1<2377 chazown > <3470 Y@sha<yah > <1121 ben > <0531 >Amowts >

<0834 >aher > <2372 chazah > <5921 <al > <3063 Y@huwdah > <3389

Y@ruwshalaim > <3117 yowm > <5818 <Uzziyah > <3147 Yowtham >

<0271 >Achaz > <2396 Chizqiyah > <4428 melek > <3063 Y@huwdah >
2<8085 shama< > <8064 shamayim > <0238 >azan > <0776 >erets >

<3068 Y@hovah > <1696 dabar > <1431 gadal > <7311 ruwm > <1121

ben > <6586 pasha< >
3<7794 showr > <3045 yada< > <7069 qanah > <2543 chamowr > <1167

ba<al > <0018 >ebuwc > <3478 Yisra>el > <3045 yada< > <5971 <am

> <0995 biyn >
4<1945 howy > <2398 chata> > <1471 gowy > <5971 <am > <3515

kabed > <5771 <avon > <2233 zera< > <7489 ra<a< > <1121 ben >

<7843 shachath > <5800 <azab > <3068 Y@hovah > <5006 na>ats >

<6918 qadowsh > <3478 Yisra>el > <5006 na>ats > <2114 zuwr >

<0268 >achowr >
5<5221 nakah > <5750 <owd > <5627 carah > <3605 kol > <7218

ro>sh > <2483 choliy > <3605 kol > <3824 lebab > <1742 davvay >
6<3709 kaph > <7272 regel > <7218 ro>sh > <0369 >ayin > <4974

m@thom > <6482 petsa< > <2250 chabbuwrah > <2961 tariy > <4347

makkah > <2115 zuwr > <3808 lo> > <2280 chabash > <3808 lo> >

<7401 rakak > <8081 shemen >
7<0776 >erets > <8077 sh@mamah > <5892 <iyr > <8313 saraph >

<0784 >esh > <0127 >adamah > <2114 zuwr > <0398 >akal > <5048

neged > <8077 sh@mamah > <4114 mahpekah > <2114 zuwr >
8<1323 bath > <6726 Tsiyown > <3498 yathar > <5521 cukkah >

<3754 kerem > <4412 m@luwnah > <4750 miqshah > <5341 natsar >

<5892 <iyr >
9<3884 luwle> > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <3498 yathar >

<4592 m@<at > <4592 m@<at > <8300 sariyd > <1961 hayah > <5467

C@dom > <1819 damah > <6017 <Amorah >
10<8085 shama< > <1697 dabar > <3068 Y@hovah > <7101 qatsiyn >

<5467 C@dom > <0238 >azan > <8451 towrah > <0430 >elohiym >

<5971 <am > <6017 <Amorah >
11<4100 mah > <7230 rob > <2077 zebach > <0559 >amar > <3068

Y@hovah > <7646 saba< > <5930 <olah > <0352 >ayil > <2459 cheleb

> <4806 m@riy> > <4806 m@riy> > <2654 chaphets > <1818 dam >

<6499 par > <3532 kebes > <6260 <attuwd >
12<3588 kiy > <0935 bow> > <7200 ra>ah > <6440 paniym > <4310

miy > <1245 baqash > <2063 zo>th > <3027 yad > <7429 ramac >

<2691 chatser >
13<0935 bow> > <3808 lo> > <5750 <owd > <7723 shav> > <4503

minchah > <7004 q@toreth > <8441 tow<ebah > <2320 chodesh >

<2320 chodesh > <7676 shabbath > <7121 qara> > <4744 miqra> >

<0205 >aven > <2282 chag > <6116 <atsarah >
14<2320 chodesh > <2320 chodesh > <4150 mow<ed > <5315 nephesh >

<8130 sane> > <2960 torach > <3811 la>ah > <5375 nasa> >
15<6566 paras > <3709 kaph > <5956 <alam > <5869 <ayin > <1571

gam > <3588 kiy > <7235 rabah > <8605 t@phillah > <8085 shama< >

<3027 yad > <4390 male> > <1818 dam >
16<7364 rachats > <2135 zakah > <5493 cuwr > <5493 cuwr > <7455

roa< > <4611 ma<alal > <5048 neged > <5869 <ayin > <2308 chadal

> <7489 ra<a< >
17<3925 lamad > <3190 yatab > <1875 darash > <4941 mishpat >

<0833 >ashar > <2541 chamowts > <8199 shaphat > <3490 yathowm >

<7378 riyb > <0490 >almanah >
18<3212 yalak > <4994 na> > <3198 yakach > <0559 >amar > <3068

Y@hovah > <0518 >im > <2399 chet> > <8144 shaniy > <3835 laban >

<7950 sheleg > <0518 >im > <0119 >adam > <1819 damah > <8438

towla< > <6785 tsemer >
19<0518 >im > <0014 >abah > <8085 shama< > <0398 >akal > <2898

tuwb > <0776 >erets >
20<0518 >im > <3985 ma>en > <4784 marah > <0398 >akal > <2719

chereb > <6310 peh > <3068 Y@hovah > <1696 dabar >
21<0349 >eyk > <0539 >aman > <7151 qiryah > <1961 hayah > <2181

zanah > <4392 male> > <4941 mishpat > <6664 tsedeq > <3885 luwn

> <6258 <attah > <7523 ratsach >
22<3701 keceph > <1961 hayah > <5509 ciyg > <5435 cobe> ><4107

mahal > <4325 mayim >
23<8269 sar > <5637 carar > <2270 chaber > <1590 gannab > <3605

kol > <0157 >ahab > <7810 shachad > <7291 radaph > <8021 shalmon

> <8199 shaphat > <3490 yathowm > <3808 lo> > <7379 riyb > <0490

>almanah > <0935 bow> >
24<3651 ken > <5002 n@>um > <0113 >adown > <3068 Y@hovah > <6635

tsaba> > <0046 >abiyr > <3478 Yisra>el > <1945 howy > <5162

nacham > <6862 tsar > <5358 naqam > <0341 >oyeb >
25<7725 shuwb > <3027 yad > <1252 bor > <6884 tsaraph > <5509

ciyg > <5493 cuwr > <5493 cuwr > <3605 kol > <0913 b@diyl >
26<7725 shuwb > <8199 shaphat > <7223 ri>shown > <3289 ya<ats >

<8462 t@chillah > <7121 qara> > <5892 <iyr > <6664 tsedeq >

<0539 >aman > <7151 qiryah >
27<6726 Tsiyown > <6299 padah > <4941 mishpat > <7725 shuwb >

<6666 ts@daqah >
28<7667 sheber > <6586 pasha< > <2400 chatta> > <3162 yachad >

<5800 <azab > <3068 Y@hovah > <3615 kalah >
29<0954 buwsh > <0352 >ayil > <0834 >aher > <2530 chamad > <2659

chapher > <1593 gannah > <0977 bachar >
30<0424 >elah > <5929 <aleh > <5034 nabel > <1593 gannah > <0369

>ayin > <4325 mayim >
31<2634 chacon > <5296 n@<oreth > <6467 po<al > <5213 niytsowts

> <8147 sh@nayim > <1197 ba<ar > <3162 yachad > <0369 >ayin >

<3518 kabah >
2
1<1697 dabar > <3470 Y@sha<yah > <1121 ben > <0531 >Amowts >

<2372 chazah > <5921 <al > <3063 Y@huwdah > <3389 Y@ruwshalaim >
2<1961 hayah > <0319 >achariyth > <3117 yowm > <2022 har > <3068

Y@hovah > <1004 bayith > <3559 kuwn > <7218 ro>sh > <2022 har

><5375 nasa> > <1389 gib<ah > <3605 kol > <1471 gowy > <5102

nahar >
3<7227 rab > <5971 <am > <1980 halak > <0559 >amar > <3212 yalak

> <5927 <alah > <2022 har > <3068 Y@hovah > <1004 bayith > <0430

>elohiym > <3290 Ya<aqob > <3384 yarah > <1870 derek > <3212

yalak > <0734 >orach > <6726 Tsiyown > <3318 yatsa> > <3318

yatsa> > <8451 towrah > <1697 dabar > <3068 Y@hovah > <3389

Y@ruwshalaim >
4<8199 shaphat > <0996 beyn > <1471 gowy > <3198 yakach > <7227

rab > <5971 <am > <3807 kathath > <2719 chereb > <0855 >eth >

<2595 chaniyth > <4211 mazmerah > <1471 gowy > <5375 nasa> >

<2719 chereb > <0413 >el > <1471 gowy > <3808 lo> > <3925 lamad

> <4421 milchamah > <5750 <owd >
5<1004 bayith > <3290 Ya<aqob > <3212 yalak > <3212 yalak >

<0216 >owr > <3068 Y@hovah >
6<5203 natash > <5971 <am > <1004 bayith > <3290 Ya<aqob > <3588

kiy > <4390 male> > <6924 qedem > <6049 <anan > <6430 P@lishtiy

> <5606 caphaq > <3206 yeled > <5237 nokriy >
7<0776 >erets > <4390 male> > <3701 keceph > <2091 zahab > <3808

lo> > <7097 qatseh > <0214 >owtsar > <0776 >erets > <4390 male>

> <5483 cuwc > <3808 lo> > <7097 qatseh > <4818 merkabah >
8<0776 >erets > <4390 male> > <0457 >eliyl > <7812 shachah >

<4639 ma<aseh > <3027 yad > <0834 >aher > <0676 >etsba< > <6213

<asah >
9<0120 >adam > <1201 Ba<sha> > <7817 shachach > <7817 shachach >

<0376 >iysh > <8213 shaphel > <5375 nasa> >
10<0935 bow> > <6697 tsuwr > <2934 taman > <6083 <aphar > <6343

pachad > <3068 Y@hovah > <1926 hadar > <1347 ga>own >
11<1365 gabhuwth > <5869 <ayin > <0120 >adam > <8213 shaphel >

<7312 ruwm > <0582 >enowsh > <7817 shachach > <7817 shachach >

<3068 Y@hovah > <0905 bad ><7682 sagab > <3117 yowm >
12<3117 yowm > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <3605 kol > <1343

ge>eh > <7311 ruwm > <3605 kol > <5375 nasa> > <8213 shaphel >

<8213 shaphel >
13<3605 kol > <0730 >erez > <3844 L@banown > <7311 ruwm > <5375

nasa> > <3605 kol > <0437 >allown > <1316 Bashan >
14<3605 kol > <7311 ruwm > <2022 har > <3605 kol > <1389 gib<ah

> <5375 nasa> >
15<3605 kol > <1364 gaboahh > <4026 migdal > <3605 kol > <1219

batsar > <2346 chowmah >
16<3605 kol > <0591 >oniyah > <8659 Tarshiysh > <3605 kol >

<2532 chemdah > <7914 s@kiyah >
17<1365 gabhuwth > <0120 >adam > <7817 shachach > <7817 shachach

> <7312 ruwm > <0582 >enowsh > <8213 shaphel > <3068 Y@hovah >

<0905 bad ><7682 sagab > <3117 yowm >
18<0457 >eliyl > <3632 kaliyl > <2498 chalaph >
19<0935 bow> > <4631 m@<arah > <6697 tsuwr > <4247 m@chillah >

<6083 <aphar > <6343 pachad > <3068 Y@hovah > <1926 hadar >

<1347 ga>own > <6965 quwm > <6206 <arats > <6206 <arats > <0776

>erets >
20<3117 yowm > <0120 >adam > <7993 shalak > <0457 >eliyl > <3701

keceph > <0457 >eliyl > <2091 zahab > <0834 >aher > <7812

shachah > <2661 chaphor > <5847 <atalleph >
21<0935 bow> > <5366 n@qarah > <6697 tsuwr > <5585 ca<iyph >

<5553 cela< > <6343 pachad > <3068 Y@hovah > <1926 hadar > <1347

ga>own > <6965 quwm > <6206 <arats > <6206 <arats > <0776 >erets

>
22<2308 chadal > <0120 >adam > <0834 >aher > <5397 n@shamah >

<0639 >aph > <4100 mah > <2803 chashab >
3
1<2009 hinneh > <0113 >adown > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<5493 cuwr > <5493 cuwr > <3389 Y@ruwshalaim > <3063 Y@huwdah >

<4937 mish<en > <4938 mish<enah > <3605 kol > <8172 sha<an >

<3899 lechem > <3605 kol > <4937 mish<en > <4325 mayim >
2<1368 gibbowr > <0376 >iysh > <4421 milchamah > <8199 shaphat >

<5030 nabiy> > <7080 qacam > <2204 zaqen >
3<8269 sar > <2572 chamishshiym > <3289 ya<ats > <2450 chakam >

<2796 charash > <0995 biyn > <3908 lachash >
4<5414 nathan > <5288 na<ar > <8269 sar > <8586 ta<aluwl > <4910

mashal >
5<5971 <am > <5065 nagas > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <0376

>iysh > <0376 >iysh > <7453 rea< > <5288 na<ar > <7292 rahab >

<7292 rahab > <2204 zaqen > <7034 qalah > <3519 kabowd >
6<3588 kiy > <0376 >iysh > <8610 taphas > <8610 taphas > <0251

>ach > <1004 bayith > <0001 >ab > <8071 simlah > <7101 qatsiyn >

<2063 zo>th > <4384 makshelah > <8478 tachath > <3027 yad >
7<3117 yowm > <5375 nasa> > <0559 >amar > <2280 chabash > <1004

bayith > <0369 >ayin > <3899 lechem > <0369 >ayin > <8071 simlah

> <7760 suwm > <7101 qatsiyn > <5971 <am >
8<3389 Y@ruwshalaim > <3782 kashal > <3063 Y@huwdah > <5307

naphal > <3588 kiy > <3956 lashown > <4611 ma<alal > <0413 >el >

<3068 Y@hovah > <4784 marah > <5869 <ayin > <3519 kabowd >
9<1971 hakkarah > <6440 paniym > <5707 <ed > <5046 nagad > <2403

chatta>ah > <5467 C@dom > <3582 kachad > <0188 >owy > <5315

nephesh > <1580 gamal > <7451 ra< > <1992 hem >
10<0559 >amar > <6662 tsaddiyq > <2896 towb > <0398 >akal >

<6529 p@riy > <4611 ma<alal >
11<0188 >owy > <7563 rasha< > <7451 ra< > <1576 g@muwl > <3027

yad > <6213 <asah >
12 <5971 <am > <5768 <owlel > <5065 nagas > <0802 >ishshah >

<4910 mashal > <5971 <am > <0833 >ashar > <8582 ta<ah > <1104

bala< > <1870 derek > <0734 >orach >
13<3068 Y@hovah > <5324 natsab > <7378 riyb > <5975 <amad >

<1777 diyn > <5971 <am >
14<3068 Y@hovah > <0935 bow> > <4941 mishpat > <2204 zaqen >

<5971 <am > <8269 sar > <0398 >akal > <3754 kerem > <1500

g@zelah > <6041 <aniy > <1004 bayith >
15<4100 mah > <1792 daka> > <5971 <am > <2912 tachan > <6440

paniym > <6041 <aniy > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah > <3069

Y@hovih > <6635 tsaba> >
16<3068 Y@hovah > <0559 >amar > <1121 ben > <6726 Tsiyown >

<1361 gabahh > <3212 yalak > <5186 natah > <1627 garown > <8265

saqar > <5869 <ayin > <1980 halak > <2952 taphaph > <3212 yalak

> <5913 <akac > <7272 regel >
17<0136 >Adonay > <5596 caphach > <5597 cappachath > <6936

qodqod > <6936 qodqod > <1121 ben > <6726 Tsiyown > <3068

Y@hovah > <6168 <arah > <6596 poth >
18<3117 yowm > <0136 >Adonay > <5493 cuwr > <5493 cuwr > <8597

tiph>arah > <5914 <ekec > <7636 shabiyc > <7720 saharon > <7720

saharon >
19<5188 n@tiyphah > <8285 sherah > <7479 ra<alah >
20<6287 p@>er > <6807 ts@<adah > <6807 ts@<adah > <7196 qishshur

> <3908 lachash >
21<2885 tabba<ath > <0639 >aph > <5141 nexem >
22<4254 machalatsah > <4254 machalatsah > <4595 ma<ataphah >

<4304 mitpachath > <2754 chariyt >
23<1549 gillayown > <5466 cadiyn > <6797 tsaniyph > <7289 radiyd

>
24<1961 hayah > <8478 tachath > <1314 besem > <1314 besem >

<4716 maq > <8478 tachath > <2290 chagowr > <5364 niqpah > <8478

tachath > <4639 ma<aseh > <4748 miqsheh > <7144 qorchah > <8478

tachath > <6614 p@thiygiyl > <4228 machagoreth > <8242 saq >

<3587 kiy > <8478 tachath > <3308 yophiy >
25<4962 math > <5307 naphal > <2719 chereb > <1369 g@buwrah >

<4421 milchamah >
26<6607 pethach > <0578 >anah > <0056 >abal > <5352 naqah >

<3427 yashab > <0776 >erets >
4
1<3117 yowm > <7651 sheba< > <0802 >ishshah > <2388 chazaq >

<2388 chazaq > <0259 >echad > <0376 >iysh > <0559 >amar > <0398

>akal > <3899 lechem > <3847 labash > <8071 simlah > <7535 raq >

<7121 qara> > <8034 shem > <0622 >acaph > <2781 cherpah >
2<3117 yowm > <6780 tsemach > <3068 Y@hovah > <6643 ts@biy >

<3519 kabowd > <6529 p@riy > <0776 >erets > <1347 ga>own > <8597

tiph>arah > <6413 p@leytah > <3478 Yisra>el >
3<1961 hayah > <7604 sha>ar > <6726 Tsiyown > <3498 yathar >

<3389 Y@ruwshalaim > <0559 >amar > <6918 qadowsh > <3605 kol >

<3789 kathab > <2416 chay > <3389 Y@ruwshalaim >
4<0518 >im > <0136 >Adonay > <7364 rachats > <6675 tsow>ah >

<1121 ben > <6726 Tsiyown > <1740 duwach > <1818 dam > <3389

Y@ruwshalaim > <7130 qereb > <7307 ruwach > <4941 mishpat >

<7307 ruwach > <1197 ba<ar >
5<3068 Y@hovah > <1254 bara> > <3605 kol > <4349 makown > <2022

har > <6726 Tsiyown > <4744 miqra> > <6051 <anan > <6227 <ashan

> <3119 yowmam > <5051 nogahh > <3852 lehabah > <0784 >esh >

<3915 layil > <3605 kol > <3519 kabowd > <2646 chuppah >
6<5521 cukkah > <6738 tsel > <3119 yowmam > <2721 choreb > <4268

machaceh > <4563 mictowr > <2230 zerem > <4306 matar >
5
1<4994 na> > <7891 shiyr > <3039 y@diyd > <7892 shiyr > <1730

dowd > <3754 kerem > <3039 y@diyd > <3754 kerem > <7161 qeren >
2<5823 <azaq > <5619 caqal > <5193 nata< > <8321 soreq > <8321

soreq > <1129 banah > <4026 migdal > <8432 tavek > <1571 gam >

<2672 chatsab > <3342 yeqeb > <8432 tavek > <6960 qavah > <6213

<asah > <6213 <asah > <6025 <enab > <6213 <asah > <6213 <asah >

<0891 b@>ushiym > <0891 b@>ushiym >
3<6258 <attah > <3427 yashab > <3389 Y@ruwshalaim > <0376 >iysh

> <3063 Y@huwdah > <8199 shaphat > <4994 na> ><0996 beyn > <3754

kerem >
4<4100 mah > <6466 pa<al > <5750 <owd > <3754 kerem > <6466

pa<al > <4069 madduwa< > <6960 qavah > <6213 <asah > <6213 <asah

> <6025 <enab > <6213 <asah > <6213 <asah > <0891 b@>ushiym >

<0891 b@>ushiym >
5<6258 <attah > <3045 yada< > <6213 <asah > <3754 kerem > <5493

cuwr > <5493 cuwr > <4881 m@suwkah > <0398 >akal > <6555 parats

> <1447 gader > <4823 mirmac >
6<1326 bathah > <2167 zamar > <3808 lo> > <5737 <adar > <5927

<alah > <8068 shamiyr > <7898 shayith > <6680 tsavah > <5645 <ab

> <4305 matar > <4306 matar >
7<3754 kerem > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <1004 bayith >

<3478 Yisra>el > <0376 >iysh > <3063 Y@huwdah > <8191 sha<shua<

> <5194 neta< > <6970 Qowa< > <4941 mishpat > <2009 hinneh >

<4939 mispach > <6666 ts@daqah > <2009 hinneh > <6818 tsa<aqah >
8<1945 howy > <5060 naga< > <1004 bayith > <1004 bayith > <7126

qarab > <7704 sadeh > <7704 sadeh > <5704 <ad > <0675 >Etsbown >

<4725 maqowm > <3427 yashab > <0905 bad > <7130 qereb > <0776

>erets >
9<0241 >ozen > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <7227 rab > <1004

bayith > <8047 shammah > <1419 gadowl > <2896 towb > <0369 >ayin

> <3427 yashab >
10<3588 kiy > <6235 <eser > <6776 tsemed > <3754 kerem > <6213

<asah > <0259 >echad > <1324 bath > <2233 zera< > <2563 chomer >

<6213 <asah > <0374 >eyphah >
11<1945 howy > <7925 shakam > <7925 shakam > <1242 boqer > <7291

radaph > <7941 shekar > <0309 >achar > <5399 nesheph > <3196

yayin > <1814 dalaq >
12<3658 kinnowr > <5035 nebel > <8596 toph > <2485 chaliyl >

<3196 yayin > <4960 mishteh > <5027 nabat > <6467 po<al > <3068

Y@hovah > <3808 lo> > <7200 ra>ah > <4639 ma<aseh > <3027 yad >
13<3651 ken > <5971 <am > <1540 galah > <1097 b@liy > <1847

da<ath > <3519 kabowd > <4962 math > <7458 ra<ab > <1995 hamown

> <6704 tsicheh > <6772 tsama> >
14<3651 ken > <7585 sh@>owl > <7337 rachab > <5315 nephesh >

<6473 pa<ar > <6310 peh > <1097 b@liy > <2706 choq > <1926 hadar

> <1995 hamown > <7588 sha>own > <5937 <alaz > <3381 yarad >
15<0120 >adam > <0120 >adam > <7817 shachach > <7817 shachach >

<0376 >iysh > <0376 >iysh > <8213 shaphel > <5869 <ayin > <1364

gaboahh > <8213 shaphel >
16<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> ><1361 gabahh > <4941 mishpat >

<0410 >el > <6918 qadowsh > <6942 qadash > <6666 ts@daqah >
17<3532 kebes > <7462 ra<ah > <1699 dober > <2723 chorbah >

<4220 meach > <1481 guwr > <0398 >akal >
18<1945 howy > <4900 mashak > <5771 <avon > <2256 chebel > <7723

shav> > <2402 chatta>ah > <5699 <agalah > <5688 <aboth >
19<0559 >amar > <4116 mahar > <2363 chuwsh > <4639 ma<aseh >

<7200 ra>ah > <6098 <etsah > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >

<7126 qarab > <0935 bow> > <3045 yada< >
20<1945 howy > <0559 >amar > <7451 ra< > <2896 towb > <2896 towb

> <7451 ra< > <7760 suwm > <2822 choshek > <0216 >owr > <0216

>owr > <2822 choshek > <7760 suwm > <4751 mar > <4966 mathowq >

<4966 mathowq > <4751 mar >
21<1945 howy > <2450 chakam > <5869 <ayin > <0995 biyn > <6440

paniym >
22<1945 howy > <1368 gibbowr > <8354 shathah > <3196 yayin >

<0582 >enowsh > <2428 chayil > <4537 macak > <7941 shekar >
23<6663 tsadaq > <7563 rasha< > <7810 shachad > <5493 cuwr >

<5493 cuwr > <6666 ts@daqah > <6662 tsaddiyq >
24<3651 ken > <0784 >esh > <0398 >akal > <7179 qash > <3852

lehabah > <7503 raphah > <2842 chashash > <8328 sheresh > <4716

maq > <6525 perach > <5927 <alah > <0080 >abaq > <3588 kiy >

<3988 ma>ac > <8451 towrah > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<5006 na>ats > <0565 >imrah > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >
25<0639 >aph > <3068 Y@hovah > <2734 charah > <5971 <am > <5186

natah > <3027 yad > <5921 <al > <5221 nakah > <2022 har > <7264

ragaz > <5038 n@belah > <5478 cuwchah > <7130 qereb > <2351

chuwts > <3605 kol > <2063 zo>th > <0639 >aph > <7725 shuwb >

<3027 yad > <5186 natah > <5750 <owd >
26<5375 nasa> > <5251 nec > <1471 gowy > <7350 rachowq > <8319

sharaq > <7097 qatseh > <0776 >erets > <2009 hinneh > <0935 bow>

> <4120 m@herah > <7031 qal >
27<0369 >ayin > <5889 <ayeph > <3808 lo> > <3782 kashal > <3808

lo> > <5123 nuwm > <3808 lo> > <3463 yashen > <3808 lo> > <0232

>ezowr > <2504 chalats > <6605 pathach > <3808 lo> > <8288

s@rowk > <5275 na<al > <5423 nathaq >
28<0834 >aher > <2671 chets > <8150 shanan > <3605 kol > <7198

qesheth > <1869 darak > <5483 cuwc > <6541 parcah > <2803

chashab > <6864 tsor > <1534 galgal >
29<7581 sh@agah > <3833 labiy> > <7580 sha>ag > <3715 k@phiyr >

<3715 k@phiyr > <5098 naham > <0270 >achaz > <2964 tereph >

<6403 palat > <6403 palat > <0369 >ayin > <5337 natsal >
30<3117 yowm > <5098 naham > <5921 <al > <5100 n@hamah > <3220

yam > <5027 nabat > <0776 >erets > <2009 hinneh > <2822 choshek

> <6862 tsar > <0216 >owr > <2821 chashak > <6183 <ariyph >
6
1<8141 shaneh > <4428 melek > <5818 <Uzziyah > <4194 maveth >

<7200 ra>ah > <0136 >Adonay > <3427 yashab > <3678 kicce> >

<7311 ruwm > <5375 nasa> > <7757 shuwl > <4390 male> > <1964

heykal >
2<4605 ma<al > <5975 <amad > <8314 saraph > <0259 >echad > <0259

>echad ><8337 shesh > <3671 kanaph > <8147 sh@nayim > <3680

kacah > <6440 paniym > <8147 sh@nayim > <3680 kacah > <7272

regel > <8147 sh@nayim > <5774 <uwph >
3<7121 qara> > <2088 zeh > <0559 >amar > <6918 qadowsh > <6918

qadowsh > <6918 qadowsh > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <3605

kol > <0776 >erets > <4393 m@lo> > <3519 kabowd >
4<0520 >ammah > <5592 caph > <5128 nuwa< > <6963 qowl > <7121

qara> > <1004 bayith > <4390 male> > <6227 <ashan >
5<0559 >amar > <0188 >owy > <1820 damah > <3588 kiy > <0376

>iysh > <2931 tame> > <8193 saphah > <3427 yashab > <8432 tavek

> <5971 <am > <2931 tame> > <8193 saphah > <5869 <ayin > <7200

ra>ah > <4428 melek > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >
6<5774 <uwph > <0259 >echad > <8314 saraph > <7531 ritspah >

<7531 ritspah > <3027 yad > <3947 laqach > <4457 melqach > <5921

<al > <4196 mizbeach >
7<5060 naga< > <6310 peh > <0559 >amar > <2009 hinneh > <2088

zeh > <5060 naga< > <8193 saphah > <5771 <avon > <5493 cuwr >

<5493 cuwr > <2403 chatta>ah > <3722 kaphar >
8<8085 shama< > <6963 qowl > <0136 >Adonay > <0559 >amar > <7971

shalach > <4310 miy > <3212 yalak > <0559 >amar > <2005 hen >

<7971 shalach >
9<0559 >amar > <3212 yalak > <0559 >amar > <2088 zeh > <5971 <am

> <8085 shama< > <0995 biyn > <7200 ra>ah > <3045 yada< >
10<3820 leb > <2088 zeh > <5971 <am > <8082 shamen > <0241 >ozen

> <3513 kabad > <8173 sha<a< > <5869 <ayin > <6435 pen > <7200

ra>ah > <5869 <ayin > <8085 shama< > <0241 >ozen > <0995 biyn >

<3824 lebab > <7725 shuwb > <7495 rapha> >
11<0559 >amar > <0136 >Adonay > <5704 <ad > <5704 <ad > <0559

>amar > <5704 <ad > <5892 <iyr > <7582 sha>ah > <0369 >ayin >

<3427 yashab > <1004 bayith > <0369 >ayin > <0120 >adam > <0127

>adamah > <8077 sh@mamah >
12<3068 Y@hovah > <7368 rachaq > <0120 >adam > <7368 rachaq >

<7227 rab > <5805 <azuwbah > <7130 qereb > <0776 >erets >
13<5750 <owd > <6224 <asiyriy > <7725 shuwb > <1197 ba<ar >

<0424 >elah > <0437 >allown > <0834 >aher > <4678 matstsebeth >

<0834 >aher > <7995 shalleketh > <6944 qodesh > <2233 zera< >

<4678 matstsebeth >
7
1<1961 hayah > <3117 yowm > <0271 >Achaz > <1121 ben > <3147

Yowtham > <1121 ben > <5818 <Uzziyah > <4428 melek > <3063

Y@huwdah > <4428 melek > <0758 >Aram > <6492 Peqach > <1121 ben

> <7425 R@malyahuw > <4428 melek > <3478 Yisra>el > <5927 <alah

> <3389 Y@ruwshalaim > <4421 milchamah > <5921 <al > <3201 yakol

> <3898 lacham > <5921 <al >
2<5046 nagad > <1004 bayith > <1732 David > <0559 >amar > <0758

>Aram > <5117 nuwach > <0669 >Ephrayim > <3824 lebab > <5128

nuwa< > <3824 lebab > <5971 <am > <6086 <ets > <3293 ya<ar >

<5128 nuwa< > <7307 ruwach >
3<0559 >amar > <3068 Y@hovah > <3470 Y@sha<yah > <3318 yatsa> >

<3318 yatsa> > <4994 na> > <7125 qir>ah > <0271 >Achaz > <7610

Sh@>ar Yashuwb > <1121 ben > <0413 >el > <7097 qatseh > <8585

t@<alah > <5945 >elyown > <1295 b@rekah > <4546 m@cillah > <3526

kabac > <7704 sadeh >
4<0559 >amar > <8104 shamar > <8252 shaqat > <3372 yare> > <0408

>al > <3824 lebab > <8147 sh@nayim > <2180 zanab > <0428 >el-leh

> <6226 <ashen > <0181 >uwd > <2750 choriy > <0639 >aph > <7526

R@tsiyn > <0758 >Aram > <1121 ben > <7425 R@malyahuw >
5<0758 >Aram > <0669 >Ephrayim > <1121 ben > <7425 R@malyahuw >

<7451 ra< > <3289 ya<ats > <5921 <al > <0559 >amar >
6<5927 <alah > <3063 Y@huwdah ><6972 quwts > <1234 baqa< > <4428

melek > <8432 tavek > <1121 ben > <2870 tab@>el >
7<3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <6965

quwm > <3808 lo> > <1961 hayah >
8<7218 ro>sh > <0758 >Aram > <1834 Dammeseq > <7218 ro>sh >

<1834 Dammeseq > <7526 R@tsiyn > <7657 shib<iym. > <2568 chamesh

> <8141 shaneh > <0669 >Ephrayim > <2844 chath > <5971 <am >
9<7218 ro>sh > <0669 >Ephrayim > <8111 Shom@rown > <7218 ro>sh >

<8111 Shom@rown > <7425 R@malyahuw > <1121 ben > <0518 >im >

<0539 >aman > <3588 kiy > <0539 >aman >
10<3068 Y@hovah > <1696 dabar > <3254 yacaph > <0271 >Achaz >

<0559 >amar >
11<7592 sha>al > <0226 >owth > <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym >

<7592 sha>al > <6009 <amaq > <0176 >ow > <1361 gabahh > <4605

ma<al >
12<0271 >Achaz > <0559 >amar > <7592 sha>al > <3808 lo> > <5254

nacah > <3068 Y@hovah >
13<0559 >amar > <8085 shama< > <4994 na> > <1004 bayith > <1732

David > <4592 m@<at > <3811 la>ah > <0582 >enowsh > <3811 la>ah

> <0430 >elohiym > <1571 gam >
14<3651 ken > <0136 >Adonay > <1931 huw> > <5414 nathan > <0226

>owth > <2009 hinneh > <5959 <almah > <2030 hareh > <3205 yalad

> <1121 ben > <7121 qara> > <8034 shem > <6005 <Immanuw>el >
15<2529 chem>ah > <1706 d@bash > <0398 >akal > <3045 yada< >

<3988 ma>ac > <7451 ra< > <0977 bachar > <2896 towb >
16<2962 terem > <5288 na<ar > <3045 yada< > <3988 ma>ac > <7451

ra< > <0977 bachar > <2896 towb > <0127 >adamah > <6973 quwts >

<5800 <azab > <8147 sh@nayim > <4428 melek >
17<3068 Y@hovah > <0935 bow> > <5971 <am > <0001 >ab > <1004

bayith > <3117 yowm > <0935 bow> > <3117 yowm > <0669 >Ephrayim

> <5493 cuwr > <3063 Y@huwdah > <0853 >eth > <4428 melek > <0804

>Ashshuwr >
18<1961 hayah > <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <8319 sharaq >

<2070 z@buwb > <7097 qatseh > <2975 y@<or > <4714 Mitsrayim >

<1682 d@bowrah > <0776 >erets > <0804 >Ashshuwr >
19<0935 bow> > <5117 nuwach > <3605 kol > <1327 battah > <5158

nachal > <5357 naqiyq > <5553 cela< > <3605 kol > <5285

na<atsuwts > <3605 kol > <5097 nahalol >
20<1931 huw> > <3117 yowm > <0136 >Adonay > <1548 galach > <8593

ta<ar > <7917 s@kiyrah > <5676 <eber > <5104 nahar > <4428 melek

> <0804 >Ashshuwr > <7218 ro>sh > <8181 se<ar > <7272 regel >

<1571 gam > <5595 caphah > <2206 zaqan >
21<1961 hayah > <3117 yowm > <0376 >iysh > <2421 chayah > <1241

baqar > <5697 <eglah > <8147 sh@nayim > <6629 tso>n >
22<1961 hayah > <7230 rob > <2461 chalab > <6213 <asah > <0398

>akal > <2529 chem>ah > <2529 chem>ah > <1706 d@bash > <3605 kol

> <0398 >akal > <3498 yathar > <0776 >erets >
23<1961 hayah > <3117 yowm > <3605 kol > <4725 maqowm > <0834

>aher > <0505 >eleph > <1612 gephen > <0505 >eleph > <3701

keceph > <8068 shamiyr > <7898 shayith >
24<2671 chets > <7198 qesheth > <0935 bow> > <8033 sham > <3588

kiy > <3605 kol > <0776 >erets > <1961 hayah > <8068 shamiyr >

<7898 shayith >
25 <3605 kol > <2022 har > <5737 <adar > <4576 ma<der > <0935

bow> > <8033 sham > <3374 yir>ah > <8068 shamiyr > <7898 shayith

> <4916 mishlowach ><7794 showr > <4823 mirmac > <7716 seh >

<7716 seh >
8
1<3068 Y@hovah > <0559 >amar > <3947 laqach > <1419 gadowl >

<1549 gillayown > <3789 kathab > <0582 >enowsh > <2747 cheret >

<4122 Maher Shalal Chash Baz >
2<0539 >aman > <5707 <ed > <5749 <uwd > <0223 >Uwriyah > <3548

kohen > <2148 Z@karyah > <1121 ben > <3000 Y@berekyahuw >
3<7126 qarab > <5031 n@biy>ah > <2030 hareh > <3205 yalad >

<1121 ben > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <7121 qara> > <8034

shem > <4122 Maher Shalal Chash Baz >
4<2962 terem > <5288 na<ar > <3045 yada< > <7121 qara> > <0001

>ab > <0517 >em > <2428 chayil > <1834 Dammeseq > <7998 shalal >

<8111 Shom@rown > <5375 nasa> > <6440 paniym > <4428 melek >

<0804 >Ashshuwr >
5<3068 Y@hovah > <1696 dabar > <3254 yacaph > <0559 >amar >
6<2088 zeh > <5971 <am > <3988 ma>ac > <4325 mayim > <7975

Shiloach > <1980 halak > <0328 >at > <4885 masows > <7526

R@tsiyn > <7425 R@malyahuw > <1121 ben >
7<3651 ken > <2009 hinneh > <0136 >Adonay > <5927 <alah > <4325

mayim > <5104 nahar > <6099 <atsuwm > <7227 rab > <0853 >eth >

<4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <3605 kol > <3519 kabowd > <5927

<alah > <5921 <al > <3605 kol > <0650 >aphiyq > <1980 halak >

<5921 <al > <3605 kol > <1415 gadah >
8<2498 chalaph > <3063 Y@huwdah > <7857 shataph > <5674 <abar >

<5674 <abar > <5060 naga< > <6677 tsavva>r > <4298 muttah >

<3671 kanaph > <4393 m@lo> > <7341 rochab > <0776 >erets > <6005

<Immanuw>el >
9<7489 ra<a< > <5971 <am > <2844 chath > <0238 >azan > <3605 kol

> <4801 merchaq > <0776 >erets > <0247 >azar > <2844 chath >

<0247 >azar > <2844 chath >
10<6098 <etsah > <6565 parar > <1696 dabar > <1697 dabar > <6965

quwm > <0410 >el >
11<3068 Y@hovah > <0559 >amar > <3541 koh > <2393 chezqah >

<3027 yad > <3256 yacar > <3212 yalak > <1870 derek > <2088 zeh

> <5971 <am > <0559 >amar >
12<0559 >amar > <7195 qesher > <3605 kol > <0834 >aher > <2088

zeh > <5971 <am > <0559 >amar > <7195 qesher > <3808 lo> > <3372

yare> > <4172 mowra> > <3808 lo> > <6206 <arats >
13<6942 qadash > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <4172 mowra> >

<6206 <arats >
14<4720 miqdash > <0068 >eben > <5063 negeph > <6697 tsuwr >

<4383 mikshowl > <8147 sh@nayim > <1004 bayith > <3478 Yisra>el

> <6341 pach > <4170 mowqesh > <3427 yashab > <3389 Y@ruwshalaim

>
15<7227 rab > <3782 kashal > <5307 naphal > <7665 shabar > <3369

yaqosh > <3920 lakad >
16<6887 tsarar > <8584 t@<uwdah > <2856 chatham > <8451 towrah >

<3928 limmuwd >
17<2442 chakah > <3068 Y@hovah > <5641 cathar > <6440 paniym >

<1004 bayith > <3290 Ya<aqob > <6960 qavah >
18<2009 hinneh > <3206 yeled > <0834 >aher > <3068 Y@hovah >

<5414 nathan > <0226 >owth > <4159 mowpheth > <3478 Yisra>el >

<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <7931 shakan > <2022 har > <6726

Tsiyown >
19<3588 kiy > <0559 >amar > <1875 darash > <0178 >owb > <3049

yidd@<oniy > <6850 tsaphaph > <1897 hagah > <5971 <am > <1875

darash > <0430 >elohiym > <2416 chay > <4191 muwth >
20<8451 towrah > <8584 t@<uwdah > <0518 >im > <0559 >amar >

<2088 zeh > <1697 dabar > <0834 >aher > <0369 >ayin > <7837

shachar >
21<5674 <abar > <7185 qashah > <7456 ra<eb > <1961 hayah > <3588

kiy > <7456 ra<eb > <7107 qatsaph > <7043 qalal > <4428 melek >

<0430 >elohiym > <6437 panah > <4605 ma<al >
22<5027 nabat > <0776 >erets > <2009 hinneh > <6869 tsarah >

<2825 chashekah > <4588 ma<uwph > <6695 tsowq > <5080 nadach >

<0653 >aphelah >
9
1<3588 kiy > <4155 muw<aph > <4164 muwtsaq > <6256 <eth > <7223

ri>shown > <7043 qalal > <7043 qalal > <0776 >erets > <2074

Z@buwluwn > <0776 >erets > <5321 Naphtaliy > <0314 >acharown >

<3513 kabad > <3513 kabad > <1870 derek > <3220 yam > <5676

<eber > <3383 Yarden > <1551 Galiyl > <1471 gowy >
2<5971 <am > <1980 halak > <2822 choshek > <7200 ra>ah > <1419

gadowl > <0216 >owr > <3427 yashab > <0776 >erets > <6757

tsalmaveth > <6757 tsalmaveth > <0216 >owr > <5050 nagahh >
3<7235 rabah > <1471 gowy > <1431 gadal > <8057 simchah > <8055

samach > <6440 paniym > <8055 samach > <7105 qatsiyr > <1523

giyl > <2505 chalaq > <7998 shalal >
4<2865 chathath > <5923 <ol > <5448 cobel > <4294 matteh > <7926

sh@kem > <7626 shebet > <5065 nagas > <3117 yowm > <4080 Midyan >
5<3605 kol > <5430 c@>own > <5431 ca>an > <7494 ra<ash > <8071

simlah > <1556 galal > <1818 dam > <8316 s@rephah > <3980

ma>akoleth > <0784 >esh >
6<3206 yeled > <3205 yalad > <1121 ben > <5414 nathan > <4951

misrah > <7926 sh@kem > <8034 shem > <7121 qara> > <6382 pele> >

<3289 ya<ats > <1368 gibbowr > <0410 >el > <5703 <ad > <0001 >ab

> <8269 sar > <7965 shalowm >
7<4768 marbiyth > <4951 misrah > <7965 shalowm > <0369 >ayin >

<7093 qets > <3678 kicce> > <1732 David > <4467 mamlakah > <3559

kuwn > <5582 ca<ad > <4941 mishpat > <6666 ts@daqah > <6258

<attah > <5769 <owlam > <7068 qin>ah > <3068 Y@hovah > <6635

tsaba> > <6213 <asah > <2063 zo>th >
8<3068 Y@hovah > <7971 shalach > <1697 dabar > <3290 Ya<aqob >

<5307 naphal > <3478 Yisra>el >
9<3605 kol > <5971 <am > <3045 yada< > <0669 >Ephrayim > <3427

yashab > <8111 Shom@rown > <0559 >amar > <1346 ga<avah > <1433

godel > <3824 lebab >
10<3843 l@benah > <5307 naphal > <1129 banah > <1496 gaziyth >

<1496 gaziyth > <8256 shaqam > <1438 gada< > <1438 gada< > <2498

chalaph > <0730 >erez >
11<3068 Y@hovah > <7682 sagab > <6862 tsar > <7526 R@tsiyn >

<5921 <al > <5526 cakak > <0341 >oyeb >
12<0758 >Aram > <6924 qedem > <6430 P@lishtiy > <0268 >achowr >

<0398 >akal > <3478 Yisra>el > <6605 pathach > <6310 peh > <3605

kol > <2063 zo>th > <0639 >aph > <7725 shuwb > <3027 yad > <5186

natah > <5750 <owd >
13<5971 <am > <7725 shuwb > <5221 nakah > <3808 lo> > <1875

darash > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >
14<3068 Y@hovah > <3772 karath > <3478 Yisra>el > <7218 ro>sh >

<2180 zanab > <3712 kippah > <0100 >agmown > <0259 >echad >

<3117 yowm >
15<2204 zaqen > <7218 ro>sh > <5030 nabiy> > <3384 yarah > <8267

sheqer > <2180 zanab >
16<0833 >ashar > <2088 zeh > <5971 <am > <8582 ta<ah > <0833

>ashar > <1104 bala< >
17<0136 >Adonay > <3808 lo> > <8055 samach > <0970 bachuwr >

<3808 lo> > <7355 racham > <3490 yathowm > <0490 >almanah >

<3605 kol > <2611 chaneph > <7489 ra<a< > <3605 kol > <6310 peh

> <1696 dabar > <5039 n@balah > <3605 kol > <2063 zo>th > <0639

>aph > <7725 shuwb > <3027 yad > <5186 natah > <5750 <owd >
18<7564 rish<ah > <1197 ba<ar > <0784 >esh > <0398 >akal > <8068

shamiyr > <7898 shayith > <3341 yatsath > <5442 c@bak > <3293

ya<ar > <0055 >abak > <1348 ge>uwth > <6227 <ashan >
19<5678 <ebrah > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <0776 >erets >

<6272 <atham > <5971 <am > <3980 ma>akoleth > <0784 >esh > <3808

lo> > <0376 >iysh > <2550 chamal > <0251 >ach >
20<1504 gazar > <5921 <al > <3225 yamiyn > <3225 yamiyn > <7456

ra<eb > <0398 >akal > <5921 <al > <8040 s@mo>wl > <8040 s@mo>wl

> <7646 saba< > <0398 >akal > <0376 >iysh > <1320 basar > <2220

z@rowa< >
21<4519 M@nashsheh > <0669 >Ephrayim > <0669 >Ephrayim > <4519

M@nashsheh > <3162 yachad > <5921 <al > <3063 Y@huwdah > <3605

kol > <2063 zo>th > <0639 >aph > <7725 shuwb > <3027 yad > <5186

natah > <5750 <owd >
10
1<1945 howy > <2710 chaqaq > <0205 >aven > <2711 cheqeq > <3789

kathab > <5999 <amal > <3789 kathab >
2<5186 natah > <5186 natah > <1800 dal > <1779 diyn > <1497

gazal > <1497 gazal > <4941 mishpat > <6041 <aniy > <5971 <am >

<0490 >almanah > <7998 shalal > <0962 bazaz > <3490 yathowm >
3<4100 mah > <6213 <asah > <3117 yowm > <6486 p@quddah > <7722

show> > <0935 bow> > <4801 merchaq > <4310 miy > <5127 nuwc >

<5833 <ezrah > <0575 >an > <5800 <azab > <3519 kabowd >
4<1115 biltiy > <3766 kara< > <3766 kara< > <8478 tachath >

<0616 >acciyr > <5307 naphal > <8478 tachath > <2026 harag >

<3605 kol > <2063 zo>th > <0639 >aph > <7725 shuwb > <3027 yad >

<5186 natah > <5750 <owd >
5<0804 >Ashshuwr > <7626 shebet > <0639 >aph > <4294 matteh >

<3027 yad > <2195 za<am >
6<7971 shalach > <2611 chaneph > <1471 gowy > <5921 <al > <5971

<am > <5678 <ebrah > <6680 tsavah > <7997 shalal > <7998 shalal

> <0962 bazaz > <0957 baz > <4823 mirmac > <2563 chomer > <2351

chuwts >
7<1819 damah > <3651 ken > <3808 lo> > <3824 lebab > <2803

chashab > <3651 ken > <3824 lebab > <8045 shamad > <3772 karath

> <1471 gowy > <4592 m@<at >
8<0559 >amar > <8269 sar > <3162 yachad > <4428 melek >
9 <3641 Kalneh > <3751 Kark@miysh > <2574 Chamath > <0774 >Arpad

> <8111 Shom@rown > <1834 Dammeseq >
10<3027 yad > <4672 matsa> > <4467 mamlakah > <0457 >eliyl >

<6456 p@ciyl ><3389 Y@ruwshalaim > <8111 Shom@rown >
11<6466 pa<al > <8111 Shom@rown > <0457 >eliyl > <3651 ken >

<6213 <asah > <3389 Y@ruwshalaim > <6091 <atsab >
12<1961 hayah > <3588 kiy > <0136 >Adonay > <1214 batsa< > <4639

ma<aseh > <2022 har > <6726 Tsiyown > <3389 Y@ruwshalaim > <6485

paqad > <6529 p@riy > <1433 godel > <3824 lebab > <4428 melek >

<0804 >Ashshuwr > <8597 tiph>arah > <7312 ruwm > <5869 <ayin >
13<0559 >amar > <3581 koach > <3027 yad > <6466 pa<al > <2451

chokmah > <0995 biyn > <5493 cuwr > <1367 g@buwlah > <5971 <am >

<8154 shacah > <6259 <athuwd > <3381 yarad > <3381 yarad > <3427

yashab > <3524 kabbiyr >
14<3027 yad > <4672 matsa> > <7064 qen > <2428 chayil > <5971

<am > <0622 >acaph > <1000 beytsah > <5800 <azab > <0622 >acaph

> <3605 kol > <0776 >erets > <3808 lo> > <5074 nadad > <3671

kanaph > <6473 pa<ar > <6310 peh > <6850 tsaphaph >
15<1631 garzen > <6286 pa>ar > <5921 <al > <2672 chatsab > <4883

massowr > <1431 gadal > <5921 <al > <5130 nuwph > <7626 shebet >

<5130 nuwph > <7311 ruwm > <4294 matteh > <7311 ruwm > <3808 lo>

> <6086 <ets >
16<3651 ken > <0113 >adown > <0136 >Adonay > <6635 tsaba> >

<7971 shalach > <4924 mashman > <7332 razown > <8478 tachath >

<3519 kabowd > <3344 yaqad > <3350 y@qowd > <3345 y@qad > <0784

>esh >
17<0216 >owr > <3478 Yisra>el > <0784 >esh > <6918 qadowsh >

<3852 lehabah > <1197 ba<ar > <0398 >akal > <7898 shayith >

<8068 shamiyr > <0259 >echad > <3117 yowm >
18<3615 kalah > <3519 kabowd > <3293 ya<ar > <3759 karmel >

<5315 nephesh > <1320 basar > <5264 nacac > <4549 macac >
19<7605 sh@>ar > <6086 <ets > <3293 ya<ar > <4557 micpar > <5288

na<ar > <3789 kathab >
20<1961 hayah > <3117 yowm > <7605 sh@>ar > <3478 Yisra>el >

<6413 p@leytah > <1004 bayith > <3290 Ya<aqob > <3808 lo> >

<5750 <owd > <3254 yacaph > <4937 mish<en > <5221 nakah > <8172

sha<an > <3068 Y@hovah > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el > <0571

>emeth >
21<7605 sh@>ar > <7725 shuwb > <7605 sh@>ar > <3290 Ya<aqob >

<1368 gibbowr > <0410 >el >
22<0518 >im > <5971 <am > <3478 Yisra>el > <2344 chowl > <3220

yam > <7605 sh@>ar > <7725 shuwb > <3631 killayown > <2782

charats > <7857 shataph > <6666 ts@daqah >
23<0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <6635 tsaba> > <6213 <asah >

<3617 kalah > <2782 charats > <7130 qereb > <3605 kol > <0776

>erets >
24<3651 ken > <3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069

Y@hovih > <6635 tsaba> > <5971 <am > <3427 yashab > <6726

Tsiyown > <3372 yare> > <0804 >Ashshuwr > <5221 nakah > <7626

shebet > <5375 nasa> > <4294 matteh > <5921 <al > <1870 derek >

<4714 Mitsrayim >
25<5750 <owd > <4213 miz<ar > <4592 m@<at > <2195 za<am > <3615

kalah > <0639 >aph > <8399 tabliyth >
26<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <5782 <uwr > <7752 showt >

<4347 makkah > <4080 Midyan > <6697 tsuwr > <6157 <arob > <4294

matteh > <3220 yam > <5375 nasa> > <1870 derek > <4714 Mitsrayim

>
27<1961 hayah > <3117 yowm > <5448 cobel > <5493 cuwr > <5493

cuwr > <5921 <al > <7926 sh@kem > <5923 <ol > <5921 <al > <6677

tsavva>r > <5923 <ol > <2254 chabal > <6440 paniym > <8081

shemen >
28<0935 bow> > <5857 <Ay > <5674 <abar > <4051 Migrown > <4363

Mikmac > <6485 paqad > <3627 k@liy >
29<5674 <abar > <5674 <abar > <4569 ma<abar > <3885 luwn > <4411

malown > <1387 Geba< > <7414 Ramah > <2729 charad > <1390 Gib<ah

> <7586 Sha>uwl > <5127 nuwc >
30<6670 tsahal > <6963 qowl > <1323 bath > <1554 Galliym > <7181

qashab > <3919 Layish > <6041 <aniy > <6068 <Anathowth >
31<4088 Madmenah > <5074 nadad > <3427 yashab > <1374 Gebiym >

<5756 <uwz >
32<5750 <owd > <5975 <amad > <5011 Nob > <3117 yowm > <5130

nuwph > <3027 yad > <2022 har > <1004 bayith > <6726 Tsiyown >

<1389 gib<ah > <3389 Y@ruwshalaim >
33<2009 hinneh > <0113 >adown > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<5586 ca<aph > <6288 p@>orah > <4637 ma<aratsah > <7312 ruwm >

<6967 qowmah > <1438 gada< > <1438 gada< > <1364 gaboahh > <8213

shaphel >
34<5362 naqaph > <5442 c@bak > <3293 ya<ar > <1270 barzel >

<3844 L@banown > <5307 naphal > <0117 >addiyr >
11
1<3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <2415 choter > <1503 geza> >

<3448 Yishay > <5342 netser > <6509 parah > <8328 sheresh >
2<7307 ruwach > <3068 Y@hovah > <5117 nuwach > <7307 ruwach >

<2451 chokmah > <0998 biynah > <7307 ruwach > <6098 <etsah >

<1369 g@buwrah > <7307 ruwach > <1847 da<ath > <3374 yir>ah >

<3068 Y@hovah >
3<7306 ruwach > <3374 yir>ah > <3068 Y@hovah > <8199 shaphat >

<4758 mar>eh > <5869 <ayin > <3808 lo> > <3198 yakach > <0310

>achar > <4926 mishma< > <0241 >ozen >
4<6664 tsedeq > <8199 shaphat > <1800 dal > <3198 yakach > <4334

miyshowr > <6035 <anav > <0776 >erets > <5221 nakah > <0776

>erets > <7626 shebet > <6310 peh > <7307 ruwach > <8193 saphah

> <4191 muwth > <7563 rasha< >
5<6664 tsedeq > <0232 >ezowr > <4975 mothen > <0530 >emuwnah >

<0232 >ezowr > <2504 chalats >
6<2061 z@>eb > <1481 guwr > <3532 kebes > <5246 namer > <7257

rabats > <7257 rabats > <1423 g@diy > <5695 <egel > <3715

k@phiyr > <3715 k@phiyr > <4806 m@riy> > <3162 yachad > <6995

qoten > <5288 na<ar > <5090 nahag >
7<6510 parah > <1677 dob > <7462 ra<ah > <3206 yeled > <7257

rabats > <7257 rabats > <3162 yachad > <0738 >ariy > <0398 >akal

> <8401 teben ><1241 baqar >
8<3243 yanaq > <8173 sha<a< > <5921 <al > <2356 chowr > <6620

pethen > <1580 gamal > <1911 hadah > <3027 yad > <5921 <al >

<6848 tsepha< > <3975 m@uwrah >
9<7489 ra<a< > <3808 lo> > <7843 shachath > <3605 kol > <6944

qodesh > <2022 har > <0776 >erets > <4390 male> > <1844 de<ah >

<3068 Y@hovah > <4325 mayim > <3680 kacah > <3220 yam >
10<3117 yowm > <8328 sheresh > <3448 Yishay > <0834 >aher >

<5975 <amad > <5251 nec > <5971 <am > <1471 gowy > <1875 darash

> <4496 m@nuwchah > <3519 kabowd >
11<1961 hayah > <3117 yowm > <0136 >Adonay > <3027 yad > <3254

yacaph > <8145 sheniy > <6256 <eth > <7069 qanah > <7605 sh@>ar

> <5971 <am > <0834 >aher > <7604 sha>ar > <0804 >Ashshuwr >

<4714 Mitsrayim > <6624 Pathrowc > <3568 Kuwsh > <5867 <Eylam >

<8152 Shin<ar > <2574 Chamath > <0339 >iy > <3220 yam >
12<5375 nasa> > <5251 nec > <1471 gowy > <0622 >acaph > <1760

dachah > <3478 Yisra>el > <6908 qabats > <5310 naphats > <3063

Y@huwdah > <0702 >arba< > <3671 kanaph > <0776 >erets >
13<7068 qin>ah > <0669 >Ephrayim > <5493 cuwr > <6887 tsarar >

<3063 Y@huwdah > <3772 karath > <0669 >Ephrayim > <7065 qana> >

<3063 Y@huwdah > <3063 Y@huwdah ><6887 tsarar > <0669 >Ephrayim >
14<5774 <uwph > <3802 katheph > <6430 P@lishtiy > <3220 yam >

<0962 bazaz > <6924 qedem > <3162 yachad > <7971 shalach > <3027

yad > <0123 >Edom > <4124 Mow>ab > <1121 ben > <5983 <Ammown >

<4928 mishma<ath >
15<3068 Y@hovah > <2763 charam > <3956 lashown > <4714 Mitsrayim

> <3220 yam > <5868 <ayam > <7307 ruwach > <5130 nuwph > <3027

yad > <5921 <al > <5104 nahar > <5221 nakah > <7651 sheba< >

<5158 nachal > <1869 darak > <1869 darak > <5275 na<al >
16<4546 m@cillah > <7605 sh@>ar > <5971 <am > <0834 >aher >

<7604 sha>ar > <0804 >Ashshuwr > <3478 Yisra>el > <3117 yowm >

<5927 <alah > <0776 >erets > <4714 Mitsrayim >
12
1<3117 yowm > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <3034 yadah > <3588

kiy > <0599 >anaph > <0639 >aph > <7725 shuwb > <5162 nacham >
2<2009 hinneh > <0410 >el > <3444 y@shuw<ah > <0982 batach >

<6342 pachad > <3050 Yahh > <3068 Y@hovah > <5797 <oz > <2176

zimrath > <1961 hayah > <3444 y@shuw<ah >
3<8342 sasown > <7579 sha>ab > <4325 mayim > <4599 ma<yan >

<3444 y@shuw<ah >
4<3117 yowm > <0559 >amar > <3034 yadah > <3068 Y@hovah > <7121

qara> > <8034 shem > <3045 yada< > <5949 <aliylah > <5971 <am >

<2142 zakar > <8034 shem ><7682 sagab >
5<2167 zamar > <3068 Y@hovah > <6466 pa<al ><1348 ge>uwth >

<2063 zo>th > <3045 yada< > <3605 kol > <0776 >erets >
6<6670 tsahal > <7442 ranan > <3427 yashab > <6726 Tsiyown >

<1419 gadowl > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el > <7130 qereb >
13
1<4853 massa> > <0894 Babel > <0834 >aher > <3470 Y@sha<yah >

<1121 ben > <0531 >Amowts > <2372 chazah >
2<5375 nasa> > <5251 nec > <8192 shaphah > <2022 har ><7311 ruwm

> <6963 qowl > <5130 nuwph > <3027 yad > <0935 bow> > <6607

pethach > <5081 nadiyb >
3<6680 tsavah > <6942 qadash > <1571 gam > <7121 qara> > <1368

gibbowr > <0639 >aph > <5947 <alliyz > <1346 ga<avah >
4<6963 qowl > <1995 hamown > <2022 har > <1823 d@muwth > <7227

rab > <5971 <am > <7588 sha>own > <6963 qowl > <4467 mamlakah >

<1471 gowy > <0622 >acaph > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <6485

paqad > <6635 tsaba> > <4421 milchamah >
5<0935 bow> > <4801 merchaq > <0776 >erets > <7093 qets > <8064

shamayim > <3068 Y@hovah > <3627 k@liy > <2195 za<am > <2254

chabal > <3605 kol > <0776 >erets >
6<3213 yalal > <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <7138 qarowb > <7138

qarowb > <0935 bow> > <7701 shod > <7706 Shadday >
7<3605 kol > <3027 yad > <7503 raphah > <3605 kol > <0582

>enowsh > <3824 lebab > <4549 macac >
8<0926 bahal > <6735 tsiyr > <2256 chebel > <0270 >achaz > <0270

>achaz > <2342 chuwl > <3205 yalad > <8539 tamahh > <0376 >iysh

> <0413 >el > <7453 rea< > <6440 paniym > <3851 lahab >
9<2009 hinneh > <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <0935 bow> > <0394

>akzariy > <5678 <ebrah > <2740 charown > <0639 >aph > <0776

>erets > <8047 shammah > <8045 shamad > <2400 chatta> >
10<3556 kowkab > <8064 shamayim > <3685 K@ciyl > <0216 >owr >

<8121 shemesh > <2821 chashak > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> >

<3394 yareach > <0216 >owr > <5050 nagahh >
11<6485 paqad > <8398 tebel > <7451 ra< > <7563 rasha< > <5771

<avon > <1347 ga>own > <2086 zed > <7673 shabath > <8213 shaphel

> <1346 ga<avah > <6184 <ariyts >
12<0582 >enowsh > <3365 yaqar > <6337 paz > <0120 >adam > <3800

kethem > <0211 >Owphiyr >
13<7264 ragaz > <8064 shamayim > <0776 >erets > <7493 ra<ash >

<4725 maqowm > <5678 <ebrah > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<3117 yowm > <2740 charown > <0639 >aph >
14<5080 nadach > <6643 ts@biy > <6629 tso>n > <0369 >ayin >

<6908 qabats > <0376 >iysh > <6437 panah > <5971 <am > <5127

nuwc > <0376 >iysh > <0413 >el > <0776 >erets >
15<3605 kol > <4672 matsa> > <1856 daqar > <1856 daqar > <3605

kol > <5595 caphah > <5307 naphal > <2719 chereb >
16<5768 <owlel > <7376 ratash > <5869 <ayin > <1004 bayith >

<8155 shacac > <0802 >ishshah > <7693 shagal >
17<2005 hen > <5782 <uwr > <4074 Maday > <5921 <al > <0834 >aher

> <2803 chashab > <3701 keceph > <2091 zahab > <2654 chaphets >
18 <7198 qesheth > <7376 ratash > <5288 na<ar > <3808 lo> >

<7355 racham > <6529 p@riy > <0990 beten > <5869 <ayin > <2347

chuwc > <1121 ben >
19<0894 Babel > <6643 ts@biy > <4467 mamlakah > <8597 tiph>arah

> <3778 Kasdiy ><1347 ga>own > <0430 >elohiym > <4114 mahpekah >

<5467 C@dom > <6017 <Amorah >
20<3427 yashab > <3808 lo> > <7931 shakan > <1755 dowr > <1755

dowr > <3808 lo> > <6153 <ereb > <0167 >ahal > <0167 >ahal >

<8033 sham > <3808 lo> > <7462 ra<ah > <7257 rabats > <8033 sham

>
21<6728 tsiyiy > <6728 tsiyiy > <6728 tsiyiy > <7257 rabats >

<8033 sham > <1004 bayith > <4390 male> > <0255 >oach > <0255

>oach > <7931 shakan > <8033 sham > <8163 sa<iyr > <7540 raqad >

<8033 sham >
22<0338 >iy > <0338 >iy > <0338 >iy > <6030 <anah > <0490

>almanah > <0490 >almanah > <8577 tanniyn > <6027 <oneg > <1964

heykal > <6256 <eth > <7138 qarowb > <0935 bow> > <3117 yowm >

<4900 mashak >
14
1<3068 Y@hovah > <7355 racham > <3290 Ya<aqob > <5750 <owd >

<0977 bachar > <3478 Yisra>el > <3240 yanach > <0127 >adamah >

<1616 ger > <3867 lavah > <5596 caphach > <1004 bayith > <3290

Ya<aqob >
2<5971 <am > <3947 laqach > <0935 bow> > <4725 maqowm > <1004

bayith > <3478 Yisra>el > <5157 nachal > <0127 >adamah > <3068

Y@hovah > <5650 <ebed > <8198 shiphchah > <7617 shabah > <7617

shabah > <7287 radah > <5065 nagas >
3<1961 hayah > <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <5117 nuwach > <6090

<otseb > <7267 rogez > <7186 qasheh > <5656 <abodah > <0834

>aher > <5647 <abad >
4<5375 nasa> > <2088 zeh > <4912 mashal > <5921 <al > <4428

melek > <0894 Babel > <0559 >amar > <0349 >eyk > <5065 nagas >

<7673 shabath > <4062 madhebah > <4062 madhebah > <7673 shabath >
5<3068 Y@hovah > <7665 shabar > <4294 matteh > <7563 rasha< >

<7626 shebet > <4910 mashal >
6<5221 nakah > <5971 <am > <5678 <ebrah > <4347 makkah > <7287

radah > <1471 gowy > <0639 >aph > <4783 murdaph > <1097 b@liy >

<2820 chasak >
7<3605 kol > <0776 >erets > <5117 nuwach > <8252 shaqat > <6476

patsach > <7440 rinnah >
8<1571 gam > <1265 b@rowsh > <8055 samach > <0730 >erez > <3844

L@banown > <0227 >az > <7901 shakab > <7901 shakab > <3808 lo> >

<3772 karath > <5927 <alah > <5921 <al >
9<7585 sh@>owl > <8478 tachath > <7264 ragaz > <7125 qir>ah >

<0935 bow> > <5782 <uwr > <7496 rapha> > <3605 kol > <6260

<attuwd > <0776 >erets > <6965 quwm > <3678 kicce> > <3605 kol >

<4428 melek > <1471 gowy >
10<3605 kol > <6030 <anah > <0559 >amar > <1571 gam > <2470

chalah > <2470 chalah > <4911 mashal > <4911 mashal >
11<1347 ga>own > <3381 yarad > <3381 yarad > <7585 sh@>owl >

<1998 hemyah > <5035 nebel > <7415 rimmah > <3331 yatsa< > <8478

tachath > <8438 towla< > <4374 m@kacceh >
12<0349 >eyk > <5307 naphal > <8064 shamayim > <1966 heylel >

<1121 ben > <7837 shachar > <0349 >eyk > <1438 gada< > <1438

gada< > <0776 >erets > <2522 chalash > <1471 gowy >
13<0559 >amar > <3824 lebab > <5927 <alah > <8064 shamayim

><7311 ruwm > <3678 kicce> > <4605 ma<al > <3556 kowkab > <0410

>el > <3427 yashab > <2022 har > <4150 mow<ed > <3411 y@rekah >

<6828 tsaphown >
14<5927 <alah > <5921 <al > <1116 bamah > <5645 <ab > <1819

damah > <5945 >elyown > <5945 >elyown >
15<0389 >ak > <3381 yarad > <3381 yarad > <7585 sh@>owl > <3411

y@rekah > <0953 bowr >
16<7200 ra>ah > <7688 shagach > <0995 biyn > <0559 >amar > <2088

zeh > <0376 >iysh > <0776 >erets > <7264 ragaz > <7493 ra<ash >

<4467 mamlakah >
17 <7760 suwm > <8398 tebel > <4057 midbar > <2040 harac > <5892

<iyr > <6605 pathach > <1004 bayith > <0615 >aciyr >
18<3605 kol > <4428 melek > <1471 gowy > <3605 kol > <7901

shakab > <3519 kabowd > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <1004 bayith

>
19<7993 shalak > <6913 qeber > <8581 ta<ab > <5342 netser >

<3830 l@buwsh > <2026 harag > <2944 ta<an > <2944 ta<an > <2719

chereb > <3381 yarad > <3381 yarad > <0068 >eben > <0953 bowr >

<6297 peger > <0947 buwc >
20<3161 yachad > <6900 q@buwrah > <3588 kiy > <7843 shachath >

<0776 >erets > <2026 harag > <5971 <am > <2233 zera< > <7489

ra<a< > <7121 qara> >
21<3559 kuwn > <4293 matbeach > <1121 ben > <5771 <avon > <0001

>ab > <6965 quwm > <3423 yarash > <0776 >erets > <4390 male> >

<6440 paniym > <8398 tebel > <5892 <iyr >
22<6965 quwm > <5921 <al > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah > <6635

tsaba> > <3772 karath > <0894 Babel > <8034 shem > <7605 sh@>ar

> <5209 niyn > <5220 neked > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >
23<7760 suwm > <4180 mowrash > <7090 qippowd > <0098 >agam >

<4325 mayim > <2894 tuw> > <4292 mat>ate> > <8045 shamad > <5002

n@>um > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >
24<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <7650 shaba< > <0559 >amar >

<1819 damah > <1961 hayah > <3289 ya<ats > <3651 ken > <6965

quwm >
25<7665 shabar > <0804 >Ashshuwr > <0776 >erets > <2022 har >

<0947 buwc > <0947 buwc > <5923 <ol > <5493 cuwr > <5921 <al >

<5448 cobel > <5493 cuwr > <5921 <al > <7926 sh@kem >
26<2063 zo>th > <6098 <etsah > <3289 ya<ats > <3605 kol > <0776

>erets > <2063 zo>th > <3027 yad > <5186 natah > <3605 kol >

<1471 gowy >
27<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <3289 ya<ats > <4310 miy >

<6565 parar > <3027 yad > <5186 natah > <4310 miy > <7725 shuwb

> <7725 shuwb >
28<8141 shaneh > <4428 melek > <0271 >Achaz > <4194 maveth >

<2088 zeh > <4853 massa> >
29<8055 samach > <3605 kol > <6429 P@lesheth > <3588 kiy > <7626

shebet > <5221 nakah > <7665 shabar > <5175 nachash > <8328

sheresh > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <6848 tsepha< > <6529

p@riy > <8314 saraph > <5774 <uwph > <8314 saraph >
30<1060 b@kowr > <1800 dal > <7462 ra<ah > <0034 >ebyown > <7257

rabats > <7257 rabats > <0983 betach > <4191 muwth > <8328

sheresh > <7458 ra<ab > <2026 harag > <7611 sh@>eriyth >
31<3213 yalal > <8179 sha<ar > <2199 za<aq > <5892 <iyr > <3605

kol > <6429 P@lesheth > <4127 muwg > <0935 bow> > <6828 tsaphown

> <6227 <ashan > <0369 >ayin > <0909 badad > <4151 mow<ad >

<4151 mow<ad >
32<4100 mah > <6030 <anah > <4397 mal>ak > <1471 gowy > <3068

Y@hovah > <3245 yacad > <6726 Tsiyown > <6041 <aniy > <5971 <am

> <2620 chacah >
15
1<4853 massa> > <4124 Mow>ab > <3588 kiy > <3915 layil > <6144

<Ar > <4124 Mow>ab > <7703 shadad > <1820 damah > <1820 damah >

<3588 kiy > <3915 layil > <7024 Qiyr > <4124 Mow>ab > <7703

shadad > <1820 damah >
2<5927 <alah > <1006 Bayith > <1769 Diybown > <1116 bamah >

<1065 B@kiy > <4124 Mow>ab > <3213 yalal > <5921 <al > <5015

N@bow > <5921 <al > <4311 Meyd@ba> > <3605 kol > <7218 ro>sh >

<7144 qorchah > <3605 kol > <2206 zaqan > <1438 gada< >
3<2351 chuwts > <2296 chagar > <8242 saq > <5921 <al > <1406 gag

> <7339 r@chob > <3605 kol > <3213 yalal > <1065 B@kiy > <3381

yarad >
4<2809 Cheshbown > <2199 za<aq > <0500 >El<ale> > <6963 qowl >

<8085 shama< > <3096 Yahats > <2502 chalats > <2502 chalats >

<4124 Mow>ab > <7321 ruwa< > <5315 nephesh > <3415 yara< >
5<3820 leb > <2199 za<aq > <4124 Mow>ab > <1280 b@riyach > <6820

Tso<ar > <5697 <eglah > <7992 sh@liyshiy > <7992 sh@liyshiy >

<4608 ma<aleh > <3872 Luwchiyth > <1065 B@kiy > <5927 <alah >

<1870 derek > <2773 Choronayim > <5782 <uwr > <2201 za<aq >

<7667 sheber >
6<4325 mayim > <5249 Nimriym > <4923 m@shammah > <2682 chatsiyr

> <3001 yabesh > <1877 deshe> > <3615 kalah > <3808 lo> > <3418

yereq >
7<3502 yithrah > <6213 <asah > <6486 p@quddah > <5375 nasa> >

<5158 nachal > <6155 <arab >
8<2201 za<aq > <5362 naqaph > <5362 naqaph > <1366 g@buwl >

<4124 Mow>ab > <3213 yalal > <0097 >Eglayim > <3213 yalal >

<0879 B@>er >Eliym >
9<4325 mayim > <1775 Diymown > <4390 male> > <1818 dam > <7896

shiyth > <3254 yacaph > <1775 Diymown > <0738 >ariy > <6413

p@leytah > <4124 Mow>ab > <7611 sh@>eriyth > <0127 >adamah >
16
1<7971 shalach > <3733 kar > <4910 mashal > <0776 >erets > <5554

Cela< > <4057 midbar > <2022 har > <1323 bath > <6726 Tsiyown >
2 <5074 nadad > <5775 <owph > <7971 shalach > <7064 qen > <1121

ben > <4124 Mow>ab > <4569 ma<abar > <0769 >Arnown >
3<0935 bow> > <6098 <etsah ><6213 <asah > <6415 p@liylah > <7896

shiyth > <6738 tsel > <3915 layil > <8432 tavek > <6672 tsohar >

<5641 cathar > <5080 nadach > <1540 galah > <5074 nadad >
4<5080 nadach > <1481 guwr > <4124 Mow>ab > <5643 cether > <6440

paniym > <7703 shadad ><4160 muwts > <0657 >ephec > <7701 shod >

<3615 kalah > <7429 ramac > <8552 tamam > <0776 >erets >
5<2617 checed > <3678 kicce> > <3559 kuwn > <3427 yashab > <0571

>emeth > <0168 >ohel > <1732 David > <8199 shaphat > <1875

darash > <4941 mishpat > <4106 mahiyr > <6664 tsedeq >
6<8085 shama< > <1347 ga>own > <4124 Mow>ab > <3966 m@<od >

<1341 ge> > <1346 ga<avah > <1347 ga>own > <5678 <ebrah > <0907

bad > <3651 ken >
7<3651 ken > <4124 Mow>ab > <3213 yalal > <4124 Mow>ab > <3605

kol > <3213 yalal > <0808 >ashiysh > <7025 Qiyr Cheres > <1897

hagah > <0389 >ak > <5218 nake> >
8<7709 sh@demah > <2809 Cheshbown > <0535 >amal > <1612 gephen >

<7643 S@bam > <1167 ba<al > <1471 gowy > <1986 halam > <8291

saruwq > <8291 saruwq > <5060 naga< > <3270 Ya<azeyr > <8582

ta<ah > <4057 midbar > <7976 shilluchah > <5203 natash > <5674

<abar > <5674 <abar > <3220 yam >
9<1058 bakah > <1065 B@kiy > <3270 Ya<azeyr > <1612 gephen >

<7643 S@bam > <7301 ravah > <1832 dim<ah > <2809 Cheshbown >

<0500 >El<ale> > <1959 heydad > <7019 qayits > <7105 qatsiyr >

<5307 naphal >
10<8057 simchah > <0622 >acaph > <1524 giyl > <3759 karmel >

<3754 kerem > <3808 lo> > <7442 ranan > <3808 lo> > <0731 >arzah

> <1869 darak > <1869 darak > <3808 lo> > <3196 yayin > <3342

yeqeb > <1959 heydad > <7673 shabath >
11<4578 me<ah > <1993 hamah > <3658 kinnowr > <4124 Mow>ab >

<7130 qereb > <7025 Qiyr Cheres >
12<1961 hayah > <3588 kiy > <7200 ra>ah > <4124 Mow>ab > <3811

la>ah > <5921 <al > <1116 bamah > <0935 bow> > <4720 miqdash >

<6419 palal > <3201 yakol >
13<2008 hennah > <1697 dabar > <3068 Y@hovah > <1696 dabar >

<0413 >el > <4124 Mow>ab > <0227 >az >
14<6258 <attah > <3068 Y@hovah > <1696 dabar > <0559 >amar >

<7969 shalowsh > <8141 shaneh > <8141 shaneh > <7916 sakiyr >

<3519 kabowd > <4124 Mow>ab > <7034 qalah > <3605 kol > <7227

rab > <1995 hamown > <7605 sh@>ar > <4213 miz<ar > <4213 miz<ar

> <3808 lo> >
17
1<4853 massa> > <1834 Dammeseq > <2009 hinneh > <1834 Dammeseq >

<5493 cuwr > <5493 cuwr > <5892 <iyr > <4654 mappalah > <4596

m@<iy >
2<5892 <iyr > <6177 <Arow<er > <5800 <azab > <5739 <eder > <7257

rabats > <7257 rabats > <0369 >ayin > <2729 charad >
3<4013 mibtsar > <7673 shabath > <0669 >Ephrayim > <4467

mamlakah > <1834 Dammeseq > <7605 sh@>ar > <0758 >Aram > <3519

kabowd > <1121 ben > <3478 Yisra>el > <5002 n@>um > <3068

Y@hovah > <6635 tsaba> >
4<3117 yowm > <1961 hayah > <3519 kabowd > <3290 Ya<aqob > <1809

dalal > <4924 mashman > <1320 basar ><7329 razah >
5<7105 qatsiyr > <0622 >acaph > <7054 qamah > <7114 qatsar >

<7641 shibbol > <2220 z@rowa< > <3950 laqat > <7641 shibbol >

<6010 <emeq > <7497 rapha> >
6<5955 <olelah > <7604 sha>ar > <5363 noqeph > <2132 zayith >

<8147 sh@nayim > <7969 shalowsh > <1620 gargar > <7218 ro>sh >

<0534 >amiyr > <0702 >arba< > <2568 chamesh > <6509 parah >

<5585 ca<iyph > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym >

<3478 Yisra>el >
7<3117 yowm > <0120 >adam > <8159 sha<ah > <6213 <asah > <5869

<ayin > <7200 ra>ah > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >
8<8159 sha<ah > <4196 mizbeach > <4639 ma<aseh > <3027 yad >

<3808 lo> > <7200 ra>ah > <0834 >aher > <0676 >etsba< > <6213

<asah > <0842 >asherah > <2553 chamman >
9<3117 yowm > <4581 ma<owz > <5892 <iyr > <5800 <azab > <2793

choresh > <0534 >amiyr > <0834 >aher > <5800 <azab > <6440

paniym > <1121 ben > <3478 Yisra>el > <8077 sh@mamah >
10<3588 kiy > <7911 shakach > <0430 >elohiym > <3468 yesha< >

<2142 zakar > <6697 tsuwr > <4581 ma<owz > <5193 nata< > <2532

chemdah > <5194 neta< > <2232 zara< > <2114 zuwr > <2156

z@mowrah >
11<3117 yowm > <5194 neta< > <7735 suwg > <1242 boqer > <2233

zera< > <6524 parach > <7105 qatsiyr > <5067 ned > <3117 yowm >

<2470 chalah > <0605 >anash > <3511 k@>eb >
12<1945 howy > <1995 hamown > <7227 rab > <5971 <am > <1993

hamah > <1993 hamah > <3220 yam > <7588 sha>own > <3816 l@om >

<7582 sha>ah > <7582 sha>ah > <3524 kabbiyr > <4325 mayim >
13<3816 l@om > <7582 sha>ah > <7588 sha>own > <7227 rab > <4325

mayim > <1605 ga<ar > <5127 nuwc > <4801 merchaq > <7291 radaph

> <4671 mots > <2022 har > <6440 paniym > <7307 ruwach > <1534

galgal > <6440 paniym >
14<2009 hinneh > <1091 ballahah > <2962 terem > <1242 boqer >

<2088 zeh > <2506 cheleq > <8154 shacah > <1486 gowral > <0962

bazaz >
18
1<1945 howy > <0776 >erets > <6767 ts@latsal > <3671 kanaph >

<0834 >aher > <5676 <eber > <5104 nahar > <3568 Kuwsh >
2<7971 shalach > <6735 tsiyr > <3220 yam > <3627 k@liy > <1573

gome> > <4325 mayim > <3212 yalak > <7031 qal > <4397 mal>ak >

<1471 gowy > <4900 mashak > <4178 mowrat > <5971 <am > <3372

yare> > <1931 huw> > <1973 hal@ah > <1471 gowy > <6978 qav-qav >

<4001 m@buwcah > <0834 >aher > <0776 >erets > <5104 nahar >

<0958 baza> >
3<3605 kol > <3427 yashab > <8398 tebel > <7931 shakan > <0776

>erets > <7200 ra>ah > <5375 nasa> > <5251 nec > <2022 har >

<8628 taqa< > <7782 showphar > <8085 shama< >
4<3541 koh > <3068 Y@hovah > <0559 >amar > <8252 shaqat > <5027

nabat > <4349 makown > <6703 tsach > <2527 chom > <0216 >owr >

<5645 <ab > <2919 tal > <2527 chom > <7105 qatsiyr >
5<6440 paniym > <7105 qatsiyr > <3588 kiy > <6525 perach > <8552

tamam > <1155 bocer > <1155 bocer > <1580 gamal > <5327 natsah >

<3772 karath > <2150 zalzal > <5493 cuwr > <5493 cuwr > <8456

tazaz > <5189 n@tiyshah >
6<5800 <azab > <3162 yachad > <5861 <ayit > <2022 har > <0929

b@hemah > <0776 >erets > <5861 <ayit > <6972 quwts > <3605 kol >

<0929 b@hemah > <0776 >erets > <2778 charaph. >
7<6256 <eth > <7862 shay > <2986 yabal > <3068 Y@hovah > <6635

tsaba> > <5971 <am > <4900 mashak > <4178 mowrat > <5971 <am >

<3372 yare> > <1931 huw> > <1973 hal@ah > <1471 gowy > <6978 qav-

qav > <4001 m@buwcah > <4001 m@buwcah > <0834 >aher > <0776

>erets > <5104 nahar > <0958 baza> > <4725 maqowm > <8034 shem >

<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <2022 har > <6726 Tsiyown >
19
1<4853 massa> > <4714 Mitsrayim > <2009 hinneh > <3068 Y@hovah >

<7392 rakab > <7031 qal > <5645 <ab > <0935 bow> > <4714

Mitsrayim > <0457 >eliyl > <4714 Mitsrayim > <5128 nuwa< > <6440

paniym > <3824 lebab > <4714 Mitsrayim > <4549 macac > <7130

qereb >
2<5526 cakak > <4714 Mitsrayim > <4714 Mitsrayim > <3898 lacham

> <0376 >iysh > <0376 >iysh > <0251 >ach > <0376 >iysh > <0376

>iysh > <7453 rea< > <5892 <iyr > <5892 <iyr > <4467 mamlakah >

<4467 mamlakah >
3<7307 ruwach > <4714 Mitsrayim > <1238 baqaq > <7130 qereb >

<1104 bala< > <6098 <etsah > <1875 darash > <0457 >eliyl > <0328

>at > <0178 >owb > <3049 yidd@<oniy >
4<4714 Mitsrayim > <5534 caker > <5534 caker > <3027 yad > <7186

qasheh > <0113 >adown > <5794 <az > <4428 melek > <4910 mashal >

<5002 n@>um > <0113 >adown > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >
5<4325 mayim > <5405 nashath > <3220 yam > <5104 nahar > <2717

charab > <3001 yabesh >
6<2186 zanach > <5104 nahar > <2975 y@<or > <4692 matsowr >

<1809 dalal > <2717 charab > <7070 qaneh > <5488 cuwph > <7060

qamal >
7<6169 <arah > <2975 y@<or > <6310 peh > <2975 y@<or > <3605 kol

> <4218 mizra< > <2975 y@<or > <3001 yabesh > <5086 nadaph >

<0369 >ayin >
8<1771 dayag > <0578 >anah > <3605 kol > <7993 shalak > <2443

chakkah > <2975 y@<or > <0056 >abal > <6566 paras > <4364 makmar

> <4325 mayim > <0535 >amal >
9<5647 <abad > <8305 s@riyqah ><6593 pishteh > <0707 >arag >

<2355 chowr > <0954 buwsh >
10<1792 daka> > <8356 shathah > <3605 kol > <6213 <asah > <7938

seker > <0099 >agem > <5315 nephesh >
11<0389 >ak > <8269 sar > <6814 Tso<an > <0191 >eviyl > <6098

<etsah > <2450 chakam > <3289 ya<ats > <6547 Par<oh > <1197

ba<ar > <1197 ba<ar > <0349 >eyk > <0559 >amar > <6547 Par<oh >

<1121 ben > <2450 chakam > <1121 ben > <6924 qedem > <4428 melek

>
12<0335 >ay > <0645 >ephow > <2450 chakam > <5046 nagad > <4994

na> > <3045 yada< > <4100 mah > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<3289 ya<ats > <4714 Mitsrayim >
13<8269 sar > <6814 Tso<an > <2973 ya>al > <2973 ya>al > <8269

sar > <5297 Noph > <5377 nasha> > <8582 ta<ah > <4714 Mitsrayim

> <6438 pinnah > <7626 shebet >
14<3068 Y@hovah > <4537 macak > <5773 <av<eh > <7307 ruwach >

<7130 qereb > <4714 Mitsrayim > <8582 ta<ah > <3605 kol > <4639

ma<aseh > <7910 shikkowr > <8582 ta<ah > <6892 qe> >
15<3808 lo> > <4639 ma<aseh > <4714 Mitsrayim > <7218 ro>sh >

<2180 zanab > <3712 kippah > <0100 >agmown > <6213 <asah >
16<3117 yowm > <4714 Mitsrayim > <0802 >ishshah > <2729 charad >

<6342 pachad > <6440 paniym > <8573 t@nuwphah > <3027 yad >

<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <0834 >aher > <5130 nuwph > <5921

<al >
17<0127 >adamah > <3063 Y@huwdah > <2283 chagra> > <4714

Mitsrayim > <3605 kol > <2142 zakar > <6342 pachad > <6440

paniym > <6098 <etsah > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <0834

>aher > <3289 ya<ats > <5921 <al >
18<3117 yowm > <2568 chamesh > <5892 <iyr > <0776 >erets > <4714

Mitsrayim > <1696 dabar > <8193 saphah > <3667 K@na<an > <7650

shaba< > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <0259 >echad > <0559

>amar > <5892 <iyr > <2041 herec >
19<3117 yowm > <4196 mizbeach > <3068 Y@hovah > <8432 tavek >

<0776 >erets > <4714 Mitsrayim > <4676 matstsebah > <0681 >etsel

> <1366 g@buwl > <3068 Y@hovah >
20<0226 >owth > <5707 <ed > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <0776

>erets > <4714 Mitsrayim > <6817 tsa<aq > <3068 Y@hovah > <6440

paniym > <3905 lachats > <7971 shalach > <3467 yasha< > <7227

rab > <5337 natsal >
21<3068 Y@hovah > <3045 yada< > <4714 Mitsrayim > <4714

Mitsrayim > <3045 yada< > <3068 Y@hovah > <3117 yowm > <5647

<abad > <2077 zebach > <4503 minchah > <5087 nadar > <5088 neder

> <3068 Y@hovah > <7999 shalam >
22<3068 Y@hovah > <5062 nagaph > <4714 Mitsrayim > <5062 nagaph

> <7495 rapha> > <7725 shuwb > <3068 Y@hovah > <6279 <athar >

<7495 rapha> >
23<3117 yowm > <4546 m@cillah > <4714 Mitsrayim > <0804

>Ashshuwr > <0804 >Ashshuwr > <0935 bow> > <4714 Mitsrayim >

<4714 Mitsrayim > <0804 >Ashshuwr > <4714 Mitsrayim > <5647

<abad > <0804 >Ashshuwr >
24<3117 yowm > <3478 Yisra>el > <7992 sh@liyshiy > <4714

Mitsrayim > <0804 >Ashshuwr > <1293 B@rakah > <7130 qereb >

<0776 >erets >
25<0834 >aher > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <1288 barak >

<0559 >amar > <1288 barak > <4714 Mitsrayim > <5971 <am > <0804

>Ashshuwr > <4639 ma<aseh > <3027 yad > <3478 Yisra>el > <5159

nachalah >
20
1<8141 shaneh > <8661 Tartan > <0935 bow> > <0795 >Ashdowd >

<5623 Cargown > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <7971 shalach >

<3898 lacham > <0795 >Ashdowd > <3920 lakad >
2<1931 huw> > <6256 <eth > <1696 dabar > <3068 Y@hovah > <3470

Y@sha<yah > <1121 ben > <0531 >Amowts > <0559 >amar > <3212

yalak > <6605 pathach > <8242 saq > <5921 <al > <4975 mothen >

<2502 chalats > <5275 na<al > <7272 regel > <6213 <asah > <3651

ken > <1980 halak > <6174 <arowm > <3182 yacheph >
3<3068 Y@hovah > <0559 >amar > <5650 <ebed > <3470 Y@sha<yah >

<1980 halak > <6174 <arowm > <3182 yacheph > <7969 shalowsh >

<8141 shaneh > <0226 >owth > <4159 mowpheth > <4714 Mitsrayim >

<3568 Kuwsh >
4<3651 ken > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <5090 nahag > <4714

Mitsrayim > <7628 sh@biy > <3569 Kuwshiy > <1546 galuwth > <5288

na<ar > <2205 zaqen > <6174 <arowm > <3182 yacheph > <8357

shethah > <2834 chasaph > <6172 <ervah > <4714 Mitsrayim >
5<2865 chathath > <0954 buwsh > <3568 Kuwsh ><4007 mabbat >

<4714 Mitsrayim > <8597 tiph>arah >
6<3427 yashab > <2088 zeh > <0339 >iy > <0559 >amar > <3117 yowm

> <2009 hinneh > <3541 koh > <4007 mabbat > <5127 nuwc > <5833

<ezrah > <5337 natsal > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <0349

>eyk > <4422 malat >
21
1<4853 massa> > <4057 midbar > <3220 yam > <5492 cuwphah > <5045

negeb > <2498 chalaph > <0935 bow> > <4057 midbar > <3372 yare>

> <0776 >erets >
2<7186 qasheh > <2380 chazuwth > <5046 nagad > <0898 bagad >

<0898 bagad > <7703 shadad > <7703 shadad > <5927 <alah > <5867

<Eylam > <6696 tsuwr > <4074 Maday > <3605 kol > <0585 >anachah

> <7673 shabath >
3<4975 mothen > <4390 male> > <2479 chalchalah > <6735 tsiyr >

<0270 >achaz > <0270 >achaz > <6735 tsiyr > <3205 yalad > <5791

<avath > <8085 shama< > <0926 bahal > <7200 ra>ah >
4<3824 lebab > <8582 ta<ah > <6427 pallatsuwth > <1204 ba<ath >

<5399 nesheph > <2837 chesheq > <7760 suwm > <2731 charadah >
5<6186 <arak > <7979 shulchan > <6822 tsaphah > <6844 tsaphiyth

> <0398 >akal > <8354 shathah > <6965 quwm > <8269 sar > <4886

mashach > <4043 magen >
6<3541 koh > <0136 >Adonay > <0559 >amar > <3212 yalak > <5975

<amad > <6822 tsaphah > <5046 nagad > <0834 >aher > <7200 ra>ah >
7<7200 ra>ah > <7393 rekeb > <6776 tsemed > <6571 parash > <7393

rekeb > <2543 chamowr > <7393 rekeb > <1581 gamal > <7181 qashab

> <7182 qesheb > <7227 rab > <7182 qesheb >
8<7121 qara> > <0738 >ariy > <0136 >Adonay > <5975 <amad > <8548

tamiyd > <4707 mitspeh > <3119 yowmam > <5324 natsab > <4931

mishmereth > <3605 kol > <3915 layil >
9<2009 hinneh > <2088 zeh > <0935 bow> > <7393 rekeb > <0376

>iysh > <6776 tsemed > <6571 parash > <6030 <anah > <0559 >amar

> <0894 Babel > <5307 naphal > <5307 naphal > <3605 kol > <6456

p@ciyl > <0430 >elohiym > <7665 shabar > <0776 >erets >
10<4098 m@dushshah > <1121 ben > <1637 goren > <0834 >aher >

<8085 shama< > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <0430 >elohiym >

<3478 Yisra>el > <5046 nagad >
11<4853 massa> > <1746 Duwmah > <7121 qara> > <8165 Se<iyr >

<8104 shamar > <4100 mah > <3915 layil > <8104 shamar > <4100

mah > <3915 layil >
12<8104 shamar > <0559 >amar > <1242 boqer > <0857 >athah >

<1571 gam > <3915 layil > <0518 >im > <1158 ba<ah > <1158 ba<ah

> <7725 shuwb > <0857 >athah >
13<4853 massa> > <6152 < Arab > <3293 ya<ar > <6152 < Arab >

<3885 luwn > <0736 >or@chah > <0736 >or@chah > <1720 D@daniym >
14<3427 yashab > <0776 >erets > <8485 Teyma> > <0857 >athah >

<4325 mayim > <6771 tsame> > <6923 qadam > <3899 lechem > <5074

nadad >
15<5074 nadad > <2719 chereb > <5203 natash > <2719 chereb >

<1869 darak > <7198 qesheth > <3514 kobed > <4421 milchamah >
16<3541 koh > <0136 >Adonay > <0559 >amar > <5750 <owd > <8141

shaneh > <8141 shaneh > <7916 sakiyr > <3605 kol > <3519 kabowd

> <6938 Qedar > <3615 kalah >
17<7605 sh@>ar > <4557 micpar > <7198 qesheth > <1368 gibbowr >

<1121 ben > <6938 Qedar > <4591 ma<at > <3068 Y@hovah > <0430

>elohiym > <3478 Yisra>el > <1696 dabar >
22
1<4853 massa> > <1516 gay> > <2384 chizzayown > <4100 mah >

<0645 >ephow > <3605 kol > <5927 <alah > <1406 gag >
2<4392 male> > <8663 t@shu>ah > <1993 hamah > <5892 <iyr > <5947

<alliyz > <7151 qiryah > <2491 chalal > <2491 chalal > <2719

chereb > <3808 lo> > <4191 muwth > <4421 milchamah >
3<3605 kol > <7101 qatsiyn > <5074 nadad > <3162 yachad > <0631

>acar > <7198 qesheth > <3605 kol > <4672 matsa> > <0631 >acar >

<3162 yachad > <1272 barach > <7350 rachowq >
4<0559 >amar > <8159 sha<ah > <1065 B@kiy > <4843 marar > <0213

>uwts > <5162 nacham > <5921 <al > <7701 shod > <1323 bath >

<5971 <am >
5 <3117 yowm > <4103 m@huwmah > <4001 m@buwcah ><3998 m@buwkah >

<0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <6635 tsaba> > <1516 gay> >

<2384 chizzayown > <6979 quwr > <7023 qiyr > <7771 showa< >

<2022 har >
6<5867 <Eylam > <5375 nasa> > <0827 >ashpah > <7393 rekeb >

<0120 >adam > <6571 parash > <7024 Qiyr > <6168 <arah > <4043

magen >
7<1961 hayah > <4055 mad > <6010 <emeq > <4390 male> > <7393

rekeb > <6571 parash > <7896 shiyth > <7896 shiyth > <8179

sha<ar >
8<1540 galah > <4539 macak > <3063 Y@huwdah > <5027 nabat >

<3117 yowm > <5402 nesheq > <1004 bayith > <3293 ya<ar >
9<7200 ra>ah > <1233 b@qiya< > <5892 <iyr > <1732 David > <7231

rabab > <6908 qabats > <4325 mayim > <8481 tachtown > <1295

b@rekah >
10<5608 caphar > <1004 bayith > <3389 Y@ruwshalaim > <1004

bayith > <5422 nathats > <5422 nathats > <1219 batsar > <2346

chowmah >
11<6213 <asah > <4724 miqvah > <0996 beyn > <2346 chowmah >

<4325 mayim > <3465 yashan > <1295 b@rekah > <5027 nabat > <6213

<asah > <3808 lo> > <7200 ra>ah > <3335 yatsar > <7350 rachowq >

<7350 rachowq >
12<3117 yowm > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <6635 tsaba> >

<7121 qara> > <1065 B@kiy > <4553 micepd > <7144 qorchah > <2296

chagar > <8242 saq >
13<2009 hinneh > <8342 sasown > <8057 simchah > <2026 harag

><1241 baqar > <7819 shachat > <6629 tso>n > <0398 >akal > <1320

basar > <8354 shathah > <3196 yayin > <0398 >akal > <8354

shathah > <4279 machar > <4191 muwth >
14<1540 galah > <0241 >ozen > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<0518 >im > <2088 zeh > <5771 <avon > <3722 kaphar > <5704 <ad >

<4191 muwth > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih >

<6635 tsaba> >
15<3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih >

<6635 tsaba> > <3212 yalak > <0935 bow> > <2088 zeh > <5532

cakan > <7644 Shebna> > <0834 >aher > <5921 <al > <1004 bayith >

<0559 >amar >
16<4100 mah > <6311 poh > <4310 miy > <6311 poh > <2672 chatsab

> <6913 qeber > <6311 poh > <2672 chatsab > <6913 qeber > <4791

marowm > <4908 mishkan > <5553 cela< >
17<2009 hinneh > <3068 Y@hovah > <2904 tuwl > <1397 geber >

<2925 taltelah > <5844 <atah >
18<6801 tsanaph > <6802 ts@nephah > <1754 duwr > <0413 >el >

<0776 >erets > <8033 sham > <4191 muwth > <8033 sham > <4818

merkabah > <3519 kabowd > <7036 qalown > <0113 >adown > <1004

bayith >
19<1920 Hadaph > <4673 matstsab > <4612 ma<amad > <2040 harac >
20<1961 hayah > <3117 yowm > <7121 qara> > <5650 <ebed > <0471

>Elyaqiym > <1121 ben > <2518 Chilqiyah >
21<3847 labash > <3301 Yiphd@yah > <2388 chazaq > <0073 >abnet >

<5414 nathan > <4475 memshalah > <3027 yad > <0001 >ab > <3427

yashab > <3389 Y@ruwshalaim > <1004 bayith > <3063 Y@huwdah >
22<4668 maphteach > <1004 bayith > <1732 David > <5414 nathan >

<7926 sh@kem > <6605 pathach > <0369 >ayin > <5462 cagar > <5462

cagar > <0369 >ayin > <6605 pathach >
23<8628 taqa< > <3489 yathed > <0539 >aman > <4725 maqowm >

<3519 kabowd > <3678 kicce> > <0001 >ab > <1004 bayith >
24<8518 talah > <3605 kol > <3519 kabowd > <0001 >ab > <1004

bayith > <6631 tse>etsa> > <6849 ts@phi<ah > <3605 kol > <3627

k@liy > <6996 qatan > <3627 k@liy > <0101 >aggan > <3605 kol >

<3627 k@liy > <5035 nebel >
25<3117 yowm > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<3489 yathed > <8628 taqa< > <0539 >aman > <4725 maqowm > <4185

muwsh > <1438 gada< > <1438 gada< > <5307 naphal > <4853 massa>

> <3772 karath > <3068 Y@hovah > <1696 dabar >
23
1<4853 massa> > <6865 Tsor > <3213 yalal > <0591 >oniyah > <8659

Tarshiysh > <7703 shadad > <1004 bayith > <0935 bow> > <0776

>erets > <3794 Kittiy > <1540 galah >
2<1826 damam > <3427 yashab > <0339 >iy > <5503 cachar > <6721

Tsiydown > <5674 <abar > <5674 <abar > <3220 yam > <4390 male> >
3<7227 rab > <4325 mayim > <2233 zera< > <7883 Shiychowr > <7105

qatsiyr > <2975 y@<or > <8393 t@buw>ah > <5505 cachar > <1471

gowy >
4<0954 buwsh > <6721 Tsiydown > <3220 yam > <0559 >amar > <4581

ma<owz > <3220 yam > <0559 >amar > <2342 chuwl > <3808 lo> >

<3205 yalad > <3205 yalad > <3808 lo> > <1431 gadal > <0970

bachuwr > <7311 ruwm > <1330 b@thuwlah >
5<8088 shema< > <4714 Mitsrayim > <2342 chuwl > <8088 shema< >

<6865 Tsor >
6<5674 <abar > <5674 <abar > <8659 Tarshiysh > <3213 yalal >

<3427 yashab > <0339 >iy >
7 <2063 zo>th > <5947 <alliyz > <6927 qadmah > <6924 qedem >

<3117 yowm > <7272 regel > <2986 yabal > <7350 rachowq > <1481

guwr >
8<4310 miy > <2063 zo>th > <3289 ya<ats > <5921 <al > <6865 Tsor

> <5849 <atar > <0834 >aher > <5503 cachar > <8269 sar > <3669

K@na<aniy > <1935 howd > <0776 >erets >
9<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <3289 ya<ats > <2490 chalal >

<1347 ga>own > <3605 kol > <6643 ts@biy > <7034 qalah > <7043

qalal > <3605 kol > <3513 kabad > <0776 >erets >
10<5674 <abar > <0776 >erets > <2975 y@<or > <1323 bath > <8659

Tarshiysh > <0369 >ayin > <5750 <owd > <4206 maziyach >
11<5186 natah > <3027 yad > <5921 <al > <3220 yam > <7264 ragaz

> <4467 mamlakah > <3068 Y@hovah > <6680 tsavah > <0413 >el >

<3667 K@na<an > <8045 shamad > <4581 ma<owz > <4581 ma<owz >
12<0559 >amar > <3808 lo> > <5750 <owd > <5937 <alaz > <6231

<ashaq > <1330 b@thuwlah > <1323 bath > <6721 Tsiydown > <6965

quwm > <5674 <abar > <5674 <abar > <3794 Kittiy > <8033 sham >

<1571 gam > <3808 lo> > <5117 nuwach >
13<2005 hen > <0776 >erets > <3778 Kasdiy > <2088 zeh > <5971

<am > <0804 >Ashshuwr > <3245 yacad > <6728 tsiyiy > <6965 quwm

> <0971 bachiyn > <6209 <arar > <0759 >armown > <7760 suwm >

<4654 mappalah >
14<3213 yalal > <0591 >oniyah > <8659 Tarshiysh > <4581 ma<owz >

<7703 shadad >
15<1961 hayah > <3117 yowm > <6865 Tsor > <7911 shakach > <7657

shib<iym. > <8141 shaneh > <3117 yowm > <0259 >echad > <4428

melek > <7093 qets > <7657 shib<iym. > <8141 shaneh > <6865 Tsor

> <7892 shiyr > <2181 zanah >
16<3947 laqach > <3658 kinnowr > <5437 cabab > <5437 cabab >

<5892 <iyr > <2181 zanah > <7911 shakach > <3190 yatab > <5059

nagan > <7235 rabah > <7892 shiyr > <2142 zakar >
17<1961 hayah > <7093 qets > <7657 shib<iym. > <8141 shaneh >

<3068 Y@hovah > <6485 paqad > <6865 Tsor > <7725 shuwb > <0868

>ethnan > <2181 zanah > <2181 zanah > <3605 kol > <4467 mamlakah

> <0776 >erets > <6440 paniym > <0127 >adamah >
18<5504 cachar > <0868 >ethnan > <6944 qodesh > <3068 Y@hovah >

<0686 >atsar > <3808 lo> > <2630 chacan > <5504 cachar > <3427

yashab > <6440 paniym > <3068 Y@hovah > <0398 >akal > <7654

sob<ah > <6266 <athiyq > <4374 m@kacceh >
24
1<2009 hinneh > <3068 Y@hovah > <0776 >erets > <1238 baqaq >

<1110 balaq > <5753 <avah > <6327 puwts > <6327 puwts > <3427

yashab >
2<5971 <am > <3548 kohen > <5650 <ebed > <0113 >adown > <8198

shiphchah > <1404 g@bereth > <7069 qanah > <4376 makar > <3867

lavah > <3867 lavah > <5383 nashah > <5378 nasha> >
3<0776 >erets > <1238 baqaq > <0962 bazaz > <3068 Y@hovah >

<1696 dabar > <2088 zeh > <1697 dabar >
4<0776 >erets > <0056 >abal > <5034 nabel > <8398 tebel > <0535

>amal > <5034 nabel > <4791 marowm > <5971 <am > <0776 >erets >

<0535 >amal >
5<0776 >erets > <2610 chaneph > <8478 tachath > <3427 yashab >

<3588 kiy > <5674 <abar > <8451 towrah > <2498 chalaph > <2706

choq > <6565 parar > <5769 <owlam > <1285 b@riyth >
6<0423 >alah > <0398 >akal > <0776 >erets > <3427 yashab > <0816

>asham > <3427 yashab > <0776 >erets > <2787 charar > <4213

miz<ar > <0582 >enowsh > <7604 sha>ar >
7<8492 tiyrowsh > <8492 tiyrowsh > <0056 >abal > <1612 gephen >

<0535 >amal > <3605 kol > <0584 >anach >
8<4885 masows > <8596 toph > <7673 shabath > <7588 sha>own >

<5947 <alliyz > <2308 chadal > <4885 masows > <3658 kinnowr >

<7673 shabath >
9<8354 shathah > <3196 yayin > <7892 shiyr > <7941 shekar >

<4843 marar > <8354 shathah >
10<7151 qiryah > <8414 tohuw > <7665 shabar > <3605 kol > <1004

bayith > <5462 cagar > <0935 bow> > <0935 bow> >
11 <6682 ts@vachah > <3196 yayin > <2351 chuwts > <3605 kol >

<8057 simchah > <6150 <arab > <4885 masows > <0776 >erets >

<1540 galah >
12<5892 <iyr > <7604 sha>ar > <8047 shammah > <8179 sha<ar >

<3807 kathath > <7591 sh@>iyah >
13<3588 kiy > <3541 koh > <7130 qereb > <0776 >erets > <8432

tavek > <5971 <am > <5363 noqeph > <2132 zayith > <5955 <olelah

> <0518 >im > <1210 batsiyr > <3615 kalah >
14<5375 nasa> > <6963 qowl > <7442 ranan > <1347 ga>own > <3068

Y@hovah > <6670 tsahal > <6670 tsahal > <3220 yam >
15<3513 kabad > <3068 Y@hovah > <0217 >uwr > <8034 shem > <3068

Y@hovah > <0430 >elohiym > <3478 Yisra>el > <0339 >iy > <3220

yam >
16<3671 kanaph > <0776 >erets > <8085 shama< > <2158 zamiyr >

<6643 ts@biy > <6662 tsaddiyq > <0559 >amar > <7334 raziy >

<7334 raziy > <0188 >owy > <0898 bagad > <0898 bagad > <0898

bagad > <0899 beged > <0898 bagad >
17<6343 pachad > <6354 pachath > <6341 pach > <3427 yashab >

<0776 >erets >
18<1961 hayah > <5127 nuwc > <6963 qowl > <6343 pachad > <5307

naphal > <0413 >el > <6354 pachath > <5927 <alah > <8432 tavek >

<6354 pachath > <3920 lakad > <6341 pach > <0699 >arubbah >

<4791 marowm > <6605 pathach > <4146 mowcadah > <0776 >erets >

<7493 ra<ash >
19<0776 >erets > <7489 ra<a< > <0776 >erets > <6565 parar >

<6565 parar > <0776 >erets > <4132 mowt >
20<0776 >erets > <5128 nuwa< > <7910 shikkowr > <5110 nuwd >

<4412 m@luwnah > <6588 pesha< > <3513 kabad > <5307 naphal >

<6965 quwm > <3254 yacaph >
21<1961 hayah > <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <6485 paqad > <6635

tsaba> > <4791 marowm > <4791 marowm > <4428 melek > <0127

>adamah > <0127 >adamah >
22<0622 >acaph > <0616 >acciyr > <0626 >acephah > <0953 bowr >

<5462 cagar > <4525 macger > <7230 rob > <3117 yowm > <6485

paqad >
23<3842 l@banah > <2659 chapher > <2535 chammah > <0954 buwsh >

<3588 kiy > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <4427 malak > <2022

har > <6726 Tsiyown > <3389 Y@ruwshalaim > <5048 neged > <2204

zaqen > <3519 kabowd >
25
1<3068 Y@hovah > <0430 >elohiym ><7311 ruwm > <3034 yadah >

<8034 shem > <6213 <asah > <6382 pele> > <6098 <etsah > <7350

rachowq > <0530 >emuwnah > <0544 >omen >
2<7760 suwm > <5892 <iyr > <1530 gal > <1219 batsar > <7151

qiryah > <4654 mappalah > <0759 >armown > <2114 zuwr > <5892

<iyr > <1129 banah >
3<5794 <az > <5971 <am > <3513 kabad > <7151 qiryah > <6184

<ariyts > <1471 gowy > <3372 yare> >
4<1961 hayah > <4581 ma<owz > <1800 dal > <4581 ma<owz > <0034

>ebyown > <6862 tsar > <4268 machaceh > <2230 zerem > <6738 tsel

> <2721 choreb > <3588 kiy > <7307 ruwach > <6184 <ariyts >

<2230 zerem > <7023 qiyr >
5<3665 kana< > <3665 kana< > <7588 sha>own > <2114 zuwr > <2721

choreb > <6724 tsiyown > <2721 choreb > <6738 tsel > <5645 <ab >

<2158 zamiyr > <6184 <ariyts > <6030 <anah > <6030 <anah >
6<2088 zeh > <2022 har > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <6213

<asah > <3605 kol > <5971 <am > <4960 mishteh > <8081 shemen >

<4960 mishteh > <8105 shemer > <8105 shemer > <8081 shemen >

<4229 machah > <8105 shemer > <8105 shemer > <2212 zaqaq >
7<1104 bala< > <2088 zeh > <2022 har > <6440 paniym > <3875 lowt

> <3874 luwt > <5921 <al > <3605 kol > <5971 <am > <4541

maccekah > <5259 nacak > <5921 <al > <3605 kol > <1471 gowy >
8<1104 bala< > <4194 maveth > <5331 netsach > <0136 >Adonay >

<3069 Y@hovih > <4229 machah > <1832 dim<ah > <5921 <al > <3605

kol > <6440 paniym > <2781 cherpah > <5971 <am > <5493 cuwr >

<5493 cuwr > <5921 <al > <3605 kol > <0776 >erets > <3068

Y@hovah > <1696 dabar >
9<0559 >amar > <3117 yowm > <2009 hinneh > <2088 zeh > <0430

>elohiym > <6960 qavah > <3467 yasha< > <2088 zeh > <3068

Y@hovah > <6960 qavah > <1528 giyr > <8055 samach > <3444

y@shuw<ah >
10<2088 zeh > <2022 har > <3027 yad > <3068 Y@hovah > <5117

nuwach > <4124 Mow>ab > <1758 duwsh > <8478 tachath > <4963

mathben > <1758 duwsh > <4087 madmenah >
11<6566 paras > <3027 yad > <7130 qereb > <7811 sachah > <6566

paras > <7811 sachah > <8213 shaphel > <8213 shaphel > <1346

ga<avah > <0698 >orobah > <3027 yad >
12<4013 mibtsar > <4869 misgab > <4869 misgab > <2346 chowmah >

<7817 shachach > <7817 shachach > <8213 shaphel > <5060 naga< >

<0776 >erets > <6083 <aphar >
26
1<3117 yowm > <2088 zeh > <7892 shiyr > <7891 shiyr > <0776

>erets > <3063 Y@huwdah > <5797 <oz > <5892 <iyr > <3444

y@shuw<ah > <7896 shiyth > <2346 chowmah > <2426 cheyl >
2<6605 pathach > <8179 sha<ar > <6662 tsaddiyq > <1471 gowy >

<8104 shamar > <0529 >emuwn > <0935 bow> >
3<5341 natsar > <7965 shalowm > <3336 yetser > <5564 camak >

<3588 kiy > <0982 batach >
4<0982 batach > <3068 Y@hovah > <5703 <ad > <3050 Yahh > <3068

Y@hovah > <5769 <owlam > <6697 tsuwr >
5<7817 shachach > <7817 shachach > <3427 yashab > <4791 marowm >

<4791 marowm > <7682 sagab > <7151 qiryah > <8213 shaphel >

<8213 shaphel > <0776 >erets > <5060 naga< > <6083 <aphar >
6<7272 regel > <7429 ramac > <7272 regel > <6041 <aniy > <6471

pa<am > <1800 dal >
7<0734 >orach > <6662 tsaddiyq > <4339 meyshar > <3477 yashar >

<6424 palac > <4570 ma<gal > <6662 tsaddiyq >
8<0637 >aph > <0734 >orach > <4941 mishpat > <3068 Y@hovah >

<6960 qavah > <8378 ta>avah > <5315 nephesh > <8034 shem > <2143

zeker >
9<5315 nephesh > <0183 >avah > <3915 layil > <0637 >aph > <7307

ruwach > <7130 qereb > <7836 shachar > <7836 shachar > <0834

>aher > <4941 mishpat > <0776 >erets > <3427 yashab > <8398

tebel > <3925 lamad > <6664 tsedeq >
10<2603 chanan > <7563 rasha< > <3925 lamad > <6664 tsedeq >

<0776 >erets > <5229 n@kochah > <5765 <aval > <7200 ra>ah >

<1348 ge>uwth > <3068 Y@hovah >
11<3068 Y@hovah > <3027 yad > <5375 nasa> > <2372 chazah > <2372

chazah > <0954 buwsh > <7068 qin>ah > <5971 <am > <0637 >aph >

<0784 >esh > <6862 tsar > <0398 >akal >
12<3068 Y@hovah > <8239 shaphath > <7965 shalowm > <1571 gam >

<6466 pa<al > <3605 kol > <4639 ma<aseh >
13<3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <0113 >adown > <2108 zuwlah >

<1196 Ba<anah > <0905 bad > <2142 zakar > <8034 shem >
14 <4191 muwth > <2421 chayah > <7496 rapha> > <6965 quwm >

<3651 ken > <6485 paqad > <8045 shamad > <3605 kol > <2143 zeker

> <0006 >abad >
15<3254 yacaph > <1471 gowy > <3068 Y@hovah > <3254 yacaph >

<1471 gowy > <3513 kabad > <7368 rachaq > <7368 rachaq > <3605

kol > <7097 qatseh > <0776 >erets >
16<3068 Y@hovah > <6862 tsar > <6485 paqad > <6694 tsuwq > <3908

lachash > <4148 muwcar >
17<3644 k@mow > <2030 hareh > <7126 qarab > <3205 yalad > <2342

chuwl > <2199 za<aq > <2256 chebel > <3651 ken > <1961 hayah >

<6440 paniym > <3068 Y@hovah >
18<2029 harah > <2342 chuwl > <3205 yalad > <3205 yalad > <7307

ruwach > <6213 <asah > <3444 y@shuw<ah > <0776 >erets > <1077

bal > <3427 yashab > <8398 tebel > <5307 naphal >
19<4191 muwth > <2421 chayah > <5038 n@belah > <5038 n@belah >

<6965 quwm > <6974 quwts > <7442 ranan > <7931 shakan > <6083

<aphar > <2919 tal > <2919 tal > <0219 >owrah > <0776 >erets >

<5307 naphal > <7496 rapha> >
20<3212 yalak > <5971 <am > <0935 bow> > <2315 cheder > <5462

cagar > <1817 deleth > <1157 b@<ad > <2247 chabah > <4592 m@<at

> <7281 rega< > <5704 <ad > <2195 za<am > <5674 <abar >
21<2009 hinneh > <3068 Y@hovah > <3318 yatsa> > <4725 maqowm >

<6485 paqad > <3427 yashab > <0776 >erets > <5771 <avon > <0776

>erets > <1540 galah > <1818 dam > <3808 lo> > <5750 <owd >

<3680 kacah > <2026 harag >
27
1<3117 yowm > <3068 Y@hovah > <7186 qasheh > <1419 gadowl >

<2389 chazaq > <2719 chereb > <6485 paqad > <3882 livyathan >

<1281 bariyach > <5175 nachash > <3882 livyathan > <6129

<aqallathown > <5175 nachash > <2026 harag > <8577 tanniyn >

<3220 yam >
2<3117 yowm > <6031 <anah > <3754 kerem > <2561 chemer > <2561

chemer >
3<3068 Y@hovah > <5341 natsar > <8248 shaqah > <7281 rega< >

<6435 pen > <6485 paqad > <5341 natsar > <3915 layil > <3117

yowm >
4<2534 chemah > <4310 miy > <5414 nathan > <8068 shamiyr > <7898

shayith > <4421 milchamah > <6585 pasa< > <6702 tsuwth > <3162

yachad >
5<0176 >ow > <2388 chazaq > <2388 chazaq > <4581 ma<owz > <6213

<asah > <7965 shalowm > <6213 <asah > <7965 shalowm >
6<0935 bow> > <3290 Ya<aqob > <2388 chazaq > <8327 sharash >

<3478 Yisra>el > <6692 tsuwts > <6524 parach > <4390 male> >

<6440 paniym > <8398 tebel > <8570 t@nuwbah >
7<5221 nakah > <4347 makkah > <5221 nakah > <2026 harag > <2027

hereg > <2026 harag >
8<5432 ca>c@>ah > <7971 shalach > <7378 riyb > <1898 hagah >

<7186 qasheh > <7307 ruwach > <3117 yowm > <6921 qadiym >
9<2063 zo>th > <3651 ken > <5771 <avon > <3290 Ya<aqob > <3722

kaphar > <2088 zeh > <3605 kol > <6529 p@riy > <5493 cuwr >

<5493 cuwr > <2403 chatta>ah > <7760 suwm > <3605 kol > <0068

>eben > <4196 mizbeach > <5310 naphats > <0842 >asherah > <2553

chamman > <6965 quwm >
10<1219 batsar > <5892 <iyr > <0910 badad > <5116 naveh > <7971

shalach > <5800 <azab > <4057 midbar > <8033 sham > <5695 <egel

> <7462 ra<ah > <8033 sham > <7257 rabats > <7257 rabats > <3615

kalah > <5585 ca<iyph >
11<7105 qatsiyr > <3001 yabesh > <7665 shabar > <0802 >ishshah >

<0935 bow> > <0215 >owr > <5971 <am > <3808 lo> > <0998 biynah >

<6213 <asah > <7355 racham > <3335 yatsar > <3808 lo> > <2603

chanan >
12<1961 hayah > <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <2251 chabat >

<7641 shibbol > <5104 nahar > <5158 nachal > <4714 Mitsrayim >

<3950 laqat > <0259 >echad > <0259 >echad > <1121 ben > <3478

Yisra>el >
13<1961 hayah > <3117 yowm > <1419 gadowl > <7782 showphar >

<8628 taqa< > <0935 bow> > <0006 >abad > <0776 >erets > <0804

>Ashshuwr > <5080 nadach > <0776 >erets > <4714 Mitsrayim >

<7812 shachah > <3068 Y@hovah > <6944 qodesh > <2022 har > <3389

Y@ruwshalaim >
28
1<1945 howy > <5850 <atarah > <1348 ge>uwth > <7910 shikkowr >

<0669 >Ephrayim > <6643 ts@biy > <8597 tiph>arah > <5034 nabel >

<6731 tsiyts > <0834 >aher > <7218 ro>sh > <8081 shemen > <1516

gay> > <1986 halam > <3196 yayin >
2<2009 hinneh > <0136 >Adonay > <2389 chazaq > <0533 >ammiyts >

<2230 zerem > <1259 barad > <6986 qeteb > <8178 sa<ar > <2230

zerem > <3524 kabbiyr > <4325 mayim > <7857 shataph > <3240

yanach > <0776 >erets > <3027 yad >
3<5850 <atarah > <1348 ge>uwth > <7910 shikkowr > <0669

>Ephrayim > <7429 ramac > <7272 regel >
4<6643 ts@biy > <8597 tiph>arah > <0834 >aher > <5921 <al >

<7218 ro>sh > <8081 shemen > <1516 gay> > <5034 nabel > <6733

tsiytsah > <1061 bikkuwr > <1061 bikkuwr > <2962 terem > <7019

qayits > <0834 >aher > <7200 ra>ah > <7200 ra>ah > <5750 <owd >

<3709 kaph > <1104 bala< >
5<3117 yowm > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <5850 <atarah >

<6643 ts@biy > <6843 ts@phiyrah > <8597 tiph>arah > <7605 sh@>ar

> <5971 <am >
6<7307 ruwach > <4941 mishpat > <3427 yashab > <4941 mishpat >

<1369 g@buwrah > <7725 shuwb > <4421 milchamah > <8179 sha<ar >
7<1571 gam > <7686 shagah > <3196 yayin > <7941 shekar > <8582

ta<ah > <3548 kohen > <5030 nabiy> > <7686 shagah > <7941 shekar

> <1104 bala< > <3196 yayin > <8582 ta<ah > <4480 min > <7941

shekar > <7686 shagah > <7203 ro>eh > <6328 puwq > <6417

p@liyliyah >
8<3605 kol > <7979 shulchan > <4390 male> > <6892 qe> > <6675

tsow>ah > <1097 b@liy > <4725 maqowm >
9<3384 yarah > <1844 de<ah > <0995 biyn > <8052 sh@muw<ah >

<1580 gamal > <2461 chalab > <6267 attiyq > <7699 shad >
10<6673 tsav > <6673 tsav > <6673 tsav > <6673 tsav > <6957 qav

> <6957 qav > <6957 qav > <6957 qav > <8033 sham > <2191 ze<eyr

> <8033 sham > <2191 ze<eyr >
11<3934 la<eg > <8193 saphah > <0312 >acher > <3956 lashown >

<1696 dabar > <2088 zeh > <5971 <am >
12<0559 >amar > <2063 zo>th > <4496 m@nuwchah > <0834 >aher >

<5889 <ayeph > <5117 nuwach > <2063 zo>th > <4774 marge<ah >

<0014 >abah > <8085 shama< >
13<1697 dabar > <3068 Y@hovah > <6673 tsav > <6673 tsav > <6673

tsav > <6673 tsav > <6957 qav > <6957 qav > <6957 qav > <6957

qav > <8033 sham > <2191 ze<eyr > <8033 sham > <2191 ze<eyr >

<3212 yalak > <3782 kashal > <0268 >achowr > <7665 shabar >

<3369 yaqosh > <3920 lakad >
14<3651 ken > <8085 shama< > <1697 dabar > <3068 Y@hovah > <3944

latsown > <0582 >enowsh > <4910 mashal > <2088 zeh > <5971 <am >

<0834 >aher > <3389 Y@ruwshalaim >
15<3588 kiy > <0559 >amar > <3772 karath > <1285 b@riyth > <4194

maveth > <7585 sh@>owl > <2374 chozeh > <3588 kiy > <7857

shataph > <7885 shayit > <5674 <abar > <0935 bow> > <7760 suwm >

<3576 kazab > <4268 machaceh > <8267 sheqer > <5641 cathar >
16<3651 ken > <3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069

Y@hovih > <2005 hen > <6726 Tsiyown > <3248 y@cuwdah > <0068

>eben > <0976 bochan > <0068 >eben > <3368 yaqar > <6438 pinnah

> <3245 yacad > <4143 muwcad > <0539 >aman > <2363 chuwsh >
17<4941 mishpat > <7760 suwm > <6957 qav > <6666 ts@daqah >

<4949 mishqeleth > <1259 barad > <3261 ya<ah > <4268 machaceh >

<3576 kazab > <4325 mayim > <7857 shataph > <5643 cether >
18<1285 b@riyth > <4194 maveth > <3722 kaphar > <2380 chazuwth >

<7585 sh@>owl > <6965 quwm > <3588 kiy > <7857 shataph > <7752

showt > <5674 <abar > <4823 mirmac >
19<1767 day > <5674 <abar > <5674 <abar > <3947 laqach > <1242

boqer > <1242 boqer > <5674 <abar > <5674 <abar > <3117 yowm >

<3915 layil ><2113 z@va<ah > <7535 raq > <0995 biyn > <8052

sh@muw<ah >
20<4702 matstsa< > <7114 qatsar > <0376 >iysh > <8311 sara< >

<4541 maccekah > <6887 tsarar > <3664 kanac >
21<3068 Y@hovah > <6965 quwm > <2022 har > <7264 ragaz > <6010

<emeq > <1391 Gib<own > <6213 <asah > <4639 ma<aseh > <2114 zuwr

> <4639 ma<aseh > <5647 <abad > <5674 <abar > <5556 col<am >

<5237 nokriy > <5556 col<am >
22<6258 <attah > <3887 luwts > <6435 pen > <4147 mowcer > <2388

chazaq > <8085 shama< > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <6635

tsaba> > <3617 kalah > <2782 charats > <3605 kol > <0776 >erets >
23<0238 >azan > <8085 shama< > <6963 qowl > <7181 qashab > <8085

shama< > <0565 >imrah >
24<2790 charash > <2790 charash > <3605 kol > <3117 yowm > <2232

zara< > <6605 pathach > <7702 sadad > <7702 sadad > <0127

>adamah >
25<0518 >im > <7737 shavah > <6440 paniym > <6327 puwts > <6327

puwts > <7100 qetsach > <2236 zaraq > <3646 kammon > <7760 suwm

> <7795 sowrah > <2406 chittah > <5567 caman > <8184 s@<orah >

<3698 kuccemeth > <1367 g@buwlah >
26<0430 >elohiym > <3256 yacar > <4941 mishpat > <3384 yarah >
27<7100 qetsach > <1758 duwsh > <2742 charuwts > <1077 bal >

<5699 <agalah > <0212 >owphan > <5437 cabab > <3646 kammon >

<7100 qetsach > <2251 chabat > <4294 matteh > <3646 kammon >

<7626 shebet >
28<3899 lechem > <1854 daqaq > <3588 kiy > <5331 netsach > <1758

duwsh > <2000 hamam > <1536 gilgal > <5699 <agalah > <3808 lo> >

<1854 daqaq > <6571 parash >
29<2088 zeh > <1571 gam > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <3068

Y@hovah > <6635 tsaba> > <6381 pala> > <6098 <etsah > <1431

gadal > <8454 tuwshiyah >
29
1<1945 howy > <0740 >Ari>el > <0740 >Ari>el > <7151 qiryah >

<1732 David > <2583 chanah > <5595 caphah > <8141 shaneh > <8141

shaneh > <5362 naqaph > <2282 chag >
2<6693 tsuwq > <0740 >Ari>el > <8386 ta>aniyah > <0592 >aniyah >

<0740 >Ari>el >
3<2583 chanah > <5921 <al > <1754 duwr > <6696 tsuwr > <5921 <al

> <4674 mutstsab > <6965 quwm > <4694 m@tsuwrah > <5921 <al >
4<8213 shaphel > <8213 shaphel > <1696 dabar > <0776 >erets >

<0565 >imrah > <7817 shachach > <6083 <aphar > <6963 qowl >

<0178 >owb > <0776 >erets > <0565 >imrah > <6850 tsaphaph >

<6083 <aphar >
5<1995 hamown > <2114 zuwr > <1851 daq > <0080 >abaq > <1995

hamown > <6184 <ariyts > <4671 mots > <5674 <abar > <6621 petha<

> <6597 pith>owm >
6<6485 paqad > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <7482 ra<am >

<7494 ra<ash > <1419 gadowl > <6963 qowl > <5492 cuwphah > <5591

ca<ar > <3851 lahab > <0398 >akal > <0784 >esh >
7<1995 hamown > <3605 kol > <1471 gowy > <6633 tsaba> > <5921

<al > <0740 >Ari>el > <3605 kol > <6633 tsaba> > <4685 matsowd >

<6693 tsuwq > <2472 chalowm > <3915 layil > <2377 chazown >
8<0834 >aher > <7456 ra<eb > <2492 chalam > <2009 hinneh > <0398

>akal > <6974 quwts > <5315 nephesh > <7385 riyq > <0834 >aher >

<6771 tsame> > <2492 chalam > <2009 hinneh > <8354 shathah >

<6974 quwts > <2009 hinneh > <5889 <ayeph > <5315 nephesh >

<8264 shaqaq > <1995 hamown > <3605 kol > <1471 gowy > <6633

tsaba> > <5921 <al > <2022 har > <6726 Tsiyown >
9<4102 mahahh > <8539 tamahh > <8173 sha<a< > <8173 sha<a< >

<7937 shakar > <3196 yayin > <5128 nuwa< > <7941 shekar >
10<3068 Y@hovah > <5258 nacak > <7307 ruwach > <8639 tardemah >

<8639 tardemah > <6105 <atsam > <5869 <ayin > <5030 nabiy> >

<7218 ro>sh > <2374 chozeh > <3680 kacah >
11<2380 chazuwth > <3605 kol > <1961 hayah > <1697 dabar > <5612

cepher > <2856 chatham > <0834 >aher > <5414 nathan > <0559

>amar > <7121 qara> > <2088 zeh > <4994 na> > <0559 >amar >

<2856 chatham >
12<5612 cepher > <5414 nathan > <0559 >amar > <7121 qara> >

<2088 zeh > <4994 na> > <0559 >amar >
13<0136 >Adonay > <0559 >amar > <5971 <am > <5066 nagash > <6310

peh > <8193 saphah > <3513 kabad > <7368 rachaq > <3820 leb >

<7368 rachaq > <3374 yir>ah > <0854 >eth > <3925 lamad > <4687

mitsvah > <0582 >enowsh >
14<3651 ken > <2005 hen > <3254 yacaph > <6381 pala> > <6381

pala> > <2088 zeh > <5971 <am > <6381 pala> > <6381 pala> >

<6382 pele> > <2451 chokmah > <2450 chakam > <0006 >abad > <0998

biynah > <0995 biyn > <5641 cathar >
15<1945 howy > <6009 <amaq > <5641 cathar > <6098 <etsah > <3068

Y@hovah > <4639 ma<aseh > <4285 machshak > <0559 >amar > <4310

miy > <7200 ra>ah > <4310 miy > <3045 yada< >
16<0518 >im > <2017 hophek > <2803 chashab > <3335 yatsar >

<2563 chomer > <4639 ma<aseh > <0559 >amar > <6213 <asah > <6213

<asah > <3336 yetser > <0559 >amar > <3335 yatsar > <3808 lo> >

<0995 biyn >
17 <5750 <owd > <4213 miz<ar > <4592 m@<at > <3844 L@banown >

<7725 shuwb > <3759 karmel > <3759 karmel > <2803 chashab >

<3293 ya<ar >
18<3117 yowm > <2795 cheresh > <8085 shama< > <1697 dabar >

<5612 cepher > <5869 <ayin > <5787 <ivver > <7200 ra>ah > <0652

>ophel > <2822 choshek >
19<6035 <anav > <3254 yacaph > <8057 simchah > <3068 Y@hovah >

<0034 >ebyown > <0120 >adam > <1523 giyl > <6918 qadowsh > <3478

Yisra>el >
20<6184 <ariyts > <0656 >aphec > <0656 >aphec > <3887 luwts >

<3615 kalah > <3605 kol > <8245 shaqad > <0205 >aven > <3772

karath >
21<0120 >adam > <2398 chata> > <1697 dabar > <6983 qowsh > <3198

yakach > <8179 sha<ar > <5186 natah > <5186 natah > <6662

tsaddiyq > <8414 tohuw >
22<3651 ken > <3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <0834

>aher > <6299 padah > <0085 >Abraham > <0413 >el > <1004 bayith

> <3290 Ya<aqob > <3290 Ya<aqob > <6258 <attah > <0954 buwsh >

<3808 lo> > <6440 paniym > <6258 <attah ><2357 chavar >
23<3588 kiy > <7200 ra>ah > <3206 yeled > <4639 ma<aseh > <3027

yad > <7130 qereb > <6942 qadash > <8034 shem > <6942 qadash >

<6918 qadowsh > <3290 Ya<aqob > <6206 <arats > <0430 >elohiym >

<3478 Yisra>el >
24<8582 ta<ah > <7307 ruwach > <3045 yada< > <0998 biynah >

<7279 ragan > <3925 lamad > <3948 leqach >
30
1<1945 howy > <5637 carar > <1121 ben > <5002 n@>um > <3068

Y@hovah > <6213 <asah > <6098 <etsah > <5258 nacak > <4541

maccekah > <7307 ruwach > <5595 caphah > <2403 chatta>ah > <2403

chatta>ah >
2<1980 halak > <3381 yarad > <3381 yarad > <4714 Mitsrayim >

<7592 sha>al > <6310 peh > <5810 <azaz > <4581 ma<owz > <6547

Par<oh > <2620 chacah > <6738 tsel > <4714 Mitsrayim >
3<4581 ma<owz > <6547 Par<oh > <1322 bosheth > <2622 chacuwth >

<6738 tsel > <4714 Mitsrayim > <3639 k@limmah >
4<8269 sar > <6814 Tso<an > <4397 mal>ak > <5060 naga< > <2609

Chanec >
5<3605 kol > <0954 buwsh > <5971 <am > <3276 ya<al > <3808 lo> >

<5828 <ezer > <3808 lo> > <3276 ya<al > <1322 bosheth > <1571

gam > <2781 cherpah >
6<4853 massa> > <0929 b@hemah > <5045 negeb > <0776 >erets >

<6869 tsarah > <6695 tsowq > <1992 hem > <3833 labiy> > <3918

layish > <3918 layish > <0660 >eph<eh > <8314 saraph > <5774

<uwph > <8314 saraph > <5375 nasa> > <2428 chayil > <3802

katheph > <5895 <ayir > <0214 >owtsar > <1707 dabbesheth > <1581

gamal > <5971 <am > <3276 ya<al >
7<4714 Mitsrayim > <5826 <azar > <1892 hebel > <7385 riyq >

<7385 riyq > <3651 ken > <7121 qara> > <2063 zo>th > <7293 rahab

> <7674 shebeth > <7673 shabath >
8<6258 <attah > <0935 bow> > <3789 kathab > <0854 >eth > <3871

luwach > <2710 chaqaq > <5612 cepher > <3117 yowm > <0314

>acharown > <5703 <ad > <5769 <owlam >
9<1931 huw> > <4805 m@riy > <5971 <am > <3586 kechash > <1121

ben > <1121 ben > <0014 >abah > <8085 shama< > <8451 towrah >

<3068 Y@hovah >
10<0834 >aher > <0559 >amar > <7200 ra>ah > <7200 ra>ah > <2374

chozeh > <2372 chazah > <5229 n@kochah > <1696 dabar > <2513

chelqah > <2372 chazah > <4123 mahathallah >
11<1870 derek > <5186 natah > <5186 natah > <0734 >orach > <6918

qadowsh > <3478 Yisra>el > <7673 shabath > <6440 paniym >
12<3651 ken > <3541 koh > <0559 >amar > <6918 qadowsh > <3478

Yisra>el > <3282 ya<an > <3988 ma>ac > <2088 zeh > <1697 dabar >

<0982 batach > <6233 <osheq > <3868 luwz > <8172 sha<an > <5921

<al >
13<3651 ken > <2088 zeh > <5771 <avon > <6556 perets > <5307

naphal > <1158 ba<ah > <7682 sagab > <2346 chowmah > <0834 >aher

> <7667 sheber > <0935 bow> > <6597 pith>owm > <6621 petha< >
14<7665 shabar > <7667 sheber > <3335 yatsar > <5035 nebel >

<3807 kathath > <2550 chamal > <4672 matsa> > <4386 m@kittah >

<2789 cheres > <2846 chathah > <0784 >esh > <3344 yaqad > <2834

chasaph > <4325 mayim > <1360 gebe >
15<3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih >

<6918 qadowsh > <3478 Yisra>el > <7729 shuwbah > <5183 Nachath >

<3467 yasha< > <8252 shaqat > <0985 bitchah > <1369 g@buwrah >

<0014 >abah >
16<0559 >amar > <3808 lo> > <5127 nuwc > <5483 cuwc > <5127 nuwc

> <7392 rakab > <7031 qal > <7291 radaph > <7043 qalal >
17<0259 >echad > <0505 >eleph > <6440 paniym > <1606 g@<arah >

<0259 >echad > <6440 paniym > <1606 g@<arah > <2568 chamesh >

<5127 nuwc > <3498 yathar > <8650 toren > <7218 ro>sh > <2022

har > <5251 nec > <5921 <al > <1389 gib<ah >
18<3651 ken > <3068 Y@hovah > <2442 chakah > <2603 chanan >

<3651 ken ><7311 ruwm > <7355 racham > <3068 Y@hovah > <0430

>elohiym > <4941 mishpat > <0835 >esher > <3605 kol > <2442

chakah >
19<5971 <am > <3427 yashab > <6726 Tsiyown > <3389 Y@ruwshalaim

> <1058 bakah > <3808 lo> > <1058 bakah > <2603 chanan > <6963

qowl > <2201 za<aq > <8085 shama< > <6030 <anah >
20 <0136 >Adonay > <5414 nathan > <3899 lechem > <6862 tsar >

<4325 mayim > <3905 lachats > <3384 yarah > <3670 kanaph > <3671

kanaph > <5750 <owd > <5869 <ayin > <7200 ra>ah > <3384 yarah >
21<0241 >ozen > <8085 shama< > <1697 dabar > <0310 >achar >

<0559 >amar > <2088 zeh > <1870 derek > <3212 yalak > <3588 kiy

> <0541 >aman > <3027 yad > <3588 kiy > <8041 sama>l >
22<2930 tame> > <6826 tsippuwy > <6456 p@ciyl > <3701 keceph >

<0642 >ephuddah > <4541 maccekah > <2091 zahab > <2219 zarah >

<2219 zarah > <1739 daveh > <0559 >amar > <3318 yatsa> > <3318

yatsa> >
23<5414 nathan > <4306 matar > <2233 zera< > <2232 zara< > <0127

>adamah > <3899 lechem > <8393 t@buw>ah > <0127 >adamah > <1879

dashen > <8082 shamen > <3117 yowm > <4735 miqneh > <7462 ra<ah

> <7337 rachab > <3733 kar >
24<0504 >eleph > <5895 <ayir > <5647 <abad > <0127 >adamah >

<0398 >akal > <2548 chamiyts > <1098 b@liyl > <0834 >aher >

<2219 zarah > <7371 rachath > <4214 mizreh >
25<3605 kol > <1364 gaboahh > <2022 har > <3605 kol > <4791

marowm > <1389 gib<ah > <6388 peleg > <2988 yabal > <4325 mayim

> <3117 yowm > <7227 rab > <2027 hereg > <4026 migdal > <5307

naphal >
26<0216 >owr > <3842 l@banah > <0216 >owr > <2535 chammah >

<0216 >owr > <8121 shemesh > <7659 shib<athayim > <0216 >owr >

<7651 sheba< > <3117 yowm > <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <2280

chabash > <7667 sheber > <5971 <am > <7495 rapha> > <4273

machats > <4347 makkah >
27<2009 hinneh > <8034 shem > <3068 Y@hovah > <0935 bow> > <4801

merchaq > <1197 ba<ar > <0639 >aph > <4858 massa>ah > <3514

kobed > <8193 saphah > <4390 male> > <2195 za<am > <3956 lashown

> <0398 >akal > <0784 >esh >
28<7307 ruwach > <7857 shataph > <5158 nachal > <5060 naga< >

<2673 chatsah > <6677 tsavva>r > <5130 nuwph > <1471 gowy >

<5299 naphah > <7723 shav> > <7448 recen > <3895 l@chiy > <5971

<am > <8582 ta<ah >
29<1961 hayah > <7892 shiyr > <3915 layil > <6942 qadash > <2282

chag > <6942 qadash > <8057 simchah > <3824 lebab > <1980 halak

> <2485 chaliyl > <0935 bow> > <2022 har > <3068 Y@hovah > <6697

tsuwr > <3478 Yisra>el >
30<3068 Y@hovah > <1935 howd > <6963 qowl > <8085 shama< > <7200

ra>ah > <5183 Nachath > <5183 Nachath > <2220 z@rowa< > <2197

za<aph > <0639 >aph > <3851 lahab > <0398 >akal > <0784 >esh >

<5311 nephets > <2230 zerem >
31<6963 qowl > <3068 Y@hovah > <0804 >Ashshuwr > <2865 chathath

> <5221 nakah > <7626 shebet >
32 <3605 kol > <4145 muwcadah > <4294 matteh > <4569 ma<abar >

<0834 >aher > <3068 Y@hovah > <5117 nuwach > <8596 toph > <3658

kinnowr > <4421 milchamah > <8573 t@nuwphah > <3898 lacham >
33<8613 Tophteh > <6186 <arak > <0865 >ethmowl > <1571 gam >

<4428 melek > <3559 kuwn > <6009 <amaq > <7337 rachab > <4071

m@duwrah > <0784 >esh > <7235 rabah > <6086 <ets > <5397

n@shamah > <3068 Y@hovah > <5158 nachal > <1614 gophriyth >

<1197 ba<ar >
31
1<1945 howy > <3381 yarad > <3381 yarad > <4714 Mitsrayim >

<5833 <ezrah > <8172 sha<an > <5921 <al > <5483 cuwc > <0982

batach > <7393 rekeb > <3588 kiy > <7227 rab > <6571 parash >

<3588 kiy > <3966 m@<od > <6105 <atsam > <8159 sha<ah > <6918

qadowsh > <3478 Yisra>el > <3808 lo> > <1875 darash > <3068

Y@hovah >
2<1571 gam > <2450 chakam > <0935 bow> > <7451 ra< > <5493 cuwr

> <5493 cuwr > <1697 dabar > <6965 quwm > <5921 <al > <1004

bayith > <7489 ra<a< > <5921 <al > <5833 <ezrah > <6213 <asah >

<0205 >aven >
3<4714 Mitsrayim > <0120 >adam > <0410 >el > <5483 cuwc > <1320

basar > <7307 ruwach > <3068 Y@hovah > <5186 natah > <3027 yad >

<8147 sh@nayim > <5826 <azar > <3782 kashal > <5826 <azar >

<5307 naphal > <3605 kol > <3615 kalah > <3162 yachad >
4<3541 koh > <3068 Y@hovah > <0559 >amar > <0738 >ariy > <3715

k@phiyr > <3715 k@phiyr > <1897 hagah > <5921 <al > <2964 tereph

> <0834 >aher > <4393 m@lo> > <7462 ra<ah > <7121 qara> > <5921

<al > <2865 chathath > <6963 qowl > <3808 lo> > <6031 <anah >

<1995 hamown > <3651 ken > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <3381

yarad > <3381 yarad > <6633 tsaba> > <2022 har > <6726 Tsiyown >

<1389 gib<ah >
5<6833 tsippowr > <5774 <uwph > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<1598 ganan > <3389 Y@ruwshalaim > <1598 ganan > <5337 natsal >

<5674 <abar > <4422 malat >
6<7725 shuwb > <0834 >aher > <1121 ben > <3478 Yisra>el > <6009

<amaq > <5627 carah >
7<3117 yowm > <0376 >iysh > <3988 ma>ac > <3988 ma>ac > <0457

>eliyl > <3701 keceph > <0457 >eliyl > <2091 zahab > <0834 >aher

> <3027 yad > <6213 <asah > <2399 chet> >
8<0804 >Ashshuwr > <5307 naphal > <2719 chereb > <0376 >iysh >

<0376 >iysh > <2719 chereb > <0120 >adam > <0120 >adam > <0398

>akal > <5127 nuwc > <2719 chereb > <0970 bachuwr > <4522 mac >
9<5674 <abar > <5674 <abar > <5553 cela< > <5553 cela< > <4032

magowr > <8269 sar > <2865 chathath > <5251 nec > <5002 n@>um >

<3068 Y@hovah > <0834 >aher > <0217 >uwr > <6726 Tsiyown > <8574

tannuwr > <3389 Y@ruwshalaim >
32
1<2005 hen > <4428 melek > <4427 malak > <6664 tsedeq > <8269

sar > <8323 sarar > <4941 mishpat >
2<0376 >iysh > <4224 machabe> > <7307 ruwach > <5643 cether >

<2230 zerem > <6388 peleg > <4325 mayim > <6724 tsiyown > <6738

tsel > <3515 kabed > <5553 cela< > <5889 <ayeph > <0776 >erets >
3<5869 <ayin > <7200 ra>ah > <8159 sha<ah > <0241 >ozen > <8085

shama< > <7181 qashab >
4<3824 lebab > <4116 mahar > <0995 biyn > <1847 da<ath > <3956

lashown > <5926 <illeg > <4116 mahar > <1696 dabar > <6703 tsach

>
5<5036 nabal > <3808 lo> > <5750 <owd > <7121 qara> > <5081

nadiyb > <3808 lo> > <3596 kiylay > <0559 >amar > <7771 showa< >
6<5036 nabal > <1696 dabar > <5039 n@balah > <3820 leb > <6213

<asah > <0205 >aven > <6213 <asah > <2612 choneph > <1696 dabar

> <8432 tavek > <0413 >el > <3068 Y@hovah > <7324 ruwq > <5315

nephesh > <7456 ra<eb > <4945 mashqeh > <6771 tsame> > <2637

chacer >
7<3627 k@liy > <3596 kiylay > <7451 ra< > <3289 ya<ats > <2154

zimmah > <2154 zimmah > <2254 chabal > <8267 sheqer > <0561

>emer > <0034 >ebyown > <1696 dabar > <4941 mishpat >
8<5081 nadiyb > <3289 ya<ats > <5081 nadiyb > <5081 nadiyb >

<6965 quwm >
9<6965 quwm > <0802 >ishshah > <7600 sha>anan > <8085 shama< >

<6963 qowl > <0982 batach > <1121 ben > <0238 >azan > <0565

>imrah >
10<3117 yowm > <8141 shaneh > <7264 ragaz > <0982 batach > <1210

batsiyr > <3615 kalah > <0625 >oceph > <0935 bow> >
11<2729 charad > <7600 sha>anan > <7264 ragaz > <0982 batach >

<6584 pashat > <6209 <arar > <2290 chagowr > <2504 chalats >
12<5594 caphad > <7699 shad > <2531 chemed > <7704 sadeh > <6509

parah > <1612 gephen >
13<0127 >adamah > <5971 <am > <5927 <alah > <6975 qowts > <8068

shamiyr > <3588 kiy > <3605 kol > <1004 bayith > <4885 masows >

<5947 <alliyz > <7151 qiryah >
14<3588 kiy > <0759 >armown > <5203 natash > <1995 hamown >

<5892 <iyr > <5800 <azab > <6076 <ophel > <0975 bachan > <4631

m@<arah > <5769 <owlam > <4885 masows > <6501 pere> > <6501

pere> > <4829 mir<eh > <5739 <eder >
15<5704 <ad > <7307 ruwach > <6168 <arah > <4791 marowm > <4057

midbar > <3759 karmel > <3759 karmel > <2803 chashab > <3293

ya<ar >
16<4941 mishpat > <7931 shakan > <4057 midbar > <6666 ts@daqah >

<3427 yashab > <3759 karmel >
17<4639 ma<aseh > <6666 ts@daqah > <7965 shalowm > <5656 <abodah

> <6666 ts@daqah > <8252 shaqat > <0983 betach > <5769 <owlam >
18<5971 <am > <3427 yashab > <7965 shalowm > <5116 naveh > <4009

mibtach > <4908 mishkan > <7600 sha>anan > <4496 m@nuwchah >
19<1258 barad > <3381 yarad > <3381 yarad > <3293 ya<ar > <5892

<iyr > <8213 shaphel > <8219 sh@phelah >
20<0835 >esher > <2232 zara< > <5921 <al > <3605 kol > <4325

mayim > <7971 shalach > <7272 regel ><7794 showr > <2543 chamowr

>
33
1<1945 howy > <7703 shadad > <7703 shadad > <0898 bagad > <0898

bagad > <8552 tamam > <7703 shadad > <7703 shadad > <5239 nalah

> <0898 bagad > <0898 bagad >
2<3068 Y@hovah > <2603 chanan > <6960 qavah > <2220 z@rowa< >

<1242 boqer > <3444 y@shuw<ah > <0637 >aph > <6256 <eth > <6869

tsarah >
3<6963 qowl > <1995 hamown > <5971 <am > <5074 nadad > <7427

romemuth > <1471 gowy > <5310 naphats >
4<7998 shalal > <0622 >acaph > <0625 >oceph > <2625 chaciyl >

<4944 mashshaq > <1357 geb > <8264 shaqaq >
5<3068 Y@hovah ><7682 sagab > <7931 shakan > <4791 marowm >

<4390 male> > <6726 Tsiyown > <4941 mishpat > <6666 ts@daqah >
6<2451 chokmah > <1847 da<ath > <0530 >emuwnah > <6256 <eth >

<2633 chocen > <3444 y@shuw<ah > <3374 yir>ah > <3068 Y@hovah >

<0214 >owtsar >
7<2005 hen > <0691 >er>el > <6817 tsa<aq > <2351 chuwts > <4397

mal>ak > <7965 shalowm > <1058 bakah > <4751 mar >
8<4546 m@cillah > <8074 shamem > <7673 shabath > <6565 parar >

<1285 b@riyth > <3988 ma>ac > <5892 <iyr > <2803 chashab > <3808

lo> > <0582 >enowsh >
9<0776 >erets > <0056 >abal > <0535 >amal > <3844 L@banown >

<2659 chapher > <7060 qamal > <8289 Sharown > <6160 <arabah >

<1316 Bashan > <3760 Karmel > <5287 na<ar >
10<6258 <attah > <6965 quwm > <0559 >amar > <3068 Y@hovah >

<6258 <attah ><7311 ruwm > <6258 <attah > <5375 nasa> >
11<2029 harah > <2842 chashash > <3205 yalad > <3205 yalad >

<7179 qash > <7307 ruwach > <0784 >esh > <0398 >akal >
12<5971 <am > <4955 misraphah > <7875 siyd > <6975 qowts > <3683

kacach > <3341 yatsath > <0784 >esh >
13<8085 shama< > <7350 rachowq > <0834 >aher > <6213 <asah >

<7138 qarowb > <3045 yada< > <1369 g@buwrah >
14<2400 chatta> > <6726 Tsiyown > <6342 pachad > <7461 ra<ad >

<0270 >achaz > <4310 miy > <1481 guwr > <0398 >akal > <0784 >esh

> <4310 miy > <1481 guwr > <5769 <owlam > <4168 mowqed >
15<1980 halak > <6666 ts@daqah > <1696 dabar > <4339 meyshar >

<3988 ma>ac > <1214 batsa< > <4642 ma<ashaqqah > <5287 na<ar >

<3709 kaph > <8551 tamak > <7810 shachad > <0331 >atam > <0241

>ozen > <8085 shama< > <1818 dam > <6105 <atsam > <5869 <ayin >

<7200 ra>ah > <7451 ra< >
16<7931 shakan > <4791 marowm > <4869 misgab > <4679 m@tsad >

<5553 cela< > <3899 lechem > <5414 nathan > <4325 mayim > <0539

>aman >
17<5869 <ayin > <2372 chazah > <4428 melek > <3308 yophiy >

<7200 ra>ah > <0776 >erets > <4801 merchaq > <4801 merchaq >
18<3820 leb > <1897 hagah > <0367 >eymah > <0346 >ayeh > <5608

caphar > <0346 >ayeh > <8254 shaqal > <0346 >ayeh > <5608 caphar

> <4026 migdal >
19<7200 ra>ah > <3267 ya<az > <5971 <am > <5971 <am > <6012

<ameq > <8193 saphah > <8085 shama< > <3932 la<ag > <3956

lashown > <0998 biynah >
20<2372 chazah > <6726 Tsiyown > <7151 qiryah > <4150 mow<ed >

<5869 <ayin > <7200 ra>ah > <3389 Y@ruwshalaim > <7600 sha>anan

> <5116 naveh > <0168 >ohel > <6813 tsa<an > <3489 yathed >

<5331 netsach > <5265 naca< > <1077 bal > <3605 kol > <2256

chebel > <5423 nathaq >
21<8033 sham > <0117 >addiyr > <3068 Y@hovah > <4725 maqowm >

<5103 n@har > <2975 y@<or > <3212 yalak > <1077 bal > <0590

>oniy > <7885 shayit > <3808 lo> > <0117 >addiyr > <6716 tsiy >

<5674 <abar >
22<3068 Y@hovah > <8199 shaphat > <3068 Y@hovah > <2710 chaqaq >

<3068 Y@hovah > <4428 melek > <3467 yasha< >
23<2256 chebel > <5203 natash > <3651 ken > <2388 chazaq > <8650

toren > <6566 paras > <5251 nec > <0227 >az > <5706 <ad > <4766

marbeh > <7998 shalal > <2505 chalaq > <6455 picceach > <0962

bazaz > <0957 baz >
24<7934 shaken > <0559 >amar > <2470 chalah > <5971 <am > <3427

yashab > <5375 nasa> > <5771 <avon >
34
1<7126 qarab > <7126 qarab > <1471 gowy > <8085 shama< > <7181

qashab > <3816 l@om > <0776 >erets > <8085 shama< > <4393 m@lo>

> <4393 m@lo> > <8398 tebel > <3605 kol > <6631 tse>etsa> >

<6631 tse>etsa> >
2<7110 qetseph > <3068 Y@hovah > <3605 kol > <1471 gowy > <2534

chemah > <3605 kol > <6635 tsaba> > <2763 charam > <5414 nathan

> <2875 Tebach >
3<2491 chalal > <7993 shalak > <0889 b@>osh > <5927 <alah >

<6297 peger > <2022 har > <4549 macac > <1818 dam >
4<3605 kol > <6635 tsaba> > <8064 shamayim > <4743 maqaq > <8064

shamayim > <1556 galal > <5612 cepher > <3605 kol > <6635 tsaba>

> <5034 nabel > <5929 <aleh > <5034 nabel > <1612 gephen > <5034

nabel > <8384 t@>en > <8384 t@>en >
5<2719 chereb > <7301 ravah > <8064 shamayim > <2009 hinneh >

<3381 yarad > <3381 yarad > <0123 >Edom > <5971 <am > <2764

cherem > <4941 mishpat >
6<2719 chereb > <3068 Y@hovah > <4390 male> > <1818 dam > <1878

dashen > <2459 cheleb > <1818 dam > <3733 kar > <6260 <attuwd >

<2459 cheleb > <3629 kilyah > <0352 >ayil > <3068 Y@hovah >

<2077 zebach > <1224 Botsrah > <1419 gadowl > <2875 Tebach >

<0776 >erets > <0123 >Edom >
7<7214 r@>em > <3381 yarad > <3381 yarad > <6499 par > <0047

>abbiyr > <0776 >erets > <7301 ravah > <1818 dam > <6083 <aphar

> <1878 dashen > <2459 cheleb >
8 <3117 yowm > <3068 Y@hovah > <5359 naqam > <8141 shaneh >

<7966 shilluwm > <7379 riyb > <6726 Tsiyown >
9<5158 nachal > <2015 haphak > <2203 zepheth > <6083 <aphar >

<1614 gophriyth > <0776 >erets > <1961 hayah > <1197 ba<ar >

<2203 zepheth >
10<3518 kabah > <3915 layil > <3119 yowmam > <6227 <ashan >

<5927 <alah > <5769 <owlam > <1755 dowr > <1755 dowr > <2717

charab > <0369 >ayin > <5674 <abar > <5331 netsach > <5769

<owlam >
11<6893 qa>ath > <7090 qippowd > <3423 yarash > <3244 yanshuwph

> <6158 <oreb > <7931 shakan > <5186 natah > <6957 qav > <5414

nathan > <0068 >eben > <0922 bohuw >
12<7121 qara> > <2715 chor > <4410 m@luwkah > <0369 >ayin >

<8033 sham > <3605 kol > <8269 sar > <0657 >ephec >
13<5518 ciyr > <5927 <alah > <0759 >armown > <7057 qimmowsh >

<2336 chowach > <4013 mibtsar > <5116 naveh > <8577 tanniyn >

<2691 chatser >
14<6728 tsiyiy > <6728 tsiyiy > <6728 tsiyiy > <6298 pagash >

<0338 >iy > <0338 >iy > <0338 >iy > <8163 sa<iyr > <7121 qara> >

<7453 rea< > <3917 liyliyth > <3917 liyliyth > <0389 >ak > <7280

raga< > <8033 sham > <4672 matsa> > <4494 manowach >
15<8033 sham > <7091 qippowz > <7091 qippowz > <7077 qanan >

<4422 malat > <1234 baqa< > <1716 dagar > <6738 tsel > <8033

sham > <1772 dayah > <0389 >ak > <6908 qabats > <0802 >ishshah >

<7468 r@<uwth >
16<1875 darash > <5612 cepher > <3068 Y@hovah > <7121 qara> >

<3808 lo> > <0259 >echad > <2007 hennah > <5737 <adar > <6485

paqad > <7468 r@<uwth > <6310 peh > <6680 tsavah > <7307 ruwach

> <6908 qabats >
17<5307 naphal > <1486 gowral > <3027 yad > <2505 chalaq > <6957

qav > <3423 yarash > <5769 <owlam > <1755 dowr > <1755 dowr >

<7931 shakan >
35
1<4057 midbar > <6723 tsiyah > <7996 Shalleketh > <6160 <arabah

> <1523 giyl > <6524 parach > <2261 chabatstseleth >
2<6524 parach > <6524 parach > <1523 giyl > <0637 >aph > <1525

giylah > <7442 ranan > <3519 kabowd > <3844 L@banown > <5414

nathan ><1926 hadar > <3760 Karmel > <8289 Sharown > <7200 ra>ah

> <3519 kabowd > <3068 Y@hovah > <1926 hadar > <0430 >elohiym >
3<2388 chazaq > <7504 rapheh > <3027 yad > <0553 >amats > <3782

kashal > <1290 berek >
4<0559 >amar > <4116 mahar > <3820 leb > <2388 chazaq > <3372

yare> > <2009 hinneh > <0430 >elohiym > <0935 bow> > <5359 naqam

> <0430 >elohiym > <1576 g@muwl > <0935 bow> > <3467 yasha< >
5<0227 >az > <5869 <ayin > <5787 <ivver > <6491 paqach > <0241

>ozen > <2795 cheresh > <6605 pathach >
6<0227 >az > <6455 picceach > <1801 dalag > <0354 >ayal > <3956

lashown > <0483 >illem > <7442 ranan > <4057 midbar > <4325

mayim > <1234 baqa< > <5158 nachal > <6160 <arabah >
7<8273 sharab > <1961 hayah > <0098 >agam > <6774 tsimma>own >

<4002 mabbuwa< > <4325 mayim > <5116 naveh > <8577 tanniyn >

<7258 rebets > <2682 chatsiyr > <7070 qaneh > <1573 gome> >
8<4547 macluwl > <8033 sham > <1870 derek > <7121 qara> > <1870

derek > <6944 qodesh > <2931 tame> > <5674 <abar > <5674 <abar >

<0582 >enowsh > <0191 >eviyl > <8582 ta<ah >
9<3808 lo> > <0738 >ariy > <8033 sham > <1077 bal > <6530

p@riyts > <2416 chay > <5927 <alah > <4672 matsa> > <8033 sham >

<1350 ga>al > <1980 halak >
10<6299 padah > <3068 Y@hovah > <7725 shuwb > <0935 bow> > <6726

Tsiyown > <7440 rinnah > <5769 <owlam > <8057 simchah > <7218

ro>sh > <5381 nasag > <8057 simchah > <8057 simchah > <3015

yagown > <0585 >anachah > <5127 nuwc >
36
1<1961 hayah > <8141 shaneh > <4428 melek > <2396 Chizqiyah >

<5576 Cancheriyb > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <5927 <alah >

<5921 <al > <3605 kol > <1219 batsar > <5892 <iyr > <3063

Y@huwdah > <8610 taphas >
2<4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <7971 shalach > <7262 Rabshaqeh

> <3923 Lachiysh > <3389 Y@ruwshalaim > <4428 melek > <2396

Chizqiyah > <3515 kabed > <2426 cheyl > <5975 <amad > <8585

t@<alah > <5945 >elyown > <1295 b@rekah > <4546 m@cillah > <3526

kabac > <7704 sadeh >
3<3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <0471 >Elyaqiym > <2518 Chilqiyah

> <1121 ben > <0834 >aher > <5921 <al > <1004 bayith > <7644

Shebna> > <5608 caphar > <3098 Yow>ach > <0623 >Acaph > <1121

ben > <2142 zakar >
4<7262 Rabshaqeh > <0559 >amar > <0559 >amar > <4994 na> > <2396

Chizqiyah > <3541 koh > <0559 >amar > <1419 gadowl > <4428 melek

> <4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <0986 bittachown > <2088 zeh >

<0834 >aher > <0982 batach >
5<0559 >amar > <8193 saphah > <1697 dabar > <6098 <etsah > <1369

g@buwrah > <4421 milchamah > <6258 <attah > <5921 <al > <4310

miy > <0982 batach > <4775 marad >
6<2009 hinneh > <0982 batach > <4938 mish<enah > <2088 zeh >

<7533 ratsats > <7070 qaneh > <5921 <al > <4714 Mitsrayim >

<0376 >iysh > <5564 camak > <0935 bow> > <3709 kaph > <5344

naqab > <3651 ken > <6547 Par<oh > <4428 melek > <4714 Mitsrayim

> <3605 kol > <0982 batach >
7<0559 >amar > <0982 batach > <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym >

<1111 Balaq > <4196 mizbeach > <2396 Chizqiyah > <5493 cuwr >

<5493 cuwr > <0559 >amar > <3063 Y@huwdah > <3389 Y@ruwshalaim >

<7812 shachah > <6440 paniym > <2088 zeh > <4196 mizbeach >
8<6258 <attah > <6148 <arab > <4994 na> > <0113 >adown > <4428

melek > <0804 >Ashshuwr > <5414 nathan > <0505 >eleph > <5483

cuwc > <0518 >im > <3201 yakol > <5414 nathan > <7392 rakab >
9<0349 >eyk > <7725 shuwb > <6440 paniym > <0259 >echad > <6346

pechah > <6996 qatan > <0113 >adown > <5650 <ebed > <0982 batach

> <5921 <al > <4714 Mitsrayim > <7393 rekeb > <6571 parash >
10<6258 <attah > <5927 <alah > <1107 bil<adey > <3068 Y@hovah >

<5921 <al > <2063 zo>th > <0776 >erets > <7843 shachath > <3068

Y@hovah > <0559 >amar > <5927 <alah > <0413 >el > <2063 zo>th >

<0776 >erets > <7843 shachath >
11<0559 >amar > <0471 >Elyaqiym > <7644 Shebna> > <3098 Yow>ach

> <7262 Rabshaqeh > <1696 dabar > <4994 na> > <5650 <ebed >

<0762 >Aramiyth > <8085 shama< > <1696 dabar > <3064 Y@huwdiy >

<0241 >ozen > <5971 <am > <5921 <al > <2346 chowmah >
12<7262 Rabshaqeh > <0559 >amar > <0113 >adown > <7971 shalach >

<0113 >adown > <1696 dabar > <0428 >el-leh > <1697 dabar > <0582

>enowsh > <3427 yashab > <2346 chowmah > <0398 >akal > <8354

shathah > <7890 shayin >
13<7262 Rabshaqeh > <5975 <amad > <7121 qara> > <1419 gadowl >

<6963 qowl > <3064 Y@huwdiy > <0559 >amar > <8085 shama< > <1697

dabar > <1419 gadowl > <4428 melek > <4428 melek > <0804

>Ashshuwr >
14<3541 koh > <0559 >amar > <4428 melek > <2396 Chizqiyah >

<5377 nasha> > <3201 yakol > <5337 natsal >
15<0408 >al > <2396 Chizqiyah > <0982 batach > <3068 Y@hovah >

<0559 >amar > <3068 Y@hovah > <5337 natsal > <2063 zo>th > <5892

<iyr > <5414 nathan > <3027 yad > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr >
16<8085 shama< > <2396 Chizqiyah > <3541 koh > <0559 >amar >

<4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <6213 <asah > <1293 B@rakah >

<3318 yatsa> > <0398 >akal > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <1612

gephen > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <8384 t@>en > <8354 shathah

> <0376 >iysh > <0376 >iysh > <4325 mayim > <0953 bowr >
17<5704 <ad > <0935 bow> > <3947 laqach > <0776 >erets > <0776

>erets > <0776 >erets > <1715 dagan > <8492 tiyrowsh > <0776

>erets > <3899 lechem > <3754 kerem >
18 <6435 pen > <2396 Chizqiyah > <5496 cuwth > <0559 >amar >

<3068 Y@hovah > <5337 natsal > <0376 >iysh > <0430 >elohiym >

<1471 gowy > <5337 natsal > <0776 >erets > <3027 yad > <4428

melek > <0804 >Ashshuwr >
19<0346 >ayeh > <0430 >elohiym > <2574 Chamath > <0774 >Arpad >

<0346 >ayeh > <0430 >elohiym > <5617 C@pharvayim > <5337 natsal

> <8111 Shom@rown > <3027 yad >
20<4310 miy > <3605 kol > <0430 >elohiym > <0428 >el-leh > <0776

>erets > <5337 natsal > <0776 >erets > <3027 yad > <3068 Y@hovah

> <5337 natsal > <3389 Y@ruwshalaim > <3027 yad >
21<2790 charash > <2790 charash > <6030 <anah > <1697 dabar >

<4428 melek > <4687 mitsvah > <0559 >amar > <6030 <anah >
22<0935 bow> > <0471 >Elyaqiym > <1121 ben > <2518 Chilqiyah >

<5921 <al > <1004 bayith > <7644 Shebna> > <5608 caphar > <3098

Yow>ach > <1121 ben > <0623 >Acaph > <2142 zakar > <2396

Chizqiyah > <0899 beged > <7167 qara< > <5046 nagad > <1697

dabar > <7262 Rabshaqeh >
37
1<1961 hayah > <4428 melek > <2396 Chizqiyah > <8085 shama< >

<7167 qara< > <0899 beged > <3680 kacah > <8242 saq > <0935 bow>

> <1004 bayith > <3068 Y@hovah >
2<7971 shalach > <0471 >Elyaqiym > <0834 >aher > <5921 <al >

<1004 bayith > <7644 Shebna> > <5608 caphar > <2205 zaqen >

<3548 kohen > <3680 kacah > <8242 saq > <3470 Y@sha<yah > <5030

nabiy> > <1121 ben > <0531 >Amowts >
3<0559 >amar > <3541 koh > <0559 >amar > <2396 Chizqiyah > <2088

zeh > <3117 yowm > <3117 yowm > <6869 tsarah > <8433 towkechah >

<5007 n@>atsah > <1121 ben > <0935 bow> > <4866 mishber > <3581

koach > <3205 yalad > <3205 yalad >
4<3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <8085 shama< > <1697 dabar >

<7262 Rabshaqeh > <0834 >aher > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr >

<0113 >adown > <7971 shalach > <2778 charaph. > <2416 chay >

<0430 >elohiym > <3198 yakach > <1697 dabar > <0834 >aher >

<3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <8085 shama< > <5375 nasa> >

<8605 t@phillah > <7611 sh@>eriyth > <4672 matsa> >
5<5650 <ebed > <4428 melek > <2396 Chizqiyah > <0935 bow> >

<3470 Y@sha<yah >
6<3470 Y@sha<yah > <0559 >amar > <3541 koh > <0559 >amar > <0113

>adown > <3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <3372 yare> >

<1697 dabar > <8085 shama< > <0834 >aher > <5288 na<ar > <4428

melek > <0804 >Ashshuwr > <1442 gadaph >
7<2005 hen > <7971 shalach > <7307 ruwach > <8085 shama< > <8052

sh@muw<ah > <7725 shuwb > <0776 >erets > <5307 naphal > <2719

chereb > <0776 >erets >
8<7262 Rabshaqeh > <7725 shuwb > <4672 matsa> > <4428 melek >

<0804 >Ashshuwr > <3898 lacham > <5921 <al > <3841 Libnah >

<8085 shama< > <5265 naca< > <3923 Lachiysh >
9<8085 shama< > <0559 >amar > <5921 <al > <8640 Tirhaqah > <4428

melek > <3568 Kuwsh > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <3898 lacham

> <8085 shama< > <7971 shalach > <4397 mal>ak > <2396 Chizqiyah

> <0559 >amar >
10<3541 koh > <0559 >amar > <2396 Chizqiyah > <4428 melek >

<3063 Y@huwdah > <0559 >amar > <0430 >elohiym > <0834 >aher >

<0982 batach > <5377 nasha> > <0559 >amar > <3389 Y@ruwshalaim >

<5414 nathan > <3027 yad > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr >
11<2009 hinneh > <8085 shama< > <0834 >aher > <4428 melek >

<0804 >Ashshuwr > <6213 <asah > <3605 kol > <0776 >erets > <2763

charam > <5337 natsal >
12<0430 >elohiym > <1471 gowy > <5337 natsal > <0834 >aher >

<0001 >ab > <7843 shachath > <1470 Gowzan > <2771 Charan > <7530

Retseph > <1121 ben > <5731 <Eden > <0834 >aher > <8515

T@la>ssar >
13<0346 >ayeh > <4428 melek > <2574 Chamath > <4428 melek >

<0774 >Arpad > <4428 melek > <5892 <iyr > <5617 C@pharvayim >

<2012 Hena< > <5755 <Ivvah >
14<2396 Chizqiyah > <3947 laqach > <5612 cepher > <3027 yad >

<4397 mal>ak > <7121 qara> > <2396 Chizqiyah > <5927 <alah >

<1004 bayith > <3068 Y@hovah > <6566 paras > <6440 paniym >

<3068 Y@hovah >
15<2396 Chizqiyah > <6419 palal > <3068 Y@hovah > <0559 >amar >
16<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <0430 >elohiym > <3478 Yisra>el

> <3427 yashab > <3742 k@ruwb > <0430 >elohiym > <0905 bad >

<3605 kol > <4467 mamlakah > <0776 >erets > <6213 <asah > <8064

shamayim > <0776 >erets >
17<5186 natah > <0241 >ozen > <3068 Y@hovah > <8085 shama< >

<6491 paqach > <5869 <ayin > <3068 Y@hovah > <7200 ra>ah > <8085

shama< > <3605 kol > <1697 dabar > <5576 Cancheriyb > <0834

>aher > <7971 shalach > <2778 charaph. > <2416 chay > <0430

>elohiym >
18<0551 >omnam > <3068 Y@hovah > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr >

<2717 charab > <3605 kol > <0776 >erets > <0776 >erets >
19<5414 nathan > <0430 >elohiym > <0784 >esh > <3808 lo> > <0430

>elohiym > <4639 ma<aseh > <0120 >adam > <3027 yad > <6086 <ets

> <0068 >eben > <0006 >abad >
20<6258 <attah > <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <3467 yasha< >

<3027 yad > <3605 kol > <4467 mamlakah > <0776 >erets > <3045

yada< > <3068 Y@hovah > <0905 bad >
21<3470 Y@sha<yah > <1121 ben > <0531 >Amowts > <7971 shalach >

<2396 Chizqiyah > <0559 >amar > <3541 koh > <0559 >amar > <3068

Y@hovah > <0430 >elohiym > <3478 Yisra>el > <0834 >aher > <6419

palal > <0413 >el > <5576 Cancheriyb > <4428 melek > <0804

>Ashshuwr >
22<2088 zeh > <1697 dabar > <0834 >aher > <3068 Y@hovah > <1696

dabar > <5921 <al > <1330 b@thuwlah > <1323 bath > <6726 Tsiyown

> <0959 bazah > <3932 la<ag > <1323 bath > <3389 Y@ruwshalaim >

<5128 nuwa< > <7218 ro>sh >
23<2778 charaph. > <1442 gadaph > <5921 <al > <4310 miy ><7311

ruwm > <6963 qowl > <5375 nasa> > <5869 <ayin > <4796 Marowth >

<0413 >el > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >
24<5650 <ebed > <2778 charaph. > <0136 >Adonay > <0559 >amar >

<7230 rob > <7393 rekeb > <5927 <alah > <4791 marowm > <2022 har

> <3411 y@rekah > <3844 L@banown > <3772 karath > <6967 qowmah >

<0730 >erez > <4005 mibchar > <1265 b@rowsh > <0935 bow> > <4791

marowm > <7093 qets > <3293 ya<ar > <3760 Karmel >
25<5365 naqar > <8354 shathah > <4325 mayim > <3709 kaph > <6471

pa<am > <2717 charab > <3605 kol > <2975 y@<or > <4693 matsowr >
26<8085 shama< > <5704 <ad > <7350 rachowq > <6213 <asah > <6924

qedem > <3117 yowm > <3335 yatsar > <6258 <attah > <0935 bow> >

<7582 sha>ah > <1219 batsar > <5892 <iyr > <5327 natsah > <1530

gal >
27<3427 yashab > <7116 qatser > <3027 yad > <2865 chathath >

<0954 buwsh > <6212 <eseb > <7704 sadeh > <3419 yaraq > <1877

deshe> > <2682 chatsiyr > <1406 gag > <7709 sh@demah > <6440

paniym > <6965 quwm >
28<3045 yada< > <3427 yashab > <3318 yatsa> > <0935 bow> > <7264

ragaz > <0413 >el >
29<3282 ya<an > <7264 ragaz > <0413 >el > <7600 sha>anan > <5927

<alah > <0241 >ozen > <7760 suwm > <2397 chach > <0639 >aph >

<4964 metheg > <8193 saphah > <7725 shuwb > <7725 shuwb > <1870

derek > <0834 >aher > <0935 bow> >
30<2088 zeh > <0226 >owth > <0398 >akal > <8141 shaneh > <5599

caphiyach > <8145 sheniy > <8141 shaneh > <7823 shachiyc > <7992

sh@liyshiy > <8141 shaneh > <2232 zara< > <7114 qatsar > <5193

nata< > <3754 kerem > <0398 >akal > <6529 p@riy >
31<7604 sha>ar > <6413 p@leytah > <1004 bayith > <3063 Y@huwdah

> <8328 sheresh > <4295 mattah > <6213 <asah > <6529 p@riy >

<4605 ma<al >
32<3389 Y@ruwshalaim > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <7611

sh@>eriyth > <6413 p@leytah > <2022 har > <6726 Tsiyown > <7068

qin>ah > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <6213 <asah > <2063

zo>th >
33<3651 ken > <3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <0413

>el > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <0935 bow> > <0413 >el >

<2063 zo>th > <5892 <iyr > <3808 lo> > <2671 chets > <8033 sham

> <3808 lo> > <6923 qadam > <6924 qedem > <4043 magen > <3808

lo> > <8210 shaphak > <5550 col@lah > <5921 <al >
34<1870 derek > <0935 bow> > <7725 shuwb > <0935 bow> > <0413

>el > <2063 zo>th > <5892 <iyr > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >
35<1598 ganan > <2063 zo>th > <5892 <iyr > <3467 yasha< > <5650

<ebed > <1732 David > <4616 ma<an >
36<4397 mal>ak > <3068 Y@hovah > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> >

<5221 nakah > <4264 machaneh > <0804 >Ashshuwr > <3967 me>ah >

<8084 sh@moniym > <2568 chamesh > <0505 >eleph > <2224 zarach >

<7925 shakam > <1242 boqer > <2009 hinneh > <3605 kol > <4191

muwth > <6297 peger >
37<5576 Cancheriyb > <4428 melek > <0804 >Ashshuwr > <5265 naca<

> <3212 yalak > <7725 shuwb > <3427 yashab > <5210 Niyn@veh >
38<1961 hayah > <7812 shachah > <1004 bayith > <5268 Nicrok >

<0430 >elohiym > <0152 >Adrammelek > <8272 Shar>etser > <1121

ben > <5221 nakah > <2719 chereb > <4422 malat > <0776 >erets >

<0780 >Ararat > <0634 >Ecar-Chaddown > <1121 ben > <4427 malak >

<8478 tachath >
38
1<1992 hem > <3117 yowm > <2396 Chizqiyah > <2470 chalah > <4191

muwth > <3470 Y@sha<yah > <5030 nabiy> > <1121 ben > <0531

>Amowts > <0935 bow> > <0559 >amar > <3541 koh > <0559 >amar >

<3068 Y@hovah > <1004 bayith > <6680 tsavah > <4191 muwth >

<2421 chayah >
2<2396 Chizqiyah > <5437 cabab > <6440 paniym > <0413 >el >

<7023 qiyr > <6419 palal > <3068 Y@hovah >
3<0559 >amar > <2142 zakar > <4994 na> > <3068 Y@hovah > <0577

>anna> > <0834 >aher > <1980 halak > <6440 paniym > <0571 >emeth

> <8003 shalem > <3820 leb > <6213 <asah > <2896 towb > <5869

<ayin > <2396 Chizqiyah > <1058 bakah > <1419 gadowl >
4<1961 hayah > <1697 dabar > <3068 Y@hovah > <3470 Y@sha<yah >

<0559 >amar >
5<1980 halak > <0559 >amar > <2396 Chizqiyah > <3541 koh > <0559

>amar > <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <1732 David > <0001 >ab

> <8085 shama< > <8605 t@phillah > <7200 ra>ah > <1832 dim<ah >

<2005 hen > <3254 yacaph > <3117 yowm > <6240 <asar > <8141

shaneh >
6<5337 natsal > <2063 zo>th > <5892 <iyr > <3709 kaph > <4428

melek > <0804 >Ashshuwr > <1598 ganan > <2063 zo>th > <5892 <iyr

>
7<2088 zeh > <0226 >owth > <3068 Y@hovah > <3068 Y@hovah > <6213

<asah > <2088 zeh > <1697 dabar > <1696 dabar >
8<2005 hen > <7725 shuwb > <7725 shuwb > <6738 tsel > <4609

ma<alah > <0834 >aher > <3381 yarad > <8121 shemesh > <4609

ma<alah > <0271 >Achaz > <6235 <eser > <4609 ma<alah > <0322

>achoranniyth > <8121 shemesh > <7725 shuwb > <6235 <eser >

<4609 ma<alah > <4609 ma<alah > <3381 yarad >
9<4385 miktab > <2396 Chizqiyah > <4428 melek > <3063 Y@huwdah >

<2470 chalah > <2421 chayah > <2483 choliy >
10<0559 >amar > <1824 d@miy > <3117 yowm > <3212 yalak > <8179

sha<ar > <7585 sh@>owl > <6485 paqad > <3499 yether > <8141

shaneh >
11<0559 >amar > <7200 ra>ah > <3050 Yahh > <3050 Yahh > <0776

>erets > <2416 chay > <7200 ra>ah > <0120 >adam > <3808 lo> >

<3427 yashab > <2309 chedel >
12<1755 dowr > <5265 naca< > <1556 galal > <7473 ro<iy > <0168

>ohel > <7088 qaphad > <0707 >arag > <2416 chay > <1214 batsa< >

<1803 dallah > <3117 yowm > <3915 layil > <7999 shalam >
13<7737 shavah > <5704 <ad > <1242 boqer > <0738 >ariy > <3651

ken > <7665 shabar > <3605 kol > <6106 <etsem > <3117 yowm >

<3915 layil > <7999 shalam >
14<5483 cuwc > <5693 <aguwr > <3651 ken > <6850 tsaphaph > <1897

hagah > <3123 yownah > <5869 <ayin > <1809 dalal > <4791 marowm

> <3068 Y@hovah > <6234 <oshqah > <6148 <arab >
15<4100 mah > <1696 dabar > <0559 >amar > <1931 huw> > <6213

<asah > <1718 dadah > <3605 kol > <8141 shaneh > <4751 mar >

<5315 nephesh >
16<0136 >Adonay > <5921 <al > <2421 chayah > <3605 kol > <2416

chay > <7307 ruwach > <2492 chalam > <2421 chayah >
17<2009 hinneh > <7965 shalowm > <4843 marar > <2836 chashaq >

<5315 nephesh > <7845 shachath > <1097 b@liy > <7993 shalak >

<3605 kol > <2399 chet> > <0310 >achar > <1458 gav >
18<7585 sh@>owl > <3808 lo> > <3034 yadah > <4194 maveth > <3201

yakol > <1984 halal > <3381 yarad > <3381 yarad > <0953 bowr >

<3808 lo> > <7663 sabar > <0571 >emeth >
19<2416 chay > <2416 chay > <3034 yadah > <3117 yowm > <0001 >ab

> <1121 ben > <3045 yada< > <0571 >emeth >
20<3068 Y@hovah > <3467 yasha< > <5058 n@giynah > <5058 n@giynah

> <3605 kol > <3117 yowm > <2416 chay > <1004 bayith > <3068

Y@hovah >
21<3470 Y@sha<yah > <0559 >amar > <5375 nasa> > <1690 d@belah >

<8384 t@>en > <4799 marach > <7822 sh@chiyn > <2421 chayah >
22<2396 Chizqiyah > <0559 >amar > <4100 mah > <0226 >owth >

<5927 <alah > <1004 bayith > <3068 Y@hovah >
39
1<6256 <eth > <4757 M@ro>dak Bal>adan > <1121 ben > <1081

Bal>adan > <4428 melek > <0894 Babel > <7971 shalach > <5612

cepher > <4503 minchah > <2396 Chizqiyah > <8085 shama< > <2470

chalah > <2388 chazaq >
2<2396 Chizqiyah > <8056 sameach > <7200 ra>ah > <1004 bayith >

<5238 n@koth > <3701 keceph > <2091 zahab > <1314 besem > <2896

towb > <8081 shemen > <3605 kol > <1004 bayith > <3627 k@liy >

<3605 kol > <4672 matsa> > <0214 >owtsar > <1004 bayith > <3605

kol > <4475 memshalah > <2396 Chizqiyah > <7200 ra>ah >
3<0935 bow> > <3470 Y@sha<yah > <5030 nabiy> > <4428 melek >

<2396 Chizqiyah > <0559 >amar > <4100 mah > <0559 >amar > <0428

>el-leh > <0582 >enowsh > <0370 >aiyn > <0935 bow> > <2396

Chizqiyah > <0559 >amar > <0935 bow> > <7350 rachowq > <0776

>erets > <0894 Babel >
4<0559 >amar > <4100 mah > <7200 ra>ah > <1004 bayith > <2396

Chizqiyah > <0559 >amar > <3605 kol > <1004 bayith > <7200 ra>ah

> <0214 >owtsar > <7200 ra>ah >
5<0559 >amar > <3470 Y@sha<yah > <2396 Chizqiyah > <8085 shama<

> <1697 dabar > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >
6<2009 hinneh > <3117 yowm > <0935 bow> > <3605 kol > <1004

bayith > <0834 >aher > <0001 >ab > <0686 >atsar > <5704 <ad >

<2088 zeh > <3117 yowm > <5375 nasa> > <0894 Babel > <3498

yathar > <0559 >amar > <3068 Y@hovah >
7<1121 ben > <3318 yatsa> > <0834 >aher > <3205 yalad > <3947

laqach > <5631 cariyc > <1964 heykal > <4428 melek > <0894 Babel

>
8<0559 >amar > <2396 Chizqiyah > <3470 Y@sha<yah > <1319 basar >

<1697 dabar > <3068 Y@hovah > <0834 >aher > <1696 dabar > <0559

>amar > <7965 shalowm > <0571 >emeth > <3117 yowm >
40
1<5162 nacham > <5162 nacham > <5971 <am > <0559 >amar > <0430

>elohiym >
2<1696 dabar > <3389 Y@ruwshalaim > <7121 qara> > <6635 tsaba> >

<4390 male> > <5771 <avon > <7521 ratsah > <3947 laqach > <3068

Y@hovah > <3027 yad > <3718 kephel > <3605 kol > <2403 chatta>ah

>
3<6963 qowl > <7121 qara> > <4057 midbar > <6437 panah > <1870

derek > <3068 Y@hovah > <3474 yashar > <6160 <arabah > <4546

m@cillah > <0430 >elohiym >
4<3605 kol > <1516 gay> ><5375 nasa> > <3605 kol > <2022 har >

<1389 gib<ah > <8213 shaphel > <6121 <aqob > <4334 miyshowr >

<7406 rekec > <1237 biq<ah >
5<3519 kabowd > <3068 Y@hovah > <1540 galah > <3605 kol > <1320

basar > <7200 ra>ah > <3162 yachad > <6310 peh > <3068 Y@hovah >

<1696 dabar >
6<6963 qowl > <0559 >amar > <7121 qara> > <0559 >amar > <4100

mah > <7121 qara> > <3605 kol > <1320 basar > <2682 chatsiyr >

<3605 kol > <2617 checed > <6731 tsiyts > <7704 sadeh >
7<2682 chatsiyr > <3001 yabesh > <6731 tsiyts > <5034 nabel >

<3588 kiy > <7307 ruwach > <3068 Y@hovah > <5380 nashab > <0406

>ikkar > <5971 <am > <2682 chatsiyr >
8<2682 chatsiyr > <3001 yabesh > <6731 tsiyts > <5034 nabel >

<1697 dabar > <0430 >elohiym > <6965 quwm > <5769 <owlam >
9<6726 Tsiyown > <1319 basar > <1319 basar > <1319 basar > <5927

<alah > <5921 <al > <1364 gaboahh > <2022 har > <3389

Y@ruwshalaim > <1319 basar > <1319 basar > <7311 ruwm > <6963

qowl > <3581 koach > <7311 ruwm > <3372 yare> > <0559 >amar >

<5892 <iyr > <3063 Y@huwdah > <2009 hinneh > <0430 >elohiym >
10<2009 hinneh > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <0935 bow> >

<2389 chazaq > <2220 z@rowa< > <4910 mashal > <2009 hinneh >

<7939 sakar > <6468 p@<ullah > <6440 paniym >
11<7462 ra<ah > <5739 <eder > <7462 ra<ah > <6908 qabats > <2922

t@la> > <2220 z@rowa< > <5375 nasa> > <2436 cheyq > <5095 nahal

> <5763 <uwl >
12<4310 miy > <4058 madad > <4325 mayim > <8168 sho<al > <8505

takan > <8064 shamayim > <2239 zereth > <3557 kuwl > <6083

<aphar > <0776 >erets > <7991 shaliysh > <8254 shaqal > <2022

har > <6425 pelec > <1389 gib<ah > <3976 mo>zen >
13<4310 miy > <8505 takan > <7307 ruwach > <3068 Y@hovah > <6098

<etsah > <3045 yada< >
14<4310 miy > <3289 ya<ats > <0995 biyn > <3925 lamad > <0734

>orach > <4941 mishpat > <3925 lamad > <1847 da<ath > <3045

yada< > <1870 derek > <8394 tabuwn >
15<2005 hen > <1471 gowy > <4752 mar > <1805 d@liy > <2803

chashab > <7834 shachaq > <3976 mo>zen > <2005 hen > <5190 natal

> <0339 >iy > <1851 daq > <1851 daq >
16<3844 L@banown > <1767 day > <1197 ba<ar > <0369 >ayin > <2416

chay > <1767 day > <5930 <olah >
17<3605 kol > <1471 gowy > <6440 paniym > <0369 >ayin > <2803

chashab > <0657 >ephec > <8414 tohuw >
18<4310 miy > <1819 damah > <0410 >el > <4100 mah > <1823

d@muwth > <6186 <arak >
19<2796 charash > <5258 nacak > <6459 pecel > <6884 tsaraph >

<7554 raqa< > <2091 zahab > <6884 tsaraph > <3701 keceph > <7569

rattowq >
20 <5533 cakan > <3808 lo> > <8641 t@ruwmah > <0977 bachar >

<6086 <ets > <7537 raqab > <1245 baqash > <2450 chakam > <2796

charash > <3559 kuwn > <6459 pecel > <4131 mowt >
21<3045 yada< > <8085 shama< > <5046 nagad > <7218 ro>sh > <0995

biyn > <4146 mowcadah > <0776 >erets >
22 <3427 yashab > <2329 chuwg > <0776 >erets > <3427 yashab >

<2284 chagab > <5186 natah > <8064 shamayim > <1852 doq > <4969

mathach > <0168 >ohel > <3427 yashab >
23<5414 nathan > <7336 razan > <6213 <asah > <8199 shaphat >

<0776 >erets > <8414 tohuw >
24<0637 >aph > <5193 nata< > <0637 >aph > <2232 zara< > <0637

>aph > <1503 geza> > <3947 laqach > <8327 sharash > <0776 >erets

> <1571 gam > <5398 nashaph > <3001 yabesh > <5591 ca<ar > <5375

nasa> > <7179 qash >
25<4310 miy > <1819 damah > <7737 shavah > <0559 >amar > <6918

qadowsh >
26<5375 nasa> > <5869 <ayin > <4791 marowm > <7200 ra>ah > <4310

miy > <1254 bara> > <0428 >el-leh > <3318 yatsa> > <6635 tsaba>

> <4557 micpar > <7121 qara> > <3605 kol > <8034 shem > <7230

rob > <0202 >own > <0533 >ammiyts > <3581 koach > <0376 >iysh >

<5737 <adar >
27<4100 mah > <0559 >amar > <3290 Ya<aqob > <1696 dabar > <3478

Yisra>el > <1870 derek > <5641 cathar > <3068 Y@hovah > <4941

mishpat > <5674 <abar > <5674 <abar > <0430 >elohiym >
28<3045 yada< > <8085 shama< > <5769 <owlam > <0430 >elohiym >

<3068 Y@hovah > <1254 bara> > <7098 qatsah > <0776 >erets >

<3286 ya<aph > <3808 lo> > <3021 yaga< > <0369 >ayin > <2714

cheqer > <8394 tabuwn >
29<5414 nathan > <3581 koach > <3287 ya<@ph > <0369 >ayin >

<0202 >own > <7235 rabah > <6109 <otsmah >
30<5288 na<ar > <3286 ya<aph > <3021 yaga< > <3782 kashal >
31<6960 qavah > <3068 Y@hovah > <2498 chalaph > <3581 koach >

<5927 <alah > <0083 >eber > <5404 nesher > <7323 ruwts > <3021

yaga< > <3212 yalak > <3286 ya<aph >
41
1<2790 charash > <0413 >el > <0339 >iy > <3816 l@om > <2498

chalaph > <3581 koach > <5066 nagash > <5066 nagash > <0227 >az

> <1696 dabar > <7126 qarab > <7126 qarab > <3162 yachad > <4941

mishpat >
2<4310 miy > <5782 <uwr > <6664 tsedeq > <4217 mizrach > <7121

qara> > <7272 regel > <5414 nathan > <1471 gowy > <6440 paniym >

<7287 radah > <4428 melek > <5414 nathan > <6083 <aphar > <2719

chereb > <5086 nadaph > <7179 qash > <7198 qesheth >
3<7291 radaph > <5674 <abar > <7965 shalowm > <0734 >orach >

<0935 bow> > <7272 regel >
4<4310 miy > <6466 pa<al > <6213 <asah > <7121 qara> > <1755

dowr > <7218 ro>sh > <3068 Y@hovah > <7223 ri>shown > <0314

>acharown >
5<0339 >iy > <7200 ra>ah > <3372 yare> > <7098 qatsah > <0776

>erets > <2729 charad > <7126 qarab > <0857 >athah >
6<5826 <azar > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <7453 rea< > <0376

>iysh > <0376 >iysh > <0559 >amar > <0251 >ach > <1390 Gib<ah >

<2388 chazaq >
7<2796 charash > <2388 chazaq > <6884 tsaraph > <2505 chalaq >

<6360 pattiysh > <1986 halam > <6471 pa<am > <0559 >amar > <2896

towb > <1694 debeq > <2388 chazaq > <4548 macmer > <4131 mowt >
8<3478 Yisra>el > <5650 <ebed > <3290 Ya<aqob > <0834 >aher >

<0977 bachar > <2233 zera< > <0085 >Abraham > <0157 >ahab >
9 <0834 >aher > <2388 chazaq > <7098 qatsah > <0776 >erets >

<7121 qara> > <0678 >atsiyl > <0559 >amar > <5650 <ebed > <0977

bachar > <3988 ma>ac >
10<3372 yare> > <8159 sha<ah > <0430 >elohiym > <0553 >amats >

<0637 >aph > <5826 <azar > <0637 >aph > <8551 tamak > <3225

yamiyn > <3225 yamiyn > <6664 tsedeq >
11<2005 hen > <3605 kol > <2734 charah > <0954 buwsh > <3637

kalam > <0369 >ayin > <7379 riyb > <0006 >abad >
12<1245 baqash > <4672 matsa> > <4695 matstsuwth > <4421

milchamah > <0369 >ayin > <0657 >ephec >
13<3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <2388 chazaq > <3225 yamiyn >

<3225 yamiyn > <0559 >amar > <3372 yare> > <5826 <azar >
14<3372 yare> > <8438 towla< > <3290 Ya<aqob > <4962 math >

<3478 Yisra>el > <5826 <azar > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >

<1350 ga>al > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >
15<2009 hinneh > <7760 suwm > <2319 chadash > <2742 charuwts >

<4173 mowrag > <1167 ba<al > <6374 piyphiyah > <1758 duwsh >

<2022 har > <1854 daqaq > <1854 daqaq > <7760 suwm > <1389

gib<ah > <4671 mots >
16<2219 zarah > <7307 ruwach > <5375 nasa> > <5591 ca<ar > <6327

puwts > <1523 giyl > <3068 Y@hovah > <1984 halal > <6918 qadowsh

> <3478 Yisra>el >
17 <6041 <aniy > <0034 >ebyown > <1245 baqash > <4325 mayim >

<0369 >ayin > <3956 lashown > <5405 nashath > <6772 tsama> >

<3068 Y@hovah > <6030 <anah > <0430 >elohiym > <3478 Yisra>el >

<5800 <azab >
18<6605 pathach > <5103 n@har > <8203 Sh@phatyah > <4599 ma<yan

> <8432 tavek > <1237 biq<ah > <7760 suwm > <4057 midbar > <0098

>agam > <4325 mayim > <6723 tsiyah > <0776 >erets > <4161

mowtsa> > <4325 mayim >
19<5414 nathan > <4057 midbar > <0730 >erez > <7848 shittah >

<6086 <ets > <1918 hadac > <8081 shemen > <6086 <ets > <7760

suwm > <6160 <arabah > <1265 b@rowsh > <8410 tidhar ><8391

t@>ashshuwr > <3162 yachad >
20<7200 ra>ah > <3045 yada< > <7760 suwm > <7919 sakal > <3162

yachad > <3027 yad > <3068 Y@hovah > <6213 <asah > <2063 zo>th >

<6918 qadowsh > <3478 Yisra>el > <1254 bara> >
21<7126 qarab > <7379 riyb > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <5066

nagash > <5066 nagash > <6110 <atstsumah > <0559 >amar > <4428

melek > <3290 Ya<aqob >
22<5066 nagash > <5066 nagash > <5046 nagad > <7136 qarah >

<5046 nagad > <7223 ri>shown > <4100 mah > <3045 yada< > <0319

>achariyth > <8085 shama< > <0935 bow> >
23<5046 nagad > <0857 >athah > <0268 >achowr > <3045 yada< >

<0430 >elohiym > <0637 >aph > <1319 basar > <7489 ra<a< > <8159

sha<ah > <7200 ra>ah > <3162 yachad >
24<2005 hen > <0369 >ayin > <6467 po<al > <0659 >epha< > <8441

tow<ebah > <0977 bachar >
25<5782 <uwr > <6828 tsaphown > <0857 >athah > <4217 mizrach >

<8121 shemesh > <7121 qara> > <8034 shem > <0935 bow> > <5461

cagan > <2563 chomer > <3335 yatsar > <7429 ramac > <2916 tiyt >
26<4310 miy > <5046 nagad > <7218 ro>sh > <3045 yada< > <6440

paniym > <0559 >amar > <6662 tsaddiyq > <0637 >aph > <0369 >ayin

> <5046 nagad > <0637 >aph > <0369 >ayin > <5046 nagad > <0637

>aph > <0369 >ayin > <8085 shama< > <0561 >emer >
27<7223 ri>shown > <6726 Tsiyown > <2009 hinneh > <2009 hinneh >

<5414 nathan > <3389 Y@ruwshalaim > <1319 basar > <1319 basar >

<1319 basar >
28<7200 ra>ah > <0369 >ayin > <0376 >iysh > <0369 >ayin > <3289

ya<ats > <7592 sha>al > <7725 shuwb > <1697 dabar >
29<2005 hen > <3605 kol > <0205 >aven > <4639 ma<aseh > <0657

>ephec > <5262 necek > <7307 ruwach > <5414 nathan >
42
1<2005 hen > <5650 <ebed > <8551 tamak > <0972 bachiyr > <5315

nephesh > <7521 ratsah > <5414 nathan > <7307 ruwach > <3318

yatsa> > <3318 yatsa> > <4941 mishpat > <1471 gowy >
2<6817 tsa<aq > <3808 lo> > <5375 nasa> > <3808 lo> > <6963 qowl

> <8085 shama< > <2351 chuwts >
3<7533 ratsats > <7070 qaneh > <7665 shabar > <3544 keheh ><6594

pishtah > <3518 kabah > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <4941

mishpat > <0571 >emeth >
4<3543 kahah > <3808 lo> > <7533 ratsats > <5704 <ad > <7760

suwm > <4941 mishpat > <0776 >erets > <0339 >iy > <3176 yachal >

<8451 towrah >
5<3541 koh > <0559 >amar > <0410 >el > <3068 Y@hovah > <1254

bara> > <8064 shamayim > <5186 natah > <7554 raqa< > <0776

>erets > <6631 tse>etsa> > <5414 nathan > <5397 n@shamah > <5971

<am > <7307 ruwach > <1980 halak >
6<3068 Y@hovah > <7121 qara> > <6664 tsedeq > <2388 chazaq >

<3027 yad > <5341 natsar > <5414 nathan > <1285 b@riyth > <5971

<am > <0216 >owr > <1471 gowy >
7<6491 paqach > <5787 <ivver > <5869 <ayin > <3318 yatsa> >

<0616 >acciyr > <4525 macger > <3427 yashab > <2822 choshek >

<3608 kele> > <1004 bayith >
8 <3068 Y@hovah > <8034 shem > <3519 kabowd > <5414 nathan >

<0312 >acher > <8416 t@hillah > <6456 p@ciyl >
9<2009 hinneh > <7223 ri>shown > <0935 bow> > <2319 chadash >

<5046 nagad > <2962 terem > <6779 tsamach > <8085 shama< >
10<7891 shiyr > <3068 Y@hovah > <2319 chadash > <7892 shiyr >

<8416 t@hillah > <7097 qatseh > <0776 >erets > <3381 yarad >

<3381 yarad > <3220 yam > <4393 m@lo> > <4393 m@lo> > <0339 >iy

> <3427 yashab >
11<4057 midbar > <5892 <iyr > <5375 nasa> > <2691 chatser >

<6938 Qedar > <3427 yashab > <3427 yashab > <5553 cela< > <7442

ranan > <6681 tsavach > <7218 ro>sh > <2022 har >
12<7760 suwm > <3519 kabowd > <3068 Y@hovah > <5046 nagad >

<8416 t@hillah > <0339 >iy >
13<3068 Y@hovah > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <1368 gibbowr >

<0376 >iysh > <5782 <uwr > <7068 qin>ah > <0376 >iysh > <4421

milchamah > <7321 ruwa< > <0637 >aph > <6873 tsarach > <1396

gabar > <5921 <al > <0341 >oyeb >
14<5769 <owlam > <2814 chashah > <7814 s@chowq > <1961 hayah >

<2790 charash > <0662 >aphaq > <6463 pa<ah > <3205 yalad > <5395

nasham > <7602 sha>aph > <3162 yachad > <3162 yachad >
15<7760 suwm > <2717 charab > <2022 har > <1389 gib<ah > <3001

yabesh > <3605 kol > <6212 <eseb > <7760 suwm > <5103 n@har >

<0339 >iy > <3001 yabesh > <0098 >agam >
16<3212 yalak > <5787 <ivver > <1870 derek > <3045 yada< > <1869

darak > <5410 nathiyb > <3045 yada< > <7760 suwm > <4285

machshak > <0216 >owr > <6440 paniym > <4625 ma<aqash > <4334

miyshowr > <0428 >el-leh > <1697 dabar > <6213 <asah > <5800

<azab >
17<5472 cuwg > <0268 >achowr > <0954 buwsh > <0982 batach >

<6459 pecel > <0559 >amar > <4541 maccekah > <0430 >elohiym >
18<8085 shama< > <2795 cheresh > <5027 nabat > <5787 <ivver >

<7200 ra>ah >
19<4310 miy > <5787 <ivver > <5650 <ebed > <2795 cheresh > <4397

mal>ak > <7971 shalach > <4310 miy > <5787 <ivver > <7999 shalam

> <5787 <ivver > <3068 Y@hovah > <5650 <ebed >
20<7200 ra>ah > <7227 rab > <8104 shamar > <6491 paqach > <0241

>ozen > <8085 shama< >
21<3068 Y@hovah > <2654 chaphets > <2654 chaphets > <6664 tsedeq

> <4616 ma<an > <1431 gadal > <8451 towrah > <0142 >adar >
22<1931 huw> > <5971 <am > <0962 bazaz > <8154 shacah > <3605

kol > <6351 pachach > <2356 chowr > <2244> <3608 kele> > <1004

bayith > <0957 baz > <0369 >ayin > <5337 natsal > <4933

m@chiccah > <0369 >ayin > <0559 >amar > <7725 shuwb >
23<4310 miy > <0238 >azan > <2063 zo>th > <7181 qashab > <8085

shama< > <0268 >achowr >
24<4310 miy > <5414 nathan > <3290 Ya<aqob > <4882 m@shuwcah >

<3478 Yisra>el > <0962 bazaz > <3068 Y@hovah > <2098 zuw > <2398

chata> > <0014 >abah > <1980 halak > <1870 derek > <3808 lo> >

<8085 shama< > <8451 towrah >
25<8210 shaphak > <2534 chemah > <0639 >aph > <5807 <ezuwz >

<4421 milchamah > <7760 suwm > <3857 lahat > <5439 cabiyb >

<3045 yada< > <1197 ba<ar > <7760 suwm > <3820 leb >
43
1<6258 <attah > <3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1254

bara> > <3290 Ya<aqob > <3335 yatsar > <3478 Yisra>el > <3372

yare> > <1350 ga>al > <7121 qara> > <8034 shem >
2<3588 kiy > <5674 <abar > <4325 mayim > <5103 n@har > <7857

shataph > <3588 kiy > <3212 yalak > <1119 b@mow > <0784 >esh >

<3554 kavah > <3808 lo> > <3852 lehabah > <1197 ba<ar >
3 <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <6918 qadowsh > <3478

Yisra>el > <3467 yasha< > <5414 nathan > <4714 Mitsrayim > <3724

kopher > <3568 Kuwsh > <5434 C@ba> >
4<3365 yaqar > <5869 <ayin > <3513 kabad > <0157 >ahab > <5414

nathan > <0120 >adam > <3816 l@om > <5315 nephesh >
5<3372 yare> > <0935 bow> > <2233 zera< > <4217 mizrach > <6908

qabats > <4628 ma<arab >
6<0559 >amar > <6828 tsaphown > <5414 nathan > <8486 teyman >

<3607 kala> > <3607 kala> > <0935 bow> > <1121 ben > <7350

rachowq > <1121 ben > <7097 qatseh > <0776 >erets >
7 <3605 kol > <7121 qara> > <8034 shem > <1254 bara> > <3519

kabowd > <3335 yatsar > <0637 >aph > <6213 <asah >
8<3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <5787 <ivver > <5971 <am > <3426

yesh > <5869 <ayin > <2795 cheresh > <0241 >ozen >
9<3605 kol > <1471 gowy > <6908 qabats > <3162 yachad > <3816

l@om > <4310 miy > <5046 nagad > <2063 zo>th > <8085 shama< >

<7223 ri>shown > <5414 nathan > <5707 <ed > <6663 tsadaq > <8085

shama< > <0559 >amar > <0571 >emeth >
10 <5707 <ed > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah > <5650 <ebed > <0834

>aher > <0977 bachar > <3045 yada< > <0539 >aman > <0995 biyn >

<6440 paniym > <3808 lo> > <0410 >el > <3335 yatsar > <3808 lo>

> <0310 >achar >
11 <3068 Y@hovah > <1107 bil<adey > <0369 >ayin > <3467 yasha< >
12<5046 nagad > <3467 yasha< > <8085 shama< > <0369 >ayin >

<2114 zuwr > <5707 <ed > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah > <0410 >el

>
13<1571 gam > <3117 yowm > <0369 >ayin > <5337 natsal > <3027

yad > <6466 pa<al > <4310 miy > <7725 shuwb >
14<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1350 ga>al > <6918

qadowsh > <3478 Yisra>el > <4616 ma<an > <7971 shalach > <0894

Babel > <3381 yarad > <3381 yarad > <3605 kol > <1281 bariyach >

<3778 Kasdiy > <7440 rinnah > <0591 >oniyah >
15 <3068 Y@hovah > <6918 qadowsh > <1254 bara> > <3478 Yisra>el

> <4428 melek >
16<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <5414 nathan > <1870

derek > <3220 yam > <5410 nathiyb > <5794 <az > <4325 mayim >
17<3318 yatsa> > <4161 mowtsa> > <7393 rekeb > <5483 cuwc >

<2428 chayil > <5808 <izzuwz > <7901 shakab > <3381 yarad >

<3162 yachad > <6965 quwm ><1846 da<ak > <3518 kabah > <6594

pishtah >
18<2142 zakar > <7223 ri>shown > <0408 >al > <0995 biyn > <6931

qadmowniy >
19<2005 hen > <6213 <asah > <2319 chadash > <6258 <attah > <6779

tsamach > <6779 tsamach > <3045 yada< > <0637 >aph > <7760 suwm

> <1870 derek > <4057 midbar > <5103 n@har > <3452 y@shiymown >
20<2416 chay > <7704 sadeh > <3513 kabad > <8577 tanniyn > <3588

kiy > <5414 nathan > <4325 mayim > <4057 midbar > <5103 n@har >

<3452 y@shiymown > <8248 shaqah > <5971 <am > <0972 bachiyr >
21<2098 zuw > <5971 <am > <3335 yatsar > <5608 caphar > <8416

t@hillah >
22<7121 qara> > <3290 Ya<aqob > <3021 yaga< > <3478 Yisra>el >
23<0935 bow> > <7716 seh > <5930 <olah > <3808 lo> > <3513 kabad

> <2077 zebach > <5647 <abad > <4503 minchah > <3808 lo> > <3021

yaga< > <3828 l@bownah >
24<7069 qanah > <3808 lo> > <7070 qaneh > <3701 keceph > <3808

lo> > <7301 ravah > <2459 cheleb > <2077 zebach > <5647 <abad >

<2403 chatta>ah > <3021 yaga< > <5771 <avon >
25 <4229 machah > <6588 pesha< > <4616 ma<an > <2142 zakar >

<2403 chatta>ah >
26<2142 zakar > <8199 shaphat > <3162 yachad > <5608 caphar >

<6663 tsadaq >
27<7223 ri>shown > <0001 >ab > <2398 chata> > <3887 luwts >

<6586 pasha< >
28<2490 chalal > <8269 sar > <6944 qodesh > <5414 nathan > <3290

Ya<aqob > <2764 cherem > <3478 Yisra>el > <1421 gidduwph >
44
1<6258 <attah > <8085 shama< > <3290 Ya<aqob > <5650 <ebed >

<3478 Yisra>el > <0977 bachar >
2<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <6213 <asah > <3335

yatsar > <0990 beten > <5826 <azar > <3372 yare> > <3290 Ya<aqob

> <5650 <ebed > <3484 Y@shuruwn > <0977 bachar >
3<3332 yatsaq > <4325 mayim > <6771 tsame> > <5140 nazal > <3004

yabbashah > <3332 yatsaq > <7307 ruwach > <2233 zera< > <1293

B@rakah > <6631 tse>etsa> >
4<6779 tsamach > <0996 beyn > <2682 chatsiyr > <6155 <arab >

<4325 mayim > <2988 yabal >
5<0559 >amar > <3068 Y@hovah > <2088 zeh > <7121 qara> > <8034

shem > <3290 Ya<aqob > <2088 zeh > <3789 kathab > <3027 yad >

<3068 Y@hovah > <3655 kanah > <8034 shem > <3478 Yisra>el >
6<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <4428 melek > <3478

Yisra>el > <1350 ga>al > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <7223

ri>shown > <0314 >acharown > <1107 bil<adey > <0369 >ayin >

<0430 >elohiym >
7<4310 miy > <7121 qara> > <5046 nagad > <6186 <arak > <7760

suwm > <5769 <owlam > <5971 <am > <0857 >athah > <0935 bow> >

<5046 nagad >
8<6342 pachad > <0408 >al > <7297 rahah > <8085 shama< > <0227

>az > <5046 nagad > <5707 <ed > <0433 >elowahh > <1107 bil<adey

> <0369 >ayin > <6697 tsuwr > <3045 yada< >
9<3335 yatsar > <6459 pecel > <3605 kol > <8414 tohuw > <2530

chamad > <3276 ya<al > <5707 <ed > <7200 ra>ah > <1077 bal >

<3045 yada< > <0954 buwsh >
10<4310 miy > <3335 yatsar > <0410 >el > <5258 nacak > <6459

pecel > <3276 ya<al > <1115 biltiy >
11<2005 hen > <3605 kol > <2270 chaber > <0954 buwsh > <2796

charash > <0120 >adam > <3605 kol > <6908 qabats > <5975 <amad >

<6342 pachad > <0954 buwsh > <3162 yachad >
12<4621 ma<atsad > <6466 pa<al > <6352 pecham > <3335 yatsar >

<4717 maqqabah > <6466 pa<al > <3581 koach > <2220 z@rowa< >

<1571 gam > <7456 ra<eb > <3581 koach > <0369 >ayin > <8354

shathah > <3808 lo> > <4325 mayim > <3286 ya<aph >
13<2796 charash > <5186 natah > <4910 mashal > <8388 ta>ar >

<8279 sered > <6213 <asah > <4741 maqtsu<ah > <8388 ta>ar >

<4230 m@chuwgah > <6213 <asah > <8403 tabniyth > <0376 >iysh >

<8597 tiph>arah > <0120 >adam > <3427 yashab > <1004 bayith >
14<3772 karath > <0730 >erez > <3947 laqach > <8645 tirzah >

<0437 >allown > <0553 >amats > <6086 <ets > <3293 ya<ar > <5192

netel > <0766 >oren > <1653 geshem > <1431 gadal >
15<0120 >adam > <1197 ba<ar > <3947 laqach > <2552 chamam >

<0637 >aph > <5400 nasaq > <0644 >aphah > <3899 lechem > <0637

>aph > <6466 pa<al > <0410 >el > <7812 shachah > <6213 <asah >

<6459 pecel > <5456 cagad > <5456 cagad >
16<8313 saraph > <2677 chetsiy > <0784 >esh > <2677 chetsiy >

<0398 >akal > <1320 basar > <0740 >Ari>el > <6748 tsaliy > <7646

saba< > <0637 >aph > <2552 chamam > <0559 >amar > <0253 >ach >

<2552 chamam > <7200 ra>ah > <0217 >uwr >
17<7611 sh@>eriyth > <6213 <asah > <0410 >el > <6459 pecel >

<5456 cagad > <5456 cagad > <7812 shachah > <6419 palal > <0559

>amar > <5337 natsal > <0410 >el >
18<3045 yada< > <0995 biyn > <2902 tuwach > <5869 <ayin > <7200

ra>ah > <3826 libbah > <7919 sakal >
19<3808 lo> > <7725 shuwb > <3820 leb > <3808 lo> > <1847 da<ath

> <3808 lo> > <8394 tabuwn > <0559 >amar > <8314 saraph > <2677

chetsiy > <0784 >esh > <0637 >aph > <0637 >aph > <0644 >aphah >

<3899 lechem > <1513 gechel > <6740 tsalah > <1320 basar > <0398

>akal > <6213 <asah > <3499 yether > <8441 tow<ebah > <5456

cagad > <5456 cagad > <0944 buwl > <6086 <ets >
20<7462 ra<ah > <0665 >epher > <2048 hathal > <3820 leb > <5186

natah > <5186 natah > <3808 lo> > <5337 natsal > <5315 nephesh >

<3808 lo> > <0559 >amar > <3576 kazab > <3225 yamiyn > <3225

yamiyn >
21<2142 zakar > <0428 >el-leh > <3290 Ya<aqob > <3478 Yisra>el >

<5650 <ebed > <3335 yatsar > <5650 <ebed > <3478 Yisra>el >

<5382 nashah >
22<4229 machah > <5645 <ab > <6588 pesha< > <6051 <anan > <2403

chatta>ah > <7725 shuwb > <1350 ga>al >
23<7442 ranan > <8064 shamayim > <3068 Y@hovah > <6213 <asah >

<7321 ruwa< > <8482 tachtiy > <0776 >erets > <6476 patsach >

<7440 rinnah > <2022 har > <3293 ya<ar > <3605 kol > <6086 <ets

> <3068 Y@hovah > <1350 ga>al > <3290 Ya<aqob > <6286 pa>ar >

<3478 Yisra>el >
24<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1350 ga>al > <3335

yatsar > <0990 beten > <3068 Y@hovah > <6213 <asah > <3605 kol >

<5186 natah > <8064 shamayim > <0905 bad > <7554 raqa< > <7554

raqa< > <0776 >erets >
25<6565 parar > <0226 >owth > <0907 bad > <7080 qacam > <1984

halal > <7725 shuwb > <2450 chakam > <0268 >achowr > <1847

da<ath > <5528 cakal >
26<6965 quwm > <1697 dabar > <5650 <ebed > <7999 shalam > <6098

<etsah > <4397 mal>ak > <0559 >amar > <3389 Y@ruwshalaim > <3427

yashab > <5892 <iyr > <3063 Y@huwdah > <1129 banah > <6965 quwm

> <2723 chorbah >
27<0559 >amar > <6683 tsuwlah > <2717 charab > <3001 yabesh >

<5103 n@har >
28<0559 >amar > <3566 Kowresh > <7462 ra<ah > <7999 shalam >

<3605 kol > <2656 chephets > <0559 >amar > <3389 Y@ruwshalaim >

<1129 banah > <1964 heykal > <3245 yacad >
45
1<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <4899 mashiyach >

<3566 Kowresh > <0834 >aher > <3225 yamiyn > <3225 yamiyn >

<2388 chazaq > <7286 radad > <1471 gowy > <6440 paniym > <6605

pathach > <4975 mothen > <4428 melek > <6605 pathach > <6440

paniym > <1817 deleth > <1817 deleth > <8179 sha<ar > <5462

cagar >
2<3212 yalak > <6440 paniym > <1921 hadar > <3474 yashar > <7665

shabar > <1817 deleth > <5154 n@chuwshah > <1438 gada< > <1280

b@riyach > <1270 barzel >
3<5414 nathan > <0214 >owtsar > <2822 choshek > <4301 matmown >

<4301 matmown > <4565 mictar > <3045 yada< > <3068 Y@hovah >

<7121 qara> > <8034 shem > <0430 >elohiym > <3478 Yisra>el >
4<3290 Ya<aqob > <5650 <ebed > <4616 ma<an > <3478 Yisra>el >

<0972 bachiyr > <7121 qara> > <8034 shem > <3655 kanah > <3045

yada< >
5 <3068 Y@hovah > <0369 >ayin > <5750 <owd > <0369 >ayin > <0430

>elohiym > <2108 zuwlah > <0247 >azar > <3045 yada< >
6<3045 yada< > <4217 mizrach > <8121 shemesh > <4628 ma<arab >

<0657 >ephec > <1107 bil<adey > <3068 Y@hovah > <0369 >ayin >

<5750 <owd >
7<3335 yatsar > <0216 >owr > <1254 bara> > <2822 choshek > <6213

<asah > <7965 shalowm > <1254 bara> > <7451 ra< > <3068 Y@hovah

> <6213 <asah > <0428 >el-leh >
8<7491 ra<aph > <8064 shamayim > <4605 ma<al > <7834 shachaq >

<5140 nazal > <6664 tsedeq > <0776 >erets > <6605 pathach >

<6509 parah > <6509 parah > <3468 yesha< > <6666 ts@daqah >

<6779 tsamach > <3162 yachad > <3068 Y@hovah > <1254 bara> >
9<1945 howy > <7378 riyb > <3335 yatsar > <2789 cheres > <2789

cheres > <0127 >adamah > <2563 chomer > <0559 >amar > <3335

yatsar > <4100 mah > <6213 <asah > <6467 po<al > <0369 >ayin >

<3027 yad >
10<1945 howy > <0559 >amar > <0001 >ab > <4100 mah > <3205 yalad

> <0802 >ishshah > <4100 mah > <2342 chuwl > <2342 chuwl >
11<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <6918 qadowsh >

<3478 Yisra>el > <3335 yatsar > <7592 sha>al > <0857 >athah >

<5921 <al > <1121 ben > <5921 <al > <6467 po<al > <3027 yad >

<6680 tsavah >
12<6213 <asah > <0776 >erets > <1254 bara> > <0120 >adam > <3027

yad > <5186 natah > <8064 shamayim > <3605 kol > <6635 tsaba> >

<6680 tsavah >
13<5782 <uwr > <6664 tsedeq > <3474 yashar > <3605 kol > <1870

derek > <1129 banah > <5892 <iyr > <7971 shalach > <1546 galuwth

> <4242 m@chiyr > <3808 lo> > <7810 shachad > <0559 >amar >

<3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >
14<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <3018 y@giya< >

<4714 Mitsrayim > <5505 cachar > <3568 Kuwsh > <5436 C@ba>iy >

<0582 >enowsh > <4060 middah > <5674 <abar > <5674 <abar > <3212

yalak > <0310 >achar > <2131 ziyqah > <5674 <abar > <5674 <abar

> <7812 shachah > <7812 shachah > <6419 palal > <0389 >ak >

<0410 >el > <0369 >ayin > <5750 <owd > <0657 >ephec > <0430

>elohiym >
15<0403 >aken > <0410 >el > <5641 cathar > <0430 >elohiym >

<3478 Yisra>el > <3467 yasha< >
16<0954 buwsh > <1571 gam > <3637 kalam > <3605 kol > <1980

halak > <3639 k@limmah > <3162 yachad > <2796 charash > <6736

tsiyr >
17 <3478 Yisra>el > <3467 yasha< > <3068 Y@hovah > <5769 <owlam

> <8668 t@shuw<ah > <0954 buwsh > <3808 lo> > <3637 kalam >

<5769 <owlam >
18<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1254 bara> > <8064

shamayim > <0430 >elohiym > <1931 huw> > <3335 yatsar > <0776

>erets > <6213 <asah > <3559 kuwn > <1254 bara> > <8414 tohuw >

<3335 yatsar > <3427 yashab > <3068 Y@hovah > <0369 >ayin >

<5750 <owd >
19<1696 dabar > <5643 cether > <2822 choshek > <4725 maqowm >

<0776 >erets > <0559 >amar > <2233 zera< > <3290 Ya<aqob > <1245

baqash > <8414 tohuw > <3068 Y@hovah > <1696 dabar > <6664

tsedeq > <5046 nagad > <4339 meyshar >
20<6908 qabats > <0935 bow> > <5066 nagash > <3162 yachad >

<6412 paliyt > <1471 gowy > <3808 lo> > <3045 yada< > <5375

nasa> > <6086 <ets > <6459 pecel > <6419 palal > <0410 >el >

<3808 lo> > <3467 yasha< >
21<5046 nagad > <5066 nagash > <5066 nagash > <0637 >aph > <3289

ya<ats > <3162 yachad > <4310 miy > <5046 nagad > <2063 zo>th >

<6924 qedem > <5046 nagad > <0227 >az > <3068 Y@hovah > <0369

>ayin > <0430 >elohiym > <5750 <owd > <1107 bil<adey > <6662

tsaddiyq > <0410 >el > <3467 yasha< > <0369 >ayin > <2108 zuwlah

>
22<6437 panah > <3467 yasha< > <0657 >ephec > <0776 >erets >

<0410 >el > <0369 >ayin > <5750 <owd >
23<7650 shaba< > <1697 dabar > <3318 yatsa> > <6310 peh > <6666

ts@daqah > <7725 shuwb > <3605 kol > <1290 berek > <3766 kara< >

<3605 kol > <3956 lashown > <7650 shaba< >
24 <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <6666 ts@daqah > <5797 <oz >

<0935 bow> > <3605 kol > <2734 charah > <0954 buwsh >
25<3068 Y@hovah > <3605 kol > <2233 zera< > <3478 Yisra>el >

<6663 tsadaq > <1984 halal >
46
1<1078 Bel > <3766 kara< > <3766 kara< > <5015 N@bow > <7164

qarac > <6091 <atsab > <2416 chay > <0929 b@hemah > <5385

n@suw>ah > <6006 <amac > <4853 massa> > <5889 <ayeph >
2<7164 qarac > <3766 kara< > <3766 kara< > <3162 yachad > <3201

yakol > <4422 malat > <4853 massa> > <5315 nephesh > <1980 halak

> <7628 sh@biy >
3<8085 shama< > <1004 bayith > <3290 Ya<aqob > <3605 kol > <7611

sh@>eriyth > <1004 bayith > <3478 Yisra>el > <6006 <amac > <0990

beten > <5375 nasa> > <7356 racham >
4 <2209 ziqnah > <2209 ziqnah > <7872 seybah > <5445 cabal >

<6213 <asah > <5375 nasa> > <5445 cabal > <4422 malat >
5<4310 miy > <1819 damah > <7737 shavah > <4911 mashal > <1819

damah >
6<2107 zuwl > <2091 zahab > <3599 kiyc > <8254 shaqal > <3701

keceph > <7070 qaneh > <7936 sakar > <6884 tsaraph > <6213 <asah

> <0410 >el > <5456 cagad > <5456 cagad > <0637 >aph > <7812

shachah >
7<5375 nasa> > <3802 katheph > <5445 cabal > <3240 yanach >

<8478 tachath > <5975 <amad > <4725 maqowm > <4185 muwsh > <0637

>aph > <6817 tsa<aq > <6030 <anah > <3808 lo> > <3467 yasha< >

<6869 tsarah >
8<2142 zakar > <2063 zo>th > <0376 >iysh > <7725 shuwb > <7725

shuwb > <3820 leb > <6586 pasha< >
9<2142 zakar > <7223 ri>shown > <5769 <owlam > <0410 >el > <0369

>ayin > <5750 <owd > <0430 >elohiym > <0657 >ephec > <3644 k@mow

>
10<5046 nagad > <0319 >achariyth > <7225 re>shiyth > <6924 qedem

> <6213 <asah > <0559 >amar > <6098 <etsah > <6965 quwm > <6213

<asah > <3605 kol > <2656 chephets >
11<7121 qara> > <5861 <ayit > <5861 <ayit > <4217 mizrach >

<0376 >iysh ><6098 <etsah > <4801 merchaq > <0776 >erets > <0637

>aph > <1696 dabar > <0637 >aph > <0935 bow> > <3335 yatsar >

<0637 >aph > <6213 <asah >
12<8085 shama< > <7350 rachowq > <6666 ts@daqah >
13<7126 qarab > <7126 qarab > <6666 ts@daqah > <7368 rachaq >

<8668 t@shuw<ah > <0309 >achar > <5414 nathan > <8668 t@shuw<ah

> <6726 Tsiyown > <3478 Yisra>el > <8597 tiph>arah >
47
1<3381 yarad > <3381 yarad > <3427 yashab > <6083 <aphar > <1330

b@thuwlah > <1323 bath > <0894 Babel > <3427 yashab > <5921 <al

> <0776 >erets > <0369 >ayin > <3678 kicce> > <1323 bath > <3778

Kasdiy > <3808 lo> > <3254 yacaph > <7121 qara> > <7390 rak >

<6028 <anog >
2<3947 laqach > <7347 recheh > <2912 tachan > <7058 qemach >

<1540 galah > <6777 tsammah > <2834 chasaph > <7640 shebel >

<1540 galah > <7785 showq > <5674 <abar > <5674 <abar > <5103

n@har >
3<6172 <ervah > <1540 galah > <1571 gam > <2781 cherpah > <7200

ra>ah > <3947 laqach > <5359 naqam > <6293 paga< > <0120 >adam >
4 <1350 ga>al > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <8034 shem >

<6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >
5<3427 yashab > <1748 duwmam > <0935 bow> > <2822 choshek >

<1323 bath > <3778 Kasdiy > <3808 lo> > <3254 yacaph > <7121

qara> > <1404 g@bereth > <4467 mamlakah >
6<7107 qatsaph > <5971 <am > <2490 chalal > <5159 nachalah >

<5414 nathan > <3027 yad > <7760 suwm > <3808 lo> > <7356 racham

> <2204 zaqen > <3966 m@<od > <3513 kabad > <5923 <ol >
7<0559 >amar > <1404 g@bereth > <5769 <owlam > <5704 <ad > <7760

suwm > <0428 >el-leh > <3820 leb > <3808 lo> > <2142 zakar >

<0319 >achariyth >
8<8085 shama< > <6258 <attah > <2063 zo>th > <5719 <adiyn >

<3427 yashab > <0983 betach > <0559 >amar > <3824 lebab > <0657

>ephec > <5750 <owd > <0657 >ephec > <3427 yashab > <0490

>almanah > <3808 lo> > <3045 yada< > <7921 shakol >
9<0428 >el-leh > <8147 sh@nayim > <0935 bow> > <7281 rega< >

<0259 >echad > <3117 yowm > <7921 shakol > <0489 >almon > <0935

bow> > <8537 tom > <7230 rob > <3785 kesheph > <3966 m@<od >

<6109 <otsmah > <2267 cheber >
10<0982 batach > <7451 ra< > <0559 >amar > <0369 >ayin > <7200

ra>ah > <2451 chokmah > <1847 da<ath > <7725 shuwb > <0559 >amar

> <3820 leb > <0657 >ephec > <5750 <owd > <0657 >ephec >
11<7451 ra< > <0935 bow> > <3045 yada< > <0370 >aiyn > <7837

shachar > <1943 hovah > <5307 naphal > <3201 yakol > <3722

kaphar > <7722 show> > <0935 bow> > <6597 pith>owm > <3045 yada<

>
12<5975 <amad > <4994 na> > <2267 cheber > <7230 rob > <3785

kesheph > <0834 >aher > <3021 yaga< > <5271 na<uwr > <0194

>uwlay > <3201 yakol > <3276 ya<al > <0194 >uwlay > <6206 <arats

>
13<3811 la>ah > <7230 rob > <6098 <etsah > <4994 na> > <1895

habar > <2320 chodesh > <3045 yada< > <5975 <amad > <3467 yasha<

> <0935 bow> >
14<2009 hinneh > <7179 qash > <0784 >esh > <8313 saraph > <5337

natsal > <5315 nephesh > <3027 yad > <3852 lehabah > <1513

gechel > <2552 chamam > <0217 >uwr > <3427 yashab > <5048 neged >
15<3651 ken > <0834 >aher > <3021 yaga< > <5503 cachar > <5271

na<uwr > <8582 ta<ah > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <5676 <eber >

<0369 >ayin > <3467 yasha< >
48
1<8085 shama< > <2063 zo>th > <1004 bayith > <3290 Ya<aqob >

<7121 qara> > <8034 shem > <3478 Yisra>el > <3318 yatsa> > <3318

yatsa> > <4325 mayim > <3063 Y@huwdah > <7650 shaba< > <8034

shem > <3068 Y@hovah > <2142 zakar > <0430 >elohiym > <3478

Yisra>el > <0571 >emeth > <3808 lo> > <6666 ts@daqah >
2<7121 qara> > <6944 qodesh > <5892 <iyr > <5564 camak > <0430

>elohiym > <3478 Yisra>el > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <8034

shem >
3<5046 nagad > <7223 ri>shown > <0227 >az > <3318 yatsa> > <3318

yatsa> > <6310 peh > <8085 shama< > <6213 <asah > <6597 pith>owm

> <0935 bow> >
4<1847 da<ath > <7186 qasheh > <6203 <oreph > <1270 barzel >

<1517 giyd > <4696 metsach > <5154 n@chuwshah >
5<0227 >az > <5046 nagad > <2962 terem > <0935 bow> > <8085

shama< > <6435 pen > <0559 >amar > <6090 <otseb > <6213 <asah >

<6459 pecel > <5262 necek > <6680 tsavah >
6<8085 shama< > <2372 chazah > <3605 kol > <5046 nagad > <8085

shama< > <2319 chadash > <6258 <attah > <5341 natsar > <3045

yada< >
7<1254 bara> > <6258 <attah > <0227 >az > <6440 paniym > <3117

yowm > <8085 shama< > <6435 pen > <0559 >amar > <2009 hinneh >

<3045 yada< >
8<1571 gam > <8085 shama< > <1571 gam > <3045 yada< > <1571 gam

> <0227 >az > <0241 >ozen > <6605 pathach > <3045 yada< > <0898

bagad > <0898 bagad > <7121 qara> > <6586 pasha< > <0990 beten >
9<8034 shem > <4616 ma<an > <0748 >arak > <0639 >aph > <8416

t@hillah > <2413 chatam > <3772 karath >
10<2009 hinneh > <6884 tsaraph > <3701 keceph > <0977 bachar >

<3564 kuwr > <6040 <oniy >
11<4616 ma<an > <4616 ma<an > <6213 <asah > <0349 >eyk > <2490

chalal > <5414 nathan > <3519 kabowd > <0312 >acher >
12<8085 shama< > <3290 Ya<aqob > <3478 Yisra>el > <7121 qara> >

<7223 ri>shown > <0637 >aph > <0314 >acharown >
13<3027 yad > <0637 >aph > <3245 yacad > <0776 >erets > <3225

yamiyn > <3225 yamiyn > <2946 taphach > <8064 shamayim > <7121

qara> > <5975 <amad > <3162 yachad >
14<3605 kol > <6908 qabats > <8085 shama< > <4310 miy > <5046

nagad > <0428 >el-leh > <3068 Y@hovah > <0157 >ahab > <6213

<asah > <2656 chephets > <0894 Babel > <2220 z@rowa< > <3778

Kasdiy >
15 <1696 dabar > <0637 >aph > <7121 qara> > <0935 bow> > <1870

derek > <6743 tsalach >
16<7126 qarab > <7126 qarab > <8085 shama< > <2063 zo>th > <1696

dabar > <5643 cether > <7218 ro>sh > <6256 <eth > <8033 sham >

<6258 <attah > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <7307 ruwach >

<7971 shalach >
17<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1350 ga>al > <6918

qadowsh > <3478 Yisra>el > <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym >

<3925 lamad > <3276 ya<al > <1869 darak > <1870 derek > <3212

yalak >
18<7181 qashab > <4687 mitsvah > <7965 shalowm > <1961 hayah >

<5104 nahar > <6666 ts@daqah > <1530 gal > <3220 yam >
19<2233 zera< > <1961 hayah > <2344 chowl > <6631 tse>etsa> >

<4578 me<ah > <4579 me<ah > <8034 shem > <3772 karath > <3808

lo> > <8045 shamad > <6440 paniym >
20<3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <0894 Babel > <1272 barach >

<3778 Kasdiy > <6963 qowl > <7440 rinnah > <5046 nagad > <8085

shama< > <2063 zo>th > <3318 yatsa> > <7097 qatseh > <0776

>erets > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1350 ga>al > <5650 <ebed

> <3290 Ya<aqob >
21<6770 tsame> > <3212 yalak > <2723 chorbah > <4325 mayim >

<5140 nazal > <6697 tsuwr > <1234 baqa< > <6697 tsuwr > <4325

mayim > <2100 zuwb >
22 <0369 >ayin > <7965 shalowm > <0559 >amar > <3068 Y@hovah >

<7563 rasha< >
49
1<8085 shama< > <0339 >iy > <7181 qashab > <3816 l@om > <7350

rachowq > <3068 Y@hovah > <7121 qara> > <0990 beten > <4578

me<ah > <0517 >em > <2142 zakar > <8034 shem >
2<7760 suwm > <6310 peh > <2299 chad > <2719 chereb > <6738 tsel

> <3027 yad > <2244> <7760 suwm > <1305 barar > <2671 chets >

<0827 >ashpah > <5641 cathar >
3<0559 >amar > <5650 <ebed > <3478 Yisra>el > <0834 >aher >

<6286 pa>ar >
4<0559 >amar > <3021 yaga< > <7385 riyq > <3615 kalah > <3581

koach > <8414 tohuw > <1892 hebel > <0403 >aken > <4941 mishpat

> <3068 Y@hovah > <6468 p@<ullah > <0430 >elohiym >
5<6258 <attah > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <3335 yatsar >

<0990 beten > <5650 <ebed > <7725 shuwb > <3290 Ya<aqob > <7725

shuwb > <3478 Yisra>el > <0622 >acaph > <3513 kabad > <5869

<ayin > <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <5797 <oz >
6<0559 >amar > <7043 qalal > <5650 <ebed > <6965 quwm > <7626

shebet > <3290 Ya<aqob > <7725 shuwb > <5336 natsiyr > <3478

Yisra>el > <5414 nathan > <0216 >owr > <1471 gowy > <3444

y@shuw<ah > <7097 qatseh > <0776 >erets >
7<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1350 ga>al > <3478

Yisra>el > <6918 qadowsh > <5315 nephesh > <0960 bazoh > <1471

gowy > <8581 ta<ab > <5650 <ebed > <4910 mashal > <4428 melek >

<7200 ra>ah > <6965 quwm > <8269 sar > <7812 shachah > <4616

ma<an > <3068 Y@hovah > <0539 >aman > <6918 qadowsh > <3478

Yisra>el > <0977 bachar >
8<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <7522 ratsown > <6256

<eth > <6030 <anah > <3117 yowm > <3444 y@shuw<ah > <5826 <azar

> <5341 natsar > <5414 nathan > <1285 b@riyth > <5971 <am >

<6965 quwm > <0776 >erets > <5157 nachal > <8076 shamem > <5159

nachalah >
9<0559 >amar > <0631 >acar > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <2822

choshek > <1540 galah > <7462 ra<ah > <1870 derek > <4830

mir<iyth > <3605 kol > <8203 Sh@phatyah >
10<7456 ra<eb > <3808 lo> > <6770 tsame> > <3808 lo> > <8273

sharab > <3808 lo> > <8121 shemesh > <5221 nakah > <7355 racham

> <5090 nahag > <4002 mabbuwa< > <4325 mayim > <5095 nahal >
11<7760 suwm > <3605 kol > <2022 har > <1870 derek > <4546

m@cillah ><7311 ruwm >
12<2009 hinneh > <0428 >el-leh > <0935 bow> > <7350 rachowq >

<2009 hinneh > <0428 >el-leh > <6828 tsaphown > <3220 yam >

<0428 >el-leh > <0776 >erets > <5515 Ciyniym >
13<7442 ranan > <8064 shamayim > <1523 giyl > <0776 >erets >

<6476 patsach > <7440 rinnah > <2022 har > <3068 Y@hovah > <5162

nacham > <5971 <am > <7355 racham > <6041 <aniy >
14<6726 Tsiyown > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <5800 <azab >

<0136 >Adonay > <7913 shakeach >
15<0802 >ishshah > <7911 shakach > <5764 <uwl > <7355 racham >

<1121 ben > <0990 beten > <1571 gam > <7911 shakach > <7911

shakach >
16<2005 hen > <2710 chaqaq > <3709 kaph > <3709 kaph > <2346

chowmah > <8548 tamiyd > <5048 neged >
17<1121 ben > <4116 mahar > <2040 harac > <2717 charab > <3318

yatsa> > <3318 yatsa> >
18<5375 nasa> > <5869 <ayin > <5439 cabiyb > <7200 ra>ah > <3605

kol > <6908 qabats > <0935 bow> > <2416 chay > <5002 n@>um >

<3068 Y@hovah > <3588 kiy > <3847 labash > <3605 kol > <5716

<adiy > <7194 qashar > <3618 kallah >
19<2723 chorbah > <8074 shamem > <0776 >erets > <2035 hariycuwth

> <3588 kiy > <6258 <attah > <3334 yatsar > <3427 yashab > <1104

bala< > <7368 rachaq >
20<1121 ben > <7923 shikkuliym > <0559 >amar > <5750 <owd >

<0241 >ozen > <4725 maqowm > <6862 tsar > <5066 nagash > <4725

maqowm > <3427 yashab >
21<0559 >amar > <3824 lebab > <4310 miy > <3205 yalad > <0428

>el-leh > <7908 sh@kowl > <1565 galmuwd > <1473 gowlah > <5493

cuwr > <4310 miy > <1431 gadal > <2007 hennah > <2005 hen >

<7604 sha>ar > <0905 bad > <0428 >el-leh > <0375 >eyphoh >
22<3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih >

<2009 hinneh > <5375 nasa> > <3027 yad > <1471 gowy > <7311 ruwm

> <5251 nec > <5971 <am > <0935 bow> > <1121 ben > <2684 chotsen

> <1121 ben > <5375 nasa> > <3802 katheph >
23<4428 melek > <0539 >aman > <8282 sarah > <3243 yanaq > <7812

shachah > <7812 shachah > <0639 >aph > <0776 >erets > <3897

lachak > <6083 <aphar > <7272 regel > <3045 yada< > <3068

Y@hovah > <0954 buwsh > <6960 qavah >
24<4455 malqowach > <3947 laqach > <1368 gibbowr > <6662

tsaddiyq > <7628 sh@biy > <4422 malat >
25<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <1571 gam > <7628

sh@biy > <1368 gibbowr > <3947 laqach > <4455 malqowach > <6184

<ariyts > <4422 malat > <7378 riyb > <3401 yariyb > <3467 yasha<

> <1121 ben >
26<0398 >akal > <3238 yanah > <1320 basar > <7937 shakar > <1818

dam > <6071 <aciyc > <6071 <aciyc > <3605 kol > <1320 basar >

<3045 yada< > <3068 Y@hovah > <3467 yasha< > <1350 ga>al > <0046

>abiyr > <3290 Ya<aqob >
50
1<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <0335 >ay > <5612

cepher > <0517 >em > <3748 k@riythuwth > <0834 >aher > <7971

shalach > <0176 >ow > <4310 miy > <5383 nashah > <0834 >aher >

<4376 makar > <2005 hen > <5771 <avon > <4376 makar > <6588

pesha< > <0517 >em > <7971 shalach >
2<4069 madduwa< > <0935 bow> > <0369 >ayin > <0376 >iysh > <7121

qara> > <0369 >ayin > <6030 <anah > <3027 yad > <7114 qatsar >

<6304 p@duwth > <0369 >ayin > <3581 koach > <5337 natsal > <2005

hen > <1606 g@<arah > <2717 charab > <3220 yam > <7760 suwm >

<5103 n@har > <4057 midbar > <1710 dagah > <0887 ba>ash > <0369

>ayin > <4325 mayim > <4191 muwth > <6772 tsama> >
3<3847 labash > <8064 shamayim > <6940 qadruwth > <7760 suwm >

<8242 saq > <3682 k@cuwth >
4<0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <5414 nathan > <3956 lashown >

<3928 limmuwd > <3045 yada< > <5790 <uwth > <1697 dabar > <3287

ya<@ph > <5782 <uwr > <1242 boqer > <1242 boqer > <5782 <uwr >

<0241 >ozen > <8085 shama< > <3928 limmuwd >
5<0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <6605 pathach > <0241 >ozen >

<4784 marah > <3808 lo> > <5472 cuwg > <0268 >achowr >
6<5414 nathan > <1458 gav > <5221 nakah > <3895 l@chiy > <4803

marat > <5641 cathar > <6440 paniym > <3639 k@limmah > <7536 roq

>
7<0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <5826 <azar > <3637 kalam >

<7760 suwm > <6440 paniym > <2496 challamiysh > <3045 yada< >

<0954 buwsh >
8 <7138 qarowb > <6663 tsadaq > <4310 miy > <7378 riyb > <5975

<amad > <3162 yachad > <4310 miy > <5066 nagash > <5066 nagash >
9<2005 hen > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <5826 <azar > <4310

miy > <7561 rasha< > <2005 hen > <3605 kol ><1086 balah > <0899

beged > <6211 <ash > <0398 >akal >
10<4310 miy > <3373 yare> > <3068 Y@hovah > <8085 shama< > <6963

qowl > <5650 <ebed > <1980 halak > <2825 chashekah > <0369 >ayin

> <5051 nogahh > <0982 batach > <8034 shem > <3068 Y@hovah >

<8172 sha<an > <0430 >elohiym >
11<2005 hen > <3605 kol > <6919 qadach > <0784 >esh > <0247

>azar > <2131 ziyqah > <3212 yalak > <0217 >uwr > <0784 >esh >

<2131 ziyqah > <1197 ba<ar > <2063 zo>th > <1961 hayah > <3027

yad > <7901 shakab > <7901 shakab > <4620 ma<atsebah >
51
1<8085 shama< > <7291 radaph > <0310 >achar > <6664 tsedeq >

<1245 baqash > <3068 Y@hovah > <5027 nabat > <6697 tsuwr > <2672

chatsab > <4618 ma<anah > <0953 bowr > <5365 naqar >
2<5027 nabat > <0085 >Abraham > <0001 >ab > <8283 Sarah > <2342

chuwl > <7121 qara> > <0259 >echad > <1288 barak > <7235 rabah >
3<3068 Y@hovah > <5162 nacham > <6726 Tsiyown > <5162 nacham >

<3605 kol > <2723 chorbah > <7760 suwm > <4057 midbar > <5731

<Eden > <6160 <arabah > <1588 gan > <3068 Y@hovah > <8342 sasown

> <8057 simchah > <4672 matsa> > <8426 towdah > <6963 qowl >

<2172 zimrah >
4<7181 qashab > <5971 <am > <0238 >azan > <3816 l@om > <8451

towrah > <3318 yatsa> > <4941 mishpat > <7280 raga< > <0216 >owr

> <5971 <am >
5<6664 tsedeq > <7138 qarowb > <3468 yesha< > <3318 yatsa> >

<3318 yatsa> > <2220 z@rowa< > <8199 shaphat > <5971 <am > <0339

>iy > <6960 qavah > <0413 >el > <2220 z@rowa< > <3176 yachal >
6<5375 nasa> > <5869 <ayin > <8064 shamayim > <5027 nabat >

<0776 >erets > <8478 tachath > <8064 shamayim > <4414 malach >

<6227 <ashan > <0776 >erets ><1086 balah > <0899 beged > <3427

yashab > <4191 muwth > <3644 k@mow > <3654 ken > <3444 y@shuw<ah

> <5769 <owlam > <6666 ts@daqah > <2865 chathath >
7<8085 shama< > <3045 yada< > <6664 tsedeq > <5971 <am > <3820

leb > <8451 towrah > <3372 yare> > <2781 cherpah > <0582 >enowsh

> <0408 >al > <2865 chathath > <1421 gidduwph >
8<6211 <ash > <0398 >akal > <0899 beged > <5580 cac > <0398

>akal > <6785 tsemer > <6666 ts@daqah > <5769 <owlam > <3444

y@shuw<ah > <1755 dowr > <1755 dowr >
9<5782 <uwr > <5782 <uwr > <3847 labash > <5797 <oz > <2220

z@rowa< > <3068 Y@hovah > <5782 <uwr > <6924 qedem > <3117 yowm

> <1755 dowr > <5769 <owlam > <2672 chatsab > <7294 Rahab >

<2490 chalal > <8577 tanniyn >
10 <2717 charab > <3220 yam > <4325 mayim > <7227 rab > <8415

t@howm > <7760 suwm > <4615 ma<amaq > <3220 yam > <1870 derek >

<1350 ga>al > <5674 <abar > <5674 <abar >
11<6299 padah > <3068 Y@hovah > <7725 shuwb > <0935 bow> > <7440

rinnah > <6726 Tsiyown > <5769 <owlam > <8057 simchah > <7218

ro>sh > <5381 nasag > <8057 simchah > <8057 simchah > <3015

yagown > <0585 >anachah > <5127 nuwc >
12 <5162 nacham > <4310 miy > <3372 yare> > <0582 >enowsh >

<4191 muwth > <1121 ben > <0120 >adam > <5414 nathan > <2682

chatsiyr >
13<7911 shakach > <3068 Y@hovah > <6213 <asah > <5186 natah >

<8064 shamayim > <3245 yacad > <0776 >erets > <6342 pachad >

<8548 tamiyd > <3605 kol > <3117 yowm > <6440 paniym > <2534

chemah > <6693 tsuwq > <3559 kuwn > <7843 shachath > <0346 >ayeh

> <2534 chemah > <6693 tsuwq >
14<6808 tsa<ah ><6808 tsa<ah > <4116 mahar > <6605 pathach >

<4191 muwth > <7845 shachath > <3808 lo> > <3899 lechem > <2637

chacer >
15 <3068 Y@hovah > <0430 >elohiym > <7280 raga< > <3220 yam >

<1530 gal > <1993 hamah > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> > <8034

shem >
16<7760 suwm > <1697 dabar > <6310 peh > <3680 kacah > <6738

tsel > <3027 yad > <5193 nata< > <8064 shamayim > <3245 yacad >

<0776 >erets > <0559 >amar > <6726 Tsiyown > <5971 <am >
17<5782 <uwr > <5782 <uwr > <6965 quwm > <3389 Y@ruwshalaim >

<0834 >aher > <8354 shathah > <3027 yad > <3068 Y@hovah > <3563

kowc > <2534 chemah > <8354 shathah > <6907 qubba<ath > <3563

kowc > <8653 tar<elah > <4680 matsah >
18 <0369 >ayin > <5095 nahal > <3605 kol > <1121 ben > <3205

yalad > <3205 yalad > <0369 >ayin > <2388 chazaq > <3027 yad >

<3605 kol > <1121 ben > <1431 gadal >
19<2007 hennah > <8147 sh@nayim > <7122 qara> > <4310 miy >

<5110 nuwd > <7701 shod > <7667 sheber > <7458 ra<ab > <2719

chereb > <4310 miy > <5162 nacham >
20<1121 ben > <5968 <alaph > <7901 shakab > <7218 ro>sh > <3605

kol > <2351 chuwts > <8377 t@>ow > <8377 t@>ow > <4364 makmar >

<4392 male> > <2534 chemah > <3068 Y@hovah > <1606 g@<arah >

<0430 >elohiym >
21<3651 ken > <8085 shama< > <4994 na> > <2063 zo>th > <6041

<aniy > <7937 shakar > <3196 yayin >
22<3541 koh > <0559 >amar > <0113 >adown > <3068 Y@hovah > <0430

>elohiym > <7378 riyb > <5971 <am > <2009 hinneh > <3947 laqach

> <3027 yad > <3563 kowc > <8653 tar<elah > <6907 qubba<ath >

<3563 kowc > <2534 chemah > <3808 lo> > <3254 yacaph > <8354

shathah > <5750 <owd >
23<7760 suwm > <3027 yad > <3013 yagah > <0834 >aher > <0559

>amar > <5315 nephesh > <7812 shachah > <7812 shachah > <5674

<abar > <5674 <abar > <7760 suwm > <1460 gev > <0776 >erets >

<2351 chuwts > <5674 <abar > <5674 <abar >
52
1<5782 <uwr > <5782 <uwr > <3847 labash > <5797 <oz > <6726

Tsiyown > <3847 labash > <8597 tiph>arah > <0899 beged > <3389

Y@ruwshalaim > <6944 qodesh > <5892 <iyr > <6258 <attah > <3808

lo> > <0935 bow> > <6189 <arel > <2931 tame> >
2<5287 na<ar > <6083 <aphar > <6965 quwm > <3427 yashab > <3389

Y@ruwshalaim > <6605 pathach > <4147 mowcer > <6677 tsavva>r >

<7628 sh@biy > <1323 bath > <6726 Tsiyown >
3<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <4376 makar > <2600

chinnam > <1350 ga>al > <3808 lo> > <3701 keceph >
4<3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <5971

<am > <3381 yarad > <3381 yarad > <7223 ri>shown > <4714

Mitsrayim > <1481 guwr > <8033 sham > <0804 >Ashshuwr > <6231

<ashaq > <0657 >ephec > <0657 >ephec >
5<6258 <attah > <4100 mah > <6311 poh > <5002 n@>um > <3068

Y@hovah > <5971 <am > <3947 laqach > <2600 chinnam > <4910

mashal > <3213 yalal > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah > <8034 shem

> <8548 tamiyd > <3605 kol > <3117 yowm > <5006 na>ats >
6<3651 ken > <5971 <am > <3045 yada< > <8034 shem > <3651 ken >

<3117 yowm > <1696 dabar > <2009 hinneh >
7<4100 mah > <4998 na>ah > <2022 har > <7272 regel > <1319 basar

> <2896 towb > <1319 basar > <8085 shama< > <7965 shalowm >

<1319 basar > <2896 towb > <1319 basar > <2896 towb > <8085

shama< > <3444 y@shuw<ah > <0559 >amar > <6726 Tsiyown > <0430

>elohiym > <4427 malak >
8<6822 tsaphah > <5375 nasa> > <6963 qowl > <6963 qowl > <3162

yachad > <7442 ranan > <7200 ra>ah > <5869 <ayin > <5869 <ayin >

<3068 Y@hovah > <7725 shuwb > <7725 shuwb > <6726 Tsiyown >
9<6476 patsach > <7442 ranan > <3162 yachad > <2723 chorbah >

<3389 Y@ruwshalaim > <3068 Y@hovah > <5162 nacham > <5971 <am >

<1350 ga>al > <3389 Y@ruwshalaim >
10<3068 Y@hovah > <2834 chasaph > <6944 qodesh > <2220 z@rowa< >

<5869 <ayin > <3605 kol > <1471 gowy > <3605 kol > <0657 >ephec

> <0776 >erets > <7200 ra>ah > <3444 y@shuw<ah > <0430 >elohiym >
11<5493 cuwr > <5493 cuwr > <3318 yatsa> > <8033 sham > <5060

naga< > <0408 >al > <2931 tame> > <3318 yatsa> > <8432 tavek >

<1305 barar > <5375 nasa> > <3627 k@liy > <3068 Y@hovah >
12<3318 yatsa> > <2649 chippazown > <3808 lo> > <3212 yalak >

<4499 m@nuwcah > <3068 Y@hovah > <1980 halak > <6440 paniym >

<0430 >elohiym > <3478 Yisra>el > <0622 >acaph >
13<2009 hinneh > <5650 <ebed > <7919 sakal ><7311 ruwm ><5375

nasa> > <3966 m@<od > <1361 gabahh >
14<7227 rab > <8074 shamem > <4758 mar>eh > <4893 mishchath >

<0376 >iysh > <8389 to>ar > <1121 ben > <0120 >adam >
15<3651 ken > <5137 nazah > <7227 rab > <1471 gowy > <4428 melek

> <7092 qaphats > <6310 peh > <0834 >aher > <5608 caphar > <7200

ra>ah > <0834 >aher > <8085 shama< > <0995 biyn >
53
1<4310 miy > <0539 >aman > <8052 sh@muw<ah > <4310 miy > <2220

z@rowa< > <3068 Y@hovah > <1540 galah >
2<5927 <alah > <6440 paniym > <3126 yowneq > <8328 sheresh >

<6723 tsiyah > <0776 >erets > <3808 lo> > <8389 to>ar > <3808

lo> > <1926 hadar > <7200 ra>ah > <3808 lo> > <4758 mar>eh >

<2530 chamad >
3<0959 bazah > <2310 chadel > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <4341

mak>ob > <3045 yada< > <2483 choliy > <5641 cathar > <6440

paniym > <0959 bazah >
4<0403 >aken > <5375 nasa> > <2483 choliy > <5445 cabal > <4341

mak>ob > <2803 chashab > <5060 naga< > <5221 nakah > <0430

>elohiym > <6031 <anah >
5 <2490 chalal > <6588 pesha< > <1792 daka> > <5771 <avon >

<4148 muwcar > <7965 shalowm > <2250 chabbuwrah > <7495 rapha> >
6<3605 kol > <6629 tso>n > <8582 ta<ah > <8582 ta<ah > <6437

panah > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <1870 derek > <3068 Y@hovah

> <6293 paga< > <5771 <avon > <3605 kol >
7<5065 nagas > <6031 <anah > <6605 pathach > <6310 peh > <2986

yabal > <7716 seh > <2875 Tebach > <7353 rachel > <6440 paniym >

<1494 gazaz > <0481 >alam > <6605 pathach > <6310 peh >
8<3947 laqach > <6115 <otser > <4941 mishpat > <4310 miy > <7878

siyach > <1755 dowr > <1504 gazar > <0776 >erets > <2416 chay >

<6588 pesha< > <5971 <am > <5061 nega< >
9<5414 nathan > <6913 qeber > <7563 rasha< > <6223 <ashiyr >

<4194 maveth > <5921 <al > <6213 <asah > <3808 lo> > <2555

chamac > <3808 lo> > <4820 mirmah > <6310 peh >
10<2654 chaphets > <3068 Y@hovah > <1792 daka> > <2470 chalah >

<0518 >im > <7760 suwm > <5315 nephesh > <0817 >asham > <7200

ra>ah > <2233 zera< > <0748 >arak > <3117 yowm > <2656 chephets

> <3068 Y@hovah > <6743 tsalach > <3027 yad >
11<7200 ra>ah > <5999 <amal > <5315 nephesh > <7646 saba< >

<1847 da<ath > <6662 tsaddiyq > <5650 <ebed > <6663 tsadaq >

<7227 rab > <5445 cabal > <5771 <avon >
12<3651 ken > <5312 n@phaq > <7227 rab > <5312 n@phaq > <7998

shalal > <6099 <atsuwm > <6168 <arah > <5315 nephesh > <4194

maveth > <4487 manah > <6586 pasha< > <5375 nasa> > <2399 chet>

> <7227 rab > <6293 paga< > <6586 pasha< >
54
1<7442 ranan > <6135 <aqar > <5375 nasa> > <6476 patsach > <7440

rinnah > <6670 tsahal > <6670 tsahal > <2342 chuwl > <7227 rab >

<1121 ben > <8074 shamem > <1121 ben > <1166 ba<al > <0559 >amar

> <3068 Y@hovah >
2<7337 rachab > <4725 maqowm > <0168 >ohel > <5186 natah > <3407

y@riy<ah > <4908 mishkan > <2820 chasak > <0748 >arak > <4340

meythar > <2388 chazaq > <3489 yathed >
3<6555 parats > <3225 yamiyn > <3225 yamiyn > <8040 s@mo>wl >

<2233 zera< > <3423 yarash > <1471 gowy > <8077 sh@mamah > <5892

<iyr > <3427 yashab >
4<3372 yare> > <0954 buwsh > <0408 >al > <3637 kalam > <2659

chapher > <7911 shakach > <1322 bosheth > <5934 <aluwm > <2142

zakar > <2781 cherpah > <0491 >almanuwth > <5750 <owd >
5<6213 <asah > <1167 ba<al > <3068 Y@hovah > <6635 tsaba> >

<8034 shem > <1350 ga>al > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >

<0430 >elohiym > <3605 kol > <0776 >erets > <7121 qara> >
6<3068 Y@hovah > <7121 qara> > <0802 >ishshah > <5800 <azab >

<6087 <atsab > <7307 ruwach > <0802 >ishshah > <5271 na<uwr >

<3588 kiy > <3988 ma>ac > <0559 >amar > <0430 >elohiym >
7<6996 qatan > <7281 rega< > <5800 <azab > <1419 gadowl > <7356

racham > <6908 qabats >
8<8241 shetseph > <7110 qetseph > <5641 cathar > <6440 paniym >

<7281 rega< > <5769 <owlam > <2617 checed > <7355 racham > <0559

>amar > <3068 Y@hovah > <1350 ga>al >
9<2063 zo>th > <4325 mayim > <5146 Noach > <7650 shaba< > <4325

mayim > <5146 Noach > <5750 <owd > <5674 <abar > <5674 <abar >

<0776 >erets > <3651 ken > <7650 shaba< > <7107 qatsaph > <1605

ga<ar >
10<2022 har > <4185 muwsh > <1389 gib<ah > <4131 mowt > <2617

checed > <4185 muwsh > <3808 lo> > <1285 b@riyth > <7965 shalowm

> <4131 mowt > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <7355 racham >
11<6041 <aniy > <5590 ca<ar > <5162 nacham > <2009 hinneh >

<7257 rabats > <0068 >eben > <6320 puwk > <6320 puwk > <3245

yacad > <5601 cappiyr >
12<7760 suwm > <8121 shemesh > <3539 kadkod > <8179 sha<ar >

<0068 >eben > <3605 kol > <1366 g@buwl > <2656 chephets > <0068

>eben >
13<3605 kol > <1121 ben > <3928 limmuwd > <3068 Y@hovah > <7227

rab > <7965 shalowm > <1121 ben >
14<6666 ts@daqah > <3559 kuwn > <7368 rachaq > <6233 <osheq >

<3372 yare> > <4288 m@chittah > <7126 qarab > <7126 qarab >
15<2005 hen > <1481 guwr > <4310 miy > <1481 guwr > <5921 <al >

<5307 naphal > <4616 ma<an >
16<2005 hen > <1254 bara> > <2796 charash > <5301 naphach >

<6352 pecham > <0784 >esh > <3318 yatsa> > <4161 mowtsa> > <3627

k@liy > <4639 ma<aseh > <1254 bara> > <7843 shachath > <2254

chabal >
17<3808 lo> > <3627 k@liy > <3335 yatsar > <5921 <al > <6743

tsalach > <3605 kol > <3956 lashown > <6965 quwm > <4941 mishpat

> <7561 rasha< > <2063 zo>th > <5159 nachalah > <5650 <ebed >

<3068 Y@hovah > <6666 ts@daqah > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >
55
1<1945 howy > <3605 kol > <6771 tsame> > <3212 yalak > <4325

mayim > <0369 >ayin > <3701 keceph > <3212 yalak > <7666 shabar

> <0398 >akal > <3212 yalak > <7666 shabar > <3196 yayin > <2461

chalab > <3808 lo> > <3701 keceph > <3808 lo> > <4242 m@chiyr >
2<4100 mah > <8254 shaqal > <3701 keceph > <0834 >aher > <3899

lechem > <3018 y@giya< > <0834 >aher > <7654 sob<ah > <8085

shama< > <0398 >akal > <0834 >aher > <2896 towb > <5315 nephesh

> <6026 <anag > <1880 deshen >
3<5186 natah > <0241 >ozen > <3212 yalak > <8085 shama< > <5315

nephesh > <2421 chayah > <3772 karath > <5769 <owlam > <1285

b@riyth > <0539 >aman > <2617 checed > <1732 David >
4<2005 hen > <5414 nathan > <5707 <ed > <3816 l@om > <5057

nagiyd > <6680 tsavah > <3816 l@om >
5<2005 hen > <7121 qara> > <1471 gowy > <3045 yada< > <1471 gowy

> <3045 yada< > <7323 ruwts > <4616 ma<an > <3068 Y@hovah >

<0430 >elohiym > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el > <6286 pa>ar >
6<1875 darash > <3068 Y@hovah > <4672 matsa> > <7121 qara> >

<7138 qarowb >
7<7563 rasha< > <5800 <azab > <1870 derek > <0205 >aven > <0376

>iysh > <4284 machashabah > <7725 shuwb > <3068 Y@hovah > <7355

racham > <0430 >elohiym > <7235 rabah > <5545 calach >
8<4284 machashabah > <4284 machashabah > <3808 lo> > <1870 derek

> <1870 derek > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >
9 <8064 shamayim > <1361 gabahh > <0776 >erets > <3651 ken >

<1870 derek > <1361 gabahh > <1870 derek > <4284 machashabah >

<4284 machashabah >
10<1653 geshem > <3381 yarad > <3381 yarad > <7950 sheleg >

<8064 shamayim > <7725 shuwb > <8033 sham > <7301 ravah > <0776

>erets > <3205 yalad > <3205 yalad > <6779 tsamach > <5414

nathan > <2233 zera< > <2232 zara< > <3899 lechem > <0398 >akal >
11<3651 ken > <1697 dabar > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <6310

peh > <7725 shuwb > <7387 reyqam > <6213 <asah > <0834 >aher >

<2654 chaphets > <6743 tsalach > <0834 >aher > <7971 shalach >
12<3318 yatsa> > <8057 simchah > <2986 yabal > <2986 yabal >

<7965 shalowm > <2022 har > <1389 gib<ah > <6476 patsach > <6440

paniym > <7440 rinnah > <3605 kol > <6086 <ets > <7704 sadeh >

<4222 macha> > <3709 kaph >
13<8478 tachath > <5285 na<atsuwts > <5927 <alah > <1265 b@rowsh

> <8478 tachath > <5636 carpad > <5927 <alah > <1918 hadac >

<3068 Y@hovah > <8034 shem > <5769 <owlam > <0226 >owth > <3772

karath >
56
1<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <8104 shamar > <4941

mishpat > <6213 <asah > <6666 ts@daqah > <3444 y@shuw<ah > <7138

qarowb > <0935 bow> > <6666 ts@daqah > <1540 galah >
2<0835 >esher > <0582 >enowsh > <6213 <asah > <2063 zo>th >

<1121 ben > <0120 >adam > <2388 chazaq > <8104 shamar > <7676

shabbath > <2490 chalal > <8104 shamar > <3027 yad > <6213 <asah

> <3605 kol > <7451 ra< >
3<0408 >al > <1121 ben > <5236 nekar > <3867 lavah > <3068

Y@hovah > <0559 >amar > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <0914

badal > <5971 <am > <0408 >al > <5631 cariyc > <0559 >amar >

<2005 hen > <3002 yabesh > <6086 <ets >
4<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <5631 cariyc > <8104

shamar > <7676 shabbath > <0977 bachar > <2654 chaphets > <2388

chazaq > <2388 chazaq > <1285 b@riyth >
5<5414 nathan > <1004 bayith > <2346 chowmah > <3027 yad > <8034

shem > <2896 towb > <1121 ben > <1121 ben > <5414 nathan > <5769

<owlam > <8034 shem > <3772 karath >
6<1121 ben > <5236 nekar > <3867 lavah > <3068 Y@hovah > <8334

sharath > <0157 >ahab > <8034 shem > <3068 Y@hovah > <5650 <ebed

> <3605 kol > <8104 shamar > <7676 shabbath > <2490 chalal >

<2388 chazaq > <2388 chazaq > <1285 b@riyth >
7<0935 bow> > <6944 qodesh > <2022 har > <8055 samach > <1004

bayith > <8605 t@phillah > <5930 <olah > <2077 zebach > <7522

ratsown > <4196 mizbeach > <1004 bayith > <7121 qara> > <1004

bayith > <8605 t@phillah > <3605 kol > <5971 <am >
8<0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <6908 qabats > <1760 dachah >

<3478 Yisra>el > <5002 n@>um > <5750 <owd > <6908 qabats > <6908

qabats >
9<3605 kol > <2416 chay > <7704 sadeh > <0857 >athah > <0398

>akal > <3605 kol > <2416 chay > <3293 ya<ar >
10<6822 tsaphah > <5787 <ivver > <3605 kol > <3605 kol > <0483

>illem > <3611 keleb > <5024 nabach > <1957 hazah > <7901 shakab

> <7901 shakab > <0157 >ahab > <5123 nuwm >
11 <3611 keleb > <3045 yada< > <3808 lo> > <3045 yada< > <7654

sob<ah > <7462 ra<ah > <0995 biyn > <3605 kol > <6437 panah >

<1870 derek > <0376 >iysh > <0376 >iysh > <1214 batsa< > <7098

qatsah >
12<0857 >athah > <3947 laqach > <3196 yayin > <4390 male> >

<7941 shekar > <4279 machar > <2088 zeh > <3117 yowm > <3966

m@<od > <3499 yether > <1419 gadowl >
57
1<6662 tsaddiyq > <0006 >abad > <0369 >ayin > <0376 >iysh >

<7760 suwm > <3820 leb > <2617 checed > <0582 >enowsh > <0622

>acaph > <0369 >ayin > <0995 biyn > <6662 tsaddiyq > <0622

>acaph > <7451 ra< >
2<0935 bow> > <7965 shalowm > <5117 nuwach > <4904 mishkab >

<1980 halak > <5228 nakoach >
3<7126 qarab > <1121 ben > <6049 <anan > <2233 zera< > <5003

na>aph > <2181 zanah >
4<5921 <al > <4310 miy > <6026 <anag > <5921 <al > <4310 miy >

<7337 rachab > <6310 peh > <0748 >arak > <3956 lashown > <3206

yeled > <6588 pesha< > <2233 zera< > <8267 sheqer >
5<2552 chamam > <0410 >el > <8478 tachath > <3605 kol > <7488

ra<anan > <6086 <ets > <7819 shachat > <3206 yeled > <5158

nachal > <8478 tachath > <5585 ca<iyph > <5553 cela< >
6<2511 challaq > <5158 nachal > <2506 cheleq > <1486 gowral >

<1571 gam > <8210 shaphak > <5262 necek > <5927 <alah > <4503

minchah > <5162 nacham > <5162 nacham > <0428 >el-leh >
7<1364 gaboahh > <5375 nasa> > <2022 har > <7760 suwm > <4904

mishkab > <1571 gam > <8033 sham > <5927 <alah > <2076 zabach >

<2077 zebach >
8<0310 >achar > <1817 deleth > <4201 m@zuwzah > <7760 suwm >

<2146 zikrown > <1540 galah > <5927 <alah > <7337 rachab > <4904

mishkab > <3772 karath > <0157 >ahab > <4904 mishkab > <3027 yad

> <2372 chazah >
9<7788 shuwr > <4428 melek > <8081 shemen > <7235 rabah > <7547

raqquach > <7971 shalach > <6735 tsiyr > <7350 rachowq > <8213

shaphel > <7585 sh@>owl >
10<3021 yaga< > <7230 rob > <1870 derek > <0559 >amar > <2976

ya>ash > <4672 matsa> > <2416 chay > <3027 yad > <2470 chalah >
11<4310 miy > <1672 da>ag > <3372 yare> > <3576 kazab > <2142

zakar > <3808 lo> > <7760 suwm > <3820 leb > <2814 chashah >

<2814 chashah > <5769 <owlam > <3372 yare> >
12<5046 nagad > <6666 ts@daqah > <4639 ma<aseh > <3276 ya<al >
13<2199 za<aq > <5337 natsal > <7307 ruwach > <5375 nasa> >

<3605 kol > <1892 hebel > <3947 laqach > <2620 chacah > <5157

nachal > <0776 >erets > <3423 yarash > <6944 qodesh > <2022 har >
14<0559 >amar > <5549 calal > <5549 calal > <6437 panah > <1870

derek > <7311 ruwm > <4383 mikshowl > <1870 derek > <5971 <am >
15<3541 koh > <0559 >amar > <7311 ruwm > <5375 nasa> > <7931

shakan > <5703 <ad > <8034 shem > <6918 qadowsh > <7931 shakan >

<4791 marowm > <6918 qadowsh > <1793 dakka> > <8217 shaphal >

<7307 ruwach > <2421 chayah > <7307 ruwach > <8217 shaphal >

<2421 chayah > <3820 leb > <1792 daka> >
16<7378 riyb > <5769 <owlam > <3808 lo> > <5331 netsach > <7107

qatsaph > <7307 ruwach > <5848 <ataph > <6440 paniym > <5397

n@shamah > <6213 <asah >
17<5771 <avon > <1215 betsa< > <7107 qatsaph > <5221 nakah >

<5641 cathar > <7107 qatsaph > <3212 yalak > <7726 showbab >

<1870 derek > <3820 leb >
18<7200 ra>ah > <1870 derek > <7495 rapha> > <5148 nachah >

<7999 shalam > <5150 nichuwm > <0057 >abel >
19<1254 bara> > <5108 nowb > <8193 saphah > <7965 shalowm >

<7965 shalowm > <7350 rachowq > <7138 qarowb > <0559 >amar >

<3068 Y@hovah > <7495 rapha> >
20<7563 rasha< > <1644 garash > <3220 yam > <3588 kiy > <8252

shaqat > <4325 mayim > <1644 garash > <7516 rephesh > <2916 tiyt

>
21 <0369 >ayin > <7965 shalowm > <0559 >amar > <0430 >elohiym >

<7563 rasha< >
58
1<7121 qara> > <1627 garown > <2820 chasak > <7311 ruwm > <6963

qowl > <7782 showphar > <5046 nagad > <5971 <am > <6588 pesha< >

<1004 bayith > <3290 Ya<aqob > <2403 chatta>ah >
2<1875 darash > <3117 yowm > <2654 chaphets > <1847 da<ath >

<1870 derek > <1471 gowy > <6213 <asah > <6666 ts@daqah > <5800

<azab > <4941 mishpat > <0430 >elohiym > <7592 sha>al > <4941

mishpat > <6664 tsedeq > <2654 chaphets > <7132 q@rabah > <0430

>elohiym >
3<4100 mah > <6684 tsuwm > <7200 ra>ah > <6031 <anah > <5315

nephesh > <3808 lo> > <3045 yada< > <2005 hen > <3117 yowm >

<6685 tsowm > <4672 matsa> > <2656 chephets ><5065 nagas > <3605

kol > <6092 <atseb >
4<2005 hen > <6684 tsuwm > <7379 riyb > <4683 matstsah > <5221

nakah > <0106 >egroph > <7562 resha< > <6684 tsuwm > <3117 yowm

> <6963 qowl > <8085 shama< > <4791 marowm >
5<2088 zeh > <6685 tsowm > <0977 bachar > <3117 yowm > <0120

>adam > <6031 <anah > <5315 nephesh > <3721 kaphaph > <7218

ro>sh > <0100 >agmown > <3331 yatsa< > <8242 saq > <0665 >epher

> <7121 qara> > <2088 zeh > <6685 tsowm > <7522 ratsown > <3117

yowm > <3068 Y@hovah >
6 <2088 zeh > <6685 tsowm > <0977 bachar > <6605 pathach > <2784

chartsubbah > <7562 resha< > <5425 nathar > <4133 mowtah > <0092

>aguddah > <7533 ratsats > <7971 shalach > <2670 chophshiy >

<5423 nathaq > <3605 kol > <4133 mowtah >
7 <6536 parac > <3899 lechem > <7456 ra<eb > <0935 bow> > <6041

<aniy > <4788 maruwd > <1004 bayith > <3588 kiy > <7200 ra>ah >

<6174 <arowm > <3680 kacah > <5956 <alam > <1320 basar >
8<0227 >az > <0216 >owr > <1234 baqa< > <7837 shachar > <0724

>aruwkah > <6779 tsamach > <4120 m@herah > <6664 tsedeq > <1980

halak > <6440 paniym > <3519 kabowd > <3068 Y@hovah > <0622

>acaph >
9<0227 >az > <7121 qara> > <3068 Y@hovah > <6030 <anah > <7768

shava< > <0559 >amar > <2009 hinneh > <5493 cuwr > <5493 cuwr >

<8432 tavek > <4133 mowtah > <7971 shalach > <7971 shalach >

<0676 >etsba< > <1696 dabar > <0205 >aven >
10 <6329 puwq > <5315 nephesh > <7456 ra<eb > <7646 saba< >

<6031 <anah > <5315 nephesh > <0216 >owr > <2224 zarach > <2822

choshek > <0653 >aphelah > <6672 tsohar >
11<3068 Y@hovah > <5148 nachah > <8548 tamiyd > <7646 saba< >

<5315 nephesh > <6710 tsachtsachah > <2502 chalats > <6106

<etsem > <7302 raveh > <1588 gan > <4161 mowtsa> > <4325 mayim >

<0834 >aher > <4325 mayim > <3576 kazab >
12 <1129 banah > <5769 <owlam > <2723 chorbah > <6965 quwm >

<4146 mowcadah > <1755 dowr > <7121 qara> > <1443 gadar > <6556

perets > <7725 shuwb > <5410 nathiyb > <3427 yashab >
13<0518 >im > <7725 shuwb > <7272 regel > <7676 shabbath > <6213

<asah > <2656 chephets > <6944 qodesh > <3117 yowm > <7121 qara>

> <7676 shabbath > <6027 <oneg > <6918 qadowsh > <3068 Y@hovah >

<3513 kabad > <3513 kabad > <6213 <asah > <1870 derek > <4672

matsa> > <2656 chephets > <1696 dabar > <1697 dabar >
14<0227 >az > <6026 <anag > <3068 Y@hovah > <7392 rakab > <1116

bamah > <0776 >erets > <0398 >akal > <5159 nachalah > <3290

Ya<aqob > <0001 >ab > <6310 peh > <3068 Y@hovah > <1696 dabar >
59
1<2005 hen > <3068 Y@hovah > <3027 yad > <7114 qatsar > <3808

lo> > <3467 yasha< > <3808 lo> > <0241 >ozen > <3513 kabad >

<3808 lo> > <8085 shama< >
2<5771 <avon > <0914 badal > <0996 beyn > <0430 >elohiym > <2403

chatta>ah > <5641 cathar > <6440 paniym > <8085 shama< >
3<3709 kaph > <1351 ga>al > <1818 dam > <0676 >etsba< > <5771

<avon > <8193 saphah > <1696 dabar > <8267 sheqer > <3956

lashown > <1897 hagah > <5766 <evel >
4<0369 >ayin > <7121 qara> > <6664 tsedeq > <0369 >ayin > <8199

shaphat > <0530 >emuwnah > <0982 batach > <8414 tohuw > <1696

dabar > <7723 shav> > <2029 harah > <5999 <amal > <3205 yalad >

<3205 yalad > <0205 >aven >
5<1234 baqa< > <6848 tsepha< > <1000 beytsah > <0707 >arag >

<5908 <akkabiysh > <6980 quwr > <0398 >akal > <1000 beytsah >

<4191 muwth > <2116 zuwreh > <1234 baqa< > <0660 >eph<eh >
6<6980 quwr > <1961 hayah > <0899 beged > <3808 lo> > <3680

kacah > <4639 ma<aseh > <4639 ma<aseh > <4639 ma<aseh > <0205

>aven > <6467 po<al > <2555 chamac > <3709 kaph >
7<7272 regel > <7323 ruwts > <7451 ra< > <4116 mahar > <8210

shaphak > <5355 naqiy > <1818 dam > <4284 machashabah > <4284

machashabah > <0205 >aven > <7701 shod > <7667 sheber > <4546

m@cillah >
8<1870 derek > <7965 shalowm > <3045 yada< > <0369 >ayin > <4941

mishpat > <4570 ma<gal > <6140 <aqash > <5410 nathiyb > <3605

kol > <1869 darak > <3045 yada< > <7965 shalowm >
9<4941 mishpat > <7368 rachaq > <3808 lo> > <6666 ts@daqah >

<5381 nasag > <6960 qavah > <0216 >owr > <2009 hinneh > <2822

choshek > <5054 n@gohah > <1980 halak > <0653 >aphelah >
10<1659 gashash > <7023 qiyr > <5787 <ivver > <1659 gashash >

<0369 >ayin > <5869 <ayin > <3782 kashal > <6672 tsohar > <5399

nesheph > <0820 >ashman > <4191 muwth >
11<1993 hamah > <3605 kol > <1677 dob > <1897 hagah > <3123

yownah > <6960 qavah > <4941 mishpat > <0369 >ayin > <3444

y@shuw<ah > <7368 rachaq >
12<6588 pesha< > <7231 rabab > <5048 neged > <2403 chatta>ah >

<6030 <anah > <6588 pesha< > <5771 <avon > <3045 yada< >
13<6586 pasha< > <3584 kachash > <3068 Y@hovah > <5253 nacag >

<0430 >elohiym > <1696 dabar > <6233 <osheq > <5627 carah >

<2030 hareh > <1897 hagah > <3820 leb > <1697 dabar > <8267

sheqer >
14<4941 mishpat > <5253 nacag > <0268 >achowr > <6666 ts@daqah >

<5975 <amad > <7350 rachowq > <0571 >emeth > <3782 kashal >

<7339 r@chob > <5229 n@kochah > <0935 bow> >
15<0571 >emeth > <5737 <adar > <5493 cuwr > <7451 ra< > <7997

shalal > <3068 Y@hovah > <7200 ra>ah > <0369 >ayin > <4941

mishpat >
16<7200 ra>ah > <0369 >ayin > <0376 >iysh > <8074 shamem > <0369

>ayin > <6293 paga< > <2220 z@rowa< > <3467 yasha< > <3467

yasha< > <6666 ts@daqah > <5564 camak >
17<3847 labash > <6666 ts@daqah > <8302 shiryown > <3553 kowba<

> <3444 y@shuw<ah > <7218 ro>sh > <3847 labash > <0899 beged >

<5359 naqam > <8516 talbosheth > <5844 <atah > <7068 qin>ah >

<4598 m@<iyl >
18<5921 <al > <1578 g@muwlah > <5922 <al > <7999 shalam > <2534

chemah > <6862 tsar > <1576 g@muwl > <0341 >oyeb > <0339 >iy >

<7999 shalam > <1576 g@muwl >
19<3372 yare> > <8034 shem > <3068 Y@hovah > <4628 ma<arab >

<3519 kabowd > <4217 mizrach > <8121 shemesh > <3588 kiy > <6862

tsar > <0935 bow> > <5104 nahar > <7307 ruwach > <3068 Y@hovah >

<5127 nuwc > <5127 nuwc >
20<1350 ga>al > <0935 bow> > <6726 Tsiyown > <7725 shuwb > <6588

pesha< > <3290 Ya<aqob > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >
21<2063 zo>th > <1285 b@riyth > <0559 >amar > <3068 Y@hovah >

<7307 ruwach > <1697 dabar > <0834 >aher > <7760 suwm > <6310

peh > <4185 muwsh > <6310 peh > <6310 peh > <2233 zera< > <6310

peh > <2233 zera< > <2233 zera< > <0559 >amar > <3068 Y@hovah >

<3254 yacaph > <5769 <owlam >
60
1<6965 quwm > <0215 >owr > <0216 >owr > <0935 bow> > <3519

kabowd > <3068 Y@hovah > <2224 zarach >
2<2009 hinneh > <2822 choshek > <3680 kacah > <0776 >erets >

<6205 <araphel > <6205 <araphel > <3816 l@om > <3068 Y@hovah >

<2224 zarach > <3519 kabowd > <7200 ra>ah >
3<1471 gowy > <1980 halak > <0216 >owr > <4428 melek > <5051

nogahh > <2225 zerach >
4<5375 nasa> > <5869 <ayin > <5439 cabiyb > <7200 ra>ah > <3605

kol > <6908 qabats > <0935 bow> > <1121 ben > <0935 bow> > <7350

rachowq > <1121 ben > <0539 >aman > <5921 <al > <6654 tsad >
5<0227 >az > <5102 nahar > <3824 lebab > <6342 pachad > <7337

rachab > <3588 kiy > <1995 hamown > <3220 yam > <2015 haphak >

<2428 chayil > <1471 gowy > <0935 bow> >
6<8229 shiph<ah > <1581 gamal > <3680 kacah > <1070 beker >

<4080 Midyan > <5891 <Eyphah > <3605 kol > <7614 Sh@ba> > <0935

bow> > <5375 nasa> > <2091 zahab > <3828 l@bownah > <1319 basar

> <8416 t@hillah > <3068 Y@hovah >
7<3605 kol > <6629 tso>n > <6938 Qedar > <6908 qabats > <0352

>ayil > <5032 N@bayowth > <8334 sharath > <5927 <alah > <7522

ratsown > <5921 <al > <4196 mizbeach > <6286 pa>ar > <1004

bayith > <8597 tiph>arah >
8<4310 miy > <0428 >el-leh > <5774 <uwph > <5645 <ab > <3123

yownah > <0699 >arubbah >
9<3588 kiy > <0339 >iy > <6960 qavah > <0591 >oniyah > <8659

Tarshiysh > <7223 ri>shown > <0935 bow> > <1121 ben > <7350

rachowq > <3701 keceph > <2091 zahab > <8034 shem > <3068

Y@hovah > <0430 >elohiym > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >

<3588 kiy > <6286 pa>ar >
10<1121 ben > <5236 nekar > <1129 banah > <2346 chowmah > <4428

melek > <8334 sharath > <7110 qetseph > <5221 nakah > <7522

ratsown > <7355 racham >
11<8179 sha<ar > <6605 pathach > <8548 tamiyd > <5462 cagar >

<3119 yowmam > <3915 layil > <0935 bow> > <2428 chayil > <1471

gowy > <4428 melek > <5090 nahag >
12<1471 gowy > <4467 mamlakah > <5647 <abad > <0006 >abad >

<1471 gowy > <2717 charab >
13<3519 kabowd > <3844 L@banown > <0935 bow> > <1265 b@rowsh >

<8410 tidhar ><8391 t@>ashshuwr > <3162 yachad > <6286 pa>ar >

<4725 maqowm > <4720 miqdash > <7760 suwm > <4725 maqowm > <7272

regel > <3513 kabad >
14<1121 ben > <6031 <anah > <1980 halak > <7817 shachach > <3605

kol > <5006 na>ats > <7812 shachah > <7812 shachah > <5921 <al >

<3709 kaph > <7272 regel > <7121 qara> > <5892 <iyr > <3068

Y@hovah > <6726 Tsiyown > <6918 qadowsh > <3478 Yisra>el >
15<8478 tachath > <1961 hayah > <5800 <azab > <8130 sane> >

<0369 >ayin > <5674 <abar > <5674 <abar > <7760 suwm > <5769

<owlam ><1347 ga>own > <4885 masows > <1755 dowr >
16<3243 yanaq > <2461 chalab > <1471 gowy > <3243 yanaq > <7699

shad > <4428 melek > <3045 yada< > <3068 Y@hovah > <3467 yasha<

> <1350 ga>al > <0046 >abiyr > <3290 Ya<aqob >
17<5178 n@chosheth > <0935 bow> > <2091 zahab > <1270 barzel >

<0935 bow> > <3701 keceph > <6086 <ets > <5178 n@chosheth >

<0068 >eben > <1270 barzel > <7760 suwm > <6486 p@quddah > <7965

shalowm ><5065 nagas > <6666 ts@daqah >
18<2555 chamac > <3808 lo> > <5750 <owd > <8085 shama< > <0776

>erets > <7701 shod > <7667 sheber > <1366 g@buwl > <7121 qara>

> <2346 chowmah > <3444 y@shuw<ah > <8179 sha<ar > <8416

t@hillah >
19<8121 shemesh > <3808 lo> > <5750 <owd > <0216 >owr > <3117

yowm > <3808 lo> > <5051 nogahh > <3394 yareach > <0216 >owr >

<3068 Y@hovah > <5769 <owlam > <0216 >owr > <0430 >elohiym >

<8597 tiph>arah >
20<8121 shemesh > <3808 lo> > <5750 <owd > <0935 bow> > <3808

lo> > <3391 yerach > <0622 >acaph > <3068 Y@hovah > <5769 <owlam

> <0216 >owr > <3117 yowm > <0060 >ebel > <7999 shalam >
21<5971 <am > <3605 kol > <6662 tsaddiyq > <3423 yarash > <0776

>erets > <5769 <owlam > <5342 netser > <4302 matta< > <4639

ma<aseh > <3027 yad > <6286 pa>ar >
22<6996 qatan > <1961 hayah > <0505 >eleph > <6810 tsa<iyr >

<6099 <atsuwm > <1471 gowy > <3068 Y@hovah > <2363 chuwsh >

<6256 <eth >
61
1<7307 ruwach > <0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <3282 ya<an >

<3068 Y@hovah > <4886 mashach > <1319 basar > <1319 basar >

<1319 basar > <6035 <anav > <7971 shalach > <2280 chabash >

<7121 qara> > <1865 d@rowr > <7628 sh@biy > <6495 p@qach-qowach

> <6495 p@qach-qowach > <0631 >acar >
2<7121 qara> > <7522 ratsown > <8141 shaneh > <3068 Y@hovah >

<3117 yowm > <5359 naqam > <0430 >elohiym > <5162 nacham > <3605

kol > <0057 >abel >
3<7760 suwm > <0057 >abel > <6726 Tsiyown > <5414 nathan > <6287

p@>er > <0665 >epher > <8081 shemen > <8342 sasown > <0060 >ebel

> <4594 ma<ateh > <8416 t@hillah > <7307 ruwach > <3544 keheh >

<7121 qara> > <0352 >ayil > <6664 tsedeq > <4302 matta< > <3068

Y@hovah > <6286 pa>ar >
4<1129 banah > <5769 <owlam > <2723 chorbah > <6965 quwm > <7223

ri>shown > <8074 shamem > <2318 chadash > <2721 choreb > <5892

<iyr > <8074 shamem > <7227 rab > <1755 dowr >
5<2114 zuwr > <5975 <amad > <7462 ra<ah > <6629 tso>n > <1121

ben > <5236 nekar > <0406 >ikkar > <3755 korem >
6<7121 qara> > <3548 kohen > <3068 Y@hovah > <7121 qara> > <8334

sharath > <0430 >elohiym > <0398 >akal > <2428 chayil > <1471

gowy > <3519 kabowd > <3235 yamar >
7<1322 bosheth > <4932 mishneh > <3639 k@limmah > <7442 ranan >

<2506 cheleq > <3651 ken > <0776 >erets > <3423 yarash > <4932

mishneh > <5769 <owlam > <8057 simchah >
8<3068 Y@hovah > <0157 >ahab > <4941 mishpat > <8130 sane> >

<1498 gazel > <5930 <olah > <5414 nathan > <6468 p@<ullah >

<0571 >emeth > <3772 karath > <5769 <owlam > <1285 b@riyth >
9<2233 zera< > <3045 yada< > <1471 gowy > <6631 tse>etsa> >

<8432 tavek > <5971 <am > <3605 kol > <7200 ra>ah > <5234 nakar

> <2233 zera< > <3068 Y@hovah > <1288 barak >
10<7797 suws > <3068 Y@hovah > <5315 nephesh > <1523 giyl >

<0430 >elohiym > <3847 labash > <0899 beged > <3468 yesha< >

<3271 ya<at > <4598 m@<iyl > <6666 ts@daqah > <2860 chathan >

<3547 kahan > <6287 p@>er > <3618 kallah > <5710 <adah > <3627

k@liy >
11<0776 >erets > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <6779 tsamach >

<1593 gannah > <2221 zeruwa< > <6779 tsamach > <3651 ken > <0136

>Adonay > <3069 Y@hovih > <6666 ts@daqah > <8416 t@hillah >

<6779 tsamach > <5048 neged > <3605 kol > <1471 gowy >
62
1<4616 ma<an > <2814 chashah > <2814 chashah > <3389

Y@ruwshalaim > <4616 ma<an > <8252 shaqat > <5704 <ad > <6664

tsedeq > <3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <5051 nogahh > <3444

y@shuw<ah > <3940 lappiyd > <1197 ba<ar >
2<1471 gowy > <7200 ra>ah > <6664 tsedeq > <3605 kol > <4428

melek > <3519 kabowd > <7121 qara> > <2319 chadash > <8034 shem

> <0834 >aher > <6310 peh > <3068 Y@hovah > <8034 shem >
3<5850 <atarah > <8597 tiph>arah > <3027 yad > <3068 Y@hovah >

<4410 m@luwkah > <6797 tsaniyph > <3709 kaph > <0430 >elohiym >
4<3808 lo> > <5750 <owd > <0559 >amar > <5800 <azab > <3808 lo>

> <0776 >erets > <5750 <owd > <0559 >amar > <8077 sh@mamah >

<7121 qara> > <2657 Chephtsiy bahh > <0776 >erets > <1166 ba<al

> <3068 Y@hovah > <2654 chaphets > <0776 >erets > <1166 ba<al >
5 <0970 bachuwr > <1166 ba<al > <1330 b@thuwlah > <1121 ben >

<1166 ba<al > <2860 chathan > <4885 masows > <5921 <al > <3618

kallah > <0430 >elohiym > <7797 suws > <5921 <al >
6<6485 paqad > <8104 shamar > <2346 chowmah > <3389 Y@ruwshalaim

> <3808 lo> > <2814 chashah > <2814 chashah > <3117 yowm > <3915

layil > <2142 zakar > <3068 Y@hovah > <1824 d@miy >
7<5414 nathan > <0408 >al > <1824 d@miy > <5704 <ad > <3559 kuwn

> <5704 <ad > <7760 suwm > <3389 Y@ruwshalaim > <8416 t@hillah >

<0776 >erets >
8<3068 Y@hovah > <7650 shaba< > <3225 yamiyn > <3225 yamiyn >

<2220 z@rowa< > <5797 <oz > <0518 >im > <0518 >im > <5750 <owd >

<5414 nathan > <1715 dagan > <3978 ma>akal > <0341 >oyeb > <1121

ben > <5236 nekar > <8354 shathah > <8492 tiyrowsh > <0834 >aher

> <3021 yaga< >
9<0622 >acaph > <0398 >akal > <1984 halal > <3068 Y@hovah >

<6908 qabats > <8354 shathah > <2691 chatser > <6944 qodesh >
10<5674 <abar > <5674 <abar > <5674 <abar > <8179 sha<ar > <6437

panah > <1870 derek > <5971 <am > <5549 calal > <5549 calal >

<4546 m@cillah > <5619 caqal > <0068 >eben > <7311 ruwm > <5251

nec > <5971 <am >
11<2009 hinneh > <3068 Y@hovah > <8085 shama< > <7097 qatseh >

<0776 >erets > <0559 >amar > <1323 bath > <6726 Tsiyown > <2009

hinneh > <3468 yesha< > <0935 bow> > <2009 hinneh > <7939 sakar

> <6468 p@<ullah > <6440 paniym >
12<7121 qara> > <6944 qodesh > <5971 <am > <1350 ga>al > <3068

Y@hovah > <7121 qara> > <1875 darash > <5892 <iyr > <5800 <azab >
63
1<4310 miy > <2088 zeh > <0935 bow> > <0123 >Edom > <2556

chamets > <0899 beged > <1224 Botsrah > <2088 zeh > <1921 hadar

> <3830 l@buwsh > <6808 tsa<ah > <7230 rob > <3581 koach > <1696

dabar > <6666 ts@daqah > <7227 rab > <3467 yasha< >
2<4069 madduwa< > <0122 >adom > <3830 l@buwsh > <0899 beged >

<1869 darak > <1660 gath >
3<1869 darak > <6333 puwrah > <0905 bad > <5971 <am > <1869

darak > <0639 >aph > <7429 ramac > <2534 chemah > <5332 Netsach

> <5137 nazah > <0899 beged > <1351 ga>al > <3605 kol > <4403

malbuwsh >
4<3117 yowm > <5359 naqam > <3820 leb > <8141 shaneh > <1350

ga>al > <0935 bow> >
5<5027 nabat > <0369 >ayin > <5826 <azar > <8074 shamem > <0369

>ayin > <5564 camak > <2220 z@rowa< > <3467 yasha< > <3467

yasha< > <2534 chemah > <5564 camak >
6<0947 buwc > <5971 <am > <0639 >aph > <7937 shakar > <2534

chemah > <3381 yarad > <5332 Netsach > <0776 >erets >
7<2142 zakar > <2617 checed > <3068 Y@hovah > <8416 t@hillah >

<3068 Y@hovah > <5921 <al > <3605 kol > <3068 Y@hovah > <1580

gamal > <7227 rab > <2898 tuwb > <1004 bayith > <3478 Yisra>el >

<0834 >aher > <1580 gamal > <7356 racham > <7230 rob > <2617

checed >
8<0559 >amar > <0389 >ak > <5971 <am > <1121 ben > <8266 shaqar

> <3467 yasha< >
9<3605 kol > <6869 tsarah > <6862 tsar > <4397 mal>ak > <6440

paniym > <3467 yasha< > <0160 >ahabah > <2551 chemlah > <1350

ga>al > <5190 natal > <5375 nasa> > <3605 kol > <3117 yowm >

<5769 <owlam >
10<4784 marah ><6087 <atsab > <6944 qodesh > <7307 ruwach >

<2015 haphak > <0341 >oyeb > <3898 lacham >
11<2142 zakar > <3117 yowm > <5769 <owlam > <4872 Mosheh > <5971

<am > <0346 >ayeh > <5927 <alah > <3220 yam > <7462 ra<ah >

<6629 tso>n > <0346 >ayeh > <7760 suwm > <6944 qodesh > <7307

ruwach > <7130 qereb >
12<3212 yalak > <3225 yamiyn > <3225 yamiyn > <4872 Mosheh >

<8597 tiph>arah > <2220 z@rowa< > <1234 baqa< > <4325 mayim >

<6440 paniym > <6213 <asah > <5769 <owlam > <8034 shem >
13<3212 yalak > <8415 t@howm > <5483 cuwc > <4057 midbar > <3782

kashal >
14<0929 b@hemah > <3318 yatsa> > <3381 yarad > <1237 biq<ah >

<7307 ruwach > <3068 Y@hovah > <5117 nuwach > <3651 ken > <5090

nahag > <5971 <am > <6213 <asah > <8597 tiph>arah > <8034 shem >
15<5027 nabat > <8064 shamayim > <7200 ra>ah > <2073 z@buwl >

<6944 qodesh > <8597 tiph>arah > <0346 >ayeh > <7068 qin>ah >

<1369 g@buwrah > <1995 hamown > <4578 me<ah > <7356 racham >

<0413 >el > <0662 >aphaq >
16<3588 kiy > <0001 >ab > <3588 kiy > <0085 >Abraham > <3478

Yisra>el > <5234 nakar > <3068 Y@hovah > <0001 >ab > <1350 ga>al

> <8034 shem > <5769 <owlam >
17<3068 Y@hovah > <4100 mah > <8582 ta<ah > <1870 derek > <7188

qashach > <3820 leb > <3374 yir>ah > <7725 shuwb > <5650 <ebed >

<4616 ma<an > <7626 shebet > <5159 nachalah >
18<5971 <am > <6944 qodesh > <3423 yarash > <4705 mits<ar >

<4705 mits<ar > <6862 tsar > <0947 buwc > <4720 miqdash >
19 <4910 mashal > <4910 mashal > <7121 qara> > <8034 shem >
64
1<3863 luw> > <7167 qara< > <8064 shamayim > <3381 yarad > <3381

yarad > <2022 har > <2151 zalal > <6440 paniym >
2 <2003 hamac > <0784 >esh > <6919 qadach > <0784 >esh > <4325

mayim > <1158 ba<ah > <8034 shem > <3045 yada< > <6862 tsar >

<1471 gowy > <7264 ragaz > <6440 paniym >
3<6213 <asah > <3372 yare> > <6960 qavah > <3381 yarad > <3381

yarad > <2022 har > <2151 zalal > <6440 paniym >
4<5769 <owlam > <5769 <owlam > <8085 shama< > <3808 lo> > <0238

>azan > <0238 >azan > <3808 lo> > <5869 <ayin > <7200 ra>ah >

<0430 >elohiym > <2108 zuwlah > <6213 <asah > <2442 chakah >
5<6293 paga< > <7797 suws > <6213 <asah > <6664 tsedeq > <2142

zakar > <1870 derek > <2005 hen > <7107 qatsaph > <2398 chata> >

<1992 hem > <5769 <owlam > <3467 yasha< >
6<3605 kol > <2931 tame> > <3605 kol > <6666 ts@daqah > <5708

<ed > <0899 beged > <3605 kol > <5034 nabel > <5929 <aleh >

<5771 <avon > <7307 ruwach > <5375 nasa> >
7 <0369 >ayin > <7121 qara> > <8034 shem > <5782 <uwr > <2388

chazaq > <2388 chazaq > <5641 cathar > <6440 paniym > <4127 muwg

> <3027 yad > <5771 <avon >
8<6258 <attah > <3068 Y@hovah > <0001 >ab > <2563 chomer > <3335

yatsar > <3605 kol > <4639 ma<aseh > <3027 yad >
9<7107 qatsaph > <3966 m@<od > <3966 m@<od > <3068 Y@hovah >

<0408 >al > <2142 zakar > <5771 <avon > <5703 <ad > <2005 hen >

<5027 nabat > <4994 na> > <3605 kol > <5971 <am >
10<6944 qodesh > <5892 <iyr > <4057 midbar > <6726 Tsiyown >

<4057 midbar > <3389 Y@ruwshalaim > <8077 sh@mamah >
11<6944 qodesh > <8597 tiph>arah > <1004 bayith > <0834 >aher >

<0001 >ab > <1984 halal > <8316 s@rephah > <0784 >esh > <3605

kol > <4261 machmad > <2723 chorbah >
12<0662 >aphaq > <0428 >el-leh > <3068 Y@hovah > <2814 chashah >

<2814 chashah > <6031 <anah > <3966 m@<od > <3966 m@<od >
65
1<1875 darash > <7592 sha>al > <4672 matsa> > <1245 baqash >

<0559 >amar > <2009 hinneh > <2009 hinneh > <1471 gowy > <7121

qara> > <8034 shem >
2<6566 paras > <3027 yad > <3605 kol > <3117 yowm > <5637 carar

> <5971 <am > <1980 halak > <1870 derek > <2896 towb > <0310

>achar > <4284 machashabah >
3<5971 <am > <3707 ka<ac > <8548 tamiyd > <6440 paniym > <2076

zabach > <1593 gannah > <6999 qatar > <6999 qatar > <3843

l@benah >
4<3427 yashab > <6913 qeber > <3885 luwn > <5341 natsar > <0398

>akal > <2386 chaziyr > <1320 basar > <6564 paraq > <6292

pigguwl > <3627 k@liy >
5<0834 >aher > <0559 >amar > <7126 qarab > <5066 nagash > <5066

nagash > <6942 qadash > <0428 >el-leh > <6227 <ashan > <0639

>aph > <0784 >esh > <3344 yaqad > <3605 kol > <3117 yowm >
6<2009 hinneh > <3789 kathab > <6440 paniym > <2814 chashah >

<7999 shalam > <5921 <al > <2436 cheyq >
7<5771 <avon > <5771 <avon > <0001 >ab > <3162 yachad > <0559

>amar > <3068 Y@hovah > <0834 >aher > <6999 qatar > <6999 qatar

> <2022 har > <2778 charaph. > <1389 gib<ah > <4058 madad >

<7223 ri>shown > <6468 p@<ullah > <5921 <al > <2436 cheyq >
8<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <8492 tiyrowsh >

<8492 tiyrowsh > <4672 matsa> > <0811 >eshkowl > <0559 >amar >

<7843 shachath > <1293 B@rakah > <3651 ken > <6213 <asah > <5650

<ebed > <6616 pathiyl > <7843 shachath > <3605 kol >
9<3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <2233 zera< > <3290 Ya<aqob >

<3063 Y@huwdah > <3423 yarash > <2022 har > <0972 bachiyr >

<3423 yarash > <5650 <ebed > <7931 shakan > <8033 sham >
10<8289 Sharown > <5116 naveh > <6629 tso>n > <6010 <emeq >

<5911 <Alowr > <1241 baqar > <7258 rebets > <7257 rabats > <5971

<am > <1875 darash >
11 <5800 <azab > <3068 Y@hovah > <7913 shakeach > <6944 qodesh >

<2022 har > <6186 <arak > <7979 shulchan > <1409 gad > <4390

male> > <4469 mamcak > <4507 M@niy >
12<4487 manah > <2719 chereb > <3605 kol > <3766 kara< > <3766

kara< > <2875 Tebach > <3282 ya<an > <7121 qara> > <6030 <anah >

<1696 dabar > <6213 <asah > <8085 shama< > <7451 ra< > <5869

<ayin > <6213 <asah > <0977 bachar > <0834 >aher > <2654

chaphets >
13<3651 ken > <3541 koh > <0559 >amar > <0136 >Adonay > <3069

Y@hovih > <2009 hinneh > <5650 <ebed > <0398 >akal > <7456 ra<eb

> <2009 hinneh > <5650 <ebed > <8354 shathah > <6770 tsame> >

<2009 hinneh > <5650 <ebed > <8055 samach > <0954 buwsh >
14<2009 hinneh > <5650 <ebed > <7442 ranan > <2898 tuwb > <3820

leb > <6817 tsa<aq > <3511 k@>eb > <3820 leb > <3213 yalal

><7667 sheber > <7307 ruwach >
15<3241 Yaniym > <8034 shem > <7621 sh@buw<ah > <0977 bachar >

<0136 >Adonay > <3069 Y@hovih > <4191 muwth > <7121 qara> >

<5650 <ebed > <0312 >acher > <8034 shem >
16<0834 >aher > <1288 barak > <0776 >erets > <1288 barak > <0430

>elohiym > <0548 >amanah > <7650 shaba< > <0776 >erets > <7650

shaba< > <0430 >elohiym > <0548 >amanah > <3588 kiy > <7223

ri>shown > <6869 tsarah > <7911 shakach > <3588 kiy > <5641

cathar > <5869 <ayin >
17<2005 hen > <1254 bara> > <2319 chadash > <8064 shamayim >

<2319 chadash > <0776 >erets > <7223 ri>shown > <2142 zakar >

<3808 lo> > <5927 <alah > <5921 <al > <3820 leb >
18<7796 Sowreq > <1523 giyl > <5703 <ad > <0834 >aher > <1254

bara> > <2005 hen > <1254 bara> > <3389 Y@ruwshalaim > <1525

giylah > <5971 <am > <4885 masows >
19<1523 giyl > <3389 Y@ruwshalaim > <7796 Sowreq > <5971 <am >

<6963 qowl > <1065 B@kiy > <3808 lo> > <5750 <owd > <8085 shama<

> <6963 qowl > <2201 za<aq >
20<3808 lo> > <5750 <owd > <8033 sham > <5764 <uwl > <3117 yowm

> <2205 zaqen > <4390 male> > <3117 yowm > <5288 na<ar > <4191

muwth > <3967 me>ah > <8141 shaneh > <1121 ben > <2398 chata> >

<3967 me>ah > <8141 shaneh > <1121 ben > <7043 qalal >
21<1129 banah > <1004 bayith > <3427 yashab > <5193 nata< >

<3754 kerem > <0398 >akal > <6529 p@riy >
22<1129 banah > <0312 >acher > <3427 yashab > <5193 nata< >

<0312 >acher > <0398 >akal > <3117 yowm > <6086 <ets > <3117

yowm > <5971 <am > <0972 bachiyr > <1086 balah > <4639 ma<aseh >

<3027 yad >
23<3021 yaga< > <7385 riyq > <3808 lo> > <3205 yalad > <3205

yalad > <0928 behalah > <2233 zera< > <1288 barak > <3068

Y@hovah > <6631 tse>etsa> >
24<1961 hayah > <2962 terem > <7121 qara> > <6030 <anah > <5750

<owd > <1696 dabar > <8085 shama< >
25<2061 z@>eb > <2924 taleh > <7462 ra<ah > <0259 >echad > <0738

>ariy > <0398 >akal > <8401 teben > <1241 baqar > <6083 <aphar >

<5175 nachash > <3899 lechem > <7489 ra<a< > <3808 lo> > <7843

shachath > <3605 kol > <6944 qodesh > <2022 har > <0559 >amar >

<3068 Y@hovah >
66
1<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <8064 shamayim >

<3678 kicce> > <0776 >erets > <0335 >ay > <1004 bayith > <1129

banah > <0335 >ay > <4725 maqowm > <4496 m@nuwchah >
2<3605 kol > <0428 >el-leh > <3027 yad > <6213 <asah > <3605 kol

> <0428 >el-leh > <1961 hayah > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >

<2088 zeh > <5027 nabat > <6041 <aniy > <5223 nakeh > <7307

ruwach > <2730 chared > <5921 <al > <1697 dabar >
3<7819 shachat ><7794 showr > <5221 nakah > <0376 >iysh > <2076

zabach > <7716 seh > <3611 keleb > <6202 <araph > <5927 <alah >

<4503 minchah > <5927 <alah > <2386 chaziyr > <1818 dam > <2142

zakar > <3828 l@bownah > <1288 barak > <0205 >aven > <1571 gam >

<0977 bachar > <1870 derek > <5315 nephesh > <2654 chaphets >

<8251 shiqquwts >
4<1571 gam > <0977 bachar > <8586 ta<aluwl > <0935 bow> > <4035

m@guwrah > <3282 ya<an > <7121 qara> > <0369 >ayin > <6030 <anah

> <1696 dabar > <8085 shama< > <6213 <asah > <7451 ra< > <5869

<ayin > <0977 bachar > <0834 >aher > <2654 chaphets >
5<8085 shama< > <1697 dabar > <3068 Y@hovah > <2730 chared >

<0413 >el > <1697 dabar > <0251 >ach > <8130 sane> > <5077 nadah

> <8034 shem > <4616 ma<an > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <3513

kabad > <7200 ra>ah > <8057 simchah > <0954 buwsh >
6<6963 qowl > <7588 sha>own > <5892 <iyr > <6963 qowl > <1964

heykal > <6963 qowl > <3068 Y@hovah > <7999 shalam > <1576

g@muwl > <0341 >oyeb >
7<2962 terem > <2342 chuwl > <3205 yalad > <3205 yalad > <2962

terem > <2256 chebel > <0935 bow> > <4422 malat > <2145 zakar >
8<4310 miy > <8085 shama< > <2063 zo>th > <0834 >aher > <7200

ra>ah > <0428 >el-leh > <0776 >erets > <2342 chuwl > <2342 chuwl

> <0259 >echad > <3117 yowm > <1471 gowy > <3205 yalad > <6471

pa<am > <1571 gam > <6726 Tsiyown > <2342 chuwl > <3205 yalad >

<3205 yalad > <1121 ben >
9<7665 shabar > <7665 shabar > <3205 yalad > <3205 yalad > <0559

>amar > <3068 Y@hovah > <3205 yalad > <3205 yalad > <6113 <atsar

> <0559 >amar > <0430 >elohiym >
10<8055 samach > <3389 Y@ruwshalaim > <1528 giyr > <3605 kol >

<0157 >ahab > <7797 suws > <4885 masows > <3605 kol > <0056

>abal >
11<3243 yanaq > <7646 saba< > <7699 shad > <8575 tanchuwm >

<4711 matsats > <6026 <anag > <2123 ziyz > <3519 kabowd >
12<3541 koh > <0559 >amar > <3068 Y@hovah > <2005 hen ><5186

natah > <7965 shalowm > <5104 nahar > <3519 kabowd > <1471 gowy

> <7857 shataph > <5158 nachal > <3243 yanaq > <5375 nasa> >

<6654 tsad > <8173 sha<a< > <1290 berek >
13<0376 >iysh > <0834 >aher > <0517 >em > <5162 nacham > <3651

ken > <5162 nacham > <5162 nacham > <3389 Y@ruwshalaim >
14<7200 ra>ah > <3820 leb > <7797 suws > <6106 <etsem > <6524

parach > <1877 deshe> > <3027 yad > <3068 Y@hovah > <3045 yada<

> <0854 >eth > <5650 <ebed > <2194 za<am > <0854 >eth > <0341

>oyeb >
15<2009 hinneh > <3068 Y@hovah > <0935 bow> > <0784 >esh > <4818

merkabah > <5492 cuwphah > <7725 shuwb > <0639 >aph > <2534

chemah > <1606 g@<arah > <3851 lahab > <0784 >esh >
16<0784 >esh > <2719 chereb > <3068 Y@hovah > <8199 shaphat >

<3605 kol > <1320 basar > <2491 chalal > <3068 Y@hovah > <7231

rabab >
17<6942 qadash > <2891 taher > <1593 gannah > <0310 >achar >

<0259 >echad > <8432 tavek > <0398 >akal > <2386 chaziyr > <1320

basar > <8263 sheqets > <5909 <akbar > <5486 cuwph > <3162

yachad > <5002 n@>um > <3068 Y@hovah >
18 <4639 ma<aseh > <4284 machashabah > <0935 bow> > <6908 qabats

> <3605 kol > <1471 gowy > <3956 lashown > <0935 bow> > <7200

ra>ah > <3519 kabowd >
19<7760 suwm > <0226 >owth > <7971 shalach > <1992 hem > <6412

paliyt > <1471 gowy > <8659 Tarshiysh > <6322 Puwl > <3865 Luwd

> <4900 mashak > <7198 qesheth > <8422 Tuwbal > <3120 Yavan >

<0339 >iy > <7350 rachowq > <8085 shama< > <8088 shema< > <3808

lo> > <7200 ra>ah > <3519 kabowd > <5046 nagad > <3519 kabowd >

<1471 gowy >
20<0935 bow> > <3605 kol > <0251 >ach > <4503 minchah > <3068

Y@hovah > <3605 kol > <1471 gowy > <5483 cuwc > <7393 rekeb >

<6632 tsab > <6505 pered > <3753 karkarah > <3753 karkarah >

<6944 qodesh > <2022 har > <3389 Y@ruwshalaim > <0559 >amar >

<3068 Y@hovah > <1121 ben > <3478 Yisra>el > <0935 bow> > <4503

minchah > <2889 tahowr > <3627 k@liy > <1004 bayith > <3068

Y@hovah >
21<1571 gam > <3947 laqach > <3548 kohen > <3881 Leviyiy > <0559

>amar > <3068 Y@hovah >
22<2319 chadash > <8064 shamayim > <2319 chadash > <0776 >erets

> <0834 >aher > <6213 <asah > <5975 <amad > <6440 paniym > <5002

n@>um > <3068 Y@hovah > <3651 ken > <2233 zera< > <8034 shem >

<5975 <amad >
23<1961 hayah > <2320 chodesh > <2320 chodesh > <7676 shabbath >

<3605 kol > <1320 basar > <0935 bow> > <7812 shachah > <6440

paniym > <0559 >amar > <3068 Y@hovah >
24<3318 yatsa> > <3318 yatsa> > <7200 ra>ah > <6297 peger >

<0582 >enowsh > <6586 pasha< > <8438 towla< > <4191 muwth >

<3808 lo> > <0784 >esh > <3518 kabah > <1860 d@ra>own > <3605

kol > <1320 basar >

 


~~~~~~