (2778 charaph. ) (1442 gadaph ) (5921 <al ) (4310 miy )

(7311 ruwm ) (6963 qowl ) (5375 nasa> ) (5869 <ayin ) (4796

Marowth ) (0413 >el ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )
:24 (5650 <ebed ) (2778 charaph. ) (0136 >Adonay ) (0559 >amar )

(7230 rob ) (7393 rekeb ) (5927 <alah ) (4791 marowm ) (2022 har

) (3411 y@rekah ) (3844 L@banown ) (3772 karath ) (6967 qowmah )

(0730 >erez ) (4005 mibchar ) (1265 b@rowsh ) (0935 bow> ) (4791

marowm ) (7093 qets ) (3293 ya<ar ) (3760 Karmel )
:25 (5365 naqar ) (8354 shathah ) (4325 mayim ) (3709 kaph )

(6471 pa<am ) (2717 charab ) (3605 kol ) (2975 y@<or ) (4693

matsowr )
:26 (8085 shama< ) (5704 <ad ) (7350 rachowq ) (6213 <asah )

(6924 qedem ) (3117 yowm ) (3335 yatsar ) (6258 <attah ) (0935

bow> ) (7582 sha>ah ) (1219 batsar ) (5892 <iyr ) (5327 natsah )

(1530 gal )
:27 (3427 yashab ) (7116 qatser ) (3027 yad ) (2865 chathath )

(0954 buwsh ) (6212 <eseb ) (7704 sadeh ) (3419 yaraq ) (1877

deshe> ) (2682 chatsiyr ) (1406 gag ) (7709 sh@demah ) (6440

paniym ) (6965 quwm )
:28 (3045 yada< ) (3427 yashab ) (3318 yatsa> ) (0935 bow> )

(7264 ragaz ) (0413 >el )
:29 (3282 ya<an ) (7264 ragaz ) (0413 >el ) (7600 sha>anan )

(5927 <alah ) (0241 >ozen ) (7760 suwm ) (2397 chach ) (0639

>aph ) (4964 metheg ) (8193 saphah ) (7725 shuwb ) (7725 shuwb )

(1870 derek ) (0834 >aher ) (0935 bow> )
:30 (2088 zeh ) (0226 >owth ) (0398 >akal ) (8141 shaneh ) (5599

caphiyach ) (8145 sheniy ) (8141 shaneh ) (7823 shachiyc ) (7992

sh@liyshiy ) (8141 shaneh ) (2232 zara< ) (7114 qatsar ) (5193

nata< ) (3754 kerem ) (0398 >akal ) (6529 p@riy )
:31 (7604 sha>ar ) (6413 p@leytah ) (1004 bayith ) (3063

Y@huwdah ) (8328 sheresh ) (4295 mattah ) (6213 <asah ) (6529

p@riy ) (4605 ma<al )
:32 (3389 Y@ruwshalaim ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (7611

sh@>eriyth ) (6413 p@leytah ) (2022 har ) (6726 Tsiyown ) (7068

qin>ah ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (6213 <asah ) (2063

zo>th )
:33 (3651 ken ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (0413

>el ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (0935 bow> ) (0413 >el )

(2063 zo>th ) (5892 <iyr ) (3808 lo> ) (2671 chets ) (8033 sham

) (3808 lo> ) (6923 qadam ) (6924 qedem ) (4043 magen ) (3808

lo> ) (8210 shaphak ) (5550 col@lah ) (5921 <al )
:34 (1870 derek ) (0935 bow> ) (7725 shuwb ) (0935 bow> ) (0413

>el ) (2063 zo>th ) (5892 <iyr ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah )
:35 (1598 ganan ) (2063 zo>th ) (5892 <iyr ) (3467 yasha< )

(5650 <ebed ) (1732 David ) (4616 ma<an )
:36 (4397 mal>ak ) (3068 Y@hovah ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> )

(5221 nakah ) (4264 machaneh ) (0804 >Ashshuwr ) (3967 me>ah )

(8084 sh@moniym ) (2568 chamesh ) (0505 >eleph ) (2224 zarach )

(7925 shakam ) (1242 boqer ) (2009 hinneh ) (3605 kol ) (4191

muwth ) (6297 peger )
:37 (5576 Cancheriyb ) (4428 melek ) (0804 >Ashshuwr ) (5265

naca< ) (3212 yalak ) (7725 shuwb ) (3427 yashab ) (5210

Niyn@veh )
:38 (1961 hayah ) (7812 shachah ) (1004 bayith ) (5268 Nicrok )

(0430 >elohiym ) (0152 >Adrammelek ) (8272 Shar>etser ) (1121

ben ) (5221 nakah ) (2719 chereb ) (4422 malat ) (0776 >erets )

(0780 >Ararat ) (0634 >Ecar-Chaddown ) (1121 ben ) (4427 malak )

(8478 tachath )
38
:1 (1992 hem ) (3117 yowm ) (2396 Chizqiyah ) (2470 chalah )

(4191 muwth ) (3470 Y@sha<yah ) (5030 nabiy> ) (1121 ben ) (0531

>Amowts ) (0935 bow> ) (0559 >amar ) (3541 koh ) (0559 >amar )

(3068 Y@hovah ) (1004 bayith ) (6680 tsavah ) (4191 muwth )

(2421 chayah )
:2 (2396 Chizqiyah ) (5437 cabab ) (6440 paniym ) (0413 >el )

(7023 qiyr ) (6419 palal ) (3068 Y@hovah )
:3 (0559 >amar ) (2142 zakar ) (4994 na> ) (3068 Y@hovah ) (0577

>anna> ) (0834 >aher ) (1980 halak ) (6440 paniym ) (0571 >emeth

) (8003 shalem ) (3820 leb ) (6213 <asah ) (2896 towb ) (5869

<ayin ) (2396 Chizqiyah ) (1058 bakah ) (1419 gadowl )
:4 (1961 hayah ) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah ) (3470 Y@sha<yah )

(0559 >amar )
:5 (1980 halak ) (0559 >amar ) (2396 Chizqiyah ) (3541 koh )

(0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (1732 David )

(0001 >ab ) (8085 shama< ) (8605 t@phillah ) (7200 ra>ah ) (1832

dim<ah ) (2005 hen ) (3254 yacaph ) (3117 yowm ) (6240 <asar )

(8141 shaneh )
:6 (5337 natsal ) (2063 zo>th ) (5892 <iyr ) (3709 kaph ) (4428

melek ) (0804 >Ashshuwr ) (1598 ganan ) (2063 zo>th ) (5892 <iyr

)
:7 (2088 zeh ) (0226 >owth ) (3068 Y@hovah ) (3068 Y@hovah )

(6213 <asah ) (2088 zeh ) (1697 dabar ) (1696 dabar )
:8 (2005 hen ) (7725 shuwb ) (7725 shuwb ) (6738 tsel ) (4609

ma<alah ) (0834 >aher ) (3381 yarad ) (8121 shemesh ) (4609

ma<alah ) (0271 >Achaz ) (6235 <eser ) (4609 ma<alah ) (0322

>achoranniyth ) (8121 shemesh ) (7725 shuwb ) (6235 <eser )

(4609 ma<alah ) (4609 ma<alah ) (3381 yarad )
:9 (4385 miktab ) (2396 Chizqiyah ) (4428 melek ) (3063 Y@huwdah

) (2470 chalah ) (2421 chayah ) (2483 choliy )
:10 (0559 >amar ) (1824 d@miy ) (3117 yowm ) (3212 yalak ) (8179

sha<ar ) (7585 sh@>owl ) (6485 paqad ) (3499 yether ) (8141

shaneh )
:11 (0559 >amar ) (7200 ra>ah ) (3050 Yahh ) (3050 Yahh ) (0776

>erets ) (2416 chay ) (7200 ra>ah ) (0120 >adam ) (3808 lo> )

(3427 yashab ) (2309 chedel )
:12 (1755 dowr ) (5265 naca< ) (1556 galal ) (7473 ro<iy ) (0168

>ohel ) (7088 qaphad ) (0707 >arag ) (2416 chay ) (1214 batsa< )

(1803 dallah ) (3117 yowm ) (3915 layil ) (7999 shalam )
:13 (7737 shavah ) (5704 <ad ) (1242 boqer ) (0738 >ariy ) (3651

ken ) (7665 shabar ) (3605 kol ) (6106 <etsem ) (3117 yowm )

(3915 layil ) (7999 shalam )
:14 (5483 cuwc ) (5693 <aguwr ) (3651 ken ) (6850 tsaphaph )

(1897 hagah ) (3123 yownah ) (5869 <ayin ) (1809 dalal ) (4791

marowm ) (3068 Y@hovah ) (6234 <oshqah ) (6148 <arab )
:15 (4100 mah ) (1696 dabar ) (0559 >amar ) (1931 huw> ) (6213

<asah ) (1718 dadah ) (3605 kol ) (8141 shaneh ) (4751 mar )

(5315 nephesh )
:16 (0136 >Adonay ) (5921 <al ) (2421 chayah ) (3605 kol ) (2416

chay ) (7307 ruwach ) (2492 chalam ) (2421 chayah )
:17 (2009 hinneh ) (7965 shalowm ) (4843 marar ) (2836 chashaq )

(5315 nephesh ) (7845 shachath ) (1097 b@liy ) (7993 shalak )

(3605 kol ) (2399 chet> ) (0310 >achar ) (1458 gav )
:18 (7585 sh@>owl ) (3808 lo> ) (3034 yadah ) (4194 maveth )

(3201 yakol ) (1984 halal ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (0953

bowr ) (3808 lo> ) (7663 sabar ) (0571 >emeth )
:19 (2416 chay ) (2416 chay ) (3034 yadah ) (3117 yowm ) (0001

>ab ) (1121 ben ) (3045 yada< ) (0571 >emeth )
:20 (3068 Y@hovah ) (3467 yasha< ) (5058 n@giynah ) (5058

n@giynah ) (3605 kol ) (3117 yowm ) (2416 chay ) (1004 bayith )

(3068 Y@hovah )
:21 (3470 Y@sha<yah ) (0559 >amar ) (5375 nasa> ) (1690 d@belah

) (8384 t@>en ) (4799 marach ) (7822 sh@chiyn ) (2421 chayah )
:22 (2396 Chizqiyah ) (0559 >amar ) (4100 mah ) (0226 >owth )

(5927 <alah ) (1004 bayith ) (3068 Y@hovah )
39
:1 (6256 <eth ) (4757 M@ro>dak Bal>adan ) (1121 ben ) (1081

Bal>adan ) (4428 melek ) (0894 Babel ) (7971 shalach ) (5612

cepher ) (4503 minchah ) (2396 Chizqiyah ) (8085 shama< ) (2470

chalah ) (2388 chazaq )
:2 (2396 Chizqiyah ) (8056 sameach ) (7200 ra>ah ) (1004 bayith

) (5238 n@koth ) (3701 keceph ) (2091 zahab ) (1314 besem )

(2896 towb ) (8081 shemen ) (3605 kol ) (1004 bayith ) (3627

k@liy ) (3605 kol ) (4672 matsa> ) (0214 >owtsar ) (1004 bayith

) (3605 kol ) (4475 memshalah ) (2396 Chizqiyah ) (7200 ra>ah )
:3 (0935 bow> ) (3470 Y@sha<yah ) (5030 nabiy> ) (4428 melek )

(2396 Chizqiyah ) (0559 >amar ) (4100 mah ) (0559 >amar ) (0428

>el-leh ) (0582 >enowsh ) (0370 >aiyn ) (0935 bow> ) (2396

Chizqiyah ) (0559 >amar ) (0935 bow> ) (7350 rachowq ) (0776

>erets ) (0894 Babel )
:4 (0559 >amar ) (4100 mah ) (7200 ra>ah ) (1004 bayith ) (2396

Chizqiyah ) (0559 >amar ) (3605 kol ) (1004 bayith ) (7200 ra>ah

) (0214 >owtsar ) (7200 ra>ah )
:5 (0559 >amar ) (3470 Y@sha<yah ) (2396 Chizqiyah ) (8085

shama< ) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )
:6 (2009 hinneh ) (3117 yowm ) (0935 bow> ) (3605 kol ) (1004

bayith ) (0834 >aher ) (0001 >ab ) (0686 >atsar ) (5704 <ad )

(2088 zeh ) (3117 yowm ) (5375 nasa> ) (0894 Babel ) (3498

yathar ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )
:7 (1121 ben ) (3318 yatsa> ) (0834 >aher ) (3205 yalad ) (3947

laqach ) (5631 cariyc ) (1964 heykal ) (4428 melek ) (0894 Babel

)
:8 (0559 >amar ) (2396 Chizqiyah ) (3470 Y@sha<yah ) (1319 basar

) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah ) (0834 >aher ) (1696 dabar )

(0559 >amar ) (7965 shalowm ) (0571 >emeth ) (3117 yowm )
40
:1 (5162 nacham ) (5162 nacham ) (5971 <am ) (0559 >amar ) (0430

>elohiym )
:2 (1696 dabar ) (3389 Y@ruwshalaim ) (7121 qara> ) (6635 tsaba>

) (4390 male> ) (5771 <avon ) (7521 ratsah ) (3947 laqach )

(3068 Y@hovah ) (3027 yad ) (3718 kephel ) (3605 kol ) (2403

chatta>ah )
:3 (6963 qowl ) (7121 qara> ) (4057 midbar ) (6437 panah ) (1870

derek ) (3068 Y@hovah ) (3474 yashar ) (6160 <arabah ) (4546

m@cillah ) (0430 >elohiym )
:4 (3605 kol ) (1516 gay> ) (5375 nasa> ) (3605 kol ) (2022 har

) (1389 gib<ah ) (8213 shaphel ) (6121 <aqob ) (4334 miyshowr )

(7406 rekec ) (1237 biq<ah )
:5 (3519 kabowd ) (3068 Y@hovah ) (1540 galah ) (3605 kol )

(1320 basar ) (7200 ra>ah ) (3162 yachad ) (6310 peh ) (3068

Y@hovah ) (1696 dabar )
:6 (6963 qowl ) (0559 >amar ) (7121 qara> ) (0559 >amar ) (4100

mah ) (7121 qara> ) (3605 kol ) (1320 basar ) (2682 chatsiyr )

(3605 kol ) (2617 checed ) (6731 tsiyts ) (7704 sadeh )
:7 (2682 chatsiyr ) (3001 yabesh ) (6731 tsiyts ) (5034 nabel )

(3588 kiy ) (7307 ruwach ) (3068 Y@hovah ) (5380 nashab ) (0406

>ikkar ) (5971 <am ) (2682 chatsiyr )
:8 (2682 chatsiyr ) (3001 yabesh ) (6731 tsiyts ) (5034 nabel )

(1697 dabar ) (0430 >elohiym ) (6965 quwm ) (5769 <owlam )
:9 (6726 Tsiyown ) (1319 basar ) (1319 basar ) (1319 basar )

(5927 <alah ) (5921 <al ) (1364 gaboahh ) (2022 har ) (3389

Y@ruwshalaim ) (1319 basar ) (1319 basar ) (7311 ruwm ) (6963

qowl ) (3581 koach ) (7311 ruwm ) (3372 yare> ) (0559 >amar )

(5892 <iyr ) (3063 Y@huwdah ) (2009 hinneh ) (0430 >elohiym )
:10 (2009 hinneh ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (0935 bow> )

(2389 chazaq ) (2220 z@rowa< ) (4910 mashal ) (2009 hinneh )

(7939 sakar ) (6468 p@<ullah ) (6440 paniym )
:11 (7462 ra<ah ) (5739 <eder ) (7462 ra<ah ) (6908 qabats )

(2922 t@la> ) (2220 z@rowa< ) (5375 nasa> ) (2436 cheyq ) (5095

nahal ) (5763 <uwl )
:12 (4310 miy ) (4058 madad ) (4325 mayim ) (8168 sho<al ) (8505

takan ) (8064 shamayim ) (2239 zereth ) (3557 kuwl ) (6083

<aphar ) (0776 >erets ) (7991 shaliysh ) (8254 shaqal ) (2022

har ) (6425 pelec ) (1389 gib<ah ) (3976 mo>zen )
:13 (4310 miy ) (8505 takan ) (7307 ruwach ) (3068 Y@hovah )

(6098 <etsah ) (3045 yada< )
:14 (4310 miy ) (3289 ya<ats ) (0995 biyn ) (3925 lamad ) (0734

>orach ) (4941 mishpat ) (3925 lamad ) (1847 da<ath ) (3045

yada< ) (1870 derek ) (8394 tabuwn )
:15 (2005 hen ) (1471 gowy ) (4752 mar ) (1805 d@liy ) (2803

chashab ) (7834 shachaq ) (3976 mo>zen ) (2005 hen ) (5190 natal

) (0339 >iy ) (1851 daq ) (1851 daq )
:16 (3844 L@banown ) (1767 day ) (1197 ba<ar ) (0369 >ayin )

(2416 chay ) (1767 day ) (5930 <olah )
:17 (3605 kol ) (1471 gowy ) (6440 paniym ) (0369 >ayin ) (2803

chashab ) (0657 >ephec ) (8414 tohuw )
:18 (4310 miy ) (1819 damah ) (0410 >el ) (4100 mah ) (1823

d@muwth ) (6186 <arak )
:19 (2796 charash ) (5258 nacak ) (6459 pecel ) (6884 tsaraph )

(7554 raqa< ) (2091 zahab ) (6884 tsaraph ) (3701 keceph ) (7569

rattowq )
:20 (5533 cakan ) (3808 lo> ) (8641 t@ruwmah ) (0977 bachar )

(6086 <ets ) (7537 raqab ) (1245 baqash ) (2450 chakam ) (2796

charash ) (3559 kuwn ) (6459 pecel ) (4131 mowt )
:21 (3045 yada< ) (8085 shama< ) (5046 nagad ) (7218 ro>sh )

(0995 biyn ) (4146 mowcadah ) (0776 >erets )
:22 (3427 yashab ) (2329 chuwg ) (0776 >erets ) (3427 yashab )

(2284 chagab ) (5186 natah ) (8064 shamayim ) (1852 doq ) (4969

mathach ) (0168 >ohel ) (3427 yashab )
:23 (5414 nathan ) (7336 razan ) (6213 <asah ) (8199 shaphat )

(0776 >erets ) (8414 tohuw )
:24 (0637 >aph ) (5193 nata< ) (0637 >aph ) (2232 zara< ) (0637

>aph ) (1503 geza> ) (3947 laqach ) (8327 sharash ) (0776 >erets

) (1571 gam ) (5398 nashaph ) (3001 yabesh ) (5591 ca<ar ) (5375

nasa> ) (7179 qash )
:25 (4310 miy ) (1819 damah ) (7737 shavah ) (0559 >amar ) (6918

qadowsh )
:26 (5375 nasa> ) (5869 <ayin ) (4791 marowm ) (7200 ra>ah )

(4310 miy ) (1254 bara> ) (0428 >el-leh ) (3318 yatsa> ) (6635

tsaba> ) (4557 micpar ) (7121 qara> ) (3605 kol ) (8034 shem )

(7230 rob ) (0202 >own ) (0533 >ammiyts ) (3581 koach ) (0376

>iysh ) (5737 <adar )
:27 (4100 mah ) (0559 >amar ) (3290 Ya<aqob ) (1696 dabar )

(3478 Yisra>el ) (1870 derek ) (5641 cathar ) (3068 Y@hovah )

(4941 mishpat ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (0430 >elohiym )
:28 (3045 yada< ) (8085 shama< ) (5769 <owlam ) (0430 >elohiym )

(3068 Y@hovah ) (1254 bara> ) (7098 qatsah ) (0776 >erets )

(3286 ya<aph ) (3808 lo> ) (3021 yaga< ) (0369 >ayin ) (2714

cheqer ) (8394 tabuwn )
:29 (5414 nathan ) (3581 koach ) (3287 ya<@ph ) (0369 >ayin )

(0202 >own ) (7235 rabah ) (6109 <otsmah )
:30 (5288 na<ar ) (3286 ya<aph ) (3021 yaga< ) (3782 kashal )
:31 (6960 qavah ) (3068 Y@hovah ) (2498 chalaph ) (3581 koach )

(5927 <alah ) (0083 >eber ) (5404 nesher ) (7323 ruwts ) (3021

yaga< ) (3212 yalak ) (3286 ya<aph )
41
:1 (2790 charash ) (0413 >el ) (0339 >iy ) (3816 l@om ) (2498

chalaph ) (3581 koach ) (5066 nagash ) (5066 nagash ) (0227 >az

) (1696 dabar ) (7126 qarab ) (7126 qarab ) (3162 yachad ) (4941

mishpat )
:2 (4310 miy ) (5782 <uwr ) (6664 tsedeq ) (4217 mizrach ) (7121

qara> ) (7272 regel ) (5414 nathan ) (1471 gowy ) (6440 paniym )

(7287 radah ) (4428 melek ) (5414 nathan ) (6083 <aphar ) (2719

chereb ) (5086 nadaph ) (7179 qash ) (7198 qesheth )
:3 (7291 radaph ) (5674 <abar ) (7965 shalowm ) (0734 >orach )

(0935 bow> ) (7272 regel )
:4 (4310 miy ) (6466 pa<al ) (6213 <asah ) (7121 qara> ) (1755

dowr ) (7218 ro>sh ) (3068 Y@hovah ) (7223 ri>shown ) (0314

>acharown )
:5 (0339 >iy ) (7200 ra>ah ) (3372 yare> ) (7098 qatsah ) (0776

>erets ) (2729 charad ) (7126 qarab ) (0857 >athah )
:6 (5826 <azar ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (7453 rea< ) (0376

>iysh ) (0376 >iysh ) (0559 >amar ) (0251 >ach ) (1390 Gib<ah )

(2388 chazaq )
:7 (2796 charash ) (2388 chazaq ) (6884 tsaraph ) (2505 chalaq )

(6360 pattiysh ) (1986 halam ) (6471 pa<am ) (0559 >amar ) (2896

towb ) (1694 debeq ) (2388 chazaq ) (4548 macmer ) (4131 mowt )
:8 (3478 Yisra>el ) (5650 <ebed ) (3290 Ya<aqob ) (0834 >aher )

(0977 bachar ) (2233 zera< ) (0085 >Abraham ) (0157 >ahab )
:9 (0834 >aher ) (2388 chazaq ) (7098 qatsah ) (0776 >erets )

(7121 qara> ) (0678 >atsiyl ) (0559 >amar ) (5650 <ebed ) (0977

bachar ) (3988 ma>ac )
:10 (3372 yare> ) (8159 sha<ah ) (0430 >elohiym ) (0553 >amats )

(0637 >aph ) (5826 <azar ) (0637 >aph ) (8551 tamak ) (3225

yamiyn ) (3225 yamiyn ) (6664 tsedeq )
:11 (2005 hen ) (3605 kol ) (2734 charah ) (0954 buwsh ) (3637

kalam ) (0369 >ayin ) (7379 riyb ) (0006 >abad )
:12 (1245 baqash ) (4672 matsa> ) (4695 matstsuwth ) (4421

milchamah ) (0369 >ayin ) (0657 >ephec )
:13 (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (2388 chazaq ) (3225 yamiyn

) (3225 yamiyn ) (0559 >amar ) (3372 yare> ) (5826 <azar )
:14 (3372 yare> ) (8438 towla< ) (3290 Ya<aqob ) (4962 math )

(3478 Yisra>el ) (5826 <azar ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah )

(1350 ga>al ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )
:15 (2009 hinneh ) (7760 suwm ) (2319 chadash ) (2742 charuwts )

(4173 mowrag ) (1167 ba<al ) (6374 piyphiyah ) (1758 duwsh )

(2022 har ) (1854 daqaq ) (1854 daqaq ) (7760 suwm ) (1389

gib<ah ) (4671 mots )
:16 (2219 zarah ) (7307 ruwach ) (5375 nasa> ) (5591 ca<ar )

(6327 puwts ) (1523 giyl ) (3068 Y@hovah ) (1984 halal ) (6918

qadowsh ) (3478 Yisra>el )
:17 (6041 <aniy ) (0034 >ebyown ) (1245 baqash ) (4325 mayim )

(0369 >ayin ) (3956 lashown ) (5405 nashath ) (6772 tsama> )

(3068 Y@hovah ) (6030 <anah ) (0430 >elohiym ) (3478 Yisra>el )

(5800 <azab )
:18 (6605 pathach ) (5103 n@har ) (8203 Sh@phatyah ) (4599

ma<yan ) (8432 tavek ) (1237 biq<ah ) (7760 suwm ) (4057 midbar

) (0098 >agam ) (4325 mayim ) (6723 tsiyah ) (0776 >erets )

(4161 mowtsa> ) (4325 mayim )
:19 (5414 nathan ) (4057 midbar ) (0730 >erez ) (7848 shittah )

(6086 <ets ) (1918 hadac ) (8081 shemen ) (6086 <ets ) (7760

suwm ) (6160 <arabah ) (1265 b@rowsh ) (8410 tidhar ) (8391

t@>ashshuwr ) (3162 yachad )
:20 (7200 ra>ah ) (3045 yada< ) (7760 suwm ) (7919 sakal ) (3162

yachad ) (3027 yad ) (3068 Y@hovah ) (6213 <asah ) (2063 zo>th )

(6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (1254 bara> )
:21 (7126 qarab ) (7379 riyb ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )

(5066 nagash ) (5066 nagash ) (6110 <atstsumah ) (0559 >amar )

(4428 melek ) (3290 Ya<aqob )
:22 (5066 nagash ) (5066 nagash ) (5046 nagad ) (7136 qarah )

(5046 nagad ) (7223 ri>shown ) (4100 mah ) (3045 yada< ) (0319

>achariyth ) (8085 shama< ) (0935 bow> )
:23 (5046 nagad ) (0857 >athah ) (0268 >achowr ) (3045 yada< )

(0430 >elohiym ) (0637 >aph ) (1319 basar ) (7489 ra<a< ) (8159

sha<ah ) (7200 ra>ah ) (3162 yachad )
:24 (2005 hen ) (0369 >ayin ) (6467 po<al ) (0659 >epha< ) (8441

tow<ebah ) (0977 bachar )
:25 (5782 <uwr ) (6828 tsaphown ) (0857 >athah ) (4217 mizrach )

(8121 shemesh ) (7121 qara> ) (8034 shem ) (0935 bow> ) (5461

cagan ) (2563 chomer ) (3335 yatsar ) (7429 ramac ) (2916 tiyt )
:26 (4310 miy ) (5046 nagad ) (7218 ro>sh ) (3045 yada< ) (6440

paniym ) (0559 >amar ) (6662 tsaddiyq ) (0637 >aph ) (0369 >ayin

) (5046 nagad ) (0637 >aph ) (0369 >ayin ) (5046 nagad ) (0637

>aph ) (0369 >ayin ) (8085 shama< ) (0561 >emer )
:27 (7223 ri>shown ) (6726 Tsiyown ) (2009 hinneh ) (2009 hinneh

) (5414 nathan ) (3389 Y@ruwshalaim ) (1319 basar ) (1319 basar

) (1319 basar )
:28 (7200 ra>ah ) (0369 >ayin ) (0376 >iysh ) (0369 >ayin )

(3289 ya<ats ) (7592 sha>al ) (7725 shuwb ) (1697 dabar )
:29 (2005 hen ) (3605 kol ) (0205 >aven ) (4639 ma<aseh ) (0657

>ephec ) (5262 necek ) (7307 ruwach ) (5414 nathan )
42
:1 (2005 hen ) (5650 <ebed ) (8551 tamak ) (0972 bachiyr ) (5315

nephesh ) (7521 ratsah ) (5414 nathan ) (7307 ruwach ) (3318

yatsa> ) (3318 yatsa> ) (4941 mishpat ) (1471 gowy )
:2 (6817 tsa<aq ) (3808 lo> ) (5375 nasa> ) (3808 lo> ) (6963

qowl ) (8085 shama< ) (2351 chuwts )
:3 (7533 ratsats ) (7070 qaneh ) (7665 shabar ) (3544 keheh )

(6594 pishtah ) (3518 kabah ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> )

(4941 mishpat ) (0571 >emeth )
:4 (3543 kahah ) (3808 lo> ) (7533 ratsats ) (5704 <ad ) (7760

suwm ) (4941 mishpat ) (0776 >erets ) (0339 >iy ) (3176 yachal )

(8451 towrah )
:5 (3541 koh ) (0559 >amar ) (0410 >el ) (3068 Y@hovah ) (1254

bara> ) (8064 shamayim ) (5186 natah ) (7554 raqa< ) (0776

>erets ) (6631 tse>etsa> ) (5414 nathan ) (5397 n@shamah ) (5971

<am ) (7307 ruwach ) (1980 halak )
:6 (3068 Y@hovah ) (7121 qara> ) (6664 tsedeq ) (2388 chazaq )

(3027 yad ) (5341 natsar ) (5414 nathan ) (1285 b@riyth ) (5971

<am ) (0216 >owr ) (1471 gowy )
:7 (6491 paqach ) (5787 <ivver ) (5869 <ayin ) (3318 yatsa> )

(0616 >acciyr ) (4525 macger ) (3427 yashab ) (2822 choshek )

(3608 kele> ) (1004 bayith )
:8 (3068 Y@hovah ) (8034 shem ) (3519 kabowd ) (5414 nathan )

(0312 >acher ) (8416 t@hillah ) (6456 p@ciyl )
:9 (2009 hinneh ) (7223 ri>shown ) (0935 bow> ) (2319 chadash )

(5046 nagad ) (2962 terem ) (6779 tsamach ) (8085 shama< )
:10 (7891 shiyr ) (3068 Y@hovah ) (2319 chadash ) (7892 shiyr )

(8416 t@hillah ) (7097 qatseh ) (0776 >erets ) (3381 yarad )

(3381 yarad ) (3220 yam ) (4393 m@lo> ) (4393 m@lo> ) (0339 >iy

) (3427 yashab )
:11 (4057 midbar ) (5892 <iyr ) (5375 nasa> ) (2691 chatser )

(6938 Qedar ) (3427 yashab ) (3427 yashab ) (5553 cela< ) (7442

ranan ) (6681 tsavach ) (7218 ro>sh ) (2022 har )
:12 (7760 suwm ) (3519 kabowd ) (3068 Y@hovah ) (5046 nagad )

(8416 t@hillah ) (0339 >iy )
:13 (3068 Y@hovah ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (1368 gibbowr

) (0376 >iysh ) (5782 <uwr ) (7068 qin>ah ) (0376 >iysh ) (4421

milchamah ) (7321 ruwa< ) (0637 >aph ) (6873 tsarach ) (1396

gabar ) (5921 <al ) (0341 >oyeb )
:14 (5769 <owlam ) (2814 chashah ) (7814 s@chowq ) (1961 hayah )

(2790 charash ) (0662 >aphaq ) (6463 pa<ah ) (3205 yalad ) (5395

nasham ) (7602 sha>aph ) (3162 yachad ) (3162 yachad )
:15 (7760 suwm ) (2717 charab ) (2022 har ) (1389 gib<ah ) (3001

yabesh ) (3605 kol ) (6212 <eseb ) (7760 suwm ) (5103 n@har )

(0339 >iy ) (3001 yabesh ) (0098 >agam )
:16 (3212 yalak ) (5787 <ivver ) (1870 derek ) (3045 yada< )

(1869 darak ) (5410 nathiyb ) (3045 yada< ) (7760 suwm ) (4285

machshak ) (0216 >owr ) (6440 paniym ) (4625 ma<aqash ) (4334

miyshowr ) (0428 >el-leh ) (1697 dabar ) (6213 <asah ) (5800

<azab )
:17 (5472 cuwg ) (0268 >achowr ) (0954 buwsh ) (0982 batach )

(6459 pecel ) (0559 >amar ) (4541 maccekah ) (0430 >elohiym )
:18 (8085 shama< ) (2795 cheresh ) (5027 nabat ) (5787 <ivver )

(7200 ra>ah )
:19 (4310 miy ) (5787 <ivver ) (5650 <ebed ) (2795 cheresh )

(4397 mal>ak ) (7971 shalach ) (4310 miy ) (5787 <ivver ) (7999

shalam ) (5787 <ivver ) (3068 Y@hovah ) (5650 <ebed )
:20 (7200 ra>ah ) (7227 rab ) (8104 shamar ) (6491 paqach )

(0241 >ozen ) (8085 shama< )
:21 (3068 Y@hovah ) (2654 chaphets ) (2654 chaphets ) (6664

tsedeq ) (4616 ma<an ) (1431 gadal ) (8451 towrah ) (0142 >adar )
:22 (1931 huw> ) (5971 <am ) (0962 bazaz ) (8154 shacah ) (3605

kol ) (6351 pachach ) (2356 chowr ) (2244) (3608 kele> ) (1004

bayith ) (0957 baz ) (0369 >ayin ) (5337 natsal ) (4933

m@chiccah ) (0369 >ayin ) (0559 >amar ) (7725 shuwb )
:23 (4310 miy ) (0238 >azan ) (2063 zo>th ) (7181 qashab ) (8085

shama< ) (0268 >achowr )
:24 (4310 miy ) (5414 nathan ) (3290 Ya<aqob ) (4882 m@shuwcah )

(3478 Yisra>el ) (0962 bazaz ) (3068 Y@hovah ) (2098 zuw ) (2398

chata> ) (0014 >abah ) (1980 halak ) (1870 derek ) (3808 lo> )

(8085 shama< ) (8451 towrah )
:25 (8210 shaphak ) (2534 chemah ) (0639 >aph ) (5807 <ezuwz )

(4421 milchamah ) (7760 suwm ) (3857 lahat ) (5439 cabiyb )

(3045 yada< ) (1197 ba<ar ) (7760 suwm ) (3820 leb )
43
:1 (6258 <attah ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )

(1254 bara> ) (3290 Ya<aqob ) (3335 yatsar ) (3478 Yisra>el )

(3372 yare> ) (1350 ga>al ) (7121 qara> ) (8034 shem )
:2 (3588 kiy ) (5674 <abar ) (4325 mayim ) (5103 n@har ) (7857

shataph ) (3588 kiy ) (3212 yalak ) (1119 b@mow ) (0784 >esh )

(3554 kavah ) (3808 lo> ) (3852 lehabah ) (1197 ba<ar )
:3 (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (6918 qadowsh ) (3478

Yisra>el ) (3467 yasha< ) (5414 nathan ) (4714 Mitsrayim ) (3724

kopher ) (3568 Kuwsh ) (5434 C@ba> )
:4 (3365 yaqar ) (5869 <ayin ) (3513 kabad ) (0157 >ahab ) (5414

nathan ) (0120 >adam ) (3816 l@om ) (5315 nephesh )
:5 (3372 yare> ) (0935 bow> ) (2233 zera< ) (4217 mizrach )

(6908 qabats ) (4628 ma<arab )
:6 (0559 >amar ) (6828 tsaphown ) (5414 nathan ) (8486 teyman )

(3607 kala> ) (3607 kala> ) (0935 bow> ) (1121 ben ) (7350

rachowq ) (1121 ben ) (7097 qatseh ) (0776 >erets )
:7 (3605 kol ) (7121 qara> ) (8034 shem ) (1254 bara> ) (3519

kabowd ) (3335 yatsar ) (0637 >aph ) (6213 <asah )
:8 (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (5787 <ivver ) (5971 <am )

(3426 yesh ) (5869 <ayin ) (2795 cheresh ) (0241 >ozen )
:9 (3605 kol ) (1471 gowy ) (6908 qabats ) (3162 yachad ) (3816

l@om ) (4310 miy ) (5046 nagad ) (2063 zo>th ) (8085 shama< )

(7223 ri>shown ) (5414 nathan ) (5707 <ed ) (6663 tsadaq ) (8085

shama< ) (0559 >amar ) (0571 >emeth )
:10 (5707 <ed ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (5650 <ebed )

(0834 >aher ) (0977 bachar ) (3045 yada< ) (0539 >aman ) (0995

biyn ) (6440 paniym ) (3808 lo> ) (0410 >el ) (3335 yatsar )

(3808 lo> ) (0310 >achar )
:11 (3068 Y@hovah ) (1107 bil<adey ) (0369 >ayin ) (3467 yasha< )
:12 (5046 nagad ) (3467 yasha< ) (8085 shama< ) (0369 >ayin )

(2114 zuwr ) (5707 <ed ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (0410 >el

)
:13 (1571 gam ) (3117 yowm ) (0369 >ayin ) (5337 natsal ) (3027

yad ) (6466 pa<al ) (4310 miy ) (7725 shuwb )
:14 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1350 ga>al )

(6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (4616 ma<an ) (7971 shalach )

(0894 Babel ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (3605 kol ) (1281

bariyach ) (3778 Kasdiy ) (7440 rinnah ) (0591 >oniyah )
:15 (3068 Y@hovah ) (6918 qadowsh ) (1254 bara> ) (3478 Yisra>el

) (4428 melek )
:16 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (5414 nathan )

(1870 derek ) (3220 yam ) (5410 nathiyb ) (5794 <az ) (4325

mayim )
:17 (3318 yatsa> ) (4161 mowtsa> ) (7393 rekeb ) (5483 cuwc )

(2428 chayil ) (5808 <izzuwz ) (7901 shakab ) (3381 yarad )

(3162 yachad ) (6965 quwm ) (1846 da<ak ) (3518 kabah ) (6594

pishtah )
:18 (2142 zakar ) (7223 ri>shown ) (0408 >al ) (0995 biyn )

(6931 qadmowniy )
:19 (2005 hen ) (6213 <asah ) (2319 chadash ) (6258 <attah )

(6779 tsamach ) (6779 tsamach ) (3045 yada< ) (0637 >aph ) (7760

suwm ) (1870 derek ) (4057 midbar ) (5103 n@har ) (3452

y@shiymown )
:20 (2416 chay ) (7704 sadeh ) (3513 kabad ) (8577 tanniyn )

(3588 kiy ) (5414 nathan ) (4325 mayim ) (4057 midbar ) (5103

n@har ) (3452 y@shiymown ) (8248 shaqah ) (5971 <am ) (0972

bachiyr )
:21 (2098 zuw ) (5971 <am ) (3335 yatsar ) (5608 caphar ) (8416

t@hillah )
:22 (7121 qara> ) (3290 Ya<aqob ) (3021 yaga< ) (3478 Yisra>el )
:23 (0935 bow> ) (7716 seh ) (5930 <olah ) (3808 lo> ) (3513

kabad ) (2077 zebach ) (5647 <abad ) (4503 minchah ) (3808 lo> )

(3021 yaga< ) (3828 l@bownah )
:24 (7069 qanah ) (3808 lo> ) (7070 qaneh ) (3701 keceph ) (3808

lo> ) (7301 ravah ) (2459 cheleb ) (2077 zebach ) (5647 <abad )

(2403 chatta>ah ) (3021 yaga< ) (5771 <avon )
:25 (4229 machah ) (6588 pesha< ) (4616 ma<an ) (2142 zakar )

(2403 chatta>ah )
:26 (2142 zakar ) (8199 shaphat ) (3162 yachad ) (5608 caphar )

(6663 tsadaq )
:27 (7223 ri>shown ) (0001 >ab ) (2398 chata> ) (3887 luwts )

(6586 pasha< )
:28 (2490 chalal ) (8269 sar ) (6944 qodesh ) (5414 nathan )

(3290 Ya<aqob ) (2764 cherem ) (3478 Yisra>el ) (1421 gidduwph )
44
:1 (6258 <attah ) (8085 shama< ) (3290 Ya<aqob ) (5650 <ebed )

(3478 Yisra>el ) (0977 bachar )
:2 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (6213 <asah ) (3335

yatsar ) (0990 beten ) (5826 <azar ) (3372 yare> ) (3290 Ya<aqob

) (5650 <ebed ) (3484 Y@shuruwn ) (0977 bachar )
:3 (3332 yatsaq ) (4325 mayim ) (6771 tsame> ) (5140 nazal )

(3004 yabbashah ) (3332 yatsaq ) (7307 ruwach ) (2233 zera< )

(1293 B@rakah ) (6631 tse>etsa> )
:4 (6779 tsamach ) (0996 beyn ) (2682 chatsiyr ) (6155 <arab )

(4325 mayim ) (2988 yabal )
:5 (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (2088 zeh ) (7121 qara> ) (8034

shem ) (3290 Ya<aqob ) (2088 zeh ) (3789 kathab ) (3027 yad )

(3068 Y@hovah ) (3655 kanah ) (8034 shem ) (3478 Yisra>el )
:6 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (4428 melek ) (3478

Yisra>el ) (1350 ga>al ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (7223

ri>shown ) (0314 >acharown ) (1107 bil<adey ) (0369 >ayin )

(0430 >elohiym )
:7 (4310 miy ) (7121 qara> ) (5046 nagad ) (6186 <arak ) (7760

suwm ) (5769 <owlam ) (5971 <am ) (0857 >athah ) (0935 bow> )

(5046 nagad )
:8 (6342 pachad ) (0408 >al ) (7297 rahah ) (8085 shama< ) (0227

>az ) (5046 nagad ) (5707 <ed ) (0433 >elowahh ) (1107 bil<adey

) (0369 >ayin ) (6697 tsuwr ) (3045 yada< )
:9 (3335 yatsar ) (6459 pecel ) (3605 kol ) (8414 tohuw ) (2530

chamad ) (3276 ya<al ) (5707 <ed ) (7200 ra>ah ) (1077 bal )

(3045 yada< ) (0954 buwsh )
:10 (4310 miy ) (3335 yatsar ) (0410 >el ) (5258 nacak ) (6459

pecel ) (3276 ya<al ) (1115 biltiy )
:11 (2005 hen ) (3605 kol ) (2270 chaber ) (0954 buwsh ) (2796

charash ) (0120 >adam ) (3605 kol ) (6908 qabats ) (5975 <amad )

(6342 pachad ) (0954 buwsh ) (3162 yachad )
:12 (4621 ma<atsad ) (6466 pa<al ) (6352 pecham ) (3335 yatsar )

(4717 maqqabah ) (6466 pa<al ) (3581 koach ) (2220 z@rowa< )

(1571 gam ) (7456 ra<eb ) (3581 koach ) (0369 >ayin ) (8354

shathah ) (3808 lo> ) (4325 mayim ) (3286 ya<aph )
:13 (2796 charash ) (5186 natah ) (4910 mashal ) (8388 ta>ar )

(8279 sered ) (6213 <asah ) (4741 maqtsu<ah ) (8388 ta>ar )

(4230 m@chuwgah ) (6213 <asah ) (8403 tabniyth ) (0376 >iysh )

(8597 tiph>arah ) (0120 >adam ) (3427 yashab ) (1004 bayith )
:14 (3772 karath ) (0730 >erez ) (3947 laqach ) (8645 tirzah )

(0437 >allown ) (0553 >amats ) (6086 <ets ) (3293 ya<ar ) (5192

netel ) (0766 >oren ) (1653 geshem ) (1431 gadal )
:15 (0120 >adam ) (1197 ba<ar ) (3947 laqach ) (2552 chamam )

(0637 >aph ) (5400 nasaq ) (0644 >aphah ) (3899 lechem ) (0637

>aph ) (6466 pa<al ) (0410 >el ) (7812 shachah ) (6213 <asah )

(6459 pecel ) (5456 cagad ) (5456 cagad )
:16 (8313 saraph ) (2677 chetsiy ) (0784 >esh ) (2677 chetsiy )

(0398 >akal ) (1320 basar ) (0740 >Ari>el ) (6748 tsaliy ) (7646

saba< ) (0637 >aph ) (2552 chamam ) (0559 >amar ) (0253 >ach )

(2552 chamam ) (7200 ra>ah ) (0217 >uwr )
:17 (7611 sh@>eriyth ) (6213 <asah ) (0410 >el ) (6459 pecel )

(5456 cagad ) (5456 cagad ) (7812 shachah ) (6419 palal ) (0559

>amar ) (5337 natsal ) (0410 >el )
:18 (3045 yada< ) (0995 biyn ) (2902 tuwach ) (5869 <ayin )

(7200 ra>ah ) (3826 libbah ) (7919 sakal )
:19 (3808 lo> ) (7725 shuwb ) (3820 leb ) (3808 lo> ) (1847

da<ath ) (3808 lo> ) (8394 tabuwn ) (0559 >amar ) (8314 saraph )

(2677 chetsiy ) (0784 >esh ) (0637 >aph ) (0637 >aph ) (0644

>aphah ) (3899 lechem ) (1513 gechel ) (6740 tsalah ) (1320

basar ) (0398 >akal ) (6213 <asah ) (3499 yether ) (8441

tow<ebah ) (5456 cagad ) (5456 cagad ) (0944 buwl ) (6086 <ets )
:20 (7462 ra<ah ) (0665 >epher ) (2048 hathal ) (3820 leb )

(5186 natah ) (5186 natah ) (3808 lo> ) (5337 natsal ) (5315

nephesh ) (3808 lo> ) (0559 >amar ) (3576 kazab ) (3225 yamiyn )

(3225 yamiyn )
:21 (2142 zakar ) (0428 >el-leh ) (3290 Ya<aqob ) (3478 Yisra>el

) (5650 <ebed ) (3335 yatsar ) (5650 <ebed ) (3478 Yisra>el )

(5382 nashah )
:22 (4229 machah ) (5645 <ab ) (6588 pesha< ) (6051 <anan )

(2403 chatta>ah ) (7725 shuwb ) (1350 ga>al )
:23 (7442 ranan ) (8064 shamayim ) (3068 Y@hovah ) (6213 <asah )

(7321 ruwa< ) (8482 tachtiy ) (0776 >erets ) (6476 patsach )

(7440 rinnah ) (2022 har ) (3293 ya<ar ) (3605 kol ) (6086 <ets

) (3068 Y@hovah ) (1350 ga>al ) (3290 Ya<aqob ) (6286 pa>ar )

(3478 Yisra>el )
:24 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1350 ga>al )

(3335 yatsar ) (0990 beten ) (3068 Y@hovah ) (6213 <asah ) (3605

kol ) (5186 natah ) (8064 shamayim ) (0905 bad ) (7554 raqa< )

(7554 raqa< ) (0776 >erets )
:25 (6565 parar ) (0226 >owth ) (0907 bad ) (7080 qacam ) (1984

halal ) (7725 shuwb ) (2450 chakam ) (0268 >achowr ) (1847

da<ath ) (5528 cakal )
:26 (6965 quwm ) (1697 dabar ) (5650 <ebed ) (7999 shalam )

(6098 <etsah ) (4397 mal>ak ) (0559 >amar ) (3389 Y@ruwshalaim )

(3427 yashab ) (5892 <iyr ) (3063 Y@huwdah ) (1129 banah ) (6965

quwm ) (2723 chorbah )
:27 (0559 >amar ) (6683 tsuwlah ) (2717 charab ) (3001 yabesh )

(5103 n@har )
:28 (0559 >amar ) (3566 Kowresh ) (7462 ra<ah ) (7999 shalam )

(3605 kol ) (2656 chephets ) (0559 >amar ) (3389 Y@ruwshalaim )

(1129 banah ) (1964 heykal ) (3245 yacad )
45
:1 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (4899 mashiyach )

(3566 Kowresh ) (0834 >aher ) (3225 yamiyn ) (3225 yamiyn )

(2388 chazaq ) (7286 radad ) (1471 gowy ) (6440 paniym ) (6605

pathach ) (4975 mothen ) (4428 melek ) (6605 pathach ) (6440

paniym ) (1817 deleth ) (1817 deleth ) (8179 sha<ar ) (5462

cagar )
:2 (3212 yalak ) (6440 paniym ) (1921 hadar ) (3474 yashar )

(7665 shabar ) (1817 deleth ) (5154 n@chuwshah ) (1438 gada< )

(1280 b@riyach ) (1270 barzel )
:3 (5414 nathan ) (0214 >owtsar ) (2822 choshek ) (4301 matmown

) (4301 matmown ) (4565 mictar ) (3045 yada< ) (3068 Y@hovah )

(7121 qara> ) (8034 shem ) (0430 >elohiym ) (3478 Yisra>el )
:4 (3290 Ya<aqob ) (5650 <ebed ) (4616 ma<an ) (3478 Yisra>el )

(0972 bachiyr ) (7121 qara> ) (8034 shem ) (3655 kanah ) (3045

yada< )
:5 (3068 Y@hovah ) (0369 >ayin ) (5750 <owd ) (0369 >ayin )

(0430 >elohiym ) (2108 zuwlah ) (0247 >azar ) (3045 yada< )
:6 (3045 yada< ) (4217 mizrach ) (8121 shemesh ) (4628 ma<arab )

(0657 >ephec ) (1107 bil<adey ) (3068 Y@hovah ) (0369 >ayin )

(5750 <owd )
:7 (3335 yatsar ) (0216 >owr ) (1254 bara> ) (2822 choshek )

(6213 <asah ) (7965 shalowm ) (1254 bara> ) (7451 ra< ) (3068

Y@hovah ) (6213 <asah ) (0428 >el-leh )
:8 (7491 ra<aph ) (8064 shamayim ) (4605 ma<al ) (7834 shachaq )

(5140 nazal ) (6664 tsedeq ) (0776 >erets ) (6605 pathach )

(6509 parah ) (6509 parah ) (3468 yesha< ) (6666 ts@daqah )

(6779 tsamach ) (3162 yachad ) (3068 Y@hovah ) (1254 bara> )
:9 (1945 howy ) (7378 riyb ) (3335 yatsar ) (2789 cheres ) (2789

cheres ) (0127 >adamah ) (2563 chomer ) (0559 >amar ) (3335

yatsar ) (4100 mah ) (6213 <asah ) (6467 po<al ) (0369 >ayin )

(3027 yad )
:10 (1945 howy ) (0559 >amar ) (0001 >ab ) (4100 mah ) (3205

yalad ) (0802 >ishshah ) (4100 mah ) (2342 chuwl ) (2342 chuwl )
:11 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (6918 qadowsh )

(3478 Yisra>el ) (3335 yatsar ) (7592 sha>al ) (0857 >athah )

(5921 <al ) (1121 ben ) (5921 <al ) (6467 po<al ) (3027 yad )

(6680 tsavah )
:12 (6213 <asah ) (0776 >erets ) (1254 bara> ) (0120 >adam )

(3027 yad ) (5186 natah ) (8064 shamayim ) (3605 kol ) (6635

tsaba> ) (6680 tsavah )
:13 (5782 <uwr ) (6664 tsedeq ) (3474 yashar ) (3605 kol ) (1870

derek ) (1129 banah ) (5892 <iyr ) (7971 shalach ) (1546 galuwth

) (4242 m@chiyr ) (3808 lo> ) (7810 shachad ) (0559 >amar )

(3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )
:14 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (3018 y@giya< )

(4714 Mitsrayim ) (5505 cachar ) (3568 Kuwsh ) (5436 C@ba>iy )

(0582 >enowsh ) (4060 middah ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (3212

yalak ) (0310 >achar ) (2131 ziyqah ) (5674 <abar ) (5674 <abar

) (7812 shachah ) (7812 shachah ) (6419 palal ) (0389 >ak )

(0410 >el ) (0369 >ayin ) (5750 <owd ) (0657 >ephec ) (0430

>elohiym )
:15 (0403 >aken ) (0410 >el ) (5641 cathar ) (0430 >elohiym )

(3478 Yisra>el ) (3467 yasha< )
:16 (0954 buwsh ) (1571 gam ) (3637 kalam ) (3605 kol ) (1980

halak ) (3639 k@limmah ) (3162 yachad ) (2796 charash ) (6736

tsiyr )
:17 (3478 Yisra>el ) (3467 yasha< ) (3068 Y@hovah ) (5769 <owlam

) (8668 t@shuw<ah ) (0954 buwsh ) (3808 lo> ) (3637 kalam )

(5769 <owlam )
:18 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1254 bara> )

(8064 shamayim ) (0430 >elohiym ) (1931 huw> ) (3335 yatsar )

(0776 >erets ) (6213 <asah ) (3559 kuwn ) (1254 bara> ) (8414

tohuw ) (3335 yatsar ) (3427 yashab ) (3068 Y@hovah ) (0369

>ayin ) (5750 <owd )
:19 (1696 dabar ) (5643 cether ) (2822 choshek ) (4725 maqowm )

(0776 >erets ) (0559 >amar ) (2233 zera< ) (3290 Ya<aqob ) (1245

baqash ) (8414 tohuw ) (3068 Y@hovah ) (1696 dabar ) (6664

tsedeq ) (5046 nagad ) (4339 meyshar )
:20 (6908 qabats ) (0935 bow> ) (5066 nagash ) (3162 yachad )

(6412 paliyt ) (1471 gowy ) (3808 lo> ) (3045 yada< ) (5375

nasa> ) (6086 <ets ) (6459 pecel ) (6419 palal ) (0410 >el )

(3808 lo> ) (3467 yasha< )
:21 (5046 nagad ) (5066 nagash ) (5066 nagash ) (0637 >aph )

(3289 ya<ats ) (3162 yachad ) (4310 miy ) (5046 nagad ) (2063

zo>th ) (6924 qedem ) (5046 nagad ) (0227 >az ) (3068 Y@hovah )

(0369 >ayin ) (0430 >elohiym ) (5750 <owd ) (1107 bil<adey )

(6662 tsaddiyq ) (0410 >el ) (3467 yasha< ) (0369 >ayin ) (2108

zuwlah )
:22 (6437 panah ) (3467 yasha< ) (0657 >ephec ) (0776 >erets )

(0410 >el ) (0369 >ayin ) (5750 <owd )
:23 (7650 shaba< ) (1697 dabar ) (3318 yatsa> ) (6310 peh )

(6666 ts@daqah ) (7725 shuwb ) (3605 kol ) (1290 berek ) (3766

kara< ) (3605 kol ) (3956 lashown ) (7650 shaba< )
:24 (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (6666 ts@daqah ) (5797 <oz )

(0935 bow> ) (3605 kol ) (2734 charah ) (0954 buwsh )
:25 (3068 Y@hovah ) (3605 kol ) (2233 zera< ) (3478 Yisra>el )

(6663 tsadaq ) (1984 halal )
46
:1 (1078 Bel ) (3766 kara< ) (3766 kara< ) (5015 N@bow ) (7164

qarac ) (6091 <atsab ) (2416 chay ) (0929 b@hemah ) (5385

n@suw>ah ) (6006 <amac ) (4853 massa> ) (5889 <ayeph )
:2 (7164 qarac ) (3766 kara< ) (3766 kara< ) (3162 yachad )

(3201 yakol ) (4422 malat ) (4853 massa> ) (5315 nephesh ) (1980

halak ) (7628 sh@biy )
:3 (8085 shama< ) (1004 bayith ) (3290 Ya<aqob ) (3605 kol )

(7611 sh@>eriyth ) (1004 bayith ) (3478 Yisra>el ) (6006 <amac )

(0990 beten ) (5375 nasa> ) (7356 racham )
:4 (2209 ziqnah ) (2209 ziqnah ) (7872 seybah ) (5445 cabal )

(6213 <asah ) (5375 nasa> ) (5445 cabal ) (4422 malat )
:5 (4310 miy ) (1819 damah ) (7737 shavah ) (4911 mashal ) (1819

damah )
:6 (2107 zuwl ) (2091 zahab ) (3599 kiyc ) (8254 shaqal ) (3701

keceph ) (7070 qaneh ) (7936 sakar ) (6884 tsaraph ) (6213 <asah

) (0410 >el ) (5456 cagad ) (5456 cagad ) (0637 >aph ) (7812

shachah )
:7 (5375 nasa> ) (3802 katheph ) (5445 cabal ) (3240 yanach )

(8478 tachath ) (5975 <amad ) (4725 maqowm ) (4185 muwsh ) (0637

>aph ) (6817 tsa<aq ) (6030 <anah ) (3808 lo> ) (3467 yasha< )

(6869 tsarah )
:8 (2142 zakar ) (2063 zo>th ) (0376 >iysh ) (7725 shuwb ) (7725

shuwb ) (3820 leb ) (6586 pasha< )
:9 (2142 zakar ) (7223 ri>shown ) (5769 <owlam ) (0410 >el )

(0369 >ayin ) (5750 <owd ) (0430 >elohiym ) (0657 >ephec ) (3644

k@mow )
:10 (5046 nagad ) (0319 >achariyth ) (7225 re>shiyth ) (6924

qedem ) (6213 <asah ) (0559 >amar ) (6098 <etsah ) (6965 quwm )

(6213 <asah ) (3605 kol ) (2656 chephets )
:11 (7121 qara> ) (5861 <ayit ) (5861 <ayit ) (4217 mizrach )

(0376 >iysh ) (6098 <etsah ) (4801 merchaq ) (0776 >erets )

(0637 >aph ) (1696 dabar ) (0637 >aph ) (0935 bow> ) (3335

yatsar ) (0637 >aph ) (6213 <asah )
:12 (8085 shama< ) (7350 rachowq ) (6666 ts@daqah )
:13 (7126 qarab ) (7126 qarab ) (6666 ts@daqah ) (7368 rachaq )

(8668 t@shuw<ah ) (0309 >achar ) (5414 nathan ) (8668 t@shuw<ah

) (6726 Tsiyown ) (3478 Yisra>el ) (8597 tiph>arah )
47
:1 (3381 yarad ) (3381 yarad ) (3427 yashab ) (6083 <aphar )

(1330 b@thuwlah ) (1323 bath ) (0894 Babel ) (3427 yashab )

(5921 <al ) (0776 >erets ) (0369 >ayin ) (3678 kicce> ) (1323

bath ) (3778 Kasdiy ) (3808 lo> ) (3254 yacaph ) (7121 qara> )

(7390 rak ) (6028 <anog )
:2 (3947 laqach ) (7347 recheh ) (2912 tachan ) (7058 qemach )

(1540 galah ) (6777 tsammah ) (2834 chasaph ) (7640 shebel )

(1540 galah ) (7785 showq ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (5103

n@har )
:3 (6172 <ervah ) (1540 galah ) (1571 gam ) (2781 cherpah )

(7200 ra>ah ) (3947 laqach ) (5359 naqam ) (6293 paga< ) (0120

>adam )
:4 (1350 ga>al ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (8034 shem )

(6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )
:5 (3427 yashab ) (1748 duwmam ) (0935 bow> ) (2822 choshek )

(1323 bath ) (3778 Kasdiy ) (3808 lo> ) (3254 yacaph ) (7121

qara> ) (1404 g@bereth ) (4467 mamlakah )
:6 (7107 qatsaph ) (5971 <am ) (2490 chalal ) (5159 nachalah )

(5414 nathan ) (3027 yad ) (7760 suwm ) (3808 lo> ) (7356 racham

) (2204 zaqen ) (3966 m@<od ) (3513 kabad ) (5923 <ol )
:7 (0559 >amar ) (1404 g@bereth ) (5769 <owlam ) (5704 <ad )

(7760 suwm ) (0428 >el-leh ) (3820 leb ) (3808 lo> ) (2142 zakar

) (0319 >achariyth )
:8 (8085 shama< ) (6258 <attah ) (2063 zo>th ) (5719 <adiyn )

(3427 yashab ) (0983 betach ) (0559 >amar ) (3824 lebab ) (0657

>ephec ) (5750 <owd ) (0657 >ephec ) (3427 yashab ) (0490

>almanah ) (3808 lo> ) (3045 yada< ) (7921 shakol )
:9 (0428 >el-leh ) (8147 sh@nayim ) (0935 bow> ) (7281 rega< )

(0259 >echad ) (3117 yowm ) (7921 shakol ) (0489 >almon ) (0935

bow> ) (8537 tom ) (7230 rob ) (3785 kesheph ) (3966 m@<od )

(6109 <otsmah ) (2267 cheber )
:10 (0982 batach ) (7451 ra< ) (0559 >amar ) (0369 >ayin ) (7200

ra>ah ) (2451 chokmah ) (1847 da<ath ) (7725 shuwb ) (0559 >amar

) (3820 leb ) (0657 >ephec ) (5750 <owd ) (0657 >ephec )
:11 (7451 ra< ) (0935 bow> ) (3045 yada< ) (0370 >aiyn ) (7837

shachar ) (1943 hovah ) (5307 naphal ) (3201 yakol ) (3722

kaphar ) (7722 show> ) (0935 bow> ) (6597 pith>owm ) (3045 yada<

)
:12 (5975 <amad ) (4994 na> ) (2267 cheber ) (7230 rob ) (3785

kesheph ) (0834 >aher ) (3021 yaga< ) (5271 na<uwr ) (0194

>uwlay ) (3201 yakol ) (3276 ya<al ) (0194 >uwlay ) (6206 <arats

)
:13 (3811 la>ah ) (7230 rob ) (6098 <etsah ) (4994 na> ) (1895

habar ) (2320 chodesh ) (3045 yada< ) (5975 <amad ) (3467 yasha<

) (0935 bow> )
:14 (2009 hinneh ) (7179 qash ) (0784 >esh ) (8313 saraph )

(5337 natsal ) (5315 nephesh ) (3027 yad ) (3852 lehabah ) (1513

gechel ) (2552 chamam ) (0217 >uwr ) (3427 yashab ) (5048 neged )
:15 (3651 ken ) (0834 >aher ) (3021 yaga< ) (5503 cachar ) (5271

na<uwr ) (8582 ta<ah ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (5676 <eber )

(0369 >ayin ) (3467 yasha< )
48
:1 (8085 shama< ) (2063 zo>th ) (1004 bayith ) (3290 Ya<aqob )

(7121 qara> ) (8034 shem ) (3478 Yisra>el ) (3318 yatsa> ) (3318

yatsa> ) (4325 mayim ) (3063 Y@huwdah ) (7650 shaba< ) (8034

shem ) (3068 Y@hovah ) (2142 zakar ) (0430 >elohiym ) (3478

Yisra>el ) (0571 >emeth ) (3808 lo> ) (6666 ts@daqah )
:2 (7121 qara> ) (6944 qodesh ) (5892 <iyr ) (5564 camak ) (0430

>elohiym ) (3478 Yisra>el ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (8034

shem )
:3 (5046 nagad ) (7223 ri>shown ) (0227 >az ) (3318 yatsa> )

(3318 yatsa> ) (6310 peh ) (8085 shama< ) (6213 <asah ) (6597

pith>owm ) (0935 bow> )
:4 (1847 da<ath ) (7186 qasheh ) (6203 <oreph ) (1270 barzel )

(1517 giyd ) (4696 metsach ) (5154 n@chuwshah )
:5 (0227 >az ) (5046 nagad ) (2962 terem ) (0935 bow> ) (8085

shama< ) (6435 pen ) (0559 >amar ) (6090 <otseb ) (6213 <asah )

(6459 pecel ) (5262 necek ) (6680 tsavah )
:6 (8085 shama< ) (2372 chazah ) (3605 kol ) (5046 nagad ) (8085

shama< ) (2319 chadash ) (6258 <attah ) (5341 natsar ) (3045

yada< )
:7 (1254 bara> ) (6258 <attah ) (0227 >az ) (6440 paniym ) (3117

yowm ) (8085 shama< ) (6435 pen ) (0559 >amar ) (2009 hinneh )

(3045 yada< )
:8 (1571 gam ) (8085 shama< ) (1571 gam ) (3045 yada< ) (1571

gam ) (0227 >az ) (0241 >ozen ) (6605 pathach ) (3045 yada< )

(0898 bagad ) (0898 bagad ) (7121 qara> ) (6586 pasha< ) (0990

beten )
:9 (8034 shem ) (4616 ma<an ) (0748 >arak ) (0639 >aph ) (8416

t@hillah ) (2413 chatam ) (3772 karath )
:10 (2009 hinneh ) (6884 tsaraph ) (3701 keceph ) (0977 bachar )

(3564 kuwr ) (6040 <oniy )
:11 (4616 ma<an ) (4616 ma<an ) (6213 <asah ) (0349 >eyk ) (2490

chalal ) (5414 nathan ) (3519 kabowd ) (0312 >acher )
:12 (8085 shama< ) (3290 Ya<aqob ) (3478 Yisra>el ) (7121 qara>

) (7223 ri>shown ) (0637 >aph ) (0314 >acharown )
:13 (3027 yad ) (0637 >aph ) (3245 yacad ) (0776 >erets ) (3225

yamiyn ) (3225 yamiyn ) (2946 taphach ) (8064 shamayim ) (7121

qara> ) (5975 <amad ) (3162 yachad )
:14 (3605 kol ) (6908 qabats ) (8085 shama< ) (4310 miy ) (5046

nagad ) (0428 >el-leh ) (3068 Y@hovah ) (0157 >ahab ) (6213

<asah ) (2656 chephets ) (0894 Babel ) (2220 z@rowa< ) (3778

Kasdiy )
:15 (1696 dabar ) (0637 >aph ) (7121 qara> ) (0935 bow> ) (1870

derek ) (6743 tsalach )
:16 (7126 qarab ) (7126 qarab ) (8085 shama< ) (2063 zo>th )

(1696 dabar ) (5643 cether ) (7218 ro>sh ) (6256 <eth ) (8033

sham ) (6258 <attah ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (7307

ruwach ) (7971 shalach )
:17 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1350 ga>al )

(6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym

) (3925 lamad ) (3276 ya<al ) (1869 darak ) (1870 derek ) (3212

yalak )
:18 (7181 qashab ) (4687 mitsvah ) (7965 shalowm ) (1961 hayah )

(5104 nahar ) (6666 ts@daqah ) (1530 gal ) (3220 yam )
:19 (2233 zera< ) (1961 hayah ) (2344 chowl ) (6631 tse>etsa> )

(4578 me<ah ) (4579 me<ah ) (8034 shem ) (3772 karath ) (3808

lo> ) (8045 shamad ) (6440 paniym )
:20 (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (0894 Babel ) (1272 barach )

(3778 Kasdiy ) (6963 qowl ) (7440 rinnah ) (5046 nagad ) (8085

shama< ) (2063 zo>th ) (3318 yatsa> ) (7097 qatseh ) (0776

>erets ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1350 ga>al ) (5650 <ebed

) (3290 Ya<aqob )
:21 (6770 tsame> ) (3212 yalak ) (2723 chorbah ) (4325 mayim )

(5140 nazal ) (6697 tsuwr ) (1234 baqa< ) (6697 tsuwr ) (4325

mayim ) (2100 zuwb )
:22 (0369 >ayin ) (7965 shalowm ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )

(7563 rasha< )
49
:1 (8085 shama< ) (0339 >iy ) (7181 qashab ) (3816 l@om ) (7350

rachowq ) (3068 Y@hovah ) (7121 qara> ) (0990 beten ) (4578

me<ah ) (0517 >em ) (2142 zakar ) (8034 shem )
:2 (7760 suwm ) (6310 peh ) (2299 chad ) (2719 chereb ) (6738

tsel ) (3027 yad ) (2244) (7760 suwm ) (1305 barar ) (2671 chets

) (0827 >ashpah ) (5641 cathar )
:3 (0559 >amar ) (5650 <ebed ) (3478 Yisra>el ) (0834 >aher )

(6286 pa>ar )
:4 (0559 >amar ) (3021 yaga< ) (7385 riyq ) (3615 kalah ) (3581

koach ) (8414 tohuw ) (1892 hebel ) (0403 >aken ) (4941 mishpat

) (3068 Y@hovah ) (6468 p@<ullah ) (0430 >elohiym )
:5 (6258 <attah ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (3335 yatsar )

(0990 beten ) (5650 <ebed ) (7725 shuwb ) (3290 Ya<aqob ) (7725

shuwb ) (3478 Yisra>el ) (0622 >acaph ) (3513 kabad ) (5869

<ayin ) (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (5797 <oz )
:6 (0559 >amar ) (7043 qalal ) (5650 <ebed ) (6965 quwm ) (7626

shebet ) (3290 Ya<aqob ) (7725 shuwb ) (5336 natsiyr ) (3478

Yisra>el ) (5414 nathan ) (0216 >owr ) (1471 gowy ) (3444

y@shuw<ah ) (7097 qatseh ) (0776 >erets )
:7 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1350 ga>al ) (3478

Yisra>el ) (6918 qadowsh ) (5315 nephesh ) (0960 bazoh ) (1471

gowy ) (8581 ta<ab ) (5650 <ebed ) (4910 mashal ) (4428 melek )

(7200 ra>ah ) (6965 quwm ) (8269 sar ) (7812 shachah ) (4616

ma<an ) (3068 Y@hovah ) (0539 >aman ) (6918 qadowsh ) (3478

Yisra>el ) (0977 bachar )
:8 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (7522 ratsown )

(6256 <eth ) (6030 <anah ) (3117 yowm ) (3444 y@shuw<ah ) (5826

<azar ) (5341 natsar ) (5414 nathan ) (1285 b@riyth ) (5971 <am

) (6965 quwm ) (0776 >erets ) (5157 nachal ) (8076 shamem )

(5159 nachalah )
:9 (0559 >amar ) (0631 >acar ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> )

(2822 choshek ) (1540 galah ) (7462 ra<ah ) (1870 derek ) (4830

mir<iyth ) (3605 kol ) (8203 Sh@phatyah )
:10 (7456 ra<eb ) (3808 lo> ) (6770 tsame> ) (3808 lo> ) (8273

sharab ) (3808 lo> ) (8121 shemesh ) (5221 nakah ) (7355 racham

) (5090 nahag ) (4002 mabbuwa< ) (4325 mayim ) (5095 nahal )
:11 (7760 suwm ) (3605 kol ) (2022 har ) (1870 derek ) (4546

m@cillah ) (7311 ruwm )
:12 (2009 hinneh ) (0428 >el-leh ) (0935 bow> ) (7350 rachowq )

(2009 hinneh ) (0428 >el-leh ) (6828 tsaphown ) (3220 yam )

(0428 >el-leh ) (0776 >erets ) (5515 Ciyniym )
:13 (7442 ranan ) (8064 shamayim ) (1523 giyl ) (0776 >erets )

(6476 patsach ) (7440 rinnah ) (2022 har ) (3068 Y@hovah ) (5162

nacham ) (5971 <am ) (7355 racham ) (6041 <aniy )
:14 (6726 Tsiyown ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (5800 <azab )

(0136 >Adonay ) (7913 shakeach )
:15 (0802 >ishshah ) (7911 shakach ) (5764 <uwl ) (7355 racham )

(1121 ben ) (0990 beten ) (1571 gam ) (7911 shakach ) (7911

shakach )
:16 (2005 hen ) (2710 chaqaq ) (3709 kaph ) (3709 kaph ) (2346

chowmah ) (8548 tamiyd ) (5048 neged )
:17 (1121 ben ) (4116 mahar ) (2040 harac ) (2717 charab ) (3318

yatsa> ) (3318 yatsa> )
:18 (5375 nasa> ) (5869 <ayin ) (5439 cabiyb ) (7200 ra>ah )

(3605 kol ) (6908 qabats ) (0935 bow> ) (2416 chay ) (5002 n@>um

) (3068 Y@hovah ) (3588 kiy ) (3847 labash ) (3605 kol ) (5716

<adiy ) (7194 qashar ) (3618 kallah )
:19 (2723 chorbah ) (8074 shamem ) (0776 >erets ) (2035

hariycuwth ) (3588 kiy ) (6258 <attah ) (3334 yatsar ) (3427

yashab ) (1104 bala< ) (7368 rachaq )
:20 (1121 ben ) (7923 shikkuliym ) (0559 >amar ) (5750 <owd )

(0241 >ozen ) (4725 maqowm ) (6862 tsar ) (5066 nagash ) (4725

maqowm ) (3427 yashab )
:21 (0559 >amar ) (3824 lebab ) (4310 miy ) (3205 yalad ) (0428

>el-leh ) (7908 sh@kowl ) (1565 galmuwd ) (1473 gowlah ) (5493

cuwr ) (4310 miy ) (1431 gadal ) (2007 hennah ) (2005 hen )

(7604 sha>ar ) (0905 bad ) (0428 >el-leh ) (0375 >eyphoh )
:22 (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih )

(2009 hinneh ) (5375 nasa> ) (3027 yad ) (1471 gowy ) (7311 ruwm

) (5251 nec ) (5971 <am ) (0935 bow> ) (1121 ben ) (2684 chotsen

) (1121 ben ) (5375 nasa> ) (3802 katheph )
:23 (4428 melek ) (0539 >aman ) (8282 sarah ) (3243 yanaq )

(7812 shachah ) (7812 shachah ) (0639 >aph ) (0776 >erets )

(3897 lachak ) (6083 <aphar ) (7272 regel ) (3045 yada< ) (3068

Y@hovah ) (0954 buwsh ) (6960 qavah )
:24 (4455 malqowach ) (3947 laqach ) (1368 gibbowr ) (6662

tsaddiyq ) (7628 sh@biy ) (4422 malat )
:25 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1571 gam ) (7628

sh@biy ) (1368 gibbowr ) (3947 laqach ) (4455 malqowach ) (6184

<ariyts ) (4422 malat ) (7378 riyb ) (3401 yariyb ) (3467 yasha<

) (1121 ben )
:26 (0398 >akal ) (3238 yanah ) (1320 basar ) (7937 shakar )

(1818 dam ) (6071 <aciyc ) (6071 <aciyc ) (3605 kol ) (1320

basar ) (3045 yada< ) (3068 Y@hovah ) (3467 yasha< ) (1350 ga>al

) (0046 >abiyr ) (3290 Ya<aqob )
50
:1 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (0335 >ay ) (5612

cepher ) (0517 >em ) (3748 k@riythuwth ) (0834 >aher ) (7971

shalach ) (0176 >ow ) (4310 miy ) (5383 nashah ) (0834 >aher )

(4376 makar ) (2005 hen ) (5771 <avon ) (4376 makar ) (6588

pesha< ) (0517 >em ) (7971 shalach )
:2 (4069 madduwa< ) (0935 bow> ) (0369 >ayin ) (0376 >iysh )

(7121 qara> ) (0369 >ayin ) (6030 <anah ) (3027 yad ) (7114

qatsar ) (6304 p@duwth ) (0369 >ayin ) (3581 koach ) (5337

natsal ) (2005 hen ) (1606 g@<arah ) (2717 charab ) (3220 yam )

(7760 suwm ) (5103 n@har ) (4057 midbar ) (1710 dagah ) (0887

ba>ash ) (0369 >ayin ) (4325 mayim ) (4191 muwth ) (6772 tsama> )
:3 (3847 labash ) (8064 shamayim ) (6940 qadruwth ) (7760 suwm )

(8242 saq ) (3682 k@cuwth )
:4 (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (5414 nathan ) (3956 lashown

) (3928 limmuwd ) (3045 yada< ) (5790 <uwth ) (1697 dabar )

(3287 ya<@ph ) (5782 <uwr ) (1242 boqer ) (1242 boqer ) (5782

<uwr ) (0241 >ozen ) (8085 shama< ) (3928 limmuwd )
:5 (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (6605 pathach ) (0241 >ozen )

(4784 marah ) (3808 lo> ) (5472 cuwg ) (0268 >achowr )
:6 (5414 nathan ) (1458 gav ) (5221 nakah ) (3895 l@chiy ) (4803

marat ) (5641 cathar ) (6440 paniym ) (3639 k@limmah ) (7536 roq

)
:7 (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (5826 <azar ) (3637 kalam )

(7760 suwm ) (6440 paniym ) (2496 challamiysh ) (3045 yada< )

(0954 buwsh )
:8 (7138 qarowb ) (6663 tsadaq ) (4310 miy ) (7378 riyb ) (5975

<amad ) (3162 yachad ) (4310 miy ) (5066 nagash ) (5066 nagash )
:9 (2005 hen ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (5826 <azar )

(4310 miy ) (7561 rasha< ) (2005 hen ) (3605 kol ) (1086 balah )

(0899 beged ) (6211 <ash ) (0398 >akal )
:10 (4310 miy ) (3373 yare> ) (3068 Y@hovah ) (8085 shama< )

(6963 qowl ) (5650 <ebed ) (1980 halak ) (2825 chashekah ) (0369

>ayin ) (5051 nogahh ) (0982 batach ) (8034 shem ) (3068 Y@hovah

) (8172 sha<an ) (0430 >elohiym )
:11 (2005 hen ) (3605 kol ) (6919 qadach ) (0784 >esh ) (0247

>azar ) (2131 ziyqah ) (3212 yalak ) (0217 >uwr ) (0784 >esh )

(2131 ziyqah ) (1197 ba<ar ) (2063 zo>th ) (1961 hayah ) (3027

yad ) (7901 shakab ) (7901 shakab ) (4620 ma<atsebah )
51
:1 (8085 shama< ) (7291 radaph ) (0310 >achar ) (6664 tsedeq )

(1245 baqash ) (3068 Y@hovah ) (5027 nabat ) (6697 tsuwr ) (2672

chatsab ) (4618 ma<anah ) (0953 bowr ) (5365 naqar )
:2 (5027 nabat ) (0085 >Abraham ) (0001 >ab ) (8283 Sarah )

(2342 chuwl ) (7121 qara> ) (0259 >echad ) (1288 barak ) (7235

rabah )
:3 (3068 Y@hovah ) (5162 nacham ) (6726 Tsiyown ) (5162 nacham )

(3605 kol ) (2723 chorbah ) (7760 suwm ) (4057 midbar ) (5731

<Eden ) (6160 <arabah ) (1588 gan ) (3068 Y@hovah ) (8342 sasown

) (8057 simchah ) (4672 matsa> ) (8426 towdah ) (6963 qowl )

(2172 zimrah )
:4 (7181 qashab ) (5971 <am ) (0238 >azan ) (3816 l@om ) (8451

towrah ) (3318 yatsa> ) (4941 mishpat ) (7280 raga< ) (0216 >owr

) (5971 <am )
:5 (6664 tsedeq ) (7138 qarowb ) (3468 yesha< ) (3318 yatsa> )

(3318 yatsa> ) (2220 z@rowa< ) (8199 shaphat ) (5971 <am ) (0339

>iy ) (6960 qavah ) (0413 >el ) (2220 z@rowa< ) (3176 yachal )
:6 (5375 nasa> ) (5869 <ayin ) (8064 shamayim ) (5027 nabat )

(0776 >erets ) (8478 tachath ) (8064 shamayim ) (4414 malach )

(6227 <ashan ) (0776 >erets ) (1086 balah ) (0899 beged ) (3427

yashab ) (4191 muwth ) (3644 k@mow ) (3654 ken ) (3444 y@shuw<ah

) (5769 <owlam ) (6666 ts@daqah ) (2865 chathath )
:7 (8085 shama< ) (3045 yada< ) (6664 tsedeq ) (5971 <am ) (3820

leb ) (8451 towrah ) (3372 yare> ) (2781 cherpah ) (0582 >enowsh

) (0408 >al ) (2865 chathath ) (1421 gidduwph )
:8 (6211 <ash ) (0398 >akal ) (0899 beged ) (5580 cac ) (0398

>akal ) (6785 tsemer ) (6666 ts@daqah ) (5769 <owlam ) (3444

y@shuw<ah ) (1755 dowr ) (1755 dowr )
:9 (5782 <uwr ) (5782 <uwr ) (3847 labash ) (5797 <oz ) (2220

z@rowa< ) (3068 Y@hovah ) (5782 <uwr ) (6924 qedem ) (3117 yowm

) (1755 dowr ) (5769 <owlam ) (2672 chatsab ) (7294 Rahab )

(2490 chalal ) (8577 tanniyn )
:10 (2717 charab ) (3220 yam ) (4325 mayim ) (7227 rab ) (8415

t@howm ) (7760 suwm ) (4615 ma<amaq ) (3220 yam ) (1870 derek )

(1350 ga>al ) (5674 <abar ) (5674 <abar )
:11 (6299 padah ) (3068 Y@hovah ) (7725 shuwb ) (0935 bow> )

(7440 rinnah ) (6726 Tsiyown ) (5769 <owlam ) (8057 simchah )

(7218 ro>sh ) (5381 nasag ) (8057 simchah ) (8057 simchah )

(3015 yagown ) (0585 >anachah ) (5127 nuwc )
:12 (5162 nacham ) (4310 miy ) (3372 yare> ) (0582 >enowsh )

(4191 muwth ) (1121 ben ) (0120 >adam ) (5414 nathan ) (2682

chatsiyr )
:13 (7911 shakach ) (3068 Y@hovah ) (6213 <asah ) (5186 natah )

(8064 shamayim ) (3245 yacad ) (0776 >erets ) (6342 pachad )

(8548 tamiyd ) (3605 kol ) (3117 yowm ) (6440 paniym ) (2534

chemah ) (6693 tsuwq ) (3559 kuwn ) (7843 shachath ) (0346 >ayeh

) (2534 chemah ) (6693 tsuwq )
:14 (6808 tsa<ah ) (6808 tsa<ah ) (4116 mahar ) (6605 pathach )

(4191 muwth ) (7845 shachath ) (3808 lo> ) (3899 lechem ) (2637

chacer )
:15 (3068 Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (7280 raga< ) (3220 yam )

(1530 gal ) (1993 hamah ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> ) (8034

shem )
:16 (7760 suwm ) (1697 dabar ) (6310 peh ) (3680 kacah ) (6738

tsel ) (3027 yad ) (5193 nata< ) (8064 shamayim ) (3245 yacad )

(0776 >erets ) (0559 >amar ) (6726 Tsiyown ) (5971 <am )
:17 (5782 <uwr ) (5782 <uwr ) (6965 quwm ) (3389 Y@ruwshalaim )

(0834 >aher ) (8354 shathah ) (3027 yad ) (3068 Y@hovah ) (3563

kowc ) (2534 chemah ) (8354 shathah ) (6907 qubba<ath ) (3563

kowc ) (8653 tar<elah ) (4680 matsah )
:18 (0369 >ayin ) (5095 nahal ) (3605 kol ) (1121 ben ) (3205

yalad ) (3205 yalad ) (0369 >ayin ) (2388 chazaq ) (3027 yad )

(3605 kol ) (1121 ben ) (1431 gadal )
:19 (2007 hennah ) (8147 sh@nayim ) (7122 qara> ) (4310 miy )

(5110 nuwd ) (7701 shod ) (7667 sheber ) (7458 ra<ab ) (2719

chereb ) (4310 miy ) (5162 nacham )
:20 (1121 ben ) (5968 <alaph ) (7901 shakab ) (7218 ro>sh )

(3605 kol ) (2351 chuwts ) (8377 t@>ow ) (8377 t@>ow ) (4364

makmar ) (4392 male> ) (2534 chemah ) (3068 Y@hovah ) (1606

g@<arah ) (0430 >elohiym )
:21 (3651 ken ) (8085 shama< ) (4994 na> ) (2063 zo>th ) (6041

<aniy ) (7937 shakar ) (3196 yayin )
:22 (3541 koh ) (0559 >amar ) (0113 >adown ) (3068 Y@hovah )

(0430 >elohiym ) (7378 riyb ) (5971 <am ) (2009 hinneh ) (3947

laqach ) (3027 yad ) (3563 kowc ) (8653 tar<elah ) (6907

qubba<ath ) (3563 kowc ) (2534 chemah ) (3808 lo> ) (3254 yacaph

) (8354 shathah ) (5750 <owd )
:23 (7760 suwm ) (3027 yad ) (3013 yagah ) (0834 >aher ) (0559

>amar ) (5315 nephesh ) (7812 shachah ) (7812 shachah ) (5674

<abar ) (5674 <abar ) (7760 suwm ) (1460 gev ) (0776 >erets )

(2351 chuwts ) (5674 <abar ) (5674 <abar )
52
:1 (5782 <uwr ) (5782 <uwr ) (3847 labash ) (5797 <oz ) (6726

Tsiyown ) (3847 labash ) (8597 tiph>arah ) (0899 beged ) (3389

Y@ruwshalaim ) (6944 qodesh ) (5892 <iyr ) (6258 <attah ) (3808

lo> ) (0935 bow> ) (6189 <arel ) (2931 tame> )
:2 (5287 na<ar ) (6083 <aphar ) (6965 quwm ) (3427 yashab )

(3389 Y@ruwshalaim ) (6605 pathach ) (4147 mowcer ) (6677

tsavva>r ) (7628 sh@biy ) (1323 bath ) (6726 Tsiyown )
:3 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (4376 makar ) (2600

chinnam ) (1350 ga>al ) (3808 lo> ) (3701 keceph )
:4 (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih )

(5971 <am ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (7223 ri>shown ) (4714

Mitsrayim ) (1481 guwr ) (8033 sham ) (0804 >Ashshuwr ) (6231

<ashaq ) (0657 >ephec ) (0657 >ephec )
:5 (6258 <attah ) (4100 mah ) (6311 poh ) (5002 n@>um ) (3068

Y@hovah ) (5971 <am ) (3947 laqach ) (2600 chinnam ) (4910

mashal ) (3213 yalal ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (8034 shem

) (8548 tamiyd ) (3605 kol ) (3117 yowm ) (5006 na>ats )
:6 (3651 ken ) (5971 <am ) (3045 yada< ) (8034 shem ) (3651 ken

) (3117 yowm ) (1696 dabar ) (2009 hinneh )
:7 (4100 mah ) (4998 na>ah ) (2022 har ) (7272 regel ) (1319

basar ) (2896 towb ) (1319 basar ) (8085 shama< ) (7965 shalowm

) (1319 basar ) (2896 towb ) (1319 basar ) (2896 towb ) (8085

shama< ) (3444 y@shuw<ah ) (0559 >amar ) (6726 Tsiyown ) (0430

>elohiym ) (4427 malak )
:8 (6822 tsaphah ) (5375 nasa> ) (6963 qowl ) (6963 qowl ) (3162

yachad ) (7442 ranan ) (7200 ra>ah ) (5869 <ayin ) (5869 <ayin )

(3068 Y@hovah ) (7725 shuwb ) (7725 shuwb ) (6726 Tsiyown )
:9 (6476 patsach ) (7442 ranan ) (3162 yachad ) (2723 chorbah )

(3389 Y@ruwshalaim ) (3068 Y@hovah ) (5162 nacham ) (5971 <am )

(1350 ga>al ) (3389 Y@ruwshalaim )
:10 (3068 Y@hovah ) (2834 chasaph ) (6944 qodesh ) (2220 z@rowa<

) (5869 <ayin ) (3605 kol ) (1471 gowy ) (3605 kol ) (0657

>ephec ) (0776 >erets ) (7200 ra>ah ) (3444 y@shuw<ah ) (0430

>elohiym )
:11 (5493 cuwr ) (5493 cuwr ) (3318 yatsa> ) (8033 sham ) (5060

naga< ) (0408 >al ) (2931 tame> ) (3318 yatsa> ) (8432 tavek )

(1305 barar ) (5375 nasa> ) (3627 k@liy ) (3068 Y@hovah )
:12 (3318 yatsa> ) (2649 chippazown ) (3808 lo> ) (3212 yalak )

(4499 m@nuwcah ) (3068 Y@hovah ) (1980 halak ) (6440 paniym )

(0430 >elohiym ) (3478 Yisra>el ) (0622 >acaph )
:13 (2009 hinneh ) (5650 <ebed ) (7919 sakal ) (7311 ruwm )

(5375 nasa> ) (3966 m@<od ) (1361 gabahh )
:14 (7227 rab ) (8074 shamem ) (4758 mar>eh ) (4893 mishchath )

(0376 >iysh ) (8389 to>ar ) (1121 ben ) (0120 >adam )
:15 (3651 ken ) (5137 nazah ) (7227 rab ) (1471 gowy ) (4428

melek ) (7092 qaphats ) (6310 peh ) (0834 >aher ) (5608 caphar )

(7200 ra>ah ) (0834 >aher ) (8085 shama< ) (0995 biyn )
53
:1 (4310 miy ) (0539 >aman ) (8052 sh@muw<ah ) (4310 miy ) (2220

z@rowa< ) (3068 Y@hovah ) (1540 galah )
:2 (5927 <alah ) (6440 paniym ) (3126 yowneq ) (8328 sheresh )

(6723 tsiyah ) (0776 >erets ) (3808 lo> ) (8389 to>ar ) (3808

lo> ) (1926 hadar ) (7200 ra>ah ) (3808 lo> ) (4758 mar>eh )

(2530 chamad )
:3 (0959 bazah ) (2310 chadel ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh )

(4341 mak>ob ) (3045 yada< ) (2483 choliy ) (5641 cathar ) (6440

paniym ) (0959 bazah )
:4 (0403 >aken ) (5375 nasa> ) (2483 choliy ) (5445 cabal )

(4341 mak>ob ) (2803 chashab ) (5060 naga< ) (5221 nakah ) (0430

>elohiym ) (6031 <anah )
:5 (2490 chalal ) (6588 pesha< ) (1792 daka> ) (5771 <avon )

(4148 muwcar ) (7965 shalowm ) (2250 chabbuwrah ) (7495 rapha> )
:6 (3605 kol ) (6629 tso>n ) (8582 ta<ah ) (8582 ta<ah ) (6437

panah ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (1870 derek ) (3068 Y@hovah

) (6293 paga< ) (5771 <avon ) (3605 kol )
:7 (5065 nagas ) (6031 <anah ) (6605 pathach ) (6310 peh ) (2986

yabal ) (7716 seh ) (2875 Tebach ) (7353 rachel ) (6440 paniym )

(1494 gazaz ) (0481 >alam ) (6605 pathach ) (6310 peh )
:8 (3947 laqach ) (6115 <otser ) (4941 mishpat ) (4310 miy )

(7878 siyach ) (1755 dowr ) (1504 gazar ) (0776 >erets ) (2416

chay ) (6588 pesha< ) (5971 <am ) (5061 nega< )
:9 (5414 nathan ) (6913 qeber ) (7563 rasha< ) (6223 <ashiyr )

(4194 maveth ) (5921 <al ) (6213 <asah ) (3808 lo> ) (2555

chamac ) (3808 lo> ) (4820 mirmah ) (6310 peh )
:10 (2654 chaphets ) (3068 Y@hovah ) (1792 daka> ) (2470 chalah

) (0518 >im ) (7760 suwm ) (5315 nephesh ) (0817 >asham ) (7200

ra>ah ) (2233 zera< ) (0748 >arak ) (3117 yowm ) (2656 chephets

) (3068 Y@hovah ) (6743 tsalach ) (3027 yad )
:11 (7200 ra>ah ) (5999 <amal ) (5315 nephesh ) (7646 saba< )

(1847 da<ath ) (6662 tsaddiyq ) (5650 <ebed ) (6663 tsadaq )

(7227 rab ) (5445 cabal ) (5771 <avon )
:12 (3651 ken ) (5312 n@phaq ) (7227 rab ) (5312 n@phaq ) (7998

shalal ) (6099 <atsuwm ) (6168 <arah ) (5315 nephesh ) (4194

maveth ) (4487 manah ) (6586 pasha< ) (5375 nasa> ) (2399 chet>

) (7227 rab ) (6293 paga< ) (6586 pasha< )
54
:1 (7442 ranan ) (6135 <aqar ) (5375 nasa> ) (6476 patsach )

(7440 rinnah ) (6670 tsahal ) (6670 tsahal ) (2342 chuwl ) (7227

rab ) (1121 ben ) (8074 shamem ) (1121 ben ) (1166 ba<al ) (0559

>amar ) (3068 Y@hovah )
:2 (7337 rachab ) (4725 maqowm ) (0168 >ohel ) (5186 natah )

(3407 y@riy<ah ) (4908 mishkan ) (2820 chasak ) (0748 >arak )

(4340 meythar ) (2388 chazaq ) (3489 yathed )
:3 (6555 parats ) (3225 yamiyn ) (3225 yamiyn ) (8040 s@mo>wl )

(2233 zera< ) (3423 yarash ) (1471 gowy ) (8077 sh@mamah ) (5892

<iyr ) (3427 yashab )
:4 (3372 yare> ) (0954 buwsh ) (0408 >al ) (3637 kalam ) (2659

chapher ) (7911 shakach ) (1322 bosheth ) (5934 <aluwm ) (2142

zakar ) (2781 cherpah ) (0491 >almanuwth ) (5750 <owd )
:5 (6213 <asah ) (1167 ba<al ) (3068 Y@hovah ) (6635 tsaba> )

(8034 shem ) (1350 ga>al ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )

(0430 >elohiym ) (3605 kol ) (0776 >erets ) (7121 qara> )
:6 (3068 Y@hovah ) (7121 qara> ) (0802 >ishshah ) (5800 <azab )

(6087 <atsab ) (7307 ruwach ) (0802 >ishshah ) (5271 na<uwr )

(3588 kiy ) (3988 ma>ac ) (0559 >amar ) (0430 >elohiym )
:7 (6996 qatan ) (7281 rega< ) (5800 <azab ) (1419 gadowl )

(7356 racham ) (6908 qabats )
:8 (8241 shetseph ) (7110 qetseph ) (5641 cathar ) (6440 paniym

) (7281 rega< ) (5769 <owlam ) (2617 checed ) (7355 racham )

(0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (1350 ga>al )
:9 (2063 zo>th ) (4325 mayim ) (5146 Noach ) (7650 shaba< )

(4325 mayim ) (5146 Noach ) (5750 <owd ) (5674 <abar ) (5674

<abar ) (0776 >erets ) (3651 ken ) (7650 shaba< ) (7107 qatsaph

) (1605 ga<ar )
:10 (2022 har ) (4185 muwsh ) (1389 gib<ah ) (4131 mowt ) (2617

checed ) (4185 muwsh ) (3808 lo> ) (1285 b@riyth ) (7965 shalowm

) (4131 mowt ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (7355 racham )
:11 (6041 <aniy ) (5590 ca<ar ) (5162 nacham ) (2009 hinneh )

(7257 rabats ) (0068 >eben ) (6320 puwk ) (6320 puwk ) (3245

yacad ) (5601 cappiyr )
:12 (7760 suwm ) (8121 shemesh ) (3539 kadkod ) (8179 sha<ar )

(0068 >eben ) (3605 kol ) (1366 g@buwl ) (2656 chephets ) (0068

>eben )
:13 (3605 kol ) (1121 ben ) (3928 limmuwd ) (3068 Y@hovah )

(7227 rab ) (7965 shalowm ) (1121 ben )
:14 (6666 ts@daqah ) (3559 kuwn ) (7368 rachaq ) (6233 <osheq )

(3372 yare> ) (4288 m@chittah ) (7126 qarab ) (7126 qarab )
:15 (2005 hen ) (1481 guwr ) (4310 miy ) (1481 guwr ) (5921 <al

) (5307 naphal ) (4616 ma<an )
:16 (2005 hen ) (1254 bara> ) (2796 charash ) (5301 naphach )

(6352 pecham ) (0784 >esh ) (3318 yatsa> ) (4161 mowtsa> ) (3627

k@liy ) (4639 ma<aseh ) (1254 bara> ) (7843 shachath ) (2254

chabal )
:17 (3808 lo> ) (3627 k@liy ) (3335 yatsar ) (5921 <al ) (6743

tsalach ) (3605 kol ) (3956 lashown ) (6965 quwm ) (4941 mishpat

) (7561 rasha< ) (2063 zo>th ) (5159 nachalah ) (5650 <ebed )

(3068 Y@hovah ) (6666 ts@daqah ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah )
55
:1 (1945 howy ) (3605 kol ) (6771 tsame> ) (3212 yalak ) (4325

mayim ) (0369 >ayin ) (3701 keceph ) (3212 yalak ) (7666 shabar

) (0398 >akal ) (3212 yalak ) (7666 shabar ) (3196 yayin ) (2461

chalab ) (3808 lo> ) (3701 keceph ) (3808 lo> ) (4242 m@chiyr )
:2 (4100 mah ) (8254 shaqal ) (3701 keceph ) (0834 >aher ) (3899

lechem ) (3018 y@giya< ) (0834 >aher ) (7654 sob<ah ) (8085

shama< ) (0398 >akal ) (0834 >aher ) (2896 towb ) (5315 nephesh

) (6026 <anag ) (1880 deshen )
:3 (5186 natah ) (0241 >ozen ) (3212 yalak ) (8085 shama< )

(5315 nephesh ) (2421 chayah ) (3772 karath ) (5769 <owlam )

(1285 b@riyth ) (0539 >aman ) (2617 checed ) (1732 David )
:4 (2005 hen ) (5414 nathan ) (5707 <ed ) (3816 l@om ) (5057

nagiyd ) (6680 tsavah ) (3816 l@om )
:5 (2005 hen ) (7121 qara> ) (1471 gowy ) (3045 yada< ) (1471

gowy ) (3045 yada< ) (7323 ruwts ) (4616 ma<an ) (3068 Y@hovah )

(0430 >elohiym ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el ) (6286 pa>ar )
:6 (1875 darash ) (3068 Y@hovah ) (4672 matsa> ) (7121 qara> )

(7138 qarowb )
:7 (7563 rasha< ) (5800 <azab ) (1870 derek ) (0205 >aven )

(0376 >iysh ) (4284 machashabah ) (7725 shuwb ) (3068 Y@hovah )

(7355 racham ) (0430 >elohiym ) (7235 rabah ) (5545 calach )
:8 (4284 machashabah ) (4284 machashabah ) (3808 lo> ) (1870

derek ) (1870 derek ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah )
:9 (8064 shamayim ) (1361 gabahh ) (0776 >erets ) (3651 ken )

(1870 derek ) (1361 gabahh ) (1870 derek ) (4284 machashabah )

(4284 machashabah )
:10 (1653 geshem ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (7950 sheleg )

(8064 shamayim ) (7725 shuwb ) (8033 sham ) (7301 ravah ) (0776

>erets ) (3205 yalad ) (3205 yalad ) (6779 tsamach ) (5414

nathan ) (2233 zera< ) (2232 zara< ) (3899 lechem ) (0398 >akal )
:11 (3651 ken ) (1697 dabar ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> )

(6310 peh ) (7725 shuwb ) (7387 reyqam ) (6213 <asah ) (0834

>aher ) (2654 chaphets ) (6743 tsalach ) (0834 >aher ) (7971

shalach )
:12 (3318 yatsa> ) (8057 simchah ) (2986 yabal ) (2986 yabal )

(7965 shalowm ) (2022 har ) (1389 gib<ah ) (6476 patsach ) (6440

paniym ) (7440 rinnah ) (3605 kol ) (6086 <ets ) (7704 sadeh )

(4222 macha> ) (3709 kaph )
:13 (8478 tachath ) (5285 na<atsuwts ) (5927 <alah ) (1265

b@rowsh ) (8478 tachath ) (5636 carpad ) (5927 <alah ) (1918

hadac ) (3068 Y@hovah ) (8034 shem ) (5769 <owlam ) (0226 >owth

) (3772 karath )
56
:1 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (8104 shamar )

(4941 mishpat ) (6213 <asah ) (6666 ts@daqah ) (3444 y@shuw<ah )

(7138 qarowb ) (0935 bow> ) (6666 ts@daqah ) (1540 galah )
:2 (0835 >esher ) (0582 >enowsh ) (6213 <asah ) (2063 zo>th )

(1121 ben ) (0120 >adam ) (2388 chazaq ) (8104 shamar ) (7676

shabbath ) (2490 chalal ) (8104 shamar ) (3027 yad ) (6213 <asah

) (3605 kol ) (7451 ra< )
:3 (0408 >al ) (1121 ben ) (5236 nekar ) (3867 lavah ) (3068

Y@hovah ) (0559 >amar ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (0914

badal ) (5971 <am ) (0408 >al ) (5631 cariyc ) (0559 >amar )

(2005 hen ) (3002 yabesh ) (6086 <ets )
:4 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (5631 cariyc )

(8104 shamar ) (7676 shabbath ) (0977 bachar ) (2654 chaphets )

(2388 chazaq ) (2388 chazaq ) (1285 b@riyth )
:5 (5414 nathan ) (1004 bayith ) (2346 chowmah ) (3027 yad )

(8034 shem ) (2896 towb ) (1121 ben ) (1121 ben ) (5414 nathan )

(5769 <owlam ) (8034 shem ) (3772 karath )
:6 (1121 ben ) (5236 nekar ) (3867 lavah ) (3068 Y@hovah ) (8334

sharath ) (0157 >ahab ) (8034 shem ) (3068 Y@hovah ) (5650 <ebed

) (3605 kol ) (8104 shamar ) (7676 shabbath ) (2490 chalal )

(2388 chazaq ) (2388 chazaq ) (1285 b@riyth )
:7 (0935 bow> ) (6944 qodesh ) (2022 har ) (8055 samach ) (1004

bayith ) (8605 t@phillah ) (5930 <olah ) (2077 zebach ) (7522

ratsown ) (4196 mizbeach ) (1004 bayith ) (7121 qara> ) (1004

bayith ) (8605 t@phillah ) (3605 kol ) (5971 <am )
:8 (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (6908 qabats ) (1760 dachah )

(3478 Yisra>el ) (5002 n@>um ) (5750 <owd ) (6908 qabats ) (6908

qabats )
:9 (3605 kol ) (2416 chay ) (7704 sadeh ) (0857 >athah ) (0398

>akal ) (3605 kol ) (2416 chay ) (3293 ya<ar )
:10 (6822 tsaphah ) (5787 <ivver ) (3605 kol ) (3605 kol ) (0483

>illem ) (3611 keleb ) (5024 nabach ) (1957 hazah ) (7901 shakab

) (7901 shakab ) (0157 >ahab ) (5123 nuwm )
:11 (3611 keleb ) (3045 yada< ) (3808 lo> ) (3045 yada< ) (7654

sob<ah ) (7462 ra<ah ) (0995 biyn ) (3605 kol ) (6437 panah )

(1870 derek ) (0376 >iysh ) (0376 >iysh ) (1214 batsa< ) (7098

qatsah )
:12 (0857 >athah ) (3947 laqach ) (3196 yayin ) (4390 male> )

(7941 shekar ) (4279 machar ) (2088 zeh ) (3117 yowm ) (3966

m@<od ) (3499 yether ) (1419 gadowl )
57
:1 (6662 tsaddiyq ) (0006 >abad ) (0369 >ayin ) (0376 >iysh )

(7760 suwm ) (3820 leb ) (2617 checed ) (0582 >enowsh ) (0622

>acaph ) (0369 >ayin ) (0995 biyn ) (6662 tsaddiyq ) (0622

>acaph ) (7451 ra< )
:2 (0935 bow> ) (7965 shalowm ) (5117 nuwach ) (4904 mishkab )

(1980 halak ) (5228 nakoach )
:3 (7126 qarab ) (1121 ben ) (6049 <anan ) (2233 zera< ) (5003

na>aph ) (2181 zanah )
:4 (5921 <al ) (4310 miy ) (6026 <anag ) (5921 <al ) (4310 miy )

(7337 rachab ) (6310 peh ) (0748 >arak ) (3956 lashown ) (3206

yeled ) (6588 pesha< ) (2233 zera< ) (8267 sheqer )
:5 (2552 chamam ) (0410 >el ) (8478 tachath ) (3605 kol ) (7488

ra<anan ) (6086 <ets ) (7819 shachat ) (3206 yeled ) (5158

nachal ) (8478 tachath ) (5585 ca<iyph ) (5553 cela< )
:6 (2511 challaq ) (5158 nachal ) (2506 cheleq ) (1486 gowral )

(1571 gam ) (8210 shaphak ) (5262 necek ) (5927 <alah ) (4503

minchah ) (5162 nacham ) (5162 nacham ) (0428 >el-leh )
:7 (1364 gaboahh ) (5375 nasa> ) (2022 har ) (7760 suwm ) (4904

mishkab ) (1571 gam ) (8033 sham ) (5927 <alah ) (2076 zabach )

(2077 zebach )
:8 (0310 >achar ) (1817 deleth ) (4201 m@zuwzah ) (7760 suwm )

(2146 zikrown ) (1540 galah ) (5927 <alah ) (7337 rachab ) (4904

mishkab ) (3772 karath ) (0157 >ahab ) (4904 mishkab ) (3027 yad

) (2372 chazah )
:9 (7788 shuwr ) (4428 melek ) (8081 shemen ) (7235 rabah )

(7547 raqquach ) (7971 shalach ) (6735 tsiyr ) (7350 rachowq )

(8213 shaphel ) (7585 sh@>owl )
:10 (3021 yaga< ) (7230 rob ) (1870 derek ) (0559 >amar ) (2976

ya>ash ) (4672 matsa> ) (2416 chay ) (3027 yad ) (2470 chalah )
:11 (4310 miy ) (1672 da>ag ) (3372 yare> ) (3576 kazab ) (2142

zakar ) (3808 lo> ) (7760 suwm ) (3820 leb ) (2814 chashah )

(2814 chashah ) (5769 <owlam ) (3372 yare> )
:12 (5046 nagad ) (6666 ts@daqah ) (4639 ma<aseh ) (3276 ya<al )
:13 (2199 za<aq ) (5337 natsal ) (7307 ruwach ) (5375 nasa> )

(3605 kol ) (1892 hebel ) (3947 laqach ) (2620 chacah ) (5157

nachal ) (0776 >erets ) (3423 yarash ) (6944 qodesh ) (2022 har )
:14 (0559 >amar ) (5549 calal ) (5549 calal ) (6437 panah )

(1870 derek ) (7311 ruwm ) (4383 mikshowl ) (1870 derek ) (5971

<am )
:15 (3541 koh ) (0559 >amar ) (7311 ruwm ) (5375 nasa> ) (7931

shakan ) (5703 <ad ) (8034 shem ) (6918 qadowsh ) (7931 shakan )

(4791 marowm ) (6918 qadowsh ) (1793 dakka> ) (8217 shaphal )

(7307 ruwach ) (2421 chayah ) (7307 ruwach ) (8217 shaphal )

(2421 chayah ) (3820 leb ) (1792 daka> )
:16 (7378 riyb ) (5769 <owlam ) (3808 lo> ) (5331 netsach )

(7107 qatsaph ) (7307 ruwach ) (5848 <ataph ) (6440 paniym )

(5397 n@shamah ) (6213 <asah )
:17 (5771 <avon ) (1215 betsa< ) (7107 qatsaph ) (5221 nakah )

(5641 cathar ) (7107 qatsaph ) (3212 yalak ) (7726 showbab )

(1870 derek ) (3820 leb )
:18 (7200 ra>ah ) (1870 derek ) (7495 rapha> ) (5148 nachah )

(7999 shalam ) (5150 nichuwm ) (0057 >abel )
:19 (1254 bara> ) (5108 nowb ) (8193 saphah ) (7965 shalowm )

(7965 shalowm ) (7350 rachowq ) (7138 qarowb ) (0559 >amar )

(3068 Y@hovah ) (7495 rapha> )
:20 (7563 rasha< ) (1644 garash ) (3220 yam ) (3588 kiy ) (8252

shaqat ) (4325 mayim ) (1644 garash ) (7516 rephesh ) (2916 tiyt

)
:21 (0369 >ayin ) (7965 shalowm ) (0559 >amar ) (0430 >elohiym )

(7563 rasha< )
58
:1 (7121 qara> ) (1627 garown ) (2820 chasak ) (7311 ruwm )

(6963 qowl ) (7782 showphar ) (5046 nagad ) (5971 <am ) (6588

pesha< ) (1004 bayith ) (3290 Ya<aqob ) (2403 chatta>ah )
:2 (1875 darash ) (3117 yowm ) (2654 chaphets ) (1847 da<ath )

(1870 derek ) (1471 gowy ) (6213 <asah ) (6666 ts@daqah ) (5800

<azab ) (4941 mishpat ) (0430 >elohiym ) (7592 sha>al ) (4941

mishpat ) (6664 tsedeq ) (2654 chaphets ) (7132 q@rabah ) (0430

>elohiym )
:3 (4100 mah ) (6684 tsuwm ) (7200 ra>ah ) (6031 <anah ) (5315

nephesh ) (3808 lo> ) (3045 yada< ) (2005 hen ) (3117 yowm )

(6685 tsowm ) (4672 matsa> ) (2656 chephets ) (5065 nagas )

(3605 kol ) (6092 <atseb )
:4 (2005 hen ) (6684 tsuwm ) (7379 riyb ) (4683 matstsah ) (5221

nakah ) (0106 >egroph ) (7562 resha< ) (6684 tsuwm ) (3117 yowm

) (6963 qowl ) (8085 shama< ) (4791 marowm )
:5 (2088 zeh ) (6685 tsowm ) (0977 bachar ) (3117 yowm ) (0120

>adam ) (6031 <anah ) (5315 nephesh ) (3721 kaphaph ) (7218

ro>sh ) (0100 >agmown ) (3331 yatsa< ) (8242 saq ) (0665 >epher

) (7121 qara> ) (2088 zeh ) (6685 tsowm ) (7522 ratsown ) (3117

yowm ) (3068 Y@hovah )
:6 (2088 zeh ) (6685 tsowm ) (0977 bachar ) (6605 pathach )

(2784 chartsubbah ) (7562 resha< ) (5425 nathar ) (4133 mowtah )

(0092 >aguddah ) (7533 ratsats ) (7971 shalach ) (2670 chophshiy

) (5423 nathaq ) (3605 kol ) (4133 mowtah )
:7 (6536 parac ) (3899 lechem ) (7456 ra<eb ) (0935 bow> ) (6041

<aniy ) (4788 maruwd ) (1004 bayith ) (3588 kiy ) (7200 ra>ah )

(6174 <arowm ) (3680 kacah ) (5956 <alam ) (1320 basar )
:8 (0227 >az ) (0216 >owr ) (1234 baqa< ) (7837 shachar ) (0724

>aruwkah ) (6779 tsamach ) (4120 m@herah ) (6664 tsedeq ) (1980

halak ) (6440 paniym ) (3519 kabowd ) (3068 Y@hovah ) (0622

>acaph )
:9 (0227 >az ) (7121 qara> ) (3068 Y@hovah ) (6030 <anah ) (7768

shava< ) (0559 >amar ) (2009 hinneh ) (5493 cuwr ) (5493 cuwr )

(8432 tavek ) (4133 mowtah ) (7971 shalach ) (7971 shalach )

(0676 >etsba< ) (1696 dabar ) (0205 >aven )
:10 (6329 puwq ) (5315 nephesh ) (7456 ra<eb ) (7646 saba< )

(6031 <anah ) (5315 nephesh ) (0216 >owr ) (2224 zarach ) (2822

choshek ) (0653 >aphelah ) (6672 tsohar )
:11 (3068 Y@hovah ) (5148 nachah ) (8548 tamiyd ) (7646 saba< )

(5315 nephesh ) (6710 tsachtsachah ) (2502 chalats ) (6106

<etsem ) (7302 raveh ) (1588 gan ) (4161 mowtsa> ) (4325 mayim )

(0834 >aher ) (4325 mayim ) (3576 kazab )
:12 (1129 banah ) (5769 <owlam ) (2723 chorbah ) (6965 quwm )

(4146 mowcadah ) (1755 dowr ) (7121 qara> ) (1443 gadar ) (6556

perets ) (7725 shuwb ) (5410 nathiyb ) (3427 yashab )
:13 (0518 >im ) (7725 shuwb ) (7272 regel ) (7676 shabbath )

(6213 <asah ) (2656 chephets ) (6944 qodesh ) (3117 yowm ) (7121

qara> ) (7676 shabbath ) (6027 <oneg ) (6918 qadowsh ) (3068

Y@hovah ) (3513 kabad ) (3513 kabad ) (6213 <asah ) (1870 derek

) (4672 matsa> ) (2656 chephets ) (1696 dabar ) (1697 dabar )
:14 (0227 >az ) (6026 <anag ) (3068 Y@hovah ) (7392 rakab )

(1116 bamah ) (0776 >erets ) (0398 >akal ) (5159 nachalah )

(3290 Ya<aqob ) (0001 >ab ) (6310 peh ) (3068 Y@hovah ) (1696

dabar )
59
:1 (2005 hen ) (3068 Y@hovah ) (3027 yad ) (7114 qatsar ) (3808

lo> ) (3467 yasha< ) (3808 lo> ) (0241 >ozen ) (3513 kabad )

(3808 lo> ) (8085 shama< )
:2 (5771 <avon ) (0914 badal ) (0996 beyn ) (0430 >elohiym )

(2403 chatta>ah ) (5641 cathar ) (6440 paniym ) (8085 shama< )
:3 (3709 kaph ) (1351 ga>al ) (1818 dam ) (0676 >etsba< ) (5771

<avon ) (8193 saphah ) (1696 dabar ) (8267 sheqer ) (3956

lashown ) (1897 hagah ) (5766 <evel )
:4 (0369 >ayin ) (7121 qara> ) (6664 tsedeq ) (0369 >ayin )

(8199 shaphat ) (0530 >emuwnah ) (0982 batach ) (8414 tohuw )

(1696 dabar ) (7723 shav> ) (2029 harah ) (5999 <amal ) (3205

yalad ) (3205 yalad ) (0205 >aven )
:5 (1234 baqa< ) (6848 tsepha< ) (1000 beytsah ) (0707 >arag )

(5908 <akkabiysh ) (6980 quwr ) (0398 >akal ) (1000 beytsah )

(4191 muwth ) (2116 zuwreh ) (1234 baqa< ) (0660 >eph<eh )
:6 (6980 quwr ) (1961 hayah ) (0899 beged ) (3808 lo> ) (3680

kacah ) (4639 ma<aseh ) (4639 ma<aseh ) (4639 ma<aseh ) (0205

>aven ) (6467 po<al ) (2555 chamac ) (3709 kaph )
:7 (7272 regel ) (7323 ruwts ) (7451 ra< ) (4116 mahar ) (8210

shaphak ) (5355 naqiy ) (1818 dam ) (4284 machashabah ) (4284

machashabah ) (0205 >aven ) (7701 shod ) (7667 sheber ) (4546

m@cillah )
:8 (1870 derek ) (7965 shalowm ) (3045 yada< ) (0369 >ayin )

(4941 mishpat ) (4570 ma<gal ) (6140 <aqash ) (5410 nathiyb )

(3605 kol ) (1869 darak ) (3045 yada< ) (7965 shalowm )
:9 (4941 mishpat ) (7368 rachaq ) (3808 lo> ) (6666 ts@daqah )

(5381 nasag ) (6960 qavah ) (0216 >owr ) (2009 hinneh ) (2822

choshek ) (5054 n@gohah ) (1980 halak ) (0653 >aphelah )
:10 (1659 gashash ) (7023 qiyr ) (5787 <ivver ) (1659 gashash )

(0369 >ayin ) (5869 <ayin ) (3782 kashal ) (6672 tsohar ) (5399

nesheph ) (0820 >ashman ) (4191 muwth )
:11 (1993 hamah ) (3605 kol ) (1677 dob ) (1897 hagah ) (3123

yownah ) (6960 qavah ) (4941 mishpat ) (0369 >ayin ) (3444

y@shuw<ah ) (7368 rachaq )
:12 (6588 pesha< ) (7231 rabab ) (5048 neged ) (2403 chatta>ah )

(6030 <anah ) (6588 pesha< ) (5771 <avon ) (3045 yada< )
:13 (6586 pasha< ) (3584 kachash ) (3068 Y@hovah ) (5253 nacag )

(0430 >elohiym ) (1696 dabar ) (6233 <osheq ) (5627 carah )

(2030 hareh ) (1897 hagah ) (3820 leb ) (1697 dabar ) (8267

sheqer )
:14 (4941 mishpat ) (5253 nacag ) (0268 >achowr ) (6666 ts@daqah

) (5975 <amad ) (7350 rachowq ) (0571 >emeth ) (3782 kashal )

(7339 r@chob ) (5229 n@kochah ) (0935 bow> )
:15 (0571 >emeth ) (5737 <adar ) (5493 cuwr ) (7451 ra< ) (7997

shalal ) (3068 Y@hovah ) (7200 ra>ah ) (0369 >ayin ) (4941

mishpat )
:16 (7200 ra>ah ) (0369 >ayin ) (0376 >iysh ) (8074 shamem )

(0369 >ayin ) (6293 paga< ) (2220 z@rowa< ) (3467 yasha< ) (3467

yasha< ) (6666 ts@daqah ) (5564 camak )
:17 (3847 labash ) (6666 ts@daqah ) (8302 shiryown ) (3553

kowba< ) (3444 y@shuw<ah ) (7218 ro>sh ) (3847 labash ) (0899

beged ) (5359 naqam ) (8516 talbosheth ) (5844 <atah ) (7068

qin>ah ) (4598 m@<iyl )
:18 (5921 <al ) (1578 g@muwlah ) (5922 <al ) (7999 shalam )

(2534 chemah ) (6862 tsar ) (1576 g@muwl ) (0341 >oyeb ) (0339

>iy ) (7999 shalam ) (1576 g@muwl )
:19 (3372 yare> ) (8034 shem ) (3068 Y@hovah ) (4628 ma<arab )

(3519 kabowd ) (4217 mizrach ) (8121 shemesh ) (3588 kiy ) (6862

tsar ) (0935 bow> ) (5104 nahar ) (7307 ruwach ) (3068 Y@hovah )

(5127 nuwc ) (5127 nuwc )
:20 (1350 ga>al ) (0935 bow> ) (6726 Tsiyown ) (7725 shuwb )

(6588 pesha< ) (3290 Ya<aqob ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah )
:21 (2063 zo>th ) (1285 b@riyth ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )

(7307 ruwach ) (1697 dabar ) (0834 >aher ) (7760 suwm ) (6310

peh ) (4185 muwsh ) (6310 peh ) (6310 peh ) (2233 zera< ) (6310

peh ) (2233 zera< ) (2233 zera< ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )

(3254 yacaph ) (5769 <owlam )
60
:1 (6965 quwm ) (0215 >owr ) (0216 >owr ) (0935 bow> ) (3519

kabowd ) (3068 Y@hovah ) (2224 zarach )
:2 (2009 hinneh ) (2822 choshek ) (3680 kacah ) (0776 >erets )

(6205 <araphel ) (6205 <araphel ) (3816 l@om ) (3068 Y@hovah )

(2224 zarach ) (3519 kabowd ) (7200 ra>ah )
:3 (1471 gowy ) (1980 halak ) (0216 >owr ) (4428 melek ) (5051

nogahh ) (2225 zerach )
:4 (5375 nasa> ) (5869 <ayin ) (5439 cabiyb ) (7200 ra>ah )

(3605 kol ) (6908 qabats ) (0935 bow> ) (1121 ben ) (0935 bow> )

(7350 rachowq ) (1121 ben ) (0539 >aman ) (5921 <al ) (6654 tsad

)
:5 (0227 >az ) (5102 nahar ) (3824 lebab ) (6342 pachad ) (7337

rachab ) (3588 kiy ) (1995 hamown ) (3220 yam ) (2015 haphak )

(2428 chayil ) (1471 gowy ) (0935 bow> )
:6 (8229 shiph<ah ) (1581 gamal ) (3680 kacah ) (1070 beker )

(4080 Midyan ) (5891 <Eyphah ) (3605 kol ) (7614 Sh@ba> ) (0935

bow> ) (5375 nasa> ) (2091 zahab ) (3828 l@bownah ) (1319 basar

) (8416 t@hillah ) (3068 Y@hovah )
:7 (3605 kol ) (6629 tso>n ) (6938 Qedar ) (6908 qabats ) (0352

>ayil ) (5032 N@bayowth ) (8334 sharath ) (5927 <alah ) (7522

ratsown ) (5921 <al ) (4196 mizbeach ) (6286 pa>ar ) (1004

bayith ) (8597 tiph>arah )
:8 (4310 miy ) (0428 >el-leh ) (5774 <uwph ) (5645 <ab ) (3123

yownah ) (0699 >arubbah )
:9 (3588 kiy ) (0339 >iy ) (6960 qavah ) (0591 >oniyah ) (8659

Tarshiysh ) (7223 ri>shown ) (0935 bow> ) (1121 ben ) (7350

rachowq ) (3701 keceph ) (2091 zahab ) (8034 shem ) (3068

Y@hovah ) (0430 >elohiym ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )

(3588 kiy ) (6286 pa>ar )
:10 (1121 ben ) (5236 nekar ) (1129 banah ) (2346 chowmah )

(4428 melek ) (8334 sharath ) (7110 qetseph ) (5221 nakah )

(7522 ratsown ) (7355 racham )
:11 (8179 sha<ar ) (6605 pathach ) (8548 tamiyd ) (5462 cagar )

(3119 yowmam ) (3915 layil ) (0935 bow> ) (2428 chayil ) (1471

gowy ) (4428 melek ) (5090 nahag )
:12 (1471 gowy ) (4467 mamlakah ) (5647 <abad ) (0006 >abad )

(1471 gowy ) (2717 charab )
:13 (3519 kabowd ) (3844 L@banown ) (0935 bow> ) (1265 b@rowsh )

(8410 tidhar ) (8391 t@>ashshuwr ) (3162 yachad ) (6286 pa>ar )

(4725 maqowm ) (4720 miqdash ) (7760 suwm ) (4725 maqowm ) (7272

regel ) (3513 kabad )
:14 (1121 ben ) (6031 <anah ) (1980 halak ) (7817 shachach )

(3605 kol ) (5006 na>ats ) (7812 shachah ) (7812 shachah ) (5921

<al ) (3709 kaph ) (7272 regel ) (7121 qara> ) (5892 <iyr )

(3068 Y@hovah ) (6726 Tsiyown ) (6918 qadowsh ) (3478 Yisra>el )
:15 (8478 tachath ) (1961 hayah ) (5800 <azab ) (8130 sane> )

(0369 >ayin ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (7760 suwm ) (5769

<owlam ) (1347 ga>own ) (4885 masows ) (1755 dowr )
:16 (3243 yanaq ) (2461 chalab ) (1471 gowy ) (3243 yanaq )

(7699 shad ) (4428 melek ) (3045 yada< ) (3068 Y@hovah ) (3467

yasha< ) (1350 ga>al ) (0046 >abiyr ) (3290 Ya<aqob )
:17 (5178 n@chosheth ) (0935 bow> ) (2091 zahab ) (1270 barzel )

(0935 bow> ) (3701 keceph ) (6086 <ets ) (5178 n@chosheth )

(0068 >eben ) (1270 barzel ) (7760 suwm ) (6486 p@quddah ) (7965

shalowm ) (5065 nagas ) (6666 ts@daqah )
:18 (2555 chamac ) (3808 lo> ) (5750 <owd ) (8085 shama< ) (0776

>erets ) (7701 shod ) (7667 sheber ) (1366 g@buwl ) (7121 qara>

) (2346 chowmah ) (3444 y@shuw<ah ) (8179 sha<ar ) (8416

t@hillah )
:19 (8121 shemesh ) (3808 lo> ) (5750 <owd ) (0216 >owr ) (3117

yowm ) (3808 lo> ) (5051 nogahh ) (3394 yareach ) (0216 >owr )

(3068 Y@hovah ) (5769 <owlam ) (0216 >owr ) (0430 >elohiym )

(8597 tiph>arah )
:20 (8121 shemesh ) (3808 lo> ) (5750 <owd ) (0935 bow> ) (3808

lo> ) (3391 yerach ) (0622 >acaph ) (3068 Y@hovah ) (5769 <owlam

) (0216 >owr ) (3117 yowm ) (0060 >ebel ) (7999 shalam )
:21 (5971 <am ) (3605 kol ) (6662 tsaddiyq ) (3423 yarash )

(0776 >erets ) (5769 <owlam ) (5342 netser ) (4302 matta< )

(4639 ma<aseh ) (3027 yad ) (6286 pa>ar )
:22 (6996 qatan ) (1961 hayah ) (0505 >eleph ) (6810 tsa<iyr )

(6099 <atsuwm ) (1471 gowy ) (3068 Y@hovah ) (2363 chuwsh )

(6256 <eth )
61
:1 (7307 ruwach ) (0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (3282 ya<an )

(3068 Y@hovah ) (4886 mashach ) (1319 basar ) (1319 basar )

(1319 basar ) (6035 <anav ) (7971 shalach ) (2280 chabash )

(7121 qara> ) (1865 d@rowr ) (7628 sh@biy ) (6495 p@qach-qowach

) (6495 p@qach-qowach ) (0631 >acar )
:2 (7121 qara> ) (7522 ratsown ) (8141 shaneh ) (3068 Y@hovah )

(3117 yowm ) (5359 naqam ) (0430 >elohiym ) (5162 nacham ) (3605

kol ) (0057 >abel )
:3 (7760 suwm ) (0057 >abel ) (6726 Tsiyown ) (5414 nathan )

(6287 p@>er ) (0665 >epher ) (8081 shemen ) (8342 sasown ) (0060

>ebel ) (4594 ma<ateh ) (8416 t@hillah ) (7307 ruwach ) (3544

keheh ) (7121 qara> ) (0352 >ayil ) (6664 tsedeq ) (4302 matta<

) (3068 Y@hovah ) (6286 pa>ar )
:4 (1129 banah ) (5769 <owlam ) (2723 chorbah ) (6965 quwm )

(7223 ri>shown ) (8074 shamem ) (2318 chadash ) (2721 choreb )

(5892 <iyr ) (8074 shamem ) (7227 rab ) (1755 dowr )
:5 (2114 zuwr ) (5975 <amad ) (7462 ra<ah ) (6629 tso>n ) (1121

ben ) (5236 nekar ) (0406 >ikkar ) (3755 korem )
:6 (7121 qara> ) (3548 kohen ) (3068 Y@hovah ) (7121 qara> )

(8334 sharath ) (0430 >elohiym ) (0398 >akal ) (2428 chayil )

(1471 gowy ) (3519 kabowd ) (3235 yamar )
:7 (1322 bosheth ) (4932 mishneh ) (3639 k@limmah ) (7442 ranan

) (2506 cheleq ) (3651 ken ) (0776 >erets ) (3423 yarash ) (4932

mishneh ) (5769 <owlam ) (8057 simchah )
:8 (3068 Y@hovah ) (0157 >ahab ) (4941 mishpat ) (8130 sane> )

(1498 gazel ) (5930 <olah ) (5414 nathan ) (6468 p@<ullah )

(0571 >emeth ) (3772 karath ) (5769 <owlam ) (1285 b@riyth )
:9 (2233 zera< ) (3045 yada< ) (1471 gowy ) (6631 tse>etsa> )

(8432 tavek ) (5971 <am ) (3605 kol ) (7200 ra>ah ) (5234 nakar

) (2233 zera< ) (3068 Y@hovah ) (1288 barak )
:10 (7797 suws ) (3068 Y@hovah ) (5315 nephesh ) (1523 giyl )

(0430 >elohiym ) (3847 labash ) (0899 beged ) (3468 yesha< )

(3271 ya<at ) (4598 m@<iyl ) (6666 ts@daqah ) (2860 chathan )

(3547 kahan ) (6287 p@>er ) (3618 kallah ) (5710 <adah ) (3627

k@liy )
:11 (0776 >erets ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (6779 tsamach )

(1593 gannah ) (2221 zeruwa< ) (6779 tsamach ) (3651 ken ) (0136

>Adonay ) (3069 Y@hovih ) (6666 ts@daqah ) (8416 t@hillah )

(6779 tsamach ) (5048 neged ) (3605 kol ) (1471 gowy )
62
:1 (4616 ma<an ) (2814 chashah ) (2814 chashah ) (3389

Y@ruwshalaim ) (4616 ma<an ) (8252 shaqat ) (5704 <ad ) (6664

tsedeq ) (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (5051 nogahh ) (3444

y@shuw<ah ) (3940 lappiyd ) (1197 ba<ar )
:2 (1471 gowy ) (7200 ra>ah ) (6664 tsedeq ) (3605 kol ) (4428

melek ) (3519 kabowd ) (7121 qara> ) (2319 chadash ) (8034 shem

) (0834 >aher ) (6310 peh ) (3068 Y@hovah ) (8034 shem )
:3 (5850 <atarah ) (8597 tiph>arah ) (3027 yad ) (3068 Y@hovah )

(4410 m@luwkah ) (6797 tsaniyph ) (3709 kaph ) (0430 >elohiym )
:4 (3808 lo> ) (5750 <owd ) (0559 >amar ) (5800 <azab ) (3808

lo> ) (0776 >erets ) (5750 <owd ) (0559 >amar ) (8077 sh@mamah )

(7121 qara> ) (2657 Chephtsiy bahh ) (0776 >erets ) (1166 ba<al

) (3068 Y@hovah ) (2654 chaphets ) (0776 >erets ) (1166 ba<al )
:5 (0970 bachuwr ) (1166 ba<al ) (1330 b@thuwlah ) (1121 ben )

(1166 ba<al ) (2860 chathan ) (4885 masows ) (5921 <al ) (3618

kallah ) (0430 >elohiym ) (7797 suws ) (5921 <al )
:6 (6485 paqad ) (8104 shamar ) (2346 chowmah ) (3389

Y@ruwshalaim ) (3808 lo> ) (2814 chashah ) (2814 chashah ) (3117

yowm ) (3915 layil ) (2142 zakar ) (3068 Y@hovah ) (1824 d@miy )
:7 (5414 nathan ) (0408 >al ) (1824 d@miy ) (5704 <ad ) (3559

kuwn ) (5704 <ad ) (7760 suwm ) (3389 Y@ruwshalaim ) (8416

t@hillah ) (0776 >erets )
:8 (3068 Y@hovah ) (7650 shaba< ) (3225 yamiyn ) (3225 yamiyn )

(2220 z@rowa< ) (5797 <oz ) (0518 >im ) (0518 >im ) (5750 <owd )

(5414 nathan ) (1715 dagan ) (3978 ma>akal ) (0341 >oyeb ) (1121

ben ) (5236 nekar ) (8354 shathah ) (8492 tiyrowsh ) (0834 >aher

) (3021 yaga< )
:9 (0622 >acaph ) (0398 >akal ) (1984 halal ) (3068 Y@hovah )

(6908 qabats ) (8354 shathah ) (2691 chatser ) (6944 qodesh )
:10 (5674 <abar ) (5674 <abar ) (5674 <abar ) (8179 sha<ar )

(6437 panah ) (1870 derek ) (5971 <am ) (5549 calal ) (5549

calal ) (4546 m@cillah ) (5619 caqal ) (0068 >eben ) (7311 ruwm

) (5251 nec ) (5971 <am )
:11 (2009 hinneh ) (3068 Y@hovah ) (8085 shama< ) (7097 qatseh )

(0776 >erets ) (0559 >amar ) (1323 bath ) (6726 Tsiyown ) (2009

hinneh ) (3468 yesha< ) (0935 bow> ) (2009 hinneh ) (7939 sakar

) (6468 p@<ullah ) (6440 paniym )
:12 (7121 qara> ) (6944 qodesh ) (5971 <am ) (1350 ga>al ) (3068

Y@hovah ) (7121 qara> ) (1875 darash ) (5892 <iyr ) (5800 <azab )
63
:1 (4310 miy ) (2088 zeh ) (0935 bow> ) (0123 >Edom ) (2556

chamets ) (0899 beged ) (1224 Botsrah ) (2088 zeh ) (1921 hadar

) (3830 l@buwsh ) (6808 tsa<ah ) (7230 rob ) (3581 koach ) (1696

dabar ) (6666 ts@daqah ) (7227 rab ) (3467 yasha< )
:2 (4069 madduwa< ) (0122 >adom ) (3830 l@buwsh ) (0899 beged )

(1869 darak ) (1660 gath )
:3 (1869 darak ) (6333 puwrah ) (0905 bad ) (5971 <am ) (1869

darak ) (0639 >aph ) (7429 ramac ) (2534 chemah ) (5332 Netsach

) (5137 nazah ) (0899 beged ) (1351 ga>al ) (3605 kol ) (4403

malbuwsh )
:4 (3117 yowm ) (5359 naqam ) (3820 leb ) (8141 shaneh ) (1350

ga>al ) (0935 bow> )
:5 (5027 nabat ) (0369 >ayin ) (5826 <azar ) (8074 shamem )

(0369 >ayin ) (5564 camak ) (2220 z@rowa< ) (3467 yasha< ) (3467

yasha< ) (2534 chemah ) (5564 camak )
:6 (0947 buwc ) (5971 <am ) (0639 >aph ) (7937 shakar ) (2534

chemah ) (3381 yarad ) (5332 Netsach ) (0776 >erets )
:7 (2142 zakar ) (2617 checed ) (3068 Y@hovah ) (8416 t@hillah )

(3068 Y@hovah ) (5921 <al ) (3605 kol ) (3068 Y@hovah ) (1580

gamal ) (7227 rab ) (2898 tuwb ) (1004 bayith ) (3478 Yisra>el )

(0834 >aher ) (1580 gamal ) (7356 racham ) (7230 rob ) (2617

checed )
:8 (0559 >amar ) (0389 >ak ) (5971 <am ) (1121 ben ) (8266

shaqar ) (3467 yasha< )
:9 (3605 kol ) (6869 tsarah ) (6862 tsar ) (4397 mal>ak ) (6440

paniym ) (3467 yasha< ) (0160 >ahabah ) (2551 chemlah ) (1350

ga>al ) (5190 natal ) (5375 nasa> ) (3605 kol ) (3117 yowm )

(5769 <owlam )
:10 (4784 marah ) (6087 <atsab ) (6944 qodesh ) (7307 ruwach )

(2015 haphak ) (0341 >oyeb ) (3898 lacham )
:11 (2142 zakar ) (3117 yowm ) (5769 <owlam ) (4872 Mosheh )

(5971 <am ) (0346 >ayeh ) (5927 <alah ) (3220 yam ) (7462 ra<ah

) (6629 tso>n ) (0346 >ayeh ) (7760 suwm ) (6944 qodesh ) (7307

ruwach ) (7130 qereb )
:12 (3212 yalak ) (3225 yamiyn ) (3225 yamiyn ) (4872 Mosheh )

(8597 tiph>arah ) (2220 z@rowa< ) (1234 baqa< ) (4325 mayim )

(6440 paniym ) (6213 <asah ) (5769 <owlam ) (8034 shem )
:13 (3212 yalak ) (8415 t@howm ) (5483 cuwc ) (4057 midbar )

(3782 kashal )
:14 (0929 b@hemah ) (3318 yatsa> ) (3381 yarad ) (1237 biq<ah )

(7307 ruwach ) (3068 Y@hovah ) (5117 nuwach ) (3651 ken ) (5090

nahag ) (5971 <am ) (6213 <asah ) (8597 tiph>arah ) (8034 shem )
:15 (5027 nabat ) (8064 shamayim ) (7200 ra>ah ) (2073 z@buwl )

(6944 qodesh ) (8597 tiph>arah ) (0346 >ayeh ) (7068 qin>ah )

(1369 g@buwrah ) (1995 hamown ) (4578 me<ah ) (7356 racham )

(0413 >el ) (0662 >aphaq )
:16 (3588 kiy ) (0001 >ab ) (3588 kiy ) (0085 >Abraham ) (3478

Yisra>el ) (5234 nakar ) (3068 Y@hovah ) (0001 >ab ) (1350 ga>al

) (8034 shem ) (5769 <owlam )
:17 (3068 Y@hovah ) (4100 mah ) (8582 ta<ah ) (1870 derek )

(7188 qashach ) (3820 leb ) (3374 yir>ah ) (7725 shuwb ) (5650

<ebed ) (4616 ma<an ) (7626 shebet ) (5159 nachalah )
:18 (5971 <am ) (6944 qodesh ) (3423 yarash ) (4705 mits<ar )

(4705 mits<ar ) (6862 tsar ) (0947 buwc ) (4720 miqdash )
:19 (4910 mashal ) (4910 mashal ) (7121 qara> ) (8034 shem )
64
:1 (3863 luw> ) (7167 qara< ) (8064 shamayim ) (3381 yarad )

(3381 yarad ) (2022 har ) (2151 zalal ) (6440 paniym )
:2 (2003 hamac ) (0784 >esh ) (6919 qadach ) (0784 >esh ) (4325

mayim ) (1158 ba<ah ) (8034 shem ) (3045 yada< ) (6862 tsar )

(1471 gowy ) (7264 ragaz ) (6440 paniym )
:3 (6213 <asah ) (3372 yare> ) (6960 qavah ) (3381 yarad ) (3381

yarad ) (2022 har ) (2151 zalal ) (6440 paniym )
:4 (5769 <owlam ) (5769 <owlam ) (8085 shama< ) (3808 lo> )

(0238 >azan ) (0238 >azan ) (3808 lo> ) (5869 <ayin ) (7200

ra>ah ) (0430 >elohiym ) (2108 zuwlah ) (6213 <asah ) (2442

chakah )
:5 (6293 paga< ) (7797 suws ) (6213 <asah ) (6664 tsedeq ) (2142

zakar ) (1870 derek ) (2005 hen ) (7107 qatsaph ) (2398 chata> )

(1992 hem ) (5769 <owlam ) (3467 yasha< )
:6 (3605 kol ) (2931 tame> ) (3605 kol ) (6666 ts@daqah ) (5708

<ed ) (0899 beged ) (3605 kol ) (5034 nabel ) (5929 <aleh )

(5771 <avon ) (7307 ruwach ) (5375 nasa> )
:7 (0369 >ayin ) (7121 qara> ) (8034 shem ) (5782 <uwr ) (2388

chazaq ) (2388 chazaq ) (5641 cathar ) (6440 paniym ) (4127 muwg

) (3027 yad ) (5771 <avon )
:8 (6258 <attah ) (3068 Y@hovah ) (0001 >ab ) (2563 chomer )

(3335 yatsar ) (3605 kol ) (4639 ma<aseh ) (3027 yad )
:9 (7107 qatsaph ) (3966 m@<od ) (3966 m@<od ) (3068 Y@hovah )

(0408 >al ) (2142 zakar ) (5771 <avon ) (5703 <ad ) (2005 hen )

(5027 nabat ) (4994 na> ) (3605 kol ) (5971 <am )
:10 (6944 qodesh ) (5892 <iyr ) (4057 midbar ) (6726 Tsiyown )

(4057 midbar ) (3389 Y@ruwshalaim ) (8077 sh@mamah )
:11 (6944 qodesh ) (8597 tiph>arah ) (1004 bayith ) (0834 >aher

) (0001 >ab ) (1984 halal ) (8316 s@rephah ) (0784 >esh ) (3605

kol ) (4261 machmad ) (2723 chorbah )
:12 (0662 >aphaq ) (0428 >el-leh ) (3068 Y@hovah ) (2814 chashah

) (2814 chashah ) (6031 <anah ) (3966 m@<od ) (3966 m@<od )
65
:1 (1875 darash ) (7592 sha>al ) (4672 matsa> ) (1245 baqash )

(0559 >amar ) (2009 hinneh ) (2009 hinneh ) (1471 gowy ) (7121

qara> ) (8034 shem )
:2 (6566 paras ) (3027 yad ) (3605 kol ) (3117 yowm ) (5637

carar ) (5971 <am ) (1980 halak ) (1870 derek ) (2896 towb )

(0310 >achar ) (4284 machashabah )
:3 (5971 <am ) (3707 ka<ac ) (8548 tamiyd ) (6440 paniym ) (2076

zabach ) (1593 gannah ) (6999 qatar ) (6999 qatar ) (3843

l@benah )
:4 (3427 yashab ) (6913 qeber ) (3885 luwn ) (5341 natsar )

(0398 >akal ) (2386 chaziyr ) (1320 basar ) (6564 paraq ) (6292

pigguwl ) (3627 k@liy )
:5 (0834 >aher ) (0559 >amar ) (7126 qarab ) (5066 nagash )

(5066 nagash ) (6942 qadash ) (0428 >el-leh ) (6227 <ashan )

(0639 >aph ) (0784 >esh ) (3344 yaqad ) (3605 kol ) (3117 yowm )
:6 (2009 hinneh ) (3789 kathab ) (6440 paniym ) (2814 chashah )

(7999 shalam ) (5921 <al ) (2436 cheyq )
:7 (5771 <avon ) (5771 <avon ) (0001 >ab ) (3162 yachad ) (0559

>amar ) (3068 Y@hovah ) (0834 >aher ) (6999 qatar ) (6999 qatar

) (2022 har ) (2778 charaph. ) (1389 gib<ah ) (4058 madad )

(7223 ri>shown ) (6468 p@<ullah ) (5921 <al ) (2436 cheyq )
:8 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (8492 tiyrowsh )

(8492 tiyrowsh ) (4672 matsa> ) (0811 >eshkowl ) (0559 >amar )

(7843 shachath ) (1293 B@rakah ) (3651 ken ) (6213 <asah ) (5650

<ebed ) (6616 pathiyl ) (7843 shachath ) (3605 kol )
:9 (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (2233 zera< ) (3290 Ya<aqob )

(3063 Y@huwdah ) (3423 yarash ) (2022 har ) (0972 bachiyr )

(3423 yarash ) (5650 <ebed ) (7931 shakan ) (8033 sham )
:10 (8289 Sharown ) (5116 naveh ) (6629 tso>n ) (6010 <emeq )

(5911 <Alowr ) (1241 baqar ) (7258 rebets ) (7257 rabats ) (5971

<am ) (1875 darash )
:11 (5800 <azab ) (3068 Y@hovah ) (7913 shakeach ) (6944 qodesh

) (2022 har ) (6186 <arak ) (7979 shulchan ) (1409 gad ) (4390

male> ) (4469 mamcak ) (4507 M@niy )
:12 (4487 manah ) (2719 chereb ) (3605 kol ) (3766 kara< ) (3766

kara< ) (2875 Tebach ) (3282 ya<an ) (7121 qara> ) (6030 <anah )

(1696 dabar ) (6213 <asah ) (8085 shama< ) (7451 ra< ) (5869

<ayin ) (6213 <asah ) (0977 bachar ) (0834 >aher ) (2654

chaphets )
:13 (3651 ken ) (3541 koh ) (0559 >amar ) (0136 >Adonay ) (3069

Y@hovih ) (2009 hinneh ) (5650 <ebed ) (0398 >akal ) (7456 ra<eb

) (2009 hinneh ) (5650 <ebed ) (8354 shathah ) (6770 tsame> )

(2009 hinneh ) (5650 <ebed ) (8055 samach ) (0954 buwsh )
:14 (2009 hinneh ) (5650 <ebed ) (7442 ranan ) (2898 tuwb )

(3820 leb ) (6817 tsa<aq ) (3511 k@>eb ) (3820 leb ) (3213 yalal

) (7667 sheber ) (7307 ruwach )
:15 (3241 Yaniym ) (8034 shem ) (7621 sh@buw<ah ) (0977 bachar )

(0136 >Adonay ) (3069 Y@hovih ) (4191 muwth ) (7121 qara> )

(5650 <ebed ) (0312 >acher ) (8034 shem )
:16 (0834 >aher ) (1288 barak ) (0776 >erets ) (1288 barak )

(0430 >elohiym ) (0548 >amanah ) (7650 shaba< ) (0776 >erets )

(7650 shaba< ) (0430 >elohiym ) (0548 >amanah ) (3588 kiy )

(7223 ri>shown ) (6869 tsarah ) (7911 shakach ) (3588 kiy )

(5641 cathar ) (5869 <ayin )
:17 (2005 hen ) (1254 bara> ) (2319 chadash ) (8064 shamayim )

(2319 chadash ) (0776 >erets ) (7223 ri>shown ) (2142 zakar )

(3808 lo> ) (5927 <alah ) (5921 <al ) (3820 leb )
:18 (7796 Sowreq ) (1523 giyl ) (5703 <ad ) (0834 >aher ) (1254

bara> ) (2005 hen ) (1254 bara> ) (3389 Y@ruwshalaim ) (1525

giylah ) (5971 <am ) (4885 masows )
:19 (1523 giyl ) (3389 Y@ruwshalaim ) (7796 Sowreq ) (5971 <am )

(6963 qowl ) (1065 B@kiy ) (3808 lo> ) (5750 <owd ) (8085 shama<

) (6963 qowl ) (2201 za<aq )
:20 (3808 lo> ) (5750 <owd ) (8033 sham ) (5764 <uwl ) (3117

yowm ) (2205 zaqen ) (4390 male> ) (3117 yowm ) (5288 na<ar )

(4191 muwth ) (3967 me>ah ) (8141 shaneh ) (1121 ben ) (2398

chata> ) (3967 me>ah ) (8141 shaneh ) (1121 ben ) (7043 qalal )
:21 (1129 banah ) (1004 bayith ) (3427 yashab ) (5193 nata< )

(3754 kerem ) (0398 >akal ) (6529 p@riy )
:22 (1129 banah ) (0312 >acher ) (3427 yashab ) (5193 nata< )

(0312 >acher ) (0398 >akal ) (3117 yowm ) (6086 <ets ) (3117

yowm ) (5971 <am ) (0972 bachiyr ) (1086 balah ) (4639 ma<aseh )

(3027 yad )
:23 (3021 yaga< ) (7385 riyq ) (3808 lo> ) (3205 yalad ) (3205

yalad ) (0928 behalah ) (2233 zera< ) (1288 barak ) (3068

Y@hovah ) (6631 tse>etsa> )
:24 (1961 hayah ) (2962 terem ) (7121 qara> ) (6030 <anah )

(5750 <owd ) (1696 dabar ) (8085 shama< )
:25 (2061 z@>eb ) (2924 taleh ) (7462 ra<ah ) (0259 >echad )

(0738 >ariy ) (0398 >akal ) (8401 teben ) (1241 baqar ) (6083

<aphar ) (5175 nachash ) (3899 lechem ) (7489 ra<a< ) (3808 lo>

) (7843 shachath ) (3605 kol ) (6944 qodesh ) (2022 har ) (0559

>amar ) (3068 Y@hovah )
66
:1 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (8064 shamayim )

(3678 kicce> ) (0776 >erets ) (0335 >ay ) (1004 bayith ) (1129

banah ) (0335 >ay ) (4725 maqowm ) (4496 m@nuwchah )
:2 (3605 kol ) (0428 >el-leh ) (3027 yad ) (6213 <asah ) (3605

kol ) (0428 >el-leh ) (1961 hayah ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah

) (2088 zeh ) (5027 nabat ) (6041 <aniy ) (5223 nakeh ) (7307

ruwach ) (2730 chared ) (5921 <al ) (1697 dabar )
:3 (7819 shachat ) (7794 showr ) (5221 nakah ) (0376 >iysh )

(2076 zabach ) (7716 seh ) (3611 keleb ) (6202 <araph ) (5927

<alah ) (4503 minchah ) (5927 <alah ) (2386 chaziyr ) (1818 dam

) (2142 zakar ) (3828 l@bownah ) (1288 barak ) (0205 >aven )

(1571 gam ) (0977 bachar ) (1870 derek ) (5315 nephesh ) (2654

chaphets ) (8251 shiqquwts )
:4 (1571 gam ) (0977 bachar ) (8586 ta<aluwl ) (0935 bow> )

(4035 m@guwrah ) (3282 ya<an ) (7121 qara> ) (0369 >ayin ) (6030

<anah ) (1696 dabar ) (8085 shama< ) (6213 <asah ) (7451 ra< )

(5869 <ayin ) (0977 bachar ) (0834 >aher ) (2654 chaphets )
:5 (8085 shama< ) (1697 dabar ) (3068 Y@hovah ) (2730 chared )

(0413 >el ) (1697 dabar ) (0251 >ach ) (8130 sane> ) (5077 nadah

) (8034 shem ) (4616 ma<an ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (3513

kabad ) (7200 ra>ah ) (8057 simchah ) (0954 buwsh )
:6 (6963 qowl ) (7588 sha>own ) (5892 <iyr ) (6963 qowl ) (1964

heykal ) (6963 qowl ) (3068 Y@hovah ) (7999 shalam ) (1576

g@muwl ) (0341 >oyeb )
:7 (2962 terem ) (2342 chuwl ) (3205 yalad ) (3205 yalad ) (2962

terem ) (2256 chebel ) (0935 bow> ) (4422 malat ) (2145 zakar )
:8 (4310 miy ) (8085 shama< ) (2063 zo>th ) (0834 >aher ) (7200

ra>ah ) (0428 >el-leh ) (0776 >erets ) (2342 chuwl ) (2342 chuwl

) (0259 >echad ) (3117 yowm ) (1471 gowy ) (3205 yalad ) (6471

pa<am ) (1571 gam ) (6726 Tsiyown ) (2342 chuwl ) (3205 yalad )

(3205 yalad ) (1121 ben )
:9 (7665 shabar ) (7665 shabar ) (3205 yalad ) (3205 yalad )

(0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (3205 yalad ) (3205 yalad ) (6113

<atsar ) (0559 >amar ) (0430 >elohiym )
:10 (8055 samach ) (3389 Y@ruwshalaim ) (1528 giyr ) (3605 kol )

(0157 >ahab ) (7797 suws ) (4885 masows ) (3605 kol ) (0056

>abal )
:11 (3243 yanaq ) (7646 saba< ) (7699 shad ) (8575 tanchuwm )

(4711 matsats ) (6026 <anag ) (2123 ziyz ) (3519 kabowd )
:12 (3541 koh ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah ) (2005 hen ) (5186

natah ) (7965 shalowm ) (5104 nahar ) (3519 kabowd ) (1471 gowy

) (7857 shataph ) (5158 nachal ) (3243 yanaq ) (5375 nasa> )

(6654 tsad ) (8173 sha<a< ) (1290 berek )
:13 (0376 >iysh ) (0834 >aher ) (0517 >em ) (5162 nacham ) (3651

ken ) (5162 nacham ) (5162 nacham ) (3389 Y@ruwshalaim )
:14 (7200 ra>ah ) (3820 leb ) (7797 suws ) (6106 <etsem ) (6524

parach ) (1877 deshe> ) (3027 yad ) (3068 Y@hovah ) (3045 yada<

) (0854 >eth ) (5650 <ebed ) (2194 za<am ) (0854 >eth ) (0341

>oyeb )
:15 (2009 hinneh ) (3068 Y@hovah ) (0935 bow> ) (0784 >esh )

(4818 merkabah ) (5492 cuwphah ) (7725 shuwb ) (0639 >aph )

(2534 chemah ) (1606 g@<arah ) (3851 lahab ) (0784 >esh )
:16 (0784 >esh ) (2719 chereb ) (3068 Y@hovah ) (8199 shaphat )

(3605 kol ) (1320 basar ) (2491 chalal ) (3068 Y@hovah ) (7231

rabab )
:17 (6942 qadash ) (2891 taher ) (1593 gannah ) (0310 >achar )

(0259 >echad ) (8432 tavek ) (0398 >akal ) (2386 chaziyr ) (1320

basar ) (8263 sheqets ) (5909 <akbar ) (5486 cuwph ) (3162

yachad ) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah )
:18 (4639 ma<aseh ) (4284 machashabah ) (0935 bow> ) (6908

qabats ) (3605 kol ) (1471 gowy ) (3956 lashown ) (0935 bow> )

(7200 ra>ah ) (3519 kabowd )
:19 (7760 suwm ) (0226 >owth ) (7971 shalach ) (1992 hem ) (6412

paliyt ) (1471 gowy ) (8659 Tarshiysh ) (6322 Puwl ) (3865 Luwd

) (4900 mashak ) (7198 qesheth ) (8422 Tuwbal ) (3120 Yavan )

(0339 >iy ) (7350 rachowq ) (8085 shama< ) (8088 shema< ) (3808

lo> ) (7200 ra>ah ) (3519 kabowd ) (5046 nagad ) (3519 kabowd )

(1471 gowy )
:20 (0935 bow> ) (3605 kol ) (0251 >ach ) (4503 minchah ) (3068

Y@hovah ) (3605 kol ) (1471 gowy ) (5483 cuwc ) (7393 rekeb )

(6632 tsab ) (6505 pered ) (3753 karkarah ) (3753 karkarah )

(6944 qodesh ) (2022 har ) (3389 Y@ruwshalaim ) (0559 >amar )

(3068 Y@hovah ) (1121 ben ) (3478 Yisra>el ) (0935 bow> ) (4503

minchah ) (2889 tahowr ) (3627 k@liy ) (1004 bayith ) (3068

Y@hovah )
:21 (1571 gam ) (3947 laqach ) (3548 kohen ) (3881 Leviyiy )

(0559 >amar ) (3068 Y@hovah )
:22 (2319 chadash ) (8064 shamayim ) (2319 chadash ) (0776

>erets ) (0834 >aher ) (6213 <asah ) (5975 <amad ) (6440 paniym

) (5002 n@>um ) (3068 Y@hovah ) (3651 ken ) (2233 zera< ) (8034

shem ) (5975 <amad )
:23 (1961 hayah ) (2320 chodesh ) (2320 chodesh ) (7676 shabbath

) (3605 kol ) (1320 basar ) (0935 bow> ) (7812 shachah ) (6440

paniym ) (0559 >amar ) (3068 Y@hovah )
:24 (3318 yatsa> ) (3318 yatsa> ) (7200 ra>ah ) (6297 peger )

(0582 >enowsh ) (6586 pasha< ) (8438 towla< ) (4191 muwth )

(3808 lo> ) (0784 >esh ) (3518 kabah ) (1860 d@ra>own ) (3605

kol ) (1320 basar )


 


~~~~~~