image

Fill out for free KJV Bible e-Book & News from eBibleProductions.com about using today's technology to spread God's Word. Your e-mail address will be kept absolutely  confidential and we promise it will not be shared with any other party.

Enter Your First Name:
Enter your Email:

Your source for over a 1000 gigabytes of Bible Studies.

Check out some Bible Audio and Video Study Products using the latest technology to improve your study time.

ISA-11:9 ...for the earth shall be full of the knowledge of the LORD,
 as the waters cover the sea.

Copyright (c) 1985-2007

 

 

1


 • 1<0976 biblos > <1078 genesis > <2424 Iesous > <5547 Christos > <5207 huios > <1138 Dabid > <5207 huios > <0011 Abraam >
 • 2<0011 Abraam > <1080 gennao > <2464 Isaak > <2464 Isaak > <1080 gennao > <2384 Iakob > <2384 Iakob > <1080 gennao > <2455 Ioudas > <0080 adephos >
 • 3<2455 Ioudas > <1080 gennao > <5329 Phares > <2196 Zara > <2283 Thamar > <5329 Phares > <1080 gennao > <2074 Esrom > <2074 Esrom > <1080 gennao > <0689 Aram >
 • 4<0689 Aram > <1080 gennao > <0284 Aminadab > <0284 Aminadab > <1080 gennao > <3476 Naasson > <3476 Naasson > <1080 gennao > <4533 Salmon >
 • 5<4533 Salmon > <1080 gennao > <1003 Booz > <4477 Rhachab > <1003 Booz > <1080 gennao > <5601 Obed > <4503 Rhouth > <5601 Obed > <1080 gennao > <2421 Iessai >
 • 6<2421 Iessai > <1080 gennao > <1138 Dabid > <0935 basileus > <1138 Dabid > <0935 basileus > <1080 gennao > <4672 Solomon > <3774 Ourias >
 • 7<4672 Solomon > <1080 gennao > <4497 Rhoboam > <4497 Rhoboam > <1080 gennao > <0007 Abia > <0007 Abia > <1080 gennao > <0760 Asa >
 • 8<0760 Asa > <1080 gennao > <2498 Iosaphat > <2498 Iosaphat > <1080 gennao > <2496 Ioram > <2496 Ioram > <1080 gennao > <3604>
 • 9<3604> <1080 gennao > <2488 Ioatham > <2488 Ioatham > <1080 gennao > <0881 Achaz > <0881 Achaz > <1080 gennao > <1478 Ezekias >
 • 10<1478 Ezekias > <1080 gennao > <3128 Manasses > <3128 Manasses > <1080 gennao > <0300 Amon > <0300 Amon > <1080 gennao > <2502 Iosias >
 • 11<2502 Iosias > <1080 gennao > <2423 Iechonias > <0080 adephos > <1909 epi > <1909 epi > <3350 metoikesia > <3350 metoikesia > <0897 Babulon >
 • 12<3326 meta > <3350 metoikesia > <0897 Babulon > <2423 Iechonias > <1080 gennao > <4528 Salathiel > <4528 Salathiel > <1080 gennao > <2216 Zorobabel >
 • 13<2216 Zorobabel > <1080 gennao > <0010 Abioud > <0010 Abioud > <1080 gennao > <1662 Eliakeim > <1662 Eliakeim > <1080 gennao > <0107 Azor >
 • 14<0107 Azor > <1080 gennao > <4524 Sadok > <4524 Sadok > <1080 gennao > <0885 Acheim > <0885 Acheim > <1080 gennao > <1664 Elioud >
 • 15<1664 Elioud > <1080 gennao > <1648 Eleazar > <1648 Eleazar > <1080 gennao > <3157 Matthan > <3157 Matthan > <1080 gennao > <2384 Iakob >
 • 16<2384 Iakob > <1080 gennao > <2501 Ioseph > <0435 aner > <3137 Maria > <3739 hos > <1080 gennao > <2424 Iesous > <3588 ho > <3004 lego > <5547 Christos >
 • 17<3767 oun > <3956 pas > <1074 genea > <0011 Abraam > <1138 Dabid > <1180 dekatessares > <1074 genea > <1138 Dabid > <2193 heos > <3350 metoikesia > <3350 metoikesia > <3350 metoikesia > <0897 Babulon > <1180 dekatessares > <1074 genea > <3350 metoikesia > <3350 metoikesia > <3350 metoikesia > <0897 Babulon > <5547 Christos > <1180 dekatessares > <1074 genea >
 • 18<1161 de > <1083 gennesis > <2424 Iesous > <5547 Christos > <3779 houto > <3779 houto > <3779 houto > <3384 meter > <3137 Maria > <3423 mnesteuo > <2501 Ioseph > <2228 e > <4905 sunerchomai > <4905 sunerchomai > <2147 heurisko > <1064 gaster > <0040 hagios > <4151 pneuma >
 • 19<1161 de > <2501 Ioseph > <0435 aner > <5607 on > <1342 dikaios > <2309 thelo > <3856 paradeigmatizo > <3856 paradeigmatizo ><3856 paradeigmatizo > <1014 boo-lom-ahee > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <2977 lathra >
 • 20<1760 enthumeomai > <1760 enthumeomai > <5023 tauta > <2400 idou > <0032 aggelos > <2962 kurios > <5316 phaino > <3677 onar > <3004 lego > <2501 Ioseph > <5207 huios > <1138 Dabid > <5399 phobeo > <3880 paralambano > <3137 Maria > <1135 gune > <1080 gennao > <0040 hagios > <4151 pneuma >
 • 21<5088 tikto > <5088 tikto > <5207 huios > <2564 kaleo > <3686 onoma > <2424 Iesous > <4982 sozo > <2992 laos > <0266 hamartia >
 • 22<1161 de > <3650 holos > <5124 touto > <1096 ginomai > <4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <2962 kurios > <4396 prophetes > <3004 lego >
 • 23<2400 idou > <3933 parthenos > <1064 gaster > <5088 tikto > <5088 tikto > <5207 huios > <2564 kaleo > <3686 onoma > <1694 Emmanouel > <3739 hos > <3177 methermeneuo > <2316 theos >
 • 24<1161 de > <2501 Ioseph > <1326 diegeiro > <5258 hupnos > <4160 poieo > <0032 aggelos > <2962 kurios > <4367 prostasso > <3880 paralambano > <1135 gune >
 • 25<1097 ginosko > <2193 heos > <5088 tikto > <5088 tikto > <4416 prototokos > <5207 huios > <2564 kaleo > <3686 onoma > <2424 Iesous >
 • 2
 • 1<1161 de > <2424 Iesous > <1080 gennao > <0965 Bethleem > <2449 Ioudaia > <2250 hemera > <2264 Herodes > <0935 basileus > <2400 idou > <3854 paraginomai > <3097 magos > <0395 anatole > <2414 Hierosoluma >
 • 2<3004 lego > <4226 pou > <5088 tikto > <0935 basileus > <2453 Ioudaios > <1492 eido > <0792 aster > <0395 anatole > <2064 erchomai > <4352 proskuneo >
 • 3<2264 Herodes > <0935 basileus > <0191 akouo > <5015 tarasso > <3956 pas > <2414 Hierosoluma >
 • 4<4863 sunago > <3956 pas > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <1122 grammateus > <2992 laos > <4863 sunago > <4441 punthanomai > <4226 pou > <5547 Christos > <1080 gennao >
 • 5<2036 epo > <0965 Bethleem > <2449 Ioudaia > <3779 houto > <1125 grapho > <4396 prophetes >
 • 6<0965 Bethleem > <1093 ge > <2455 Ioudas > <1488 ei > <1646 elachistos > <1722 en > <2232 hegemon > <2455 Ioudas > <1831 exerchomai > <2233 hegeomai > <4165 poimaino > <2992 laos > <2474 Israel >
 • 7<5119 tote > <2264 Herodes > <2977 lathra > <2564 kaleo > <3097 magos > <0198 akriboo > <3588 ho > <5550 chronos > <0792 aster > <5316 phaino >
 • 8<3992 pempo > <0965 Bethleem > <2036 epo > <4198 poreuomai > <1833 exetazo > <0199 akribos > <3813 paidion > <3813 paidion > <1875 epan > <2147 heurisko > <0518 apaggello > <0518 apaggello > <0518 apaggello > <2064 erchomai > <4352 proskuneo > <2504 kago >
 • 9<0191 akouo > <0935 basileus > <4198 poreuomai > <2400 idou > <0792 aster > <3739 hos > <1492 eido > <0395 anatole > <4254 proago > <4254 proago > <2193 heos > <2064 erchomai > <2476 histemi > <1883 epano > <3757 hou > <3813 paidion > <3813 paidion >
 • 10<1492 eido > <0792 aster > <5463 chairo ><4970 sphodra > <3173 megas > <5479 chara >
 • 11<2064 erchomai > <1519 eis > <3614 oikia > <2147 heurisko > <3813 paidion > <3813 paidion > <3137 Maria > <3384 meter > <4098 pipto > <4098 pipto > <4352 proskuneo > <0455 anoigo > <2344 thesauros > <4374 prosphero > <1435 doron > <5557 chrusos > <3030 libanos > <4666 smurna >
 • 12<5537 chrematizo > <3677 onar > <0344 anakampto > <2264 Herodes > <0402 anachoreo > <1519 eis > <5561 chora > <0243 allos > <3598 hodos >
 • 13<0402 anachoreo > <2400 idou > <0032 aggelos > <2962 kurios > <5316 phaino > <2501 Ioseph > <3677 onar > <3004 lego > <1453 egeiro > <3880 paralambano > <3813 paidion > <3813 paidion > <3384 meter > <5343 pheugo > <1519 eis > <0125 Aiguptos > <1563 ekei > <2193 heos > <2036 epo > <2036 epo > <2264 Herodes > <3195 mello > <2212 zeteo > <3813 paidion > <3813 paidion > <0622 apollumi >
 • 14<1453 egeiro > <3880 paralambano > <3813 paidion > <3813 paidion > <3384 meter > <3571 nux > <0402 anachoreo > <1519 eis > <0125 Aiguptos >
 • 15<1563 ekei > <2193 heos > <5054 teleute > <2264 Herodes > <4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <2962 kurios > <4396 prophetes > <3004 lego > <0125 Aiguptos > <2564 kaleo > <5207 huios >
 • 16<5119 tote > <2264 Herodes > <1492 eido > <1702 empaizo > <3097 magos ><3029 lian > <2373 thumoo > <0649 apostello > <0649 apostello > <0337 anaireo > <3956 pas > <3816 pais > <0965 Bethleem > <3956 pas > <3725 horion > <0846 autos > <1332 dietes > <1332 dietes > <1332 dietes > <2736 kato > <2596 kata > <5550 chronos > <3739 hos > <0198 akriboo > <3097 magos >
 • 17<5119 tote > <4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <2408 Hieremias > <4396 prophetes > <3004 lego >
 • 18<4471 Rhama > <5456 phone > <0191 akouo > <2355 threnos > <2805 klauthmos > <4183 polus > <3602 odurmos > <4478 Rhachel > <2799 klaio > <5043 teknon > <2309 thelo > <3870 parakaleo > <3754 hoti >
 • 19<2264 Herodes > <5053 teleutao > <2400 idou > <0032 aggelos > <2962 kurios > <5316 phaino > <3677 onar > <2501 Ioseph > <0125 Aiguptos >
 • 20<3004 lego > <1453 egeiro > <3880 paralambano > <3813 paidion > <3813 paidion > <3384 meter > <4198 poreuomai > <1519 eis > <1093 ge > <2474 Israel > <2348 thnesko > <3588 ho > <2212 zeteo > <3813 paidion > <3813 paidion > <5590 psuche >
 • 21<1453 egeiro > <3880 paralambano > <3813 paidion > <3813 paidion > <3384 meter > <2064 erchomai > <1519 eis > <1093 ge > <2474 Israel >
 • 22<0191 akouo > <0745 Archelaos > <0936 basileuo > <2449 Ioudaia > <0473 anti > <3962 pater > <2264 Herodes > <5399 phobeo > <0565 aperchomai > <1563 ekei > <5537 chrematizo > <3677 onar > <0402 anachoreo > <0402 anachoreo > <1519 eis > <1056 Galilaia >
 • 23<2064 erchomai > <2730 katoikeo > <4172 polis > <3004 lego > <3478 Nazareth > <4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <4396 prophetes > <2564 kaleo > <3480 Nazoraios >
 • 3
 • 1<1565 ekeinos > <2250 hemera > <3854 paraginomai > <2491 Ioannes > <0910 Baptistes > <2784 kerusso > <2048 eremos > <2449 Ioudaia >
 • 2<3004 lego > <3340 metanoeo > <0932 basileia > <3772 ouranos > <1448 eggizo > <1448 eggizo >
 • 3<3778 houtos > <4483 rheo > <4396 prophetes > <2268 Hesaias > <3004 lego > <5456 phone > <0994 boao > <2048 eremos > <2090 hetoimazo > <3598 hodos > <2962 kurios > <4160 poieo > <5147 tribos > <2117 euthus >
 • 4<0846 autos > <2491 Ioannes > <2192 echo > <1742 enduma > <2574 kamelos > <2359 thrix > <1193 dermatinos > <2223 zone > <4012 peri > <3751 osphus > <5160 trophe > <0200 akris > <0066 agrios > <3192 meli >
 • 5<5119 tote > <1607 ekporeuomai > <2414 Hierosoluma > <3956 pas > <2449 Ioudaia > <3956 pas > <4066 perichoros > <4066 perichoros > <4066 perichoros > <2446 Iordanes >
 • 6<0907 baptizo > <2446 Iordanes > <1843 exomologeo > <0266 hamartia >
 • 7<1492 eido > <4183 polus > <5330 Pharisaios > <4523 Saddoukaios > <2064 erchomai > <0908 baptisma > <2036 epo > <1081 gennema > <2191 echidna > <5101 tis > <5263 hupodeiknumi > <5343 pheugo > <3709 orge > <3195 mello >
 • 8<4160 poieo > <4160 poieo > <3767 oun > <2590 karpos > <0514 axios > <3341 metanoia >
 • 9<1380 dokeo > <3004 lego > <1722 en > <1438 heautou > <2192 echo > <0011 Abraam > <3962 pater > <3004 lego > <2316 theos > <1410 dunamai > <5130 touton > <3037 lithos > <1453 egeiro > <5043 teknon > <0011 Abraam >
 • 10<2236 hedista > <2532 kai ><0513 axine > <2749 keimai > <4491 rhiza > <1186 dendron > <3767 oun > <3956 pas > <1186 dendron > <4160 poieo > <4160 poieo > <2570 kalos > <2590 karpos > <1581 ekkopto > <1581 ekkopto > <0906 ballo > <1519 eis > <4442 pur >
 • 11<3303 men > <0907 baptizo > <5204 hudor > <3341 metanoia > <2064 erchomai > <3694 opiso > <2478 ischuros > <3739 hos > <5266 hupodema > <1510 eimi > <2425 hikanos > <0941 bastazo > <0907 baptizo > <0040 hagios > <4151 pneuma > <4442 pur >
 • 12<3739 hos > <4425 ptuon > <5495 cheir > <3195 mello > <1245 diakatharizo > <1245 diakatharizo > <0257 halon > <4863 sunago > <4621 sitos > <1519 eis > <0596 apotheke > <3195 mello > <2618 katakaio > <0892 achuron > <0762 asbestos > <4442 pur >
 • 13<5119 tote > <3854 paraginomai > <2424 Iesous > <1056 Galilaia > <2446 Iordanes > <2491 Ioannes > <0907 baptizo >
 • 14<2491 Ioannes > <1254 diakoluo > <3004 lego > <2192 echo > <5532 chreia > <0907 baptizo > <2064 erchomai >
 • 15<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <0863 aphiemi > <0737 arti > <3779 houto > <4241 prepo > <4137 pleroo > <3956 pas > <1343 dikaiosune > <5119 tote > <0863 aphiemi >
 • 16<2424 Iesous > <0907 baptizo > <0305 anabaino > <2117 euthus > <5204 hudor > <2400 idou > <3772 ouranos > <0455 anoigo > <1492 eido > <4151 pneuma > <2316 theos > <2597 katabaino > <5616 hosei > <4058 peristera > <2064 erchomai >
 • 17<2400 idou > <5456 phone > <3772 ouranos > <3004 lego > <3778 houtos > <0027 agapetos > <5207 huios > <3739 hos > <2106 eudokeo > <2106 eudokeo >
 • 4
 • 1<5119 tote > <2424 Iesous > <0321 anago > <4151 pneuma > <1519 eis > <2048 eremos > <3985 peirazo > <1228 diabolos >
 • 2<3522 nesteuo > <5062 tessarakonta > <2250 hemera > <5062 tessarakonta > <3571 nux > <5305 husteron > <3983 peinao >
 • 3<3985 peirazo > <4334 proserchomai > <2036 epo > <1487 ei > <5207 huios > <2316 theos > <2036 epo > <3778 houtos > <3037 lithos > <1096 ginomai > <0740 artos >
 • 4<0611 apokrinomai > <2036 epo > <1125 grapho > <0444 anthropos > <2198 zao > <0740 artos > <3441 monos > <3956 pas > <4487 rhema > <1607 ekporeuomai > <4750 stoma > <2316 theos >
 • 5<5119 tote > <1228 diabolos > <3880 paralambano > <1519 eis > <0040 hagios > <4172 polis > <2476 histemi > <1909 epi > <4419 pterugion > <2411 hieron >
 • 6<3004 lego > <1487 ei > <5207 huios > <2316 theos > <0906 ballo > <4572 seautou > <2736 kato > <1125 grapho > <0032 aggelos > <1781 entellomai > <4012 peri > <5495 cheir > <0142 airo > <3379 mepote > <3379 mepote > <3379 mepote > <3379 mepote > <4350 proskopto > <4228 pous > <4314 pros > <3037 lithos >
 • 7<2424 Iesous > <5346 phemi > <1125 grapho > <3825 palin > <1598 ekpeirazo > <2962 kurios > <2316 theos >
 • 8<3825 palin > <1228 diabolos > <3880 paralambano > <1519 eis ><3029 lian > <5308 hupselos > <3735 oros > <1166 deiknuo > <3956 pas > <0932 basileia > <2889 kosmos > <1391 doxa >
 • 9<3004 lego > <3956 pas > <5023 tauta > <3195 mello > <1325 didomi > <1437 ean > <4098 pipto > <4098 pipto > <4352 proskuneo >
 • 10<5119 tote > <3004 lego > <2424 Iesous > <5217 hupago > <5217 hupago > <4567 Satanas > <1125 grapho > <4352 proskuneo > <2962 kurios > <2316 theos > <3441 monos > <3000 latreuo >
 • 11<5119 tote > <1228 diabolos > <0863 aphiemi > <2400 idou > <0032 aggelos > <4334 proserchomai > <1247 diakoneo >
 • 12<1161 de > <2424 Iesous > <0191 akouo > <2491 Ioannes > <3860 paradidomi > <3860 paradidomi > <0402 anachoreo > <1519 eis > <1056 Galilaia >
 • 13<2641 kataleipo > <3478 Nazareth > <2064 erchomai > <2730 katoikeo > <2584 Kapernaoum > <3588 ho > <3864 parathalassios > <3864 parathalassios > <3725 horion > <2194 Zaboulon > <3508 Nephthaleim >
 • 14<4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <2268 Hesaias > <4396 prophetes > <3004 lego >
 • 15<1093 ge > <2194 Zaboulon > <1093 ge > <3508 Nephthaleim > <3598 hodos > <2281 thalassa > <4008 peran > <2446 Iordanes > <1056 Galilaia > <1484 ethnos >
 • 16<2992 laos > <3588 ho > <2521 kathemai > <4655 skotos > <1492 eido > <3173 megas > <5457 phos > <3588 ho > <2521 kathemai > <5561 chora > <4639 skia > <2288 thanatos > <5457 phos > <0393 anatello >
 • 17<5119 tote > <2424 Iesous > <0756 archomai > <2784 kerusso > <3004 lego > <3340 metanoeo > <0932 basileia > <3772 ouranos > <1448 eggizo > <1448 eggizo >
 • 18<2424 Iesous > <4043 peripateo > <2281 thalassa > <1056 Galilaia > <1492 eido > <1417 duo > <0080 adephos > <4613 Simon > <3004 lego > <4074 Petros > <0406 Andreas > <0080 adephos > <0906 ballo > <0293 amphiblestron > <1519 eis > <2281 thalassa > <0231 halieus >
 • 19<3004 lego > <3694 opiso > <3195 mello > <4160 poieo > <0231 halieus > <0444 anthropos >
 • 20<2112 eutheos > <0863 aphiemi > <1350 diktuon > <0190 akoloutheo >
 • 21<4260 probaino > <1564 ekeithen > <1492 eido > <0243 allos > <1417 duo > <0080 adephos > <2385 Iakobos > <2199 Zebedaios > <2491 Ioannes > <0080 adephos > <4143 ploion > <2199 Zebedaios > <3962 pater > <2675 katartizo > <1350 diktuon > <2564 kaleo >
 • 22<2112 eutheos > <0863 aphiemi > <4143 ploion > <3962 pater > <0190 akoloutheo >
 • 23<2424 Iesous > <4013 periago > <4013 periago > <3650 holos > <1056 Galilaia > <1321 didasko > <4864 sunagoge > <2784 kerusso > <2098 euaggelion > <0932 basileia > <2323 therapeuo > <3956 pas > <3554 nosos > <3956 pas > <3119 malakia > <1722 en > <2992 laos >
 • 24<0189 akoe > <0565 aperchomai > <1519 eis > <3650 holos > <4947 Suria > <4374 prosphero > <3956 pas > <2560 kakos > <4912 sunecho > <4164 poikilos > <3554 nosos > <0931 basanos > <3588 ho > <1139 daimonizomai > <1139 daimonizomai > <4583 seleniazomai > <3885 paralutikos > <2323 therapeuo >
 • 25<0190 akoloutheo > <4183 polus > <3793 ochlos > <1056 Galilaia > <1179 Dekapolis > <2414 Hierosoluma > <2449 Ioudaia > <4008 peran > <2446 Iordanes >
 • 5
 • 1<1492 eido > <3793 ochlos > <0305 anabaino > <1519 eis > <3735 oros > <2523 kathizo > <3101 mathetes > <4334 proserchomai >
 • 2<0455 anoigo > <4750 stoma > <1321 didasko > <3004 lego >
 • 3<3107 makarios > <4434 ptochos > <4151 pneuma > <0846 autos > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 4<3107 makarios > <3996 pentheo > <3870 parakaleo >
 • 5<3107 makarios > <4239 praus > <2816 kleronomeo > <1093 ge >
 • 6<3107 makarios > <3588 ho > <3983 peinao > <1372 dipsao > <1343 dikaiosune > <5526 chortazo >
 • 7<3107 makarios > <1655 eleemon > <1653 eleeo > <1653 eleeo >
 • 8<3107 makarios > <2513 katharos > <2588 kardia > <3700 optanomai > <2316 theos >
 • 9<3107 makarios > <1518 eirenopoios > <2564 kaleo > <5207 huios > <2316 theos >
 • 10<3107 makarios > <1377 dioko > <1343 dikaiosune > <1752 heneka > <0846 autos > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 11<3107 makarios > <3752 hotan > <3679 oneidizo > <1377 dioko > <2036 epo > <3956 pas > <4487 rhema > <2596 kata > <5574 pseudomai > <1752 heneka >
 • 12<5463 chairo ><0021 agalliao > <4183 polus > <5216 humon > <3408 misthos > <3772 ouranos > <3779 houto > <1377 dioko > <4396 prophetes > <3588 ho > <4253 pro >
 • 13<0217 halas > <1093 ge > <1437 ean > <0217 halas > <3471 moraino > <3471 moraino > <5101 tis > <0233 halizo > <2089 eti > <2480 ischuo > <3762 oudeis > <0906 ballo > <2662 katapateo > <2662 katapateo > <2662 katapateo > <0444 anthropos >
 • 14<5457 phos > <2889 kosmos > <4172 polis > <2749 keimai > <1883 epano > <3735 oros > <1410 dunamai > <2928 krupto >
 • 15<3761 oude > <2545 kaio > <3088 luchnos > <5087 tithemi > <5259 hupo > <3426 modios > <1909 epi > <3087 luchnia > <2989 lampo > <3956 pas > <3614 oikia >
 • 16<5216 humon > <5457 phos > <3779 houto > <2989 lampo > <1715 emprosthen > <0444 anthropos > <1492 eido > <5216 humon > <2570 kalos > <2041 ergon > <1392 doxazo > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 17<3543 nomizo > <2064 erchomai > <2647 kataluo > <3551 nomos > <2228 e > <4396 prophetes > <2064 erchomai > <2647 kataluo > <4137 pleroo >
 • 18<0281 amen > <3004 lego > <2193 heos > <3772 ouranos > <1093 ge > <3928 parerchomai > <1520 heis > <2503 iota > <2228 e > <3391 mia > <2762 keraia > <3364 ou me > <3928 parerchomai > <3551 nomos > <2193 heos > <3956 pas > <1096 ginomai >
 • 19<1437 ean > <3767 oun > <3089 luo > <3391 mia > <5130 touton > <1646 elachistos > <1785 entole > <1321 didasko > <0444 anthropos > <3779 houto > <2564 kaleo > <1646 elachistos > <0932 basileia > <3772 ouranos > <0302 an > <4160 poieo > <1321 didasko > <3778 houtos > <2564 kaleo > <3173 megas > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 20<3004 lego ><3362 ean me > <5216 humon > <1343 dikaiosune ><4052 perisseuo > <1343 dikaiosune > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <3364 ou me > <3364 ou me > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 21<0191 akouo > <2046 ereo > <0744 archaios > <0744 archaios > <5407 phoneuo > <0302 an > <5407 phoneuo > <1777 enochos > <2920 krisis >
 • 22<3004 lego > <3588 ho > <3710 orgizo > <0080 adephos > <1500 eike > <1500 eike > <1777 enochos > <2920 krisis > <0302 an > <2036 epo > <0080 adephos > <4469 rhaka > <1777 enochos > <4892 sunedrion > <0302 an > <2036 epo > <3474 moros > <1777 enochos > <1067 geena > <4442 pur >
 • 23<3767 oun > <4374 prosphero > <1435 doron > <2379 thusiasterion > <1563 ekei > <3415 mnaomai > <0080 adephos > <2192 echo > <5100 tis > <2596 kata >
 • 24<0863 aphiemi > <1563 ekei > <1435 doron > <1715 emprosthen > <2379 thusiasterion > <5217 hupago > <4412 proton > <1259 diallasso > <0080 adephos > <5119 tote > <2064 erchomai > <4374 prosphero > <1435 doron >
 • 25<2132 eunoeo > <4675 sou > <0476 antidikos > <5035 tachu > <3755 hotou > <1488 ei > <3598 hodos > <3379 mepote > <3379 mepote > <3379 mepote > <3379 mepote > <0476 antidikos > <3860 paradidomi > <2923 krites > <2923 krites > <3860 paradidomi > <5257 huperetes > <0906 ballo > <1519 eis > <5438 phulake >
 • 26<0281 amen > <3004 lego > <3364 ou me > <3361 me > <1831 exerchomai > <1564 ekeithen > <2193 heos > <0591 apodidomi > <2078 eschatos > <2835 kodrantes >
 • 27<0191 akouo > <2046 ereo > <0744 archaios > <0744 archaios > <3431 moicheuo > <3431 moicheuo >
 • 28<3004 lego > <3588 ho > <0991 blepo > <1135 gune > <1937 epithumeo > <3431 moicheuo > <3431 moicheuo > <2235 ede > <2588 kardia >
 • 29<1487 ei > <1188 dexios > <3788 ophthalmos > <4624 skandalizo > <1808 exairo > <0906 ballo > <4851 sumphero > <1520 heis > <3196 melos > <0622 apollumi > <3650 holos > <4983 soma > <0906 ballo > <1519 eis > <1067 geena >
 • 30<1188 dexios > <5495 cheir > <4624 skandalizo > <1581 ekkopto > <1581 ekkopto > <0906 ballo > <4851 sumphero > <1520 heis > <3196 melos > <0622 apollumi > <3650 holos > <4983 soma > <0906 ballo > <1519 eis > <1067 geena >
 • 31<2046 ereo > <0302 an > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <1135 gune > <1325 didomi > <0647 apostasion >
 • 32<3004 lego > <0302 an > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <1135 gune > <3924 parektos > <3056 logos > <4202 porneia > <4160 poieo > <3429 moichao > <3429 moichao > <1437 ean > <1060 gameo > <0630 apoluo > <3429 moichao > <3429 moichao >
 • 33<3825 palin > <0191 akouo > <2046 ereo > <0744 archaios > <0744 archaios > <1964 epiorkeo > <0591 apodidomi > <2962 kurios > <4675 sou > <3727 horkos >
 • 34<3004 lego > <3660 omnuo > <2527 katholou > <3654 holos > <3383 mete > <3772 ouranos > <2316 theos > <2362 thronos >
 • 35<3383 mete > <1093 ge > <5286 hupopodion > <3383 mete > <2414 Hierosoluma > <4172 polis > <3173 megas > <0935 basileus >
 • 36<3383 mete > <3660 omnuo > <2776 kephale > <3754 hoti > <1410 dunamai > <4160 poieo > <3391 mia > <2359 thrix > <3022 leukos > <2228 e > <3189 melas >
 • 37<5216 humon > <3056 logos > <3483 nai > <3483 nai > <3756 ou > <3756 ou > <3588 ho > <4053 perissos > <5130 touton > <1511 einai > <4190 poneros >
 • 38<0191 akouo > <2046 ereo > <3788 ophthalmos > <3788 ophthalmos > <3599 odous > <3599 odous >
 • 39<3004 lego > <0436 anthistemi > <4190 poneros > <3748 hostis > <4474 rhapizo > <1909 epi > <1188 dexios > <4600 siagon > <4762 strepho > <0243 allos > <2532 kai >
 • 40<2309 thelo > <2919 krino > <2919 krino > <2983 lambano > <5509 chiton > <2440 himation > <2532 kai >
 • 41<3748 hostis > <0029 aggareuo > <3400 milion > <5217 hupago > <1417 duo >
 • 42<1325 didomi > <0154 aiteo > <2309 thelo > <1155 daneizo > <0654 apostrepho > <0654 apostrepho >
 • 43<0191 akouo > <2046 ereo > <0025 agapao > <4139 plesion > <3404 miseo > <4675 sou > <2190 echthros >
 • 44<3004 lego > <0025 agapao > <5216 humon > <2190 echthros > <2127 eulogeo > <2672 kataraomai > <4160 poieo > <2573 kalos > <3404 miseo > <4336 proseuchomai > <3588 ho > <1908 epereazo > <1908 epereazo > <1377 dioko >
 • 45<5207 huios > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos > <0393 anatello > <2246 helios > <0393 anatello > <1909 epi > <4190 poneros > <0018 agathos > <1026 brecho > <1026 brecho > <1909 epi > <1342 dikaios > <0094 adikos >
 • 46<1437 ean > <0025 agapao > <3588 ho > <0025 agapao > <5101 tis > <3408 misthos > <2192 echo > <4160 poieo > <2532 kai > <5052 telesphoreo > <0846 autos >
 • 47<1437 ean > <0782 aspazomai > <5216 humon > <0080 adephos > <3440 monon > <5101 tis > <4160 poieo > <4053 perissos > <4160 poieo > <2532 kai > <5052 telesphoreo > <3779 houto >
 • 48<3767 oun > <5046 teleios > <5618 hosper > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos > <5046 teleios >
 • 6
 • 1<4337 prosecho > <4160 poieo > <5216 humon > <1654 eleemosune > <1715 emprosthen > <0444 anthropos > <2300 theaomai > <1490 ei de me(ge) > <2192 echo > <3756 ou > <3408 misthos > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 2<3767 oun > <3752 hotan > <4160 poieo > <1654 eleemosune > <4537 salpizo > <4537 salpizo > <1715 emprosthen > <5273 hupokrites > <4160 poieo > <4864 sunagoge > <4505 rhume > <1392 doxazo > <0444 anthropos > <0281 amen > <3004 lego > <0568 apecho > <3408 misthos >
 • 3<4160 poieo > <1654 eleemosune > <0710 aristeros > <1097 ginosko > <5101 tis > <1188 dexios > <4160 poieo >
 • 4<4675 sou > <1654 eleemosune > <2927 kruptos > <3962 pater > <3588 ho > <0991 blepo > <2729 katischuo > <0846 autos > <0591 apodidomi > <5318 phaneros >
 • 5<3752 hotan > <4336 proseuchomai > <5273 hupokrites > <5368 phileo > <4336 proseuchomai > <2476 histemi > <4864 sunagoge > <1137 gonia > <4113 plateia > <5316 phaino > <0444 anthropos > <0281 amen > <3004 lego > <0568 apecho > <3408 misthos >
 • 6<3752 hotan > <4336 proseuchomai > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <5009 tameion > <2808 kleio > <2374 thura > <4336 proseuchomai > <3962 pater > <3588 ho > <2729 katischuo > <3962 pater > <3588 ho > <0991 blepo > <2729 katischuo > <0591 apodidomi > <5318 phaneros >
 • 7<4336 proseuchomai > <0945 battologeo > <1482 ethnikos > <1380 dokeo > <1522 eisakouo > <4180 polulogia > <4180 polulogia >
 • 8<3767 oun > <3666 homoioo > <5216 humon > <3962 pater > <1492 eido > <3739 hos > <2192 echo > <5532 chreia > <4253 pro > <0154 aiteo >
 • 9<3779 houto > <3779 houto > <3779 houto > <3767 oun > <4336 proseuchomai > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos > <0037 hagiazo > <3686 onoma >
 • 10<0932 basileia > <2064 erchomai > <2307 thelema > <1096 ginomai > <1093 ge > <3772 ouranos >
 • 11<1325 didomi > <4594 semeron > <4594 semeron > <1967 epiousios > <0740 artos >
 • 12<0863 aphiemi > <3783 opheilema > <0863 aphiemi > <3781 opheiletes >
 • 13<1533 eisphero > <1519 eis > <3986 peirasmos > <4506 rhoumai > <4190 poneros > <4675 sou > <0932 basileia > <1411 dunamis > <1391 doxa > <0165 aion > <0281 amen >
 • 14<1437 ean > <0863 aphiemi > <0444 anthropos > <3900 paraptoma > <5216 humon > <3770 ouranios > <3962 pater > <2532 kai > <0863 aphiemi >
 • 15<1437 ean > <0863 aphiemi > <0444 anthropos > <3900 paraptoma > <3761 oude > <5216 humon > <3962 pater > <0863 aphiemi > <5216 humon > <3900 paraptoma >
 • 16<1161 de > <3752 hotan > <3522 nesteuo > <5273 hupokrites > <4659 skuthropos > <4659 skuthropos > <0853 aphanizo > <4383 prosopon > <5316 phaino > <0444 anthropos > <3522 nesteuo > <0281 amen > <3004 lego > <0568 apecho > <3408 misthos >
 • 17<3522 nesteuo > <0218 aleipho > <4675 sou > <2776 kephale > <3538 nipto > <4383 prosopon >
 • 18<5316 phaino > <0444 anthropos > <3522 nesteuo > <3962 pater > <3588 ho > <2729 katischuo > <3962 pater > <3588 ho > <0991 blepo > <2729 katischuo > <0591 apodidomi > <5318 phaneros >
 • 19<5213 humin > <2344 thesauros > <1093 ge > <3699 hopou > <4597 ses > <1035 brosis > <0853 aphanizo > <3699 hopou > <2812 kleptes > <1358 diorusso > <1358 diorusso > <2813 klepto >
 • 20<5213 humin > <2344 thesauros > <3772 ouranos > <3699 hopou > <3777 oute > <4597 ses > <3777 oute > <1035 brosis > <0853 aphanizo > <3699 hopou > <2812 kleptes > <1358 diorusso > <1358 diorusso > <3761 oude > <2813 klepto >
 • 21<3699 hopou > <5216 humon > <2344 thesauros > <1563 ekei > <5216 humon > <2588 kardia > <2532 kai >
 • 22<5460 photeinos > <4983 soma > <3788 ophthalmos > <1437 ean > <3767 oun > <4675 sou > <3788 ophthalmos > <0573 haplous > <3650 holos > <4983 soma > <5460 photeinos > <3088 luchnos >
 • 23<1487 ei > <4675 sou > <3788 ophthalmos > <4190 poneros > <3650 holos > <4983 soma > <4652 skoteinos > <1487 ei > <3767 oun > <5457 phos > <4655 skotos > <4214 posos > <4214 posos > <4655 skotos >
 • 24<3762 oudeis > <3762 oudeis > <1410 dunamai > <1398 douleuo > <1417 duo > <2962 kurios > <2228 e > <3404 miseo > <1520 heis > <0025 agapao > <2087 heteros > <2228 e > <0472 antechomai > <1520 heis > <2706 kataphroneo > <2087 heteros > <1410 dunamai > <1398 douleuo > <2316 theos > <3126 mammonas >
 • 25<5124 touto > <3004 lego > <3361 me > <3309 merimnao > <5216 humon > <5590 psuche > <5101 tis > <5315 phago > <5101 tis > <4095 pino > <3366 mede > <5216 humon > <4983 soma > <5101 tis > <1749 enedron > <1746 enduo > <5590 psuche > <4119 pleion > <5160 trophe > <4983 soma > <1742 enduma >
 • 26<1689 emblepo > <4071 peteinon > <3772 ouranos > <4687 speiro > <3761 oude > <2325 therizo > <3761 oude > <4863 sunago > <1519 eis > <0596 apotheke > <5216 humon > <3770 ouranios > <3962 pater > <5142 trepho > <3123 mallon > <1308 diaphero >
 • 27<5101 tis > <3309 merimnao > <1410 dunamai > <4369 prostithemi > <1520 heis > <4083 pechus > <2244 helikia >
 • 28<5101 tis > <3309 merimnao > <1742 enduma > <2648 katamanthano > <2918 krinon > <0068 agros > <4459 pos > <0837 auzano > <2872 kopiao > <3761 oude > <3514 netho >
 • 29<3004 lego > <3761 oude > <4672 Solomon > <3956 pas > <1391 doxa > <4016 periballo > <5613 hos > <1520 heis > <5130 touton >
 • 30<1161 de > <1487 ei > <2316 theos > <3779 houto > <0294 amphiennumi > <5528 chortos > <0068 agros > <4594 semeron > <0839 aurion > <0906 ballo > <1519 eis > <2823 klibanos > <4183 polus > <3123 mallon > <3640 oligopistos > <3640 oligopistos >
 • 31<3767 oun > <3361 me > <3309 merimnao > <3004 lego > <5101 tis > <5315 phago > <2228 e > <5101 tis > <4095 pino > <2228 e > <5101 tis > <4016 periballo >
 • 32<1934 epizeteo > <0537 hapas > <5023 tauta > <1484 ethnos > <1934 epizeteo > <5216 humon > <3770 ouranios > <3962 pater > <1492 eido > <5535 chreizo > <3956 pas > <5130 touton >
 • 33<2212 zeteo > <4412 proton > <0932 basileia > <2316 theos > <1343 dikaiosune > <3956 pas > <5023 tauta > <4369 prostithemi >
 • 34<3767 oun > <3361 me > <3309 merimnao > <0839 aurion > <0839 aurion > <3309 merimnao > <1438 heautou > <0713 arketos > <2250 hemera > <2549 kakia > <0846 autos >
 • 7
 • 1<2919 krino > <2919 krino >
 • 2<3739 hos > <2917 krima > <2919 krino > <2919 krino > <3739 hos > <3358 metron > <3354 metreo > <0488 antimetreo > <0488 antimetreo >
 • 3<5101 tis > <0991 blepo > <2595 karphos > <0080 adephos > <3788 ophthalmos > <2657 katanoeo > <1385 dokos > <4674 sos > <3788 ophthalmos >
 • 4<2228 e > <4459 pos > <2046 ereo > <0080 adephos > <0863 aphiemi > <1544 ekballo > <2595 karphos > <4675 sou > <3788 ophthalmos > <2400 idou > <1385 dokos > <4675 sou > <3788 ophthalmos >
 • 5<5273 hupokrites > <4412 proton > <1544 ekballo > <1385 dokos > <4675 sou > <3788 ophthalmos > <5119 tote > <1227 diablepo > <1227 diablepo > <1544 ekballo > <2595 karphos > <0080 adephos > <3788 ophthalmos >
 • 6<1325 didomi > <3588 ho > <0040 hagios > <2965 kuon > <3366 mede > <0906 ballo > <5216 humon > <3135 margarites > <1715 emprosthen > <5519 choiros > <3379 mepote > <2662 katapateo > <1722 en > <4228 pous > <4762 strepho > <4762 strepho > <4486 rhegnumi >
 • 7<0154 aiteo > <1325 didomi > <2212 zeteo > <2147 heurisko > <2925 krouo > <0455 anoigo >
 • 8<3956 pas > <0154 aiteo > <2983 lambano > <2212 zeteo > <2147 heurisko > <2925 krouo > <0455 anoigo >
 • 9<2228 e > <5101 tis > <0444 anthropos > <3739 hos > <1437 ean > <5207 huios > <0154 aiteo > <0740 artos > <1929 epididomi > <3037 lithos >
 • 10<2532 kai > <1437 ean > <0154 aiteo > <2486 ichthus > <1929 epididomi > <3789 ophis >
 • 11<1487 ei > <3767 oun > <5607 on > <4190 poneros > <1492 eido > <1325 didomi > <0018 agathos > <1435 doron > <5216 humon > <5043 teknon > <4214 posos > <4214 posos > <3123 mallon > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos > <1325 didomi > <0018 agathos > <0154 aiteo >
 • 12<3767 oun > <3956 pas > <0302 an > <2309 thelo > <0444 anthropos > <4160 poieo > <4160 poieo > <2532 kai > <3779 houto > <3778 houtos > <3551 nomos > <4396 prophetes >
 • 13<1525 eiserchomai > <1223 dia > <4728 stenos > <4439 pule > <4116 platus > <4439 pule > <2149 euruchoros > <3598 hodos > <0520 apago > <0684 apoleia > <4183 polus > <3588 ho > <1525 eiserchomai > <0846 autos >
 • 14<3754 hoti > <4728 stenos > <4439 pule > <2346 thlibo > <3598 hodos > <3588 ho > <0520 apago > <2222 zoe > <3641 oligos > <2147 heurisko >
 • 15<4337 prosecho > <5578 pseudoprophetes > <5578 pseudoprophetes > <3748 hostis > <2064 erchomai > <4263 probaton > <1742 enduma > <2081 esothen > <0727 harpax > <3074 lukos >
 • 16<1921 epiginosko > <2590 karpos > <4816 sullego > <4718 staphule > <0173 akantha > <2228 e > <4810 sukon > <5146 tribolos >
 • 17<3779 houto > <3956 pas > <0018 agathos > <1186 dendron > <4160 poieo > <4160 poieo > <2570 kalos > <2590 karpos > <4550 sapros > <1186 dendron > <4160 poieo > <4160 poieo > <4190 poneros > <2590 karpos >
 • 18<0018 agathos > <1186 dendron > <1410 dunamai > <4160 poieo > <4160 poieo > <4190 poneros > <2590 karpos > <3761 oude > <4550 sapros > <1186 dendron > <4160 poieo > <4160 poieo > <2570 kalos > <2590 karpos >
 • 19<3956 pas > <1186 dendron > <4160 poieo > <4160 poieo > <2570 kalos > <2590 karpos > <1581 ekkopto > <1581 ekkopto > <0906 ballo > <1519 eis > <4442 pur >
 • 20<1065 ge > <2590 karpos > <1921 epiginosko >
 • 21<3956 pas > <3004 lego > <2962 kurios > <2962 kurios > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <0932 basileia > <3772 ouranos > <4160 poieo > <2307 thelema > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 22<4183 polus > <2046 ereo > <2250 hemera > <2962 kurios > <2962 kurios > <4395 propheteuo > <3686 onoma > <3686 onoma > <1544 ekballo > <1140 daimonion > <3686 onoma > <4160 poieo > <4183 polus > <1411 dunamis >
 • 23<5119 tote > <3670 homologeo > <3763 oudepote > <1097 ginosko > <0672 apochoreo > <2038 ergazomai > <0458 anomia >
 • 24<3767 oun > <3748 hostis > <0191 akouo > <5128 toutous > <3056 logos > <3450 mou > <4160 poieo > <3666 homoioo > <5429 phronimos > <0435 aner > <3748 hostis > <3618 oikodomeo > <3614 oikia > <4073 petra >
 • 25<1028 broche > <2597 katabaino > <4215 potamos > <2064 erchomai > <0417 anemos > <4154 pneo > <4363 prospipto > <3614 oikia > <4098 pipto > <2311 themelioo > <4073 petra >
 • 26<3956 pas > <0191 akouo > <5128 toutous > <3056 logos > <3450 mou > <4160 poieo > <3666 homoioo > <3474 moros > <0435 aner > <3748 hostis > <3618 oikodomeo > <3614 oikia > <0285 ammos >
 • 27<1028 broche > <2597 katabaino > <4215 potamos > <2064 erchomai > <0417 anemos > <4154 pneo > <4350 proskopto > <3614 oikia > <4098 pipto > <3173 megas > <4431 ptosis >
 • 28<1096 ginomai > <3753 hote > <2424 Iesous > <4931 sunteleo > <5128 toutous > <3056 logos > <3793 ochlos > <1605 ekplesso > <1909 epi > <1322 didache >
 • 29<1321 didasko > <2192 echo > <1849 exousia > <1122 grammateus >
 • 8
 • 1<2597 katabaino > <2597 katabaino > <3735 oros > <4183 polus > <3793 ochlos > <0190 akoloutheo >
 • 2<2400 idou > <2064 erchomai > <3015 lepros > <4352 proskuneo > <3004 lego > <2962 kurios > <1437 ean > <2309 thelo > <1410 dunamai > <2511 katharizo > <2511 katharizo >
 • 3<2424 Iesous > <1614 ekteino > <1614 ekteino > <5495 cheir > <0680 haptomai > <3004 lego > <2309 thelo > <2511 katharizo > <2112 eutheos > <3014 lepra > <2511 katharizo >
 • 4<2424 Iesous > <3004 lego > <3708 horao > <2036 epo > <3367 medeis > <3367 medeis > <5217 hupago > <1166 deiknuo > <4572 seautou > <2409 hiereus > <4374 prosphero > <1435 doron > <3475 Moseus > <4367 prostasso > <3142 marturion >
 • 5<2424 Iesous > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <2584 Kapernaoum > <4334 proserchomai > <1543 hekatontarches > <3870 parakaleo >
 • 6<3004 lego > <2962 kurios > <3816 pais > <0906 ballo > <1722 en > <3614 oikia > <3885 paralutikos > <3885 paralutikos > <1171 deinos > <0928 basanizo >
 • 7<2424 Iesous > <3004 lego > <2064 erchomai > <2323 therapeuo >
 • 8<1543 hekatontarches > <0611 apokrinomai > <5346 phemi > <2962 kurios > <1510 eimi > <2425 hikanos > <1525 eiserchomai > <5259 hupo > <4721 stege > <2036 epo > <3056 logos > <3440 monon > <3816 pais > <2390 iaomai >
 • 9<1510 eimi > <0444 anthropos > <5259 hupo > <1849 exousia > <2192 echo > <4757 stratiotes > <5259 hupo > <3004 lego > <5129 toutoi > <4198 poreuomai > <4198 poreuomai > <0243 allos > <2064 erchomai > <2064 erchomai > <1401 doulos > <4160 poieo > <5124 touto > <4160 poieo >
 • 10<2424 Iesous > <0191 akouo > <2296 thaumazo > <4483 rheo > <0190 akoloutheo > <0281 amen > <3004 lego > <2147 heurisko > <5118 tosoutos > <5118 tosoutos > <4102 pistis > <3761 oude > <2474 Israel >
 • 11<3004 lego > <4183 polus > <2240 heko > <0395 anatole > <1424 dusme > <0347 anaklino > <0347 anaklino > <0011 Abraam > <2464 Isaak > <2384 Iakob > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 12<5207 huios > <0932 basileia > <1544 ekballo > <1519 eis > <1857 exoteros > <4655 skotos > <1563 ekei > <2805 klauthmos > <1030 brugmos > <3599 odous >
 • 13<2424 Iesous > <4483 rheo > <1543 hekatontarches > <5217 hupago > <4100 pisteuo > <1096 ginomai > <3816 pais > <2390 iaomai > <1565 ekeinos > <5610 hora >
 • 14<2424 Iesous > <2064 erchomai > <1519 eis > <4074 Petros > <3614 oikia > <1492 eido > <3994 penthera > <3994 penthera > <0906 ballo > <4445 puresso > <4445 puresso >
 • 15<0680 haptomai > <5495 cheir > <4446 puretos > <0863 aphiemi > <1453 egeiro > <1247 diakoneo >
 • 16<3798 opsios > <1096 ginomai > <4374 prosphero > <4183 polus > <1139 daimonizomai > <1139 daimonizomai > <1544 ekballo > <4151 pneuma > <3056 logos > <2323 therapeuo > <3956 pas > <2560 kakos >
 • 17<4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <2268 Hesaias > <4396 prophetes > <3004 lego > <0846 autos > <2983 lambano > <0769 astheneia > <0941 bastazo > <3554 nosos >
 • 18<1161 de > <2424 Iesous > <1492 eido > <4183 polus > <3793 ochlos > <4012 peri > <2753 keleuo > <2753 keleuo > <0565 aperchomai > <4008 peran > <4008 peran >
 • 19<1520 heis > <1122 grammateus > <4334 proserchomai > <4483 rheo > <1320 didaskalos > <0190 akoloutheo > <1437 ean > <0565 aperchomai >
 • 20<2424 Iesous > <3004 lego ><0258 alopex > <2192 echo > <5454 pholeos > <4071 peteinon > <3772 ouranos > <2682 kataskenosis > <5207 huios > <0444 anthropos > <2192 echo > <4226 pou > <2827 klino > <2776 kephale >
 • 21<2087 heteros > <3101 mathetes > <4483 rheo > <2962 kurios > <2010 epitrepo > <4412 proton > <0565 aperchomai > <2290 thapto > <3962 pater >
 • 22<2424 Iesous > <4483 rheo > <0190 akoloutheo > <0863 aphiemi > <3498 nekros > <2290 thapto > <3498 nekros >
 • 23<1684 embaino > <1519 eis > <4143 ploion > <3101 mathetes > <0190 akoloutheo >
 • 24<2400 idou > <1096 ginomai > <3173 megas > <4578 seismos > <2281 thalassa > <5620 hoste > <4143 ploion > <2572 kalupto > <2949 kuma > <2518 katheudo >
 • 25<3101 mathetes > <4334 proserchomai > <1453 egeiro > <3004 lego > <2962 kurios > <4982 sozo > <0622 apollumi >
 • 26<3004 lego > <5101 tis > <1169 deilos > <3640 oligopistos > <3640 oligopistos > <5119 tote > <1453 egeiro > <2008 epitimao > <0417 anemos > <2281 thalassa > <3173 megas > <1055 galene >
 • 27<0444 anthropos > <2296 thaumazo > <3004 lego > <4217 potapos > <4217 potapos > <3778 houtos > <2532 kai > <0417 anemos > <2281 thalassa > <5219 hupakouo >
 • 28<2064 erchomai > <4008 peran > <4008 peran > <1519 eis > <5561 chora > <1086 Gergesenos > <5221 hupantao > <1417 duo > <1139 daimonizomai > <1139 daimonizomai > <1831 exerchomai > <3419 mnemeion ><3029 lian > <5467 chalepos > <5620 hoste > <3361 me > <5100 tis > <2480 ischuo > <3928 parerchomai > <3598 hodos >
 • 29<2400 idou > <2896 krazo > <3004 lego > <5101 tis > <2424 Iesous > <5207 huios > <2316 theos > <2064 erchomai > <5602 hode > <0928 basanizo > <4253 pro > <2540 kairos >
 • 30<3112 makran > <3112 makran > <0575 apo > <0034 agele > <4183 polus > <5519 choiros > <1006 bosko >
 • 31<1161 de > <1142 daimon > <3870 parakaleo > <3004 lego > <1487 ei > <1544 ekballo > <2010 epitrepo > <0565 aperchomai > <0565 aperchomai > <1519 eis > <0034 agele > <5519 choiros >
 • 32<4483 rheo > <5217 hupago > <1831 exerchomai > <0565 aperchomai > <1519 eis > <0034 agele > <5519 choiros > <2400 idou > <3956 pas > <0034 agele > <5519 choiros > <3729 hormao > <2596 kata > <2911 kremnos > <1519 eis > <2281 thalassa > <0599 apothnesko > <5204 hudor >
 • 33<1006 bosko > <5343 pheugo > <0565 aperchomai > <1519 eis > <4172 polis > <0518 apaggello > <3956 pas > <3588 ho > <4876 sunantao > <1139 daimonizomai > <1139 daimonizomai >
 • 34<2400 idou > <3956 pas > <4172 polis > <1831 exerchomai > <4877 sunantesis > <2424 Iesous > <1492 eido > <3870 parakaleo > <3327 metabaino > <3725 horion >
 • 9
 • 1<1684 embaino > <1519 eis > <4143 ploion > <1276 diaperao > <1276 diaperao > <2064 erchomai > <1519 eis > <2398 idios > <4172 polis >
 • 2<2400 idou > <4374 prosphero > <3885 paralutikos > <3885 paralutikos > <0906 ballo > <1909 epi > <2825 kline > <2424 Iesous > <1492 eido > <4102 pistis > <4483 rheo > <3885 paralutikos > <3885 paralutikos > <5043 teknon > <2293 tharseo > <0266 hamartia > <0863 aphiemi >
 • 3<2400 idou > <5100 tis > <1122 grammateus > <4483 rheo > <1722 en > <1438 heautou > <3778 houtos > <0987 blasphemeo >
 • 4<2424 Iesous > <1492 eido > <1761 enthumesis > <4483 rheo > <5101 tis > <1760 enthumeomai > <4190 poneros > <5216 humon > <2588 kardia >
 • 5<5101 tis > <2123 eukopoteros > <2036 epo > <0266 hamartia > <0863 aphiemi > <2228 e > <2036 epo > <1453 egeiro > <4043 peripateo >
 • 6<1492 eido > <5207 huios > <0444 anthropos > <2192 echo > <1849 exousia > <1909 epi > <1093 ge > <0863 aphiemi > <0266 hamartia > <3004 lego > <3885 paralutikos > <3885 paralutikos > <1453 egeiro > <0142 airo > <2825 kline > <5217 hupago > <4675 sou > <3624 oikos >
 • 7<1453 egeiro > <0565 aperchomai > <3624 oikos >
 • 8<3793 ochlos > <1492 eido > <2296 thaumazo > <1392 doxazo > <2316 theos > <3588 ho > <1325 didomi > <5108 toioutos > <1849 exousia > <0444 anthropos >
 • 9<2424 Iesous > <3855 parago > <1564 ekeithen > <1492 eido > <0444 anthropos > <3004 lego > <3156 Matthaios > <2521 kathemai > <1909 epi > <5058 telonion > <5058 telonion > <3004 lego > <0190 akoloutheo > <0450 anistemi > <0190 akoloutheo >
 • 10<1096 ginomai > <2424 Iesous > <0345 anakeimai > <0345 anakeimai > <3614 oikia > <2400 idou > <4183 polus > <5052 telesphoreo > <0268 hamartolos > <2064 erchomai > <4873 sunanakeimai > <0347 anaklino > <3101 mathetes >
 • 11<5330 Pharisaios > <1492 eido > <4483 rheo > <3101 mathetes > <1302 diati > <2068 esthio > <5216 humon > <1320 didaskalos > <5052 telesphoreo > <0268 hamartolos >
 • 12<2424 Iesous > <0191 akouo > <4483 rheo > <2480 ischuo > <5532 chreia > <2395 iatros > <2560 kakos >
 • 13<4198 poreuomai > <3129 manthano > <5101 tis > <2076 esti > <2309 thelo > <1656 eleos > <2378 thusia > <2064 erchomai > <2564 kaleo > <1342 dikaios > <0268 hamartolos > <3341 metanoia >
 • 14<5119 tote > <4334 proserchomai > <3101 mathetes > <2491 Ioannes > <3004 lego > <1302 diati > <5330 Pharisaios > <3522 nesteuo > <4183 polus > <3101 mathetes > <3522 nesteuo >
 • 15<2424 Iesous > <4483 rheo > <1410 dunamai > <5207 huios > <3567 numphon > <3996 pentheo > <1909 epi > <3566 numphios > <2250 hemera > <2064 erchomai > <3752 hotan > <3566 numphios > <0522 apairo > <5119 tote > <3522 nesteuo >
 • 16<3762 oudeis > <3762 oudeis > <1911 epiballo > <1915 epiblema > <0046 agnaphos > <4470 rhakos > <3820 palaios > <2440 himation > <4138 pleroma > <0142 airo > <2440 himation > <4978 schisma > <1096 ginomai > <5501 cheiron >
 • 17<3761 oude > <0906 ballo > <3501 neos > <3631 oinos > <1519 eis > <3820 palaios > <0779 askos > <1490 ei de me(ge) > <0779 askos > <4486 rhegnumi > <3631 oinos > <1632 ekcheo > <0779 askos > <0622 apollumi > <0906 ballo > <3501 neos > <3631 oinos > <1519 eis > <2537 kainos > <0779 askos > <0297 amphoteros > <4933 suntereo >
 • 18<2980 laleo > <5023 tauta > <2400 idou > <2064 erchomai > <0758 archon > <4352 proskuneo > <3004 lego > <2364 thugater > <0737 arti > <0737 arti > <5053 teleutao > <2064 erchomai > <2007 epitithemi > <5495 cheir > <2198 zao >
 • 19<2424 Iesous > <1453 egeiro > <0190 akoloutheo > <3101 mathetes >
 • 20<2400 idou > <1135 gune > <0131 haimorrheo > <0131 haimorrheo > <1427 dodeka > <2094 etos > <4334 proserchomai > <3693 opisthen > <0680 haptomai > <2899 kraspedon > <2440 himation >
 • 21<3004 lego > <1722 en > <1438 heautou > <1437 ean > <0680 haptomai > <2440 himation > <4982 sozo >
 • 22<2424 Iesous > <1994 epistrepho > <1994 epistrepho > <1492 eido > <2036 epo > <2364 thugater > <2293 tharseo > <4102 pistis > <4982 sozo > <4982 sozo > <1135 gune > <4982 sozo > <4982 sozo > <5610 hora >
 • 23<2424 Iesous > <2064 erchomai > <1519 eis > <0758 archon > <3614 oikia > <1492 eido > <0834 auletes > <3793 ochlos > <2350 thorubeo > <2350 thorubeo >
 • 24<3004 lego > <0402 anachoreo > <0402 anachoreo > <2877 korasion > <0599 apothnesko > <2518 katheudo > <2606 katagelao > <2606 katagelao >
 • 25<3753 hote > <3793 ochlos > <1544 ekballo > <1544 ekballo > <1525 eiserchomai > <2902 krateo > <5495 cheir > <2877 korasion > <1453 egeiro >
 • 26<5345 pheme > <3778 houtos > <1831 exerchomai > <1831 exerchomai > <1519 eis > <3650 holos > <1093 ge >
 • 27<2424 Iesous > <3855 parago > <1564 ekeithen > <1417 duo > <5185 tuphlos > <0190 akoloutheo > <2896 krazo > <3004 lego > <5207 huios > <1138 Dabid > <1653 eleeo >
 • 28<2064 erchomai > <1519 eis > <3614 oikia > <5185 tuphlos > <4334 proserchomai > <2424 Iesous > <3004 lego > <4100 pisteuo > <1410 dunamai > <4160 poieo > <5124 touto > <3004 lego > <3483 nai > <2962 kurios >
 • 29<5119 tote > <0680 haptomai > <3788 ophthalmos > <3004 lego > <2596 kata > <5216 humon > <4102 pistis >
 • 30<3788 ophthalmos > <0455 anoigo > <2424 Iesous > <1690 embrimaomai > <3004 lego > <3708 horao > <3762 oudeis > <3367 medeis > <1097 ginosko >
 • 31<1831 exerchomai > <1310 diaphemizo > <1310 diaphemizo > <1310 diaphemizo > <3650 holos > <1093 ge >
 • 32<1831 exerchomai > <2400 idou > <4374 prosphero > <2974 kophos > <0444 anthropos > <1139 daimonizomai > <1139 daimonizomai >
 • 33<1140 daimonion > <1544 ekballo > <2974 kophos > <2980 laleo > <3793 ochlos > <2296 thaumazo > <3004 lego > <3763 oudepote > <3779 houto > <5316 phaino > <2474 Israel >
 • 34<5330 Pharisaios > <3004 lego > <1544 ekballo > <1140 daimonion > <1722 en > <0758 archon > <1140 daimonion >
 • 35<2424 Iesous > <4013 periago > <4013 periago > <3956 pas > <4172 polis > <2968 kome > <1321 didasko > <4864 sunagoge > <2784 kerusso > <2098 euaggelion > <0932 basileia > <2323 therapeuo > <3956 pas > <3554 nosos > <3956 pas > <3119 malakia > <1722 en > <2992 laos >
 • 36<1492 eido > <3793 ochlos > <4697 splagchnizomai > <4697 splagchnizomai > <4012 peri > <3754 hoti > <1590 ekluo > <4496 rhipto > <4496 rhipto > <4263 probaton > <2192 echo > <3361 me > <4166 poimen >
 • 37<5119 tote > <3004 lego > <3101 mathetes > <2326 therismos > <3303 men > <4183 polus > <2040 ergates > <3641 oligos >
 • 38<1189 deomai > <3767 oun > <2962 kurios > <2326 therismos > <1544 ekballo > <1544 ekballo > <2040 ergates > <1519 eis > <2326 therismos >
 • 10
 • 1<4341 proskaleomai > <1427 dodeka > <3101 mathetes > <1325 didomi > <1849 exousia > <0169 akathartos > <4151 pneuma > <1544 ekballo > <2323 therapeuo > <3956 pas > <3554 nosos > <3956 pas > <3119 malakia >
 • 2<1161 de > <3686 onoma > <1427 dodeka > <0652 apostolos > <5023 tauta > <4413 protos > <4613 Simon > <3588 ho > <3004 lego > <4074 Petros > <0406 Andreas > <0080 adephos > <2385 Iakobos > <2199 Zebedaios > <2491 Ioannes > <0080 adephos >
 • 3<5376 Philippos > <0918 Bartholomaios > <2381 Thomas > <3156 Matthaios > <5057 telones > <2385 Iakobos > <0256 Alphaios > <3002 Lebbaios > <3588 ho > <1941 epikaleomai > <2280 Thaddaios >
 • 4<4613 Simon > <2581 Kananites > <2455 Ioudas > <2469 Iskariotes > <3588 ho > <2532 kai > <3860 paradidomi >
 • 5<5128 toutous > <1427 dodeka > <2424 Iesous > <0649 apostello > <0649 apostello > <3853 paraggello > <3004 lego > <0565 aperchomai > <1519 eis > <3598 hodos > <1484 ethnos > <1519 eis > <4172 polis > <4541 Samareites > <1525 eiserchomai >
 • 6<4198 poreuomai > <3123 mallon > <0622 apollumi > <4263 probaton > <3624 oikos > <2474 Israel >
 • 7<4198 poreuomai > <2784 kerusso > <3004 lego > <0932 basileia > <3772 ouranos > <1448 eggizo > <1448 eggizo >
 • 8<2323 therapeuo > <0770 astheneo > <2511 katharizo > <3015 lepros > <1453 egeiro > <3498 nekros > <1544 ekballo > <1140 daimonion > <1432 dorean > <2983 lambano > <1432 dorean > <1325 didomi >
 • 9<2532 kai > <3361 me > <5557 chrusos > <3366 mede > <0696 arguros > <3366 mede > <5475 chalkos > <5216 humon > <2223 zone >
 • 10<3361 me > <4082 pera > <3598 hodos > <3366 mede > <1417 duo > <5509 chiton > <3366 mede > <5266 hupodema > <3366 mede > <4464 rhabdos > <2040 ergates > <0514 axios > <5160 trophe >
 • 11<1519 eis > <0302 an > <4172 polis > <2228 e > <2968 kome > <1525 eiserchomai > <1833 exetazo > <5101 tis > <0514 axios > <1563 ekei > <3306 meno > <2193 heos > <1831 exerchomai >
 • 12<1525 eiserchomai > <1519 eis > <3614 oikia > <0782 aspazomai >
 • 13<1437 ean > <3614 oikia > <0514 axios > <5216 humon > <1515 eirene > <2064 erchomai > <1437 ean > <0514 axios > <5216 humon > <1515 eirene > <1994 epistrepho >
 • 14<1437 ean > <1209 dechomai > <3366 mede > <0191 akouo > <5216 humon > <3056 logos > <1831 exerchomai > <3614 oikia > <2228 e > <4172 polis > <1621 ektinasso > <1621 ektinasso > <2868 koniortos > <5216 humon > <4228 pous >
 • 15<0281 amen > <3004 lego > <0414 anektoteros > <0414 anektoteros > <1093 ge > <4670 Sodoma > <1116 Gomorrha > <2250 hemera > <2920 krisis > <2228 e > <4172 polis >
 • 16<2400 idou > <0649 apostello > <4263 probaton > <3319 mesos > <3074 lukos > <3767 oun > <5429 phronimos > <3789 ophis > <0185 akeraios > <4058 peristera >
 • 17<4337 prosecho > <0444 anthropos > <3860 paradidomi > <4892 sunedrion > <3164 machomai > <4864 sunagoge >
 • 18<0071 ago > <1909 epi > <2232 hegemon > <0935 basileus > <1752 heneka > <3142 marturion > <1484 ethnos >
 • 19<3752 hotan > <3860 paradidomi > <3361 me > <3309 merimnao > <4459 pos > <2228 e > <5101 tis > <2980 laleo > <1325 didomi > <1565 ekeinos > <5610 hora > <5101 tis > <2980 laleo >
 • 20<2980 laleo > <4151 pneuma > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <2980 laleo >
 • 21<0080 adephos > <3860 paradidomi > <0080 adephos > <2288 thanatos > <3962 pater > <5043 teknon > <5043 teknon > <1881 epanistamai > <1909 epi > <1118 goneus > <2289 thanatoo > <2289 thanatoo > <2289 thanatoo >
 • 22<3404 miseo > <3956 pas > <3686 onoma > <5278 hupomeno > <5056 telos > <4982 sozo >
 • 23<3752 hotan > <1377 dioko > <5026 taute > <4172 polis > <5343 pheugo > <1519 eis > <0243 allos > <0281 amen > <3004 lego > <5055 teleo > <5055 teleo > <4172 polis > <2474 Israel > <2193 heos > <5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai >
 • 24<3101 mathetes > <5228 huper > <1320 didaskalos > <3761 oude > <1401 doulos > <5228 huper > <2962 kurios >
 • 25<0713 arketos > <3101 mathetes > <1320 didaskalos > <1401 doulos > <2962 kurios > <1487 ei > <2564 kaleo > <1320 didaskalos > <3617 oikodespotes > <0954 Beelzeboul > <4214 posos > <4214 posos > <3123 mallon > <3615 oikiakos >
 • 26<5399 phobeo > <3767 oun > <3762 oudeis > <2572 kalupto > <0601 apokalupto > <2927 kruptos > <1097 ginosko >
 • 27<3739 hos > <3004 lego > <4653 skotia > <2036 epo > <5457 phos > <3739 hos > <0191 akouo > <3775 ous > <2784 kerusso > <1430 doma >
 • 28<5399 phobeo > <3588 ho > <0615 apokteino > <4983 soma > <1410 dunamai > <0615 apokteino > <5590 psuche > <3123 mallon > <5399 phobeo > <3588 ho > <1410 dunamai > <0622 apollumi > <2532 kai > <5590 psuche > <4983 soma > <1067 geena >
 • 29<1417 duo > <4765 strouthion > <4453 poleo > <0787 assarion > <1520 heis > <4098 pipto > <1909 epi > <1093 ge > <0427 aneu > <5216 humon > <3962 pater >
 • 30<2532 kai > <2359 thrix > <5216 humon > <2776 kephale > <3956 pas > <0705 arithmeo >
 • 31<5399 phobeo > <3767 oun > <1308 diaphero > <1308 diaphero > <4183 polus > <4765 strouthion >
 • 32<3748 hostis > <3767 oun > <3670 homologeo > <1715 emprosthen > <0444 anthropos > <3670 homologeo > <2504 kago > <1715 emprosthen > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 33<0302 an > <0720 arneomai > <1715 emprosthen > <0444 anthropos > <2504 kago > <0720 arneomai > <1715 emprosthen > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 34<3543 nomizo > <2064 erchomai > <0906 ballo > <1515 eirene > <1909 epi > <1093 ge > <2064 erchomai > <0906 ballo > <1515 eirene > <3162 machaira >
 • 35<2064 erchomai > <1369 dichazo > <0444 anthropos > <1369 dichazo > <1369 dichazo > <2596 kata > <3962 pater > <2364 thugater > <2596 kata > <3384 meter > <3565 numphe > <3565 numphe > <2596 kata > <3994 penthera > <3994 penthera >
 • 36<0444 anthropos > <2190 echthros > <3615 oikiakos >
 • 37<5368 phileo > <3962 pater > <2228 e > <3384 meter > <5228 huper > <5228 huper > <0514 axios > <5368 phileo > <5207 huios > <2228 e > <2364 thugater > <5228 huper > <5228 huper > <0514 axios >
 • 38<2983 lambano > <4716 stauros > <0190 akoloutheo > <3694 opiso > <0514 axios >
 • 39<2147 heurisko > <5590 psuche > <0622 apollumi > <0622 apollumi > <5590 psuche > <1752 heneka > <2147 heurisko >
 • 40<1209 dechomai > <1209 dechomai > <1209 dechomai > <1209 dechomai > <0649 apostello >
 • 41<2983 lambano > <4396 prophetes > <3686 onoma > <4396 prophetes > <2983 lambano > <4396 prophetes > <3408 misthos > <2983 lambano > <1342 dikaios > <3686 onoma > <1342 dikaios > <2983 lambano > <1342 dikaios > <3408 misthos >
 • 42<1437 ean > <4222 potizo > <4222 potizo > <1520 heis > <5130 touton > <3398 mikros > <4221 poterion > <5593 psuchros > <3440 monon > <3686 onoma > <3101 mathetes > <0281 amen > <3004 lego > <3364 ou me > <0622 apollumi > <3408 misthos >
 • 11
 • 1<1096 ginomai > <3753 hote > <2424 Iesous > <5055 teleo > <5055 teleo > <1299 diatasso > <1427 dodeka > <3101 mathetes > <3327 metabaino > <1564 ekeithen > <1321 didasko > <2784 kerusso > <4172 polis >
 • 2<1161 de > <2491 Ioannes > <0191 akouo > <1201 desmoterion > <2041 ergon > <5547 Christos > <3992 pempo > <1417 duo > <3101 mathetes >
 • 3<2036 epo > <1488 ei > <2064 erchomai > <2228 e > <4328 prosdokao > <2087 heteros >
 • 4<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <4198 poreuomai > <0518 apaggello > <2491 Ioannes > <0518 apaggello > <3739 hos > <0191 akouo > <0991 blepo >
 • 5<5185 tuphlos > <0308 anablepo > <0308 anablepo > <5560 cholos > <4043 peripateo > <3015 lepros > <2511 katharizo > <2974 kophos > <0191 akouo > <3498 nekros > <1453 egeiro > <4434 ptochos > <2097 euaggelizo > <2097 euaggelizo >
 • 6<3107 makarios > <1437 ean > <4624 skandalizo >
 • 7<4198 poreuomai > <2424 Iesous > <0756 archomai > <3004 lego > <3793 ochlos > <4012 peri > <2491 Ioannes > <5101 tis > <1831 exerchomai > <1519 eis > <2048 eremos > <2300 theaomai > <2563 kalamos > <4531 saleuo > <0417 anemos >
 • 8<5101 tis > <1831 exerchomai > <1492 eido > <0444 anthropos > <0294 amphiennumi > <3120 malakos > <2440 himation > <2400 idou > <5409 phoreo > <3120 malakos > <0935 basileus > <3624 oikos >
 • 9<5101 tis > <1831 exerchomai > <1492 eido > <4396 prophetes > <3483 nai > <3004 lego > <4055 perissoteros > <4396 prophetes >
 • 10<3778 houtos > <3739 hos > <1125 grapho > <2400 idou > <0649 apostello > <0032 aggelos > <4253 pro > <4383 prosopon > <3739 hos > <2680 kataskeuazo > <3598 hodos > <1715 emprosthen >
 • 11<0281 amen > <3004 lego > <1722 en > <1084 gennetos > <1135 gune > <1453 egeiro > <3187 meizon > <2491 Ioannes > <0910 Baptistes > <3398 mikros > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3187 meizon >
 • 12<2250 hemera > <2491 Ioannes > <0910 Baptistes > <2193 heos > <0737 arti > <0932 basileia > <3772 ouranos > <0971 biazo > <0971 biazo > <0973 biastes > <0726 harpazo > <0726 harpazo >
 • 13<3956 pas > <4396 prophetes > <3551 nomos > <4395 propheteuo > <2193 heos > <2491 Ioannes >
 • 14<1487 ei > <2309 thelo > <1209 dechomai > <0846 autos > <2243 Helias > <3588 ho > <2064 erchomai >
 • 15<2192 echo > <3775 ous > <0191 akouo > <0191 akouo >
 • 16<5101 tis > <3666 homoioo > <5026 taute > <1074 genea > <3664 homoios > <3808 paidarion > <2521 kathemai > <0058 agora > <4377 prosphoneo > <2083 hetairos >
 • 17<3004 lego > <0832 auleo > <3738 orcheomai > <2354 threneo > <2875 kopto >
 • 18<2491 Ioannes > <2064 erchomai > <3383 mete > <2068 esthio > <3383 mete > <4095 pino > <3004 lego > <2192 echo > <1140 daimonion >
 • 19<5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai > <2068 esthio > <4095 pino > <3004 lego > <2400 idou > <0444 anthropos > <5314 phagos > <3630 oinopotes > <5384 philos > <5052 telesphoreo > <0268 hamartolos > <4678 sophia > <1344 dikaioo > <5043 teknon >
 • 20<5119 tote > <0756 archomai > <3679 oneidizo > <4172 polis > <3739 hos > <4118 pleistos > <1411 dunamis > <1096 ginomai > <3754 hoti > <3340 metanoeo >
 • 21<3759 ouai > <5523 Chorazin > <3759 ouai > <0966 Bethsaida > <1487 ei > <1411 dunamis > <3588 ho > <1096 ginomai > <1096 ginomai > <5184 Turos > <4605 Sidon > <3340 metanoeo > <3819 palai > <3819 palai > <4526 sakkos > <4700 spodos >
 • 22<3004 lego > <0414 anektoteros > <0414 anektoteros > <5184 Turos > <4605 Sidon > <1722 en > <2250 hemera > <2920 krisis > <2228 e >
 • 23<2584 Kapernaoum > <3588 ho ><5312 hupsoo > <3772 ouranos > <2601 katabibazo > <2601 katabibazo > <0086 haides > <1487 ei > <1411 dunamis > <3588 ho > <1096 ginomai > <1096 ginomai > <4670 Sodoma > <3306 meno > <3360 mechri > <4594 semeron > <4594 semeron >
 • 24<3004 lego > <0414 anektoteros > <0414 anektoteros > <1093 ge > <4670 Sodoma > <2250 hemera > <2920 krisis > <2228 e >
 • 25<1722 en > <2540 kairos > <2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1843 exomologeo > <3962 pater > <2962 kurios > <3772 ouranos > <1093 ge > <3754 hoti > <0613 apokrupto > <5023 tauta > <4680 sophos oneidismos > <4908 sunetos > <0601 apokalupto > <3516 nepios >
 • 26<3779 houto > <3962 pater > <3779 houto > <2107 eudokia > <2107 eudokia > <1715 emprosthen >
 • 27<3956 pas > <3860 paradidomi > <3962 pater > <3762 oudeis > <3762 oudeis > <1921 epiginosko > <5207 huios > <3962 pater > <3761 oude > <1921 epiginosko > <5100 tis > <3962 pater > <1508 ei me > <5207 huios > <1437 ean > <5207 huios > <1014 boo-lom-ahee > <0601 apokalupto >
 • 28<1205 deute > <3956 pas > <2872 kopiao > <5412 phortizo > <0373 anapano >
 • 29<0142 airo > <2218 zugos > <3129 manthano > <1510 eimi > <4235 praios > <5011 tapeinos > <2588 kardia > <2147 heurisko > <0372 anapausis > <5216 humon > <5590 psuche >
 • 30<2218 zugos > <5543 chrestos > <5413 phortion > <1645 elaphros >
 • 12
 • 1<1722 en > <2540 kairos > <2424 Iesous > <4198 poreuomai > <4521 sabbaton > <1223 dia > <4702 sporimos > <3101 mathetes > <3983 peinao > <0756 archomai > <5089 tillo > <4719 stachus > <4719 stachus > <2068 esthio >
 • 2<5330 Pharisaios > <1492 eido > <2036 epo > <2400 idou > <3101 mathetes > <4160 poieo > <3739 hos > <1832 exesti > <4160 poieo > <4521 sabbaton >
 • 3<2036 epo > <0314 anaginosko > <5101 tis > <1138 Dabid > <4160 poieo > <3753 hote > <3983 peinao >
 • 4<4459 pos > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <3624 oikos > <2316 theos > <5315 phago > <4286 prothesis > <3739 hos > <1832 exesti > <5315 phago > <3761 oude > <3441 monos > <2409 hiereus >
 • 5<2228 e > <0314 anaginosko > <3551 nomos > <4521 sabbaton > <2409 hiereus > <2411 hieron > <0953 bebeloo > <4521 sabbaton > <0338 anaitios >
 • 6<3004 lego > <5602 hode > <5602 hode > <3187 meizon > <2411 hieron >
 • 7<1487 ei > <1097 ginosko > <5101 tis > <2076 esti > <2309 thelo > <1656 eleos > <2378 thusia > <2613 katadikazo > <0338 anaitios >
 • 8<5207 huios > <0444 anthropos > <2962 kurios > <2532 kai > <4521 sabbaton >
 • 9<3327 metabaino > <1564 ekeithen > <2064 erchomai > <1519 eis > <4864 sunagoge >
 • 10<2400 idou > <0444 anthropos > <2192 echo > <5495 cheir > <3584 xeros > <1905 eperotao > <3004 lego > <1832 exesti > <2323 therapeuo > <4521 sabbaton > <2723 kategoreo >
 • 11<2036 epo > <5101 tis > <0444 anthropos > <1537 ek > <2192 echo > <1520 heis > <4263 probaton > <1437 ean > <1706 empipto > <1519 eis > <0999 bothunos > <4521 sabbaton > <2902 krateo > <1453 egeiro >
 • 12<4214 posos > <4214 posos > <3767 oun > <0444 anthropos > <1308 diaphero > <4263 probaton > <5620 hoste > <1832 exesti > <4160 poieo > <2573 kalos > <4521 sabbaton >
 • 13<5119 tote > <3004 lego > <0444 anthropos > <1614 ekteino > <1614 ekteino > <4675 sou > <5495 cheir > <1614 ekteino > <1614 ekteino > <0600 apokathistemi > <5199 hugies > <5613 hos > <0243 allos >
 • 14<1161 de > <5330 Pharisaios > <1831 exerchomai > <2983 lambano > <4824 sumboulion > <2596 kata > <3704 hopos > <0622 apollumi >
 • 15<2424 Iesous > <1097 ginosko > <0402 anachoreo > <1564 ekeithen > <4183 polus > <3793 ochlos > <0190 akoloutheo > <2323 therapeuo > <3956 pas >
 • 16<2008 epitimao > <4160 poieo > <5318 phaneros >
 • 17<4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <2268 Hesaias > <4396 prophetes > <3004 lego >
 • 18<2400 idou > <3816 pais > <3739 hos > <0140 hairetizo > <0027 agapetos > <3739 hos > <5590 psuche > <2106 eudokeo > <2106 eudokeo > <5087 tithemi > <4151 pneuma > <0518 apaggello > <2920 krisis > <1484 ethnos >
 • 19<2051 erizo > <3761 oude > <2905 kraugazo > <3761 oude > <5100 tis > <0191 akouo > <5456 phone > <4113 plateia >
 • 20<4937 suntribo > <2563 kalamos > <2608 katagnumi > <5187 tuphoo ><3043 linon > <4570 sbennumi > <2193 heos > <1544 ekballo > <1544 ekballo > <2920 krisis > <3534 nikos >
 • 21<3686 onoma > <1484 ethnos > <1679 elpizo >
 • 22<5119 tote > <4374 prosphero > <1139 daimonizomai > <1139 daimonizomai > <5185 tuphlos > <2974 kophos > <2323 therapeuo > <5620 hoste > <5185 tuphlos > <2974 kophos > <2532 kai > <2980 laleo > <0991 blepo >
 • 23<3956 pas > <3793 ochlos > <1839 existemi > <3004 lego > <3778 houtos > <5207 huios > <1138 Dabid >
 • 24<5330 Pharisaios > <0191 akouo > <2036 epo > <3778 houtos > <1544 ekballo > <1140 daimonion > <0954 Beelzeboul > <0758 archon > <1140 daimonion >
 • 25<2424 Iesous > <1492 eido > <1761 enthumesis > <2036 epo > <3956 pas > <0932 basileia > <3307 merizo > <2596 kata > <1438 heautou > <2049 eremoo > <2049 eremoo > <3956 pas > <4172 polis > <2228 e > <3614 oikia > <3307 merizo > <2596 kata > <1438 heautou > <2476 histemi >
 • 26<1487 ei > <4567 Satanas > <1544 ekballo > <4567 Satanas > <3307 merizo > <1909 epi > <1438 heautou > <4459 pos > <3767 oun > <0932 basileia > <2476 histemi >
 • 27<1487 ei > <0954 Beelzeboul > <1544 ekballo > <1140 daimonion > <5101 tis > <5216 humon > <5207 huios > <1544 ekballo > <5124 touto > <5216 humon > <2923 krites >
 • 28<1487 ei > <1544 ekballo > <1140 daimonion > <4151 pneuma > <2316 theos > <0686 ara > <0932 basileia > <2316 theos > <5348 phthano >
 • 29<2228 e > <4459 pos > <1410 dunamai > <5100 tis > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <2478 ischuros > <3614 oikia > <1283 diarpazo > <4632 skeuos ><3362 ean me > <4412 proton > <1210 deo > <2478 ischuros > <5119 tote > <1283 diarpazo > <3614 oikia >
 • 30<2596 kata > <4863 sunago > <4650 skorpizo > <4650 skorpizo >
 • 31<5124 touto > <3004 lego > <3956 pas > <0266 hamartia > <0988 blasphemia > <0863 aphiemi > <0444 anthropos > <0988 blasphemia > <4151 pneuma > <0863 aphiemi > <0444 anthropos >
 • 32<0302 an > <2036 epo > <3056 logos > <2596 kata > <5207 huios > <0444 anthropos > <0863 aphiemi > <0302 an > <2036 epo > <2596 kata > <0040 hagios > <4151 pneuma > <0863 aphiemi > <3777 oute > <5129 toutoi > <0165 aion > <3777 oute > <3195 mello >
 • 33<2228 e > <4160 poieo > <1186 dendron > <2570 kalos > <2590 karpos > <2570 kalos > <2228 e > <4160 poieo > <1186 dendron > <4550 sapros > <2590 karpos > <4550 sapros > <1186 dendron > <1097 ginosko > <2590 karpos >
 • 34<1081 gennema > <2191 echidna > <4459 pos > <1410 dunamai > <5607 on > <4190 poneros > <2980 laleo > <0018 agathos > <4051 perisseuma > <2588 kardia > <4750 stoma > <2980 laleo >
 • 35<0018 agathos > <0444 anthropos > <0018 agathos > <2344 thesauros > <2588 kardia > <1544 ekballo > <1544 ekballo > <0018 agathos > <4190 poneros > <0444 anthropos > <4190 poneros > <2344 thesauros > <1544 ekballo > <4190 poneros >
 • 36<3004 lego > <3956 pas > <0692 argos > <4487 rhema > <0444 anthropos > <2980 laleo > <0591 apodidomi > <3056 logos > <0846 autos > <2250 hemera > <2920 krisis >
 • 37<3056 logos > <1344 dikaioo > <3056 logos > <2613 katadikazo >
 • 38<5119 tote > <5100 tis > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <0611 apokrinomai > <3004 lego > <1320 didaskalos > <2309 thelo > <1492 eido > <4592 semeion >
 • 39<0611 apokrinomai > <2036 epo > <4190 poneros > <3428 moichalis > <1074 genea > <1934 epizeteo > <1934 epizeteo > <4592 semeion > <3756 ou > <4592 semeion > <1325 didomi > <4592 semeion > <4396 prophetes > <2495 Ionas >
 • 40<2495 Ionas > <5140 treis > <2250 hemera > <5140 treis > <3571 nux > <2785 ketos > <2836 koilia > <3779 houto > <5207 huios > <0444 anthropos > <5140 treis > <2250 hemera > <5140 treis > <3571 nux > <2588 kardia > <1093 ge >
 • 41<0435 aner > <3536 Nineuites > <0450 anistemi > <2920 krisis > <5026 taute > <1074 genea > <2632 katakrino > <3754 hoti > <3340 metanoeo > <1519 eis > <2782 kerugma > <2495 Ionas > <2400 idou > <4119 pleion > <2495 Ionas > <5602 hode >
 • 42<0938 basilissa > <3558 notos > <1453 egeiro > <2920 krisis > <5026 taute > <1074 genea > <2632 katakrino > <2064 erchomai > <4009 peras > <1093 ge > <0191 akouo > <4678 sophia > <4672 Solomon > <2400 idou > <4119 pleion > <4672 Solomon > <5602 hode >
 • 43<3752 hotan > <0169 akathartos > <4151 pneuma > <1831 exerchomai > <0444 anthropos > <1330 dierchomai > <1223 dia > <0504 anudros > <5117 topos > <2212 zeteo > <0372 anapausis > <2147 heurisko > <3756 ou >
 • 44<5119 tote > <3004 lego > <1994 epistrepho > <1519 eis > <3624 oikos > <3606 hothen > <1831 exerchomai > <2064 erchomai > <2147 heurisko > <4980 scholazo > <4563 saroo > <2885 kosmeo >
 • 45<5119 tote > <4198 poreuomai > <3880 paralambano > <1438 heautou > <2033 hepta > <2087 heteros > <4151 pneuma > <4191 poneroteros > <1438 heautou > <1525 eiserchomai > <2730 katoikeo > <1563 ekei > <2078 eschatos > <0444 anthropos > <5501 cheiron > <4413 protos > <3779 houto > <2532 kai > <5026 taute > <4190 poneros > <1074 genea >
 • 46<2089 eti > <2980 laleo > <3793 ochlos > <2400 idou > <3384 meter > <0080 adephos > <2476 histemi > <1854 exo > <2212 zeteo > <2980 laleo >
 • 47<5119 tote > <5100 tis > <2036 epo > <2400 idou > <3384 meter > <0080 adephos > <2476 histemi > <1854 exo > <2212 zeteo > <2980 laleo >
 • 48<0611 apokrinomai > <2036 epo > <2036 epo > <5101 tis > <3384 meter > <5101 tis > <0080 adephos >
 • 49<1614 ekteino > <1614 ekteino > <5495 cheir > <1909 epi > <3101 mathetes > <2036 epo > <2400 idou > <3384 meter > <0080 adephos >
 • 50<0302 an > <4160 poieo > <2307 thelema > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos > <0846 autos > <0080 adephos > <0079 adelphe > <3384 meter >
 • 13
 • 1<1565 ekeinos > <2250 hemera > <1831 exerchomai > <2424 Iesous > <3614 oikia > <2521 kathemai > <2281 thalassa > <3844 para >
 • 2<4183 polus > <3793 ochlos > <4863 sunago > <4863 sunago > <5620 hoste > <1684 embaino > <1519 eis > <4143 ploion > <2521 kathemai > <3956 pas > <3793 ochlos > <2476 histemi > <1909 epi > <0123 aigialos >
 • 3<2980 laleo > <4183 polus > <3850 parabole > <3004 lego > <2400 idou > <4687 speiro > <1831 exerchomai > <1831 exerchomai > <4687 speiro >
 • 4<3588 ho > <4687 speiro > <3588 ho > <4098 pipto > <3598 hodos > <3844 para > <4071 peteinon > <2064 erchomai > <2719 katesthio >
 • 5<0243 allos > <4098 pipto > <4075 petrodes > <3699 hopou > <2192 echo > <4183 polus > <1093 ge > <2112 eutheos > <1816 exanatello > <1223 dia > <2192 echo > <3361 me > <0899 bathos > <1093 ge >
 • 6<2246 helios > <2739 kaumatizo > <1223 dia > <2192 echo > <3361 me > <4491 rhiza > <3583 xeraino >
 • 7<0243 allos > <4098 pipto > <1909 epi > <0173 akantha > <0173 akantha > <0305 anabaino > <0638 apopnigo >
 • 8<0243 allos > <4098 pipto > <1909 epi > <2570 kalos > <1093 ge > <1325 didomi > <2590 karpos > <3588 ho > <1540 hekaton > <1161 de ><1835 hexekonta > <1161 de > <5144 triakonta >
 • 9<3588 ho > <2192 echo > <3775 ous > <0191 akouo > <0191 akouo >
 • 10<3101 mathetes > <4334 proserchomai > <2036 epo > <1302 diati > <2980 laleo > <3850 parabole >
 • 11<0611 apokrinomai > <2063 eruthros > <3754 hoti > <1325 didomi > <1097 ginosko > <3466 musterion > <0932 basileia > <3772 ouranos > <1325 didomi >
 • 12<3748 hostis > <2192 echo > <1325 didomi > <4052 perisseuo > <3748 hostis > <2192 echo > <0142 airo > <0142 airo > <2532 kai > <2192 echo >
 • 13<5124 touto > <2980 laleo > <3850 parabole > <3754 hoti > <0991 blepo > <0991 blepo > <0191 akouo > <0191 akouo > <3761 oude > <4920 suniemi >
 • 14<0378 anapleroo > <4394 propheteia > <2268 Hesaias > <3588 ho > <3004 lego > <0189 akoe > <0191 akouo > <4920 suniemi > <0991 blepo > <0991 blepo > <1492 eido >
 • 15<5127 toutou > <2992 laos > <2588 kardia ><3975 pachuno > <3975 pachuno > <3775 ous > <0917 bareos > <0191 akouo > <3788 ophthalmos > <2576 kammuo > <3379 mepote > <3379 mepote > <3379 mepote > <3379 mepote > <1492 eido > <3788 ophthalmos > <0191 akouo > <3775 ous > <4920 suniemi > <2588 kardia > <1994 epistrepho > <2390 iaomai >
 • 16<3107 makarios > <5216 humon > <3788 ophthalmos > <0991 blepo > <5216 humon > <3775 ous > <0191 akouo >
 • 17<0281 amen > <3004 lego > <4183 polus > <4396 prophetes > <1342 dikaios > <1939 epithumia > <1492 eido > <3739 hos > <0991 blepo > <1492 eido > <0191 akouo > <3739 hos > <0191 akouo > <0191 akouo >
 • 18<0191 akouo > <3767 oun > <3850 parabole > <4687 speiro >
 • 19<3956 pas > <0191 akouo > <3056 logos > <0932 basileia > <4920 suniemi > <2064 erchomai > <4190 poneros > <0726 harpazo > <0726 harpazo > <3588 ho > <4687 speiro > <2588 kardia > <3778 houtos > <3588 ho > <4687 speiro > <4687 speiro > <3598 hodos > <3844 para >
 • 20<4687 speiro > <4687 speiro > <1909 epi > <4075 petrodes > <3778 houtos > <0191 akouo > <3056 logos > <2117 euthus > <5479 chara > <2983 lambano >
 • 21<1161 de > <2192 echo > <4491 rhiza > <1438 heautou > <2076 esti > <4340 proskairos > <2347 thlipsis > <2228 e > <1375 diogmos > <1096 ginomai > <1223 dia > <3056 logos > <4624 skandalizo >
 • 22<1161 de > <4687 speiro > <4687 speiro > <1519 eis > <0173 akantha > <0191 akouo > <3056 logos > <3308 merimna > <5127 toutou > <0165 aion > <0539 apate > <4149 ploutos > <4846 sumpnigo > <3056 logos > <1096 ginomai > <0175 akarpos >
 • 23<4687 speiro > <4687 speiro > <1909 epi > <2570 kalos > <1093 ge > <0191 akouo > <3056 logos > <4920 suniemi > <3739 hos > <1211 de > <2592 karpophoreo > <2592 karpophoreo > <4160 poieo > <4160 poieo > <3303 men > <1540 hekaton > <1161 de ><1835 hexekonta > <1161 de > <5144 triakonta >
 • 24<0243 allos > <3850 parabole > <3908 paratithemi > <3908 paratithemi > <3004 lego > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3666 homoioo > <0444 anthropos > <4687 speiro > <2570 kalos > <4690 sperma > <0068 agros >
 • 25<3588 ho > <0444 anthropos > <2518 katheudo > <2190 echthros > <2064 erchomai > <4687 speiro > <2215 zizanion > <3319 mesos > <4621 sitos > <0565 aperchomai >
 • 26<3753 hote > <5528 chortos > <0985 blastano > <4160 poieo > <4160 poieo > <2590 karpos > <5119 tote > <5316 phaino > <2215 zizanion > <2532 kai >
 • 27<1161 de > <1401 doulos > <3617 oikodespotes > <4334 proserchomai > <2063 eruthros > <2962 kurios > <4687 speiro > <2570 kalos > <4690 sperma > <0068 agros > <4159 pothen > <3767 oun > <2192 echo > <2215 zizanion >
 • 28<2063 eruthros > <2190 echthros > <4160 poieo > <5124 touto > <1401 doulos > <5346 phemi > <2309 thelo > <3767 oun > <0565 aperchomai > <4816 sullego >
 • 29<5346 phemi > <3756 ou > <3379 mepote > <4816 sullego > <2215 zizanion > <1610 ekrizoo > <0260 hama > <4621 sitos >
 • 30<0863 aphiemi > <0297 amphoteros > <4885 sunauxano > <4885 sunauxano > <3360 mechri > <2326 therismos > <2540 kairos > <2326 therismos > <2046 ereo > <2327 theristes > <4816 sullego > <4816 sullego > <4412 proton > <2215 zizanion > <1210 deo > <1197 desme > <2618 katakaio > <4863 sunago > <4621 sitos > <1519 eis > <0596 apotheke >
 • 31<0243 allos > <3850 parabole > <3908 paratithemi > <3908 paratithemi > <3004 lego > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3664 homoios > <2848 kokkos > <4615 sinapi > <3739 hos > <0444 anthropos > <2983 lambano > <4687 speiro > <0068 agros >
 • 32<3739 hos > <3303 men > <3398 mikros > <3956 pas > <4690 sperma > <3752 hotan > <0837 auzano > <3187 meizon > <3001 lachanon > <1096 ginomai > <1186 dendron > <5620 hoste > <4071 peteinon > <3772 ouranos > <2064 erchomai > <2681 kataskenoo > <2798 klados > <0846 autos >
 • 33<0243 allos > <3850 parabole > <2980 laleo > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3664 homoios > <2219 zume > <3739 hos > <1135 gune > <2983 lambano > <1470 ekgrupto > <5140 treis > <4568 saton > <0224 aleuron > <2193 heos > <3650 holos > <2220 zumoo >
 • 34<3956 pas > <5023 tauta > <2980 laleo > <2424 Iesous > <3793 ochlos > <3850 parabole > <5565 choris > <3850 parabole > <2980 laleo >
 • 35<4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <4396 prophetes > <3004 lego > <0455 anoigo > <4750 stoma > <3850 parabole > <2044 ereugomai > <2928 krupto > <2602 katabole > <2889 kosmos >
 • 36<5119 tote > <2424 Iesous > <0863 aphiemi > <3793 ochlos > <0863 aphiemi > <2064 erchomai > <1519 eis > <3614 oikia > <3101 mathetes > <4334 proserchomai > <3004 lego > <5419 phrazo > <3850 parabole > <2215 zizanion > <0068 agros >
 • 37<0611 apokrinomai > <2036 epo > <4687 speiro > <2570 kalos > <4690 sperma > <5207 huios > <0444 anthropos >
 • 38<0068 agros > <2889 kosmos > <2570 kalos > <4690 sperma > <5207 huios > <0932 basileia > <2215 zizanion > <5207 huios > <4190 poneros >
 • 39<2190 echthros > <4687 speiro > <1228 diabolos > <2326 therismos > <4930 sunteleia > <0165 aion > <2327 theristes > <0032 aggelos >
 • 40<3767 oun > <2215 zizanion > <4816 sullego > <2618 katakaio > <4442 pur > <3779 houto > <4930 sunteleia > <5127 toutou > <0165 aion >
 • 41<5207 huios > <0444 anthropos > <0649 apostello > <0649 apostello > <0032 aggelos > <4816 sullego > <0932 basileia > <3956 pas > <4625 skandalon > <4160 poieo > <0458 anomia >
 • 42<0906 ballo > <1519 eis > <2575 kaminos > <4442 pur > <1563 ekei > <2805 klauthmos > <1030 brugmos > <3599 odous >
 • 43<5119 tote > <1342 dikaios > <1584 eklampo > <1584 eklampo > <2246 helios > <0932 basileia > <3962 pater > <3588 ho > <2192 echo > <3775 ous > <0191 akouo > <0191 akouo >
 • 44<3825 palin > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3664 homoios > <2344 thesauros > <2928 krupto > <0068 agros > <3739 hos > <0444 anthropos > <2147 heurisko > <2928 krupto > <5479 chara > <0846 autos > <5217 hupago > <4453 poleo > <3956 pas > <2192 echo > <0059 agorazo > <0068 agros >
 • 45<3825 palin > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3664 homoios > <1713 emporos > <0444 anthropos > <2212 zeteo > <2573 kalos > <3135 margarites >
 • 46<3739 hos > <2147 heurisko > <1520 heis > <3135 margarites > <4186 polutimos > <4186 polutimos > <0565 aperchomai > <4097 piprasko > <3956 pas > <2192 echo > <0059 agorazo >
 • 47<3825 palin > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3664 homoios > <4522 sagene > <0906 ballo > <1519 eis > <2281 thalassa > <4863 sunago > <3956 pas > <1085 genos >
 • 48<3739 hos > <3753 hote > <4137 pleroo > <0307 anabibazo > <0123 aigialos > <2523 kathizo > <2523 kathizo > <4816 sullego > <2570 kalos > <1519 eis > <0030 aggeion > <0906 ballo > <4550 sapros > <1854 exo >
 • 49<3779 houto > <1722 en > <4930 sunteleia > <0165 aion > <0032 aggelos > <1831 exerchomai > <3318 Mesopotamia > <0873 aphorizo > <4190 poneros > <3319 mesos > <1342 dikaios >
 • 50<0906 ballo > <1519 eis > <2575 kaminos > <4442 pur > <1563 ekei > <2805 klauthmos > <1030 brugmos > <3599 odous >
 • 51<2424 Iesous > <3004 lego > <4920 suniemi > <3956 pas > <5023 tauta > <3004 lego > <3483 nai > <2962 kurios >
 • 52<1161 de > <2036 epo > <5124 touto > <3956 pas > <1122 grammateus > <3100 matheteuo > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3664 homoios > <0444 anthropos > <3617 oikodespotes > <3748 hostis > <1544 ekballo > <1544 ekballo > <2344 thesauros > <2537 kainos > <3820 palaios >
 • 53<1096 ginomai > <3753 hote > <2424 Iesous > <5055 teleo > <5025 tautais > <3850 parabole > <3332 metairo > <1564 ekeithen >
 • 54<2064 erchomai > <1519 eis > <3968 patris > <1321 didasko > <4864 sunagoge > <5620 hoste > <1605 ekplesso > <3004 lego > <4159 pothen > <3778 houtos > <3778 houtos > <4678 sophia > <3588 ho > <1411 dunamis >
 • 55<3778 houtos > <5045 tekton > <5207 huios > <3384 meter > <3004 lego > <3137 Maria > <0080 adephos > <2385 Iakobos > <2500 Ioses > <4613 Simon > <2455 Ioudas >
 • 56<0079 adelphe > <3956 pas > <4159 pothen > <3767 oun > <5129 toutoi > <3956 pas > <5023 tauta >
 • 57<4624 skandalizo > <2424 Iesous > <2036 epo > <4396 prophetes > <0820 atimos > <0820 atimos > <1508 ei me > <3968 patris > <3614 oikia >
 • 58<4160 poieo > <4183 polus > <1411 dunamis > <1563 ekei > <1223 dia > <0570 apaistia >
 • 14
 • 1<1722 en > <2540 kairos > <2264 Herodes > <5076 tetrarches > <0191 akouo > <0189 akoe > <2424 Iesous >
 • 2<2036 epo > <3816 pais > <3778 houtos > <2491 Ioannes > <0910 Baptistes > <1453 egeiro > <3498 nekros > <5124 touto > <1411 dunamis > <1754 energeo > <1754 energeo >
 • 3<2264 Herodes > <2902 krateo > <2491 Ioannes > <1210 deo > <5087 tithemi > <5438 phulake > <2266 Herodias > <0080 adephos > <5376 Philippos > <1135 gune >
 • 4<2491 Ioannes > <3004 lego > <1832 exesti > <2192 echo >
 • 5<2309 thelo > <0615 apokteino > <0615 apokteino > <5399 phobeo > <3793 ochlos > <3754 hoti > <2192 echo > <4396 prophetes >
 • 6<2264 Herodes > <1077 genesia > <0071 ago > <2364 thugater > <2266 Herodias > <3738 orcheomai > <3319 mesos > <0700 aresko > <2264 Herodes >
 • 7<3606 hothen > <3670 homologeo > <3727 horkos > <1325 didomi > <1437 ean > <0154 aiteo >
 • 8<4264 probibazo > <4264 probibazo > <3384 meter > <5346 phemi > <1325 didomi > <5602 hode > <2491 Ioannes > <0910 Baptistes > <2776 kephale > <4094 pinax >
 • 9<0935 basileus > <3076 lupeo > <3727 horkos > <4873 sunanakeimai > <4873 sunanakeimai > <2753 keleuo > <1325 didomi >
 • 10<3992 pempo > <0607 apokephalizo > <2491 Ioannes > <5438 phulake >
 • 11<2776 kephale > <5342 phero > <4094 pinax > <1325 didomi > <2877 korasion > <5342 phero > <3384 meter >
 • 12<3101 mathetes > <4334 proserchomai > <0142 airo > <4983 soma > <2290 thapto > <2064 erchomai > <0518 apaggello > <2424 Iesous >
 • 13<2424 Iesous > <0191 akouo > <0402 anachoreo > <1564 ekeithen > <4143 ploion > <1519 eis > <2048 eremos > <5117 topos > <2398 idios > <3793 ochlos > <0191 akouo > <0190 akoloutheo > <3979 peze > <3979 peze > <4172 polis >
 • 14<2424 Iesous > <1831 exerchomai > <1831 exerchomai > <1492 eido > <4183 polus > <3793 ochlos > <4697 splagchnizomai > <4697 splagchnizomai > <1909 epi > <2323 therapeuo > <0732 arrhostos >
 • 15<3798 opsios > <3101 mathetes > <4334 proserchomai > <3004 lego > <3588 ho > <2048 eremos > <5117 topos > <5610 hora > <2236 hedista > <3928 parerchomai > <0630 apoluo > <3793 ochlos > <0630 apoluo > <0565 aperchomai > <1519 eis > <2968 kome > <0059 agorazo > <1438 heautou > <1033 broma >
 • 16<2424 Iesous > <2036 epo > <5532 chreia > <0565 aperchomai > <1325 didomi > <5315 phago >
 • 17<3004 lego > <2192 echo > <5602 hode > <4002 pente > <0740 artos > <1417 duo > <2486 ichthus >
 • 18<2036 epo > <5342 phero > <5602 hode >
 • 19<2753 keleuo > <3793 ochlos > <0347 anaklino > <0347 anaklino > <1909 epi > <5528 chortos > <2983 lambano > <4002 pente > <0740 artos > <1417 duo > <2486 ichthus > <0308 anablepo > <3772 ouranos > <2127 eulogeo > <2806 klao > <1325 didomi > <0740 artos > <3101 mathetes > <3101 mathetes > <3793 ochlos >
 • 20<3956 pas > <5315 phago > <5526 chortazo > <0142 airo > <2801 klasma > <4052 perisseuo > <1427 dodeka > <2894 kophinos > <4134 pleres >
 • 21<2068 esthio > <5616 hosei > <4000 pentakischilioi > <4000 pentakischilioi > <0435 aner > <5565 choris > <1135 gune > <3813 paidion >
 • 22<2112 eutheos > <2424 Iesous > <0315 anagkazo > <3101 mathetes > <1684 embaino > <1519 eis > <4143 ploion > <4254 proago > <4254 proago > <4008 peran > <4008 peran > <2193 heos > <0630 apoluo > <3793 ochlos > <0630 apoluo >
 • 23<0630 apoluo > <3793 ochlos > <0630 apoluo > <0305 anabaino > <1519 eis > <3735 oros > <2398 idios > <4336 proseuchomai > <3798 opsios > <1096 ginomai > <1563 ekei > <3441 monos >
 • 24<4143 ploion > <2236 hedista > <3319 mesos > <2281 thalassa > <0928 basanizo > <2949 kuma > <0417 anemos > <1727 enantios >
 • 25<5067 tetartos > <5438 phulake > <3571 nux > <2424 Iesous > <0565 aperchomai > <4043 peripateo > <1909 epi > <2281 thalassa >
 • 26<3101 mathetes > <1492 eido > <4043 peripateo > <1909 epi > <2281 thalassa > <5015 tarasso > <3004 lego > <5326 phantasma > <2896 krazo > <5401 phobos >
 • 27<2112 eutheos > <2424 Iesous > <2980 laleo > <3004 lego > <2293 tharseo > <5399 phobeo >
 • 28<4074 Petros > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <2962 kurios > <1487 ei > <2753 keleuo > <2064 erchomai > <1909 epi > <5204 hudor >
 • 29<2036 epo > <2064 erchomai > <4074 Petros > <2597 katabaino > <2597 katabaino > <4143 ploion > <4043 peripateo > <1909 epi > <5204 hudor > <2064 erchomai > <2424 Iesous >
 • 30<0991 blepo > <0417 anemos > <2478 ischuros > <5399 phobeo > <0756 archomai > <2670 katapontizo > <2896 krazo > <3004 lego > <2962 kurios > <4982 sozo >
 • 31<2112 eutheos > <2424 Iesous > <1614 ekteino > <1614 ekteino > <5495 cheir > <1949 epilambanomai > <3004 lego > <3640 oligopistos > <3640 oligopistos > <5101 tis > <1365 distazo >
 • 32<1684 embaino > <1519 eis > <4143 ploion > <0417 anemos > <2869 kopazo >
 • 33<1161 de > <4143 ploion > <2064 erchomai > <4352 proskuneo > <3004 lego > <0230 alethos > <5207 huios > <2316 theos >
 • 34<1276 diaperao > <1276 diaperao > <2064 erchomai > <1519 eis > <1093 ge > <1082 Gennesaret >
 • 35<0435 aner > <5117 topos > <1921 epiginosko > <0649 apostello > <1519 eis > <3650 holos > <4066 perichoros > <4066 perichoros > <4066 perichoros > <4374 prosphero > <3956 pas > <2192 echo >
 • 36<3870 parakaleo > <3440 monon > <0680 haptomai > <2899 kraspedon > <2440 himation > <3745 hosos > <0680 haptomai > <1295 diasozo > <1295 diasozo > <1295 diasozo >
 • 15
 • 1<5119 tote > <4334 proserchomai > <2424 Iesous > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <3588 ho > <2414 Hierosoluma > <3004 lego >
 • 2<1302 diati > <3101 mathetes > <3845 parabaino > <3862 paradosis > <4245 presbuteros > <3538 nipto > <5495 cheir > <3752 hotan > <2068 esthio > <0740 artos >
 • 3<0611 apokrinomai > <2036 epo > <1302 diati > <2532 kai > <3845 parabaino > <1785 entole > <2316 theos > <5216 humon > <3862 paradosis >
 • 4<2316 theos > <1781 entellomai > <3004 lego > <5091 timao > <3962 pater > <3384 meter > <2551 kakologeo > <3962 pater > <2228 e > <3384 meter > <5053 teleutao > <2288 thanatos >
 • 5<3004 lego > <0302 an > <2036 epo > <3962 pater > <2228 e > <3384 meter > <1435 doron > <1437 ean > <5623 opheleo >
 • 6<5091 timao > <3962 pater > <2228 e > <3384 meter > <2532 kai > <0208 akuroo > <1785 entole > <2316 theos > <0208 akuroo > <0208 akuroo > <5216 humon > <3862 paradosis >
 • 7 <5273 hupokrites > <2573 kalos > <2268 Hesaias > <4395 propheteuo > <3004 lego >
 • 8<3778 houtos > <2992 laos > <1448 eggizo > <4750 stoma > <5091 timao > <5491 cheilos > <2588 kardia > <4206 porrho >
 • 9<3155 maten > <4576 sebomai > <1321 didasko > <1319 didaskalia > <1778 entalma > <0444 anthropos >
 • 10<4341 proskaleomai > <3793 ochlos > <2036 epo > <0191 akouo > <4920 suniemi >
 • 11<1525 eiserchomai > <1519 eis > <4750 stoma > <2840 koinoo > <0444 anthropos > <1607 ekporeuomai > <4750 stoma > <5124 touto > <2840 koinoo > <0444 anthropos >
 • 12<5119 tote > <4334 proserchomai > <3101 mathetes > <2036 epo > <1492 eido > <5330 Pharisaios > <4624 skandalizo > <0191 akouo > <3588 ho > <3056 logos >
 • 13<0611 apokrinomai > <2036 epo > <3956 pas > <5451 phuteia > <3739 hos > <3770 ouranios > <3962 pater > <5452 phuteuo > <1610 ekrizoo >
 • 14<0863 aphiemi > <0863 aphiemi > <5185 tuphlos > <3595 hodegos > <5185 tuphlos > <1437 ean > <5185 tuphlos > <3594 hodegeo > <5185 tuphlos > <0297 amphoteros > <4098 pipto > <1519 eis > <0999 bothunos >
 • 15<1161 de > <0611 apokrinomai > <4074 Petros > <2036 epo > <5419 phrazo > <5026 taute > <3850 parabole >
 • 16<2424 Iesous > <2036 epo > <2532 kai > <0188 akmen > <0801 asunetos > <0801 asunetos >
 • 17<3768 oupo > <3539 noieo > <3956 pas > <1531 eisporeuomai > <1519 eis > <4750 stoma > <5562 choreo > <1519 eis > <2836 koilia > <1544 ekballo > <1519 eis > <0856 aphedron >
 • 18<3588 ho > <3588 ho > <1607 ekporeuomai > <4750 stoma > <1831 exerchomai > <3318 Mesopotamia > <2588 kardia > <2840 koinoo > <0444 anthropos >
 • 19<2588 kardia > <1831 exerchomai > <4190 poneros > <1261 dialogismos > <5408 phonos > <3430 moicheia > <4202 porneia > <2829 klope > <5577 pseudomarturia > <5577 pseudomarturia > <0988 blasphemia >
 • 20<5023 tauta > <3588 ho > <2840 koinoo > <0444 anthropos > <5315 phago > <0449 aniptos > <5495 cheir > <2840 koinoo > <0444 anthropos >
 • 21<2532 kai > <2424 Iesous > <1831 exerchomai > <1564 ekeithen > <0402 anachoreo > <1519 eis > <3313 meros > <5184 Turos > <4605 Sidon >
 • 22<2400 idou > <1135 gune > <5478 Chanaanaios > <1831 exerchomai > <1565 ekeinos > <3725 horion > <2905 kraugazo > <3004 lego > <1653 eleeo > <2962 kurios > <5207 huios > <1138 Dabid > <2364 thugater > <2560 kakos ><1139 daimonizomai > <1139 daimonizomai >
 • 23<0611 apokrinomai > <3056 logos > <3101 mathetes > <4334 proserchomai > <2065 erotao > <3004 lego > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <2896 krazo > <3693 opisthen >
 • 24<0611 apokrinomai > <2036 epo > <0649 apostello > <0622 apollumi > <4263 probaton > <3624 oikos > <2474 Israel >
 • 25<1161 de > <2064 erchomai > <4352 proskuneo > <3004 lego > <2962 kurios > <0997 boetheo >
 • 26<0611 apokrinomai > <2036 epo > <2570 kalos > <2983 lambano > <5043 teknon > <0740 artos > <0906 ballo > <2952 kunarion >
 • 27<2036 epo > <3483 nai > <2962 kurios > <1063 gar > <2952 kunarion > <2068 esthio > <5589 psichion > <3588 ho > <4098 pipto > <2962 kurios > <5132 trapeza >
 • 28<5119 tote > <2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1135 gune > <3173 megas > <4102 pistis > <2309 thelo > <2364 thugater > <2390 iaomai > <3390 metropolis > <1565 ekeinos > <5610 hora >
 • 29<2424 Iesous > <3327 metabaino > <1564 ekeithen > <2064 erchomai > <3844 para > <2281 thalassa > <1056 Galilaia > <0305 anabaino > <1519 eis > <3735 oros > <2521 kathemai > <2521 kathemai > <1563 ekei >
 • 30<4183 polus > <3793 ochlos > <4334 proserchomai > <2192 echo > <5560 cholos > <5185 tuphlos > <2974 kophos > <2948 kullos > <4183 polus > <2087 heteros > <4496 rhipto > <4496 rhipto > <3844 para > <2424 Iesous > <4228 pous > <2323 therapeuo >
 • 31<5620 hoste > <3793 ochlos > <2296 thaumazo > <0991 blepo > <2974 kophos > <2980 laleo > <2948 kullos > <5199 hugies > <5560 cholos > <4043 peripateo > <5185 tuphlos > <0991 blepo > <1392 doxazo > <2316 theos > <2474 Israel >
 • 32<1161 de > <2424 Iesous > <4341 proskaleomai > <3101 mathetes > <2036 epo > <4697 splagchnizomai > <1909 epi > <3793 ochlos > <3754 hoti > <4357 prosmeno > <2236 hedista > <5140 treis > <2250 hemera > <2192 echo > <5101 tis > <5315 phago > <2309 thelo > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <3523 nestis > <3379 mepote > <1590 ekluo > <3598 hodos >
 • 33<3101 mathetes > <3004 lego > <4159 pothen > <5118 tosoutos > <5118 tosoutos > <0740 artos > <2047 eremia > <5526 chortazo > <5118 tosoutos > <5118 tosoutos > <3793 ochlos >
 • 34<2424 Iesous > <3004 lego > <4214 posos > <4214 posos > <0740 artos > <2192 echo > <2036 epo > <2033 hepta > <3641 oligos > <2485 ichthudion > <2485 ichthudion >
 • 35<2753 keleuo > <3793 ochlos > <0377 anapipto > <0377 anapipto > <1909 epi > <1093 ge >
 • 36<2983 lambano > <2033 hepta > <0740 artos > <2486 ichthus > <1325 didomi > <2168 eucharisteo > <2806 klao > <1325 didomi > <3101 mathetes > <3101 mathetes > <3793 ochlos >
 • 37<3956 pas > <5315 phago > <5526 chortazo > <0142 airo > <2801 klasma > <4052 perisseuo > <2033 hepta > <4711 spuris > <4134 pleres >
 • 38<2068 esthio > <5070 tetrakischilioi > <5070 tetrakischilioi > <0435 aner > <5565 choris > <1135 gune > <3813 paidion >
 • 39<0630 apoluo > <0630 apoluo > <3793 ochlos > <1519 eis > <4143 ploion > <2064 erchomai > <1519 eis > <3725 horion > <3093 Magdala >
 • 16
 • 1<5330 Pharisaios > <2532 kai > <4523 Saddoukaios > <4334 proserchomai > <3985 peirazo > <1905 eperotao > <1925 epideiknumi > <4592 semeion > <3772 ouranos >
 • 2<0611 apokrinomai > <2036 epo > <3798 opsios > <3004 lego > <2105 eudia > <2105 eudia > <3772 ouranos > <4449 purrhazo >
 • 3<4404 proi > <5494 cheimon > <5494 cheimon > <4594 semeron > <3772 ouranos > <4449 purrhazo > <4768 stugnazo > <5273 hupokrites > <1097 ginosko > <1252 diakrino > <4383 prosopon > <3772 ouranos > <1410 dunamai > <4592 semeion > <2540 kairos >
 • 4<4190 poneros > <3428 moichalis > <1074 genea > <1934 epizeteo > <1934 epizeteo > <4592 semeion > <3756 ou > <4592 semeion > <1325 didomi > <4592 semeion > <4396 prophetes > <2495 Ionas > <2641 kataleipo > <0565 aperchomai >
 • 5<3101 mathetes > <2064 erchomai > <4008 peran > <4008 peran > <1950 epilanthanomai > <2983 lambano > <0740 artos >
 • 6<1161 de > <2424 Iesous > <2036 epo > <3708 horao > <4337 prosecho > <2219 zume > <5330 Pharisaios > <4523 Saddoukaios >
 • 7<1260 dialogizomai > <1722 en > <1438 heautou > <3004 lego > <3754 hoti > <2983 lambano > <3756 ou > <0740 artos >
 • 8 <2424 Iesous > <1097 ginosko > <2036 epo > <3640 oligopistos > <3640 oligopistos > <5101 tis > <1260 dialogizomai > <1722 en > <1438 heautou > <3754 hoti > <2983 lambano > <3756 ou > <0740 artos >
 • 9<3768 oupo > <3539 noieo > <3761 oude > <3421 mnemoneuo > <4002 pente > <0740 artos > <4000 pentakischilioi > <4000 pentakischilioi > <4214 posos > <4214 posos > <2894 kophinos > <2983 lambano >
 • 10<3761 oude > <2033 hepta > <0740 artos > <5070 tetrakischilioi > <5070 tetrakischilioi > <4214 posos > <4214 posos > <4711 spuris > <2983 lambano >
 • 11<4459 pos > <3539 noieo > <2036 epo > <4012 peri > <0740 artos > <4337 prosecho > <2219 zume > <5330 Pharisaios > <4523 Saddoukaios >
 • 12<5119 tote > <4920 suniemi > <2036 epo > <4337 prosecho > <2219 zume > <0740 artos > <1322 didache > <5330 Pharisaios > <4523 Saddoukaios >
 • 13<2424 Iesous > <2064 erchomai > <1519 eis > <3313 meros > <2542 Kaisereia > <2542 Kaisereia > <2065 erotao > <3101 mathetes > <3004 lego > <5101 tis > <0444 anthropos > <3004 lego > <5207 huios > <0444 anthropos > <1511 einai >
 • 14<2036 epo > <3588 ho > <2491 Ioannes > <0910 Baptistes > <3588 ho > <2243 Helias > <2087 heteros > <2408 Hieremias > <2228 e > <1520 heis > <4396 prophetes >
 • 15<3004 lego > <5101 tis > <3004 lego > <1511 einai >
 • 16<4613 Simon > <4074 Petros > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1488 ei > <5547 Christos > <5207 huios > <2198 zao > <2316 theos >
 • 17<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <3107 makarios > <1488 ei > <4613 Simon > <0920 Barionas > <4561 sarx > <0129 haima > <0601 apokalupto > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 18<3004 lego > <1161 de > <1488 ei > <4074 Petros > <5026 taute > <4073 petra > <3618 oikodomeo > <1577 ekklesia > <4439 pule > <0086 haides > <2729 katischuo > <2729 katischuo >
 • 19<1325 didomi > <2807 kleis > <0932 basileia > <3772 ouranos > <1437 ean > <1210 deo > <1909 epi > <1093 ge > <1210 deo > <3772 ouranos > <1437 ean > <3089 luo > <1909 epi > <1093 ge > <3089 luo > <3772 ouranos >
 • 20<5119 tote > <1291 diastellomai > <3101 mathetes > <2036 epo > <3762 oudeis > <3367 medeis > <2424 Iesous > <5547 Christos >
 • 21<5119 tote > <0756 archomai > <2424 Iesous > <1166 deiknuo > <3101 mathetes > <1163 dei > <0565 aperchomai > <2414 Hierosoluma > <3958 pascho > <4183 polus > <4245 presbuteros > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <1122 grammateus > <0615 apokteino > <1453 egeiro > <1453 egeiro > <5154 tritos > <2250 hemera >
 • 22<2532 kai > <4074 Petros > <4355 proslambano > <0756 archomai > <2008 epitimao > <3004 lego > <2436 hileos > <2962 kurios > <5124 touto >
 • 23<4672 Solomon > <2036 epo > <4074 Petros > <5217 hupago > <3694 opiso > <4567 Satanas > <1488 ei > <4625 skandalon > <5426 phroneo > <2316 theos > <3588 ho > <0444 anthropos >
 • 24<5119 tote > <2036 epo > <2424 Iesous > <3101 mathetes > <1487 ei > <1536 ei tis > <2309 thelo > <2064 erchomai > <3694 opiso > <0533 aparneomai > <1438 heautou > <0142 airo > <4716 stauros > <0190 akoloutheo >
 • 25<0302 an > <2309 thelo > <4982 sozo > <5590 psuche > <0622 apollumi > <0302 an > <0622 apollumi > <5590 psuche > <1752 heneka > <2147 heurisko >
 • 26<5101 tis > <0444 anthropos > <5623 opheleo > <1437 ean > <2770 kerdaino > <3650 holos > <2889 kosmos > <2210 zemioo > <5590 psuche > <2228 e > <5101 tis > <0444 anthropos > <1325 didomi ><0465 antallagma > <5590 psuche >
 • 27<5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai > <1391 doxa > <3962 pater > <0032 aggelos > <5119 tote > <0591 apodidomi > <1538 hekastos > <2596 kata > <4234 praxis >
 • 28<0281 amen > <3004 lego > <5100 tis > <2476 histemi > <5602 hode > <3748 hostis > <1089 geuomai > <2288 thanatos > <2193 heos > <1492 eido > <5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai > <0932 basileia >
 • 17
 • 1<3326 meta ><1803 hex > <2250 hemera > <2424 Iesous > <3880 paralambano > <4074 Petros > <2385 Iakobos > <2491 Ioannes > <0080 adephos > <0399 anaphero > <1519 eis > <5308 hupselos > <3735 oros > <2398 idios >
 • 2<3339 metamorphoo > <1715 emprosthen > <4383 prosopon > <2989 lampo > <2246 helios > <2440 himation > <3022 leukos > <5457 phos >
 • 3<2400 idou > <3700 optanomai > <3475 Moseus > <2243 Helias > <4814 sullaleo >
 • 4<1161 de > <0611 apokrinomai > <4074 Petros > <2036 epo > <2424 Iesous > <2962 kurios > <2570 kalos > <5602 hode > <1487 ei > <2309 thelo > <4160 poieo > <5602 hode > <5140 treis > <4633 skene > <3391 mia > <3391 mia > <3475 Moseus > <3391 mia > <2243 Helias >
 • 5<2089 eti > <2980 laleo > <2400 idou > <5460 photeinos > <3507 nephele > <1982 episkiazo > <2400 idou > <5456 phone > <3507 nephele > <3004 lego > <3778 houtos > <0027 agapetos > <5207 huios > <3939 paroikeo > <2106 eudokeo > <2106 eudokeo > <0191 akouo >
 • 6<3101 mathetes > <0191 akouo > <4098 pipto > <1909 epi > <4383 prosopon > <4970 sphodra > <5399 phobeo >
 • 7<2424 Iesous > <4334 proserchomai > <0680 haptomai > <2036 epo > <1453 egeiro > <5399 phobeo >
 • 8<1869 epairo > <3788 ophthalmos > <1492 eido > <3762 oudeis > <3762 oudeis > <1508 ei me > <2424 Iesous > <3441 monos >
 • 9<2597 katabaino > <2597 katabaino > <3735 oros > <2424 Iesous > <1781 entellomai > <3004 lego > <2036 epo > <3705 horama > <3762 oudeis > <3367 medeis > <2193 heos > <5207 huios > <0444 anthropos > <0450 anistemi > <0450 anistemi > <3498 nekros >
 • 10<3101 mathetes > <1905 eperotao > <3004 lego > <5101 tis > <3767 oun > <3004 lego > <1122 grammateus > <2243 Helias > <1163 dei > <4412 proton > <2064 erchomai >
 • 11<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <2243 Helias > <3303 men > <4412 proton > <2064 erchomai > <0600 apokathistemi > <3956 pas >
 • 12<3004 lego > <2243 Helias > <2064 erchomai > <2235 ede > <1912 epibareo > <4160 poieo > <3745 hosos > <2309 thelo > <3779 houto > <2532 kai > <5207 huios > <0444 anthropos > <3958 pascho >
 • 13<5119 tote > <3101 mathetes > <4920 suniemi > <2036 epo > <2491 Ioannes > <0910 Baptistes >
 • 14<2064 erchomai > <3793 ochlos > <4334 proserchomai > <0444 anthropos > <1120 gonupeteo > <3004 lego >
 • 15<2962 kurios > <1653 eleeo > <5207 huios > <4583 seleniazomai > <2560 kakos ><3958 pascho > <4178 pollakis > <4098 pipto > <1519 eis > <4442 pur > <4178 pollakis > <1519 eis > <5204 hudor >
 • 16<4374 prosphero > <3101 mathetes > <1410 dunamai > <2323 therapeuo >
 • 17<1161 de > <2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <0571 apistos > <1294 diastrepho > <1074 genea > <2193 heos > <2193 heos > <4219 pote > <2193 heos > <0430 anechomai > <5342 phero > <5602 hode >
 • 18<2424 Iesous > <2008 epitimao > <1140 daimonion > <1831 exerchomai > <3816 pais > <2323 therapeuo > <1565 ekeinos > <5610 hora >
 • 19<5119 tote > <4334 proserchomai > <3101 mathetes > <2424 Iesous > <2398 idios > <2036 epo > <1302 diati > <1410 dunamai > <1544 ekballo >
 • 20<2424 Iesous > <2036 epo > <1223 dia > <5216 humon > <0570 apaistia > <0281 amen > <3004 lego > <1437 ean > <2192 echo > <4102 pistis > <2848 kokkos > <4615 sinapi > <2046 ereo > <5129 toutoi > <3735 oros > <3327 metabaino > <1782 enteuthen > <1563 ekei > <3327 metabaino > <3762 oudeis > <0101 adunateo >
 • 21<5124 touto > <1085 genos > <1607 ekporeuomai > <4335 proseuche > <3521 nesteia >
 • 22<0390 anastrepho > <1056 Galilaia > <2424 Iesous > <2036 epo > <5207 huios > <0444 anthropos > <3860 paradidomi > <1519 eis > <5495 cheir > <0444 anthropos >
 • 23<0615 apokteino > <5154 tritos > <2250 hemera > <1453 egeiro > <1453 egeiro ><4970 sphodra > <3076 lupeo >
 • 24<2064 erchomai > <2584 Kapernaoum > <2983 lambano > <1323 didrachmon > <4334 proserchomai > <4074 Petros > <2036 epo > <5216 humon > <1320 didaskalos > <5055 teleo > <1323 didrachmon >
 • 25<3004 lego > <3483 nai > <3753 hote > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <3614 oikia > <2424 Iesous > <4399 prophthano > <3004 lego > <5101 tis > <1380 dokeo > <4613 Simon > <5101 tis > <0935 basileus > <1093 ge > <2983 lambano > <5056 telos > <2228 e > <2778 kensos > <5207 huios > <2228 e > <0245 allotrios >
 • 26<4074 Petros > <3004 lego > <0245 allotrios > <2424 Iesous > <5346 phemi > <0686 ara > <5207 huios > <1658 eleutheros >
 • 27<3361 me > <4624 skandalizo > <4198 poreuomai > <2281 thalassa > <0906 ballo > <0044 agkistron > <0142 airo > <2486 ichthus > <4413 protos > <0305 anabaino > <0455 anoigo > <4750 stoma > <2147 heurisko > <4715 stater > <2983 lambano > <1325 didomi >
 • 18
 • 1<1722 en > <1565 ekeinos > <5610 hora > <4334 proserchomai > <3101 mathetes > <2424 Iesous > <3004 lego > <5101 tis > <3187 meizon > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 2<2424 Iesous > <4341 proskaleomai > <3813 paidion > <3813 paidion > <2476 histemi > <3319 mesos >
 • 3<2036 epo > <0281 amen > <3004 lego ><3362 ean me > <4762 strepho > <1096 ginomai > <3813 paidion > <3813 paidion > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 4<3748 hostis > <3767 oun > <5013 tapeinoo > <1438 heautou > <5124 touto > <3813 paidion > <3813 paidion > <3778 houtos > <3187 meizon > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 5<0302 an > <1209 dechomai > <1520 heis > <5108 toioutos > <3813 paidion > <3813 paidion > <3686 onoma > <1209 dechomai >
 • 6<0302 an > <4624 skandalizo > <1520 heis > <5130 touton > <3398 mikros > <3588 ho > <4100 pisteuo > <4851 sumphero > <3684 onikos > <2910 kremannumi > <1909 epi > <5137 trachelos > <2670 katapontizo > <3989 pelagos > <2281 thalassa >
 • 7<3759 ouai > <2889 kosmos > <0575 apo > <4625 skandalon > <0318 anagke > <0318 anagke > <4625 skandalon > <2064 erchomai > <3759 ouai > <0444 anthropos > <3739 hos > <4625 skandalon > <2064 erchomai >
 • 8<1161 de > <1487 ei > <5495 cheir > <2228 e > <4228 pous > <4624 skandalizo > <1581 ekkopto > <1581 ekkopto > <0906 ballo > <2570 kalos > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <2222 zoe > <5560 cholos > <2228 e > <2948 kullos > <2228 e > <2228 e > <2192 echo > <1417 duo > <5495 cheir > <2228 e > <1417 duo > <4228 pous > <0906 ballo > <1519 eis > <0166 aionios > <4442 pur >
 • 9<1487 ei > <4675 sou > <3788 ophthalmos > <4624 skandalizo > <1807 exaireo > <0906 ballo > <2570 kalos > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <2222 zoe > <3442 monophthalmos > <3442 monophthalmos > <2228 e > <2228 e > <2192 echo > <1417 duo > <3788 ophthalmos > <0906 ballo > <1519 eis > <1067 geena > <4442 pur >
 • 10<3708 horao > <2706 kataphroneo > <1520 heis > <5130 touton > <3398 mikros > <3004 lego > <3772 ouranos > <0032 aggelos > <3956 pas > <0991 blepo > <4383 prosopon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 11<5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai > <4982 sozo > <3588 ho > <0622 apollumi >
 • 12<5101 tis > <1380 dokeo > <1437 ean > <0444 anthropos > <1099 glukus > <1540 hekaton > <4263 probaton > <1520 heis > <4105 planao > <4105 planao > <0863 aphiemi > <1768 ennenekontaennea > <1768 ennenekontaennea > <4198 poreuomai > <1909 epi > <3735 oros > <2212 zeteo > <3588 ho > <4105 planao >
 • 13<1437 ean > <1437 ean > <2147 heurisko > <0281 amen > <3004 lego > <5463 chairo > <3123 mallon > <2228 e > <1768 ennenekontaennea > <1768 ennenekontaennea > <3588 ho > <4105 planao > <4105 planao >
 • 14<3779 houto > <2307 thelema > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos > <1520 heis > <5130 touton > <3398 mikros > <0622 apollumi >
 • 15<1161 de > <1437 ean > <0080 adephos > <0264 hamartano > <1519 eis > <5217 hupago > <1650 elegchos > <1651 elegcho > <3342 metaxu > <3441 monos > <1437 ean > <0191 akouo > <2770 kerdaino > <0080 adephos >
 • 16<1437 ean > <0191 akouo > <3880 paralambano > <1520 heis > <2228 e > <1417 duo > <2089 eti > <4750 stoma > <1417 duo > <2228 e > <5140 treis > <3144 martus > <3956 pas > <4487 rhema > <2476 histemi >
 • 17<1437 ean > <3878 parakouo > <3878 parakouo > <2036 epo > <1577 ekklesia > <1437 ean > <3878 parakouo > <3878 parakouo > <1577 ekklesia > <1482 ethnikos > <5057 telones >
 • 18<0281 amen > <3004 lego > <1437 ean > <1210 deo > <1909 epi > <1093 ge > <1210 deo > <3772 ouranos > <1437 ean > <3089 luo > <1909 epi > <1093 ge > <3089 luo > <3772 ouranos >
 • 19<3825 palin > <3004 lego > <1437 ean > <1417 duo > <4856 sumphoneo > <1909 epi > <1093 ge > <4012 peri > <3956 pas > <0154 aiteo > <1096 ginomai > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 20<3757 hou > <1417 duo > <2228 e > <5140 treis > <4863 sunago > <4863 sunago > <3686 onoma > <1563 ekei > <1510 eimi > <3319 mesos >
 • 21<5119 tote > <4334 proserchomai > <4074 Petros > <2036 epo > <2962 kurios > <4212 posakis > <4212 posakis > <0080 adephos > <0264 hamartano > <1519 eis > <0863 aphiemi > <2193 heos > <2034 heptakis > <2034 heptakis >
 • 22<2424 Iesous > <3004 lego > <3004 lego > <2193 heos > <2034 heptakis > <2034 heptakis > <2193 heos > <1441 hebdomekontakis > <1441 hebdomekontakis > <2033 hepta >
 • 23<5124 touto > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3666 homoioo > <0444 anthropos > <0935 basileus > <3739 hos > <2309 thelo > <4868 sunairo > <3056 logos > <1401 doulos >
 • 24<0756 archomai > <4868 sunairo > <1520 heis > <4374 prosphero > <3781 opheiletes > <3463 murioi > <3463 murioi > <5007 talanton >
 • 25<2192 echo > <0591 apodidomi > <2962 kurios > <2753 keleuo > <4097 piprasko > <1135 gune > <5043 teknon > <3956 pas > <2192 echo > <0591 apodidomi > <0591 apodidomi >
 • 26<1401 doulos > <3767 oun > <4098 pipto > <4352 proskuneo > <3004 lego > <2962 kurios > <3114 makrothumeo > <0591 apodidomi > <3956 pas >
 • 27<1161 de > <2962 kurios > <1401 doulos > <4697 splagchnizomai > <4697 splagchnizomai > <0630 apoluo > <0863 aphiemi > <1156 daneion >
 • 28<1565 ekeinos > <1401 doulos > <1831 exerchomai > <2147 heurisko > <1520 heis > <4889 sundoulos > <3739 hos > <3784 opheilo > <1540 hekaton > <1220 denarion > <2902 krateo > <2902 krateo > <4155 pnigo > <3004 lego > <0591 apodidomi > <3784 opheilo >
 • 29<4889 sundoulos > <4098 pipto > <1519 eis > <4228 pous > <3870 parakaleo > <3004 lego > <3114 makrothumeo > <0591 apodidomi >
 • 30<2309 thelo > <0565 aperchomai > <0906 ballo > <1519 eis > <5438 phulake > <2193 heos > <0591 apodidomi > <3784 opheilo >
 • 31<1161 de > <4889 sundoulos > <1492 eido > <3588 ho > <1096 ginomai > <4970 sphodra > <3076 lupeo > <2064 erchomai > <1285 diasapheo > <2962 kurios > <3956 pas > <1096 ginomai >
 • 32<5119 tote > <2962 kurios > <4341 proskaleomai > <3004 lego > <4190 poneros > <1401 doulos > <0863 aphiemi > <3956 pas > <3782 opheile > <1893 epei > <3870 parakaleo >
 • 33<2532 kai > <1653 eleeo > <4889 sundoulos > <2532 kai > <1653 eleeo >
 • 34<2962 kurios > <3710 orgizo > <3860 paradidomi > <0930 basanistes > <2193 heos > <0591 apodidomi > <3956 pas > <3784 opheilo >
 • 35<3779 houto > <2532 kai > <2032 epouranios > <3962 pater > <4160 poieo > <2532 kai > <1437 ean > <5216 humon > <2588 kardia > <0863 aphiemi > <1538 hekastos > <0080 adephos > <3900 paraptoma >
 • 19
 • 1<1096 ginomai > <3753 hote > <2424 Iesous > <5055 teleo > <5128 toutous > <3056 logos > <3332 metairo > <1056 Galilaia > <2064 erchomai > <1519 eis > <3725 horion > <2449 Ioudaia > <4008 peran > <2446 Iordanes >
 • 2<4183 polus > <3793 ochlos > <0190 akoloutheo > <2323 therapeuo > <1563 ekei >
 • 3<5330 Pharisaios > <2532 kai > <4334 proserchomai > <3985 peirazo > <3004 lego > <1832 exesti > <0444 anthropos > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <1135 gune > <3956 pas > <0156 aitia >
 • 4<0611 apokrinomai > <2036 epo > <0314 anaginosko > <3588 ho > <4160 poieo > <0575 apo > <0746 arche > <4160 poieo > <0730 arrhen > <2338 thelus >
 • 5<2036 epo > <5127 toutou > <1752 heneka > <0444 anthropos > <2641 kataleipo > <3962 pater > <3384 meter > <4347 proskollao > <1135 gune > <1417 duo > <3391 mia > <4561 sarx >
 • 6<5620 hoste > <3765 ouketi > <3765 ouketi > <1417 duo > <3391 mia > <4561 sarx > <3739 hos > <3767 oun > <2316 theos > <4801 suzeugnumi > <4801 suzeugnumi > <0444 anthropos > <5563 chorizo > <5563 chorizo >
 • 7<3004 lego > <5101 tis > <3475 Moseus > <3767 oun > <1781 entellomai > <1325 didomi > <0975 biblion > <0647 apostasion > <0630 apoluo > <0630 apoluo >
 • 8<3004 lego > <3475 Moseus > <4314 pros > <4641 sklerokardia > <5216 humon > <4641 sklerokardia > <2010 epitrepo > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <5216 humon > <1135 gune > <0746 arche > <3779 houto >
 • 9<3004 lego > <0302 an > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <1135 gune ><1508 ei me > <4202 porneia > <1060 gameo > <0243 allos > <3429 moichao > <3429 moichao > <3588 ho > <1060 gameo > <3588 ho > <0630 apoluo > <0630 apoluo > <3429 moichao > <3429 moichao >
 • 10<3101 mathetes > <3004 lego > <1487 ei > <0156 aitia > <0444 anthropos > <3779 houto > <1135 gune > <4851 sumphero > <1060 gameo >
 • 11<2036 epo > <3956 pas > <3756 ou > <5562 choreo > <5126 touton > <3056 logos > <0235 alla > <3739 hos > <1325 didomi >
 • 12<2135 eunouchos > <3748 hostis > <3779 houto > <1080 gennao > <3384 meter > <2836 koilia > <2134 eunouchizo > <3748 hostis > <2134 eunouchizo > <2134 eunouchizo > <0444 anthropos > <2135 eunouchos > <3748 hostis > <2134 eunouchizo > <1438 heautou > <2134 eunouchizo > <0932 basileia > <3772 ouranos > <1410 dunamai > <5562 choreo > <5562 choreo >
 • 13<5119 tote > <4374 prosphero > <3813 paidion > <3813 paidion > <2007 epitithemi > <5495 cheir > <2007 epitithemi > <4336 proseuchomai > <3101 mathetes > <2008 epitimao >
 • 14<2424 Iesous > <2036 epo > <0863 aphiemi > <3813 paidion > <3813 paidion > <2967 koluo > <2064 erchomai > <5108 toioutos > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 15<2007 epitithemi > <5495 cheir > <2007 epitithemi > <4198 poreuomai > <1564 ekeithen >
 • 16<2400 idou > <1520 heis > <4334 proserchomai > <2036 epo > <0018 agathos > <1320 didaskalos > <5101 tis > <0018 agathos > <4160 poieo > <2192 echo > <0166 aionios > <2222 zoe >
 • 17<2036 epo > <5101 tis > <3004 lego > <0018 agathos > <3762 oudeis > <0018 agathos > <1520 heis > <2316 theos > <1487 ei > <2309 thelo > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <2222 zoe > <5083 tereo > <1785 entole >
 • 18<3004 lego > <4169 poios > <2424 Iesous > <2036 epo > <3756 ou > <5407 phoneuo > <3431 moicheuo > <3431 moicheuo > <2813 klepto > <5576 pseudomartureo > <5576 pseudomartureo > <5576 pseudomartureo >
 • 19<5091 timao > <3962 pater > <3384 meter > <0025 agapao > <4139 plesion > <4572 seautou >
 • 20<3495 neaniskos > <3495 neaniskos > <3004 lego > <3956 pas > <5023 tauta > <5442 phulasso > <3503 neotes > <5101 tis > <5302 hustereo > <2089 eti >
 • 21<2424 Iesous > <5346 phemi > <1487 ei > <2309 thelo > <5046 teleios > <5217 hupago > <4453 poleo > <5224 huparchonta > <1325 didomi > <4434 ptochos > <2192 echo > <2344 thesauros > <3772 ouranos > <1204 deuro > <0190 akoloutheo >
 • 22<3495 neaniskos > <3495 neaniskos > <0191 akouo > <3056 logos > <0565 aperchomai > <0565 aperchomai > <3076 lupeo > <2192 echo > <4183 polus > <2933 ktema >
 • 23<1161 de > <2036 epo > <2424 Iesous > <3101 mathetes > <0281 amen > <3004 lego > <4145 plousios > <1423 duskolos > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <0932 basileia > <3772 ouranos >
 • 24<3825 palin > <3004 lego > <2123 eukopoteros > <2574 kamelos > <1330 dierchomai > <1223 dia > <5169 trupema > <4476 rhaphis > <2228 e > <4145 plousios > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <0932 basileia > <2316 theos >
 • 25<3101 mathetes > <0191 akouo > <4970 sphodra > <1605 ekplesso > <3004 lego > <5101 tis > <0686 ara > <1410 dunamai > <4982 sozo >
 • 26<2424 Iesous > <1689 emblepo > <2036 epo > <0444 anthropos > <5124 touto > <0102 adunatos > <2316 theos > <3956 pas > <1415 dunatos >
 • 27<5119 tote > <0611 apokrinomai > <4074 Petros > <2036 epo > <2400 idou > <0863 aphiemi > <3956 pas > <0190 akoloutheo > <5101 tis > <2701 katatrecho > <0686 ara >
 • 28<2424 Iesous > <2036 epo > <0281 amen > <3004 lego > <3588 ho > <0190 akoloutheo > <3824 paliggenesia > <3752 hotan > <5207 huios > <0444 anthropos > <2523 kathizo > <2362 thronos > <1391 doxa > <2532 kai > <2523 kathizo > <1427 dodeka > <2362 thronos > <2919 krino > <1427 dodeka > <5443 phule > <2474 Israel >
 • 29<3956 pas > <0863 aphiemi > <3614 oikia > <2228 e > <0080 adephos > <2228 e > <0079 adelphe > <2228 e > <3962 pater > <2228 e > <3384 meter > <2228 e > <1135 gune > <2228 e > <5043 teknon > <2228 e > <0068 agros > <3686 onoma > <1752 heneka > <2983 lambano > <1542 hekatontaplasion > <2816 kleronomeo > <0166 aionios > <2222 zoe >
 • 30<4183 polus > <4413 protos > <2078 eschatos > <2078 eschatos > <4413 protos >
 • 20
 • 1<0932 basileia > <3772 ouranos > <3664 homoios > <0444 anthropos > <3617 oikodespotes > <3748 hostis > <1821 exapostello > <4404 proi > <3409 misthoo > <2040 ergates > <1519 eis > <0290 ampelon >
 • 2<4856 sumphoneo > <2040 ergates > <1220 denarion > <2250 hemera > <0649 apostello > <1519 eis > <0290 ampelon >
 • 3<1821 exapostello > <4012 peri > <5154 tritos > <5610 hora > <1492 eido > <0243 allos > <2476 histemi > <0692 argos > <0058 agora >
 • 4<2036 epo > <5217 hupago > <2532 kai > <1519 eis > <0290 ampelon > <1437 ean > <1342 dikaios > <0565 aperchomai >
 • 5<3825 palin > <1831 exerchomai > <4012 peri ><1623 hektos > <1766 ennatos > <5610 hora > <4160 poieo > <5615 hosautos >
 • 6<4012 peri > <1734 hendekatos > <5610 hora > <1831 exerchomai > <2147 heurisko > <0243 allos > <2476 histemi > <0692 argos > <3004 lego > <5101 tis > <2476 histemi > <3650 holos > <2250 hemera > <0692 argos >
 • 7<3004 lego > <3754 hoti > <3762 oudeis > <3762 oudeis > <3409 misthoo > <3004 lego > <5217 hupago > <2532 kai > <1519 eis > <0290 ampelon > <1437 ean > <1342 dikaios > <2983 lambano >
 • 8<1161 de > <3798 opsios > <1096 ginomai > <2962 kurios > <0290 ampelon > <3004 lego > <2012 epitropos > <2564 kaleo > <2040 ergates > <0591 apodidomi > <3408 misthos > <0756 archomai > <2078 eschatos > <4413 protos >
 • 9<2064 erchomai > <4012 peri > <1734 hendekatos > <5610 hora > <2983 lambano > <0303 ana > <1220 denarion >
 • 10<4413 protos > <2064 erchomai > <3543 nomizo > <2983 lambano > <4119 pleion > <2532 kai > <2983 lambano > <0303 ana > <1220 denarion >
 • 11<2983 lambano > <1111 gogguzo > <2596 kata > <3617 oikodespotes > <3617 oikodespotes >
 • 12<3004 lego > <3778 houtos > <2078 eschatos > <4160 poieo > <3391 mia > <5610 hora > <4160 poieo > <2470 isos > <3588 ho > <0941 bastazo > <0922 baros > <2742 kauson > <2250 hemera >
 • 13<0611 apokrinomai > <1520 heis > <2036 epo > <2083 hetairos > <0091 adikeo > <3756 ou > <0091 adikeo > <4856 sumphoneo > <1220 denarion >
 • 14<0142 airo > <4674 sos > <5217 hupago > <2309 thelo > <1325 didomi > <5129 toutoi > <2078 eschatos > <2532 kai >
 • 15<1832 exesti > <4160 poieo > <3739 hos > <2309 thelo > <1699 emos > <4675 sou > <3788 ophthalmos > <4190 poneros > <3754 hoti > <1510 eimi > <0018 agathos >
 • 16<3779 houto > <2078 eschatos > <4413 protos > <4413 protos > <2078 eschatos > <4183 polus > <2822 kletos > <3641 oligos > <1588 eklektos >
 • 17<2424 Iesous > <0305 anabaino > <2414 Hierosoluma > <3880 paralambano > <1427 dodeka > <3101 mathetes > <2398 idios > <3598 hodos > <2036 epo >
 • 18<2400 idou > <0305 anabaino > <2414 Hierosoluma > <5207 huios > <0444 anthropos > <3860 paradidomi > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <1122 grammateus > <2632 katakrino > <2288 thanatos >
 • 19<3860 paradidomi > <1484 ethnos > <1702 empaizo > <3164 machomai > <4717 stauroo > <5154 tritos > <2250 hemera > <0450 anistemi > <0450 anistemi >
 • 20<5119 tote > <4334 proserchomai > <3384 meter > <2199 Zebedaios > <5207 huios > <5207 huios > <4352 proskuneo > <0154 aiteo > <5100 tis >
 • 21<2036 epo > <5101 tis > <2309 thelo > <3004 lego > <2036 epo > <3778 houtos > <1417 duo > <5207 huios > <2523 kathizo > <1520 heis > <1537 ek > <1188 dexios > <1520 heis > <1537 ek > <2176 euonumos > <0932 basileia >
 • 22<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1492 eido > <5101 tis > <0154 aiteo > <1410 dunamai > <4095 pino > <4221 poterion > <4095 pino > <0907 baptizo > <0908 baptisma > <0907 baptizo > <3004 lego > <1410 dunamai >
 • 23<3004 lego > <4095 pino > <3303 men > <4221 poterion > <0907 baptizo > <0908 baptisma > <0907 baptizo > <2523 kathizo > <1537 ek > <1188 dexios > <1537 ek > <2176 euonumos > <1699 emos > <1325 didomi > <3739 hos > <2090 hetoimazo > <3962 pater >
 • 24<1176 deka > <0191 akouo > <0023 aganakteo > <0023 aganakteo > <4012 peri > <1417 duo > <0080 adephos >
 • 25<2424 Iesous > <4341 proskaleomai > <2036 epo > <1492 eido > <0758 archon > <1484 ethnos ><2634 katakurieuo > <2634 katakurieuo > <3171 megalos ><2715 katexousiazo > <2715 katexousiazo >
 • 26<3779 houto > <1722 en > <1437 ean > <2309 thelo > <3173 megas > <1722 en > <5216 humon > <1249 diakonos >
 • 27<1437 ean > <2309 thelo > <4413 protos > <1722 en > <5216 humon > <1401 doulos >
 • 28<5618 hosper > <5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai > <1247 diakoneo > <1247 diakoneo > <1325 didomi > <5590 psuche > <3083 lutron > <4183 polus >
 • 29<1607 ekporeuomai > <2410 Hiericho > <4183 polus > <3793 ochlos > <0190 akoloutheo >
 • 30<2400 idou > <1417 duo > <5185 tuphlos > <2521 kathemai > <3598 hodos > <3844 para > <0191 akouo > <2424 Iesous > <3855 parago > <2896 krazo > <3004 lego > <1653 eleeo > <2962 kurios > <5207 huios > <1138 Dabid >
 • 31<3793 ochlos > <2008 epitimao > <2443 hina > <4623 siopao > <4623 siopao > <2896 krazo > <3185 meizon > <3004 lego > <1653 eleeo > <2962 kurios > <5207 huios > <1138 Dabid >
 • 32<2424 Iesous > <2476 histemi > <2476 histemi > <5455 phoneo > <2036 epo > <5101 tis > <2309 thelo > <4160 poieo >
 • 33<3004 lego > <2962 kurios > <3788 ophthalmos > <0455 anoigo >
 • 34<1161 de > <2424 Iesous > <4697 splagchnizomai > <0680 haptomai > <2112 eutheos > <3788 ophthalmos > <0308 anablepo > <0308 anablepo > <0190 akoloutheo >
 • 21
 • 1<3753 hote > <1448 eggizo > <2414 Hierosoluma > <2064 erchomai > <0967 Bethphage > <3735 oros > <1636 elaia > <5119 tote > <0649 apostello > <2424 Iesous > <1417 duo > <3101 mathetes >
 • 2<3004 lego > <4198 poreuomai > <1519 eis > <2968 kome > <0561 apenanti > <0561 apenanti > <2112 eutheos > <2147 heurisko > <3688 onos > <1210 deo > <4454 polos > <3089 luo > <0071 ago >
 • 3<1437 ean > <5100 tis > <2036 epo > <5100 tis > <2046 ereo > <2962 kurios > <2192 echo > <5532 chreia > <2112 eutheos > <0649 apostello >
 • 4<3650 holos > <5124 touto > <1096 ginomai > <4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <4396 prophetes > <3004 lego >
 • 5<2036 epo > <2364 thugater > <4622 Sion > <2400 idou > <0935 basileus > <2064 erchomai > <4239 praus > <1910 epibaino > <3688 onos > <4454 polos > <5207 huios > <5268 hupozugion >
 • 6<3101 mathetes > <4198 poreuomai > <4160 poieo > <2424 Iesous > <4367 prostasso >
 • 7<0071 ago > <3688 onos > <4454 polos > <2007 epitithemi > <1883 epano > <2440 himation > <1940 epikathizo > <0846 autos >
 • 8<4118 pleistos > <4118 pleistos > <3793 ochlos > <4766 stronnumi > <2440 himation > <3598 hodos > <0243 allos > <2875 kopto > <2875 kopto > <2798 klados > <1186 dendron > <4766 stronnumi > <3598 hodos >
 • 9<3793 ochlos > <4254 proago > <4254 proago > <0190 akoloutheo > <2896 krazo > <3004 lego > <5614 hosanna > <5207 huios > <1138 Dabid > <2127 eulogeo > <2064 erchomai > <3686 onoma > <2962 kurios > <5614 hosanna > <5310 hupsistos >
 • 10<1525 eiserchomai > <1519 eis > <2414 Hierosoluma > <3956 pas > <4172 polis > <4579 seio > <3004 lego > <5101 tis > <3778 houtos >
 • 11<3793 ochlos > <3004 lego > <3778 houtos > <2424 Iesous > <4396 prophetes > <3478 Nazareth > <1056 Galilaia >
 • 12<2424 Iesous > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <2411 hieron > <2316 theos > <1544 ekballo > <3956 pas > <4453 poleo > <0059 agorazo > <2411 hieron > <2690 katastrepho > <5132 trapeza > <2855 kollubistes > <2515 kathedra > <4453 poleo > <4058 peristera >
 • 13<3004 lego > <1125 grapho > <3624 oikos > <2564 kaleo > <3624 oikos > <4335 proseuche > <4160 poieo > <4693 spelaion > <3027 leistes >
 • 14<5185 tuphlos > <5560 cholos > <4334 proserchomai > <2411 hieron > <2323 therapeuo >
 • 15<0749 archiereus > <0749 archiereus > <1122 grammateus > <1492 eido > <2297 thaumasios > <4160 poieo > <3816 pais > <2896 krazo > <2411 hieron > <3004 lego > <5614 hosanna > <5207 huios > <1138 Dabid > <0023 aganakteo > <0023 aganakteo >
 • 16<2036 epo > <0191 akouo > <5101 tis > <3778 houtos > <3004 lego > <2424 Iesous > <3004 lego > <3483 nai > <3763 oudepote > <0314 anaginosko > <4750 stoma > <3516 nepios > <2337 thelazo > <2675 katartizo > <0136 ainos >
 • 17<2641 kataleipo > <1831 exerchomai > <4172 polis > <1519 eis > <0963 Bethania > <0835 aulizomai > <1563 ekei >
 • 18<1161 de > <4405 proia > <1877 epanago > <1519 eis > <4172 polis > <3983 peinao >
 • 19<1492 eido > <4808 suke > <4808 suke > <3598 hodos > <2064 erchomai > <2147 heurisko > <3762 oudeis > <0846 autos > <5444 phullon > <3440 monon > <3004 lego > <3370 Medos > <2590 karpos > <1096 ginomai > <1537 ek > <3371 meketi > <0165 aion > <3916 parachrema > <4808 suke > <4808 suke > <3583 xeraino >
 • 20<3101 mathetes > <1492 eido > <2296 thaumazo > <3004 lego > <4459 pos > <3916 parachrema > <4808 suke > <4808 suke > <3583 xeraino >
 • 21<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <0281 amen > <3004 lego > <1437 ean > <2192 echo > <4102 pistis > <1252 diakrino > <3440 monon > <4160 poieo > <3588 ho > <4808 suke > <4808 suke > <2579 kan > <2579 kan > <2036 epo > <5129 toutoi > <3735 oros > <0142 airo > <0906 ballo > <1519 eis > <2281 thalassa > <1096 ginomai >
 • 22<3956 pas > <0302 an > <0154 aiteo > <4335 proseuche > <4100 pisteuo > <2983 lambano >
 • 23<2064 erchomai > <1519 eis > <2411 hieron > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <4245 presbuteros > <2992 laos > <4334 proserchomai > <1321 didasko > <3004 lego > <4169 poios > <1849 exousia > <4160 poieo > <5023 tauta > <5101 tis > <1325 didomi > <5026 taute > <1849 exousia >
 • 24<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <2504 kago > <2065 erotao > <1520 heis > <3056 logos > <3739 hos > <1437 ean > <2036 epo > <2504 kago > <2046 ereo > <4169 poios > <1849 exousia > <4160 poieo > <5023 tauta >
 • 25<0908 baptisma > <2491 Ioannes > <4159 pothen > <3772 ouranos > <2228 e > <0444 anthropos > <1260 dialogizomai > <1438 heautou > <3004 lego > <1437 ean > <2036 epo > <3772 ouranos > <2046 ereo > <1302 diati > <3767 oun > <4100 pisteuo >
 • 26<1437 ean > <2036 epo > <0444 anthropos > <5399 phobeo > <3793 ochlos > <3956 pas > <2192 echo > <2491 Ioannes > <4396 prophetes >
 • 27<0611 apokrinomai > <2424 Iesous > <2036 epo > <1492 eido > <1492 eido > <5346 phemi > <3761 oude > <3004 lego > <4169 poios > <1849 exousia > <4160 poieo > <5023 tauta >
 • 28<5101 tis > <1380 dokeo > <0444 anthropos > <2192 echo > <1417 duo > <5043 teknon > <4334 proserchomai > <4413 protos > <2036 epo > <5043 teknon > <5217 hupago > <2038 ergazomai > <4594 semeron > <0290 ampelon >
 • 29<0611 apokrinomai > <2036 epo > <2309 thelo > <5305 husteron > <3338 metamellomai > <0565 aperchomai >
 • 30<4334 proserchomai > <1208 deuteros > <2036 epo > <5615 hosautos > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <0565 aperchomai > <2962 kurios > <0565 aperchomai >
 • 31<5101 tis > <1417 duo > <4160 poieo > <2307 thelema > <3962 pater > <3004 lego > <4413 protos > <2424 Iesous > <3004 lego > <0281 amen > <3004 lego > <5052 telesphoreo > <4204 porne > <4254 proago > <1519 eis > <0932 basileia > <2316 theos > <4254 proago >
 • 32<2491 Ioannes > <2064 erchomai > <3598 hodos > <1343 dikaiosune > <4100 pisteuo > <5052 telesphoreo > <4204 porne > <4100 pisteuo > <1492 eido > <3338 metamellomai > <5305 husteron > <4100 pisteuo >
 • 33<0191 akouo > <0243 allos > <3850 parabole > <5100 tis > <3617 oikodespotes > <3748 hostis > <5452 phuteuo > <0290 ampelon > <4060 peritithemi > <4060 peritithemi > <3736> <3025 lenos > <3618 oikodomeo > <4444 purgos > <1554 ekdidomi > <1092 georgos > <0589 apodemeo > <0589 apodemeo >
 • 34<3753 hote > <2540 kairos > <2590 karpos > <1448 eggizo > <0649 apostello > <1401 doulos > <1092 georgos > <2983 lambano > <2590 karpos >
 • 35<1092 georgos > <2983 lambano > <1401 doulos > <1194 dero > <3739 hos > <0615 apokteino > <3739 hos > <3036 lithoboleo > <3739 hos >
 • 36<3825 palin > <0649 apostello > <0243 allos > <1401 doulos > <4119 pleion > <4413 protos > <4160 poieo > <5615 hosautos >
 • 37<5305 husteron > <0649 apostello > <5207 huios > <3004 lego > <1788 entrepo > <5207 huios >
 • 38<1092 georgos > <1492 eido > <5207 huios > <2036 epo > <1722 en > <1438 heautou > <3778 houtos > <2818 kleronomos > <1205 deute > <0615 apokteino > <2722 katecho > <2817 kleronomia >
 • 39<2983 lambano > <1544 ekballo > <0290 ampelon > <0615 apokteino >
 • 40<3752 hotan > <2962 kurios > <3767 oun > <0290 ampelon > <2064 erchomai > <5101 tis > <4160 poieo > <1565 ekeinos > <1092 georgos >
 • 41<3004 lego > <2560 kakos > <0622 apollumi > <0846 autos > <2556 kakos > <1554 ekdidomi > <0290 ampelon > <0243 allos > <1092 georgos > <3748 hostis > <0591 apodidomi > <2590 karpos > <2540 kairos >
 • 42<2424 Iesous > <3004 lego > <3763 oudepote > <0314 anaginosko > <1124 graphe > <3037 lithos > <3739 hos > <3618 oikodomeo > <0593 apodokimazo > <3778 houtos > <1519 eis > <2776 kephale > <1137 gonia > <3778 houtos > <2962 kurios > <1096 ginomai > <2298 thaumastos > <3788 ophthalmos >
 • 43<5124 touto > <3004 lego > <0932 basileia > <2316 theos > <0142 airo > <1325 didomi > <1484 ethnos > <4160 poieo > <4160 poieo > <2590 karpos > <0846 autos >
 • 44<3588 ho > <4098 pipto > <1909 epi > <5126 touton > <3037 lithos > <4917 sunthlao > <1909 epi > <0302 an > <4098 pipto > <3039 likmao > <3039 likmao >
 • 45<0749 archiereus > <0749 archiereus > <5330 Pharisaios > <0191 akouo > <3850 parabole > <1097 ginosko > <3004 lego >
 • 46<2212 zeteo > <2902 krateo > <5399 phobeo > <3793 ochlos > <1894 epeide > <2192 echo > <4396 prophetes >
 • 22
 • 1<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <3825 palin > <3850 parabole > <3004 lego >
 • 2<0932 basileia > <3772 ouranos > <3666 homoioo > <0444 anthropos > <0935 basileus > <3748 hostis > <4160 poieo > <1062 gamos > <5207 huios >
 • 3<0649 apostello > <0649 apostello > <1401 doulos > <2564 kaleo > <2564 kaleo > <1062 gamos > <2309 thelo > <2064 erchomai >
 • 4<3825 palin > <0649 apostello > <0649 apostello > <0243 allos > <1401 doulos > <3004 lego > <2036 epo > <2564 kaleo > <2400 idou > <2090 hetoimazo > <0712 ariston ><5022 tauros > <4619 sitistos > <2380 thuo > <3956 pas > <2092 hetoimos > <1205 deute > <1062 gamos >
 • 5<0272 ameleo > <0272 ameleo > <0565 aperchomai > <3303 men > <0068 agros > <1711 emporia >
 • 6<3062 loipoy > <2902 krateo > <1401 doulos > <5195 hubrizo > <5195 hubrizo > <0615 apokteino >
 • 7<0935 basileus > <0191 akouo > <3710 orgizo > <3992 pempo > <4753 strateuma > <0622 apollumi > <1565 ekeinos > <5406 phoneus > <1714 empretho > <4172 polis >
 • 8<5119 tote > <3004 lego > <1401 doulos > <1062 gamos > <2092 hetoimos > <2564 kaleo > <0514 axios >
 • 9<4198 poreuomai > <3767 oun > <1909 epi > <3598 hodos > <3745 hosos > <2147 heurisko > <2564 kaleo > <1062 gamos >
 • 10<2532 kai > <1565 ekeinos > <1401 doulos > <1831 exerchomai > <1519 eis > <3598 hodos > <4863 sunago > <4863 sunago > <3956 pas > <3745 hosos > <2147 heurisko > <5037 te > <4190 poneros > <0018 agathos > <1062 gamos > <4130 pletho > <0345 anakeimai >
 • 11<0935 basileus > <1525 eiserchomai > <2300 theaomai > <0345 anakeimai > <1492 eido > <1563 ekei > <0444 anthropos > <1746 enduo > <1746 enduo > <1062 gamos > <1742 enduma >
 • 12<3004 lego > <2083 hetairos > <4459 pos > <1525 eiserchomai > <5602 hode > <2192 echo > <1062 gamos > <1742 enduma > <5392 phimoo >
 • 13<5119 tote > <2036 epo > <0935 basileus > <1249 diakonos > <1210 deo > <5495 cheir > <4228 pous > <0142 airo > <0142 airo > <1544 ekballo > <1519 eis > <1857 exoteros > <4655 skotos > <1563 ekei > <2805 klauthmos > <1030 brugmos > <3599 odous >
 • 14<4183 polus > <2822 kletos > <3641 oligos > <1588 eklektos >
 • 15<5119 tote > <4198 poreuomai > <5330 Pharisaios > <2983 lambano > <4824 sumboulion > <3704 hopos > <3802 pagideuo > <3056 logos >
 • 16<0649 apostello > <3101 mathetes > <2265 Herodianoi > <3004 lego > <1320 didaskalos > <1492 eido > <1488 ei > <0227 alethes > <1321 didasko > <3598 hodos > <2316 theos > <0225 aletheia > <3756 ou > <3199 melo > <3762 oudeis > <3762 oudeis > <0991 blepo > <4383 prosopon > <0444 anthropos >
 • 17<2036 epo > <3767 oun > <5101 tis > <1380 dokeo > <1832 exesti > <1325 didomi > <2778 kensos > <2541 Kaisar > <2228 e >
 • 18<2424 Iesous > <1097 ginosko > <4189 poneria > <2036 epo > <5101 tis > <3985 peirazo > <5273 hupokrites >
 • 19<1925 epideiknumi > <2778 kensos > <3546 nomisma > <4374 prosphero > <1220 denarion >
 • 20<3004 lego > <5101 tis > <3778 houtos > <1504 eikon > <1923 epigraphe >
 • 21<3004 lego > <2541 Kaisar > <5119 tote > <3004 lego > <0591 apodidomi > <3767 oun > <2541 Kaisar > <2541 Kaisar > <2316 theos > <2316 theos >
 • 22<0191 akouo > <2296 thaumazo > <0863 aphiemi > <0565 aperchomai >
 • 23<1565 ekeinos > <2250 hemera > <4334 proserchomai > <4523 Saddoukaios > <3588 ho > <3004 lego > <3361 me > <0386 anastasis > <1905 eperotao >
 • 24<3004 lego > <1320 didaskalos > <3475 Moseus > <2036 epo > <1437 ean > <5100 tis > <0599 apothnesko > <2192 echo > <3361 me > <5043 teknon > <0080 adephos > <1918 epigambreuo > <1135 gune > <0450 anistemi > <4690 sperma > <0080 adephos >
 • 25<1161 de > <2033 hepta > <0080 adephos > <4413 protos > <1060 gameo > <5053 teleutao > <2192 echo > <3361 me > <4690 sperma > <0863 aphiemi > <1135 gune > <0080 adephos >
 • 26<3668 homoios > <1208 deuteros > <2532 kai > <5154 tritos > <2033 hepta >
 • 27<5305 husteron > <3956 pas > <1135 gune > <0599 apothnesko > <2532 kai >
 • 28<3767 oun > <0386 anastasis > <5101 tis > <1135 gune > <2033 hepta > <3956 pas > <2192 echo >
 • 29<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <4105 planao > <1492 eido > <1124 graphe > <3366 mede > <1411 dunamis > <2316 theos >
 • 30<0386 anastasis > <3777 oute > <1060 gameo > <3777 oute > <1547 ekgamizo > <1547 ekgamizo > <0032 aggelos > <2316 theos > <3772 ouranos >
 • 31<4012 peri > <0386 anastasis > <3498 nekros > <0314 anaginosko > <3588 ho > <4483 rheo > <2316 theos > <3004 lego >
 • 32<1510 eimi > <2316 theos > <0011 Abraam > <2316 theos > <2464 Isaak > <2316 theos > <2384 Iakob > <2316 theos > <2316 theos > <3498 nekros > <2198 zao >
 • 33<3793 ochlos > <0191 akouo > <1605 ekplesso > <1909 epi > <1322 didache >
 • 34<5330 Pharisaios > <0191 akouo > <4523 Saddoukaios > <5392 phimoo > <4863 sunago > <0864 aphikneomai >
 • 35<2532 kai > <1520 heis > <3544 nomikos > <1905 eperotao > <3985 peirazo > <3004 lego >
 • 36<1320 didaskalos > <4169 poios > <3173 megas > <1785 entole > <3551 nomos >
 • 37<2424 Iesous > <2036 epo > <0025 agapao > <2962 kurios > <2316 theos > <3650 holos > <2588 kardia > <3650 holos > <5590 psuche > <3650 holos > <1271 dianoia >
 • 38<3778 houtos > <4413 protos > <3173 megas > <1785 entole >
 • 39<1208 deuteros > <3664 homoios > <0025 agapao > <4139 plesion > <4572 seautou >
 • 40<1722 en > <5025 tautais > <1417 duo > <1785 entole > <2910 kremannumi > <3650 holos > <3551 nomos > <4396 prophetes >
 • 41<5330 Pharisaios > <4863 sunago > <4863 sunago > <2424 Iesous > <1905 eperotao >
 • 42<3004 lego > <5101 tis > <1380 dokeo > <5547 Christos > <5101 tis > <5207 huios > <3004 lego > <1138 Dabid >
 • 43<3004 lego > <4459 pos > <3767 oun > <1138 Dabid > <4151 pneuma > <2564 kaleo > <2962 kurios > <3004 lego >
 • 44<2962 kurios > <2036 epo > <2962 kurios > <2521 kathemai > <1537 ek > <1188 dexios > <2193 heos > <5087 tithemi > <4675 sou > <2190 echthros > <5286 hupopodion >
 • 45<1487 ei > <1138 Dabid > <3767 oun > <2564 kaleo > <2962 kurios > <4459 pos > <5207 huios >
 • 46<3762 oudeis > <3762 oudeis > <1410 dunamai > <0611 apokrinomai > <3056 logos > <3761 oude > <5111 tolmao > <5100 tis > <2250 hemera > <1905 eperotao > <3765 ouketi > <3765 ouketi >
 • 23
 • 1<5119 tote > <2980 laleo > <2424 Iesous > <3793 ochlos > <3101 mathetes >
 • 2<3004 lego > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <2523 kathizo > <3475 Moseus > <2515 kathedra >
 • 3<3956 pas > <3767 oun > <0302 an > <2036 epo > <5083 tereo > <5083 tereo > <4160 poieo > <4160 poieo > <2596 kata > <2041 ergon > <3004 lego > <4160 poieo >
 • 4<1195 desmeuo > <0926 barus > <5413 phortion > <1418 dus- > <1418 dus- > <2007 epitithemi > <1909 epi > <0444 anthropos > <5606 omos > <2309 thelo > <2795 kineo > <1147 daktulos >
 • 5<3956 pas > <2041 ergon > <4160 poieo > <2300 theaomai > <0444 anthropos > <4115 platuno > <4115 platuno > <5440 phulakterion > <3170 megaluno > <2899 kraspedon > <2440 himation >
 • 6<5368 phileo > <4411 protoklisia > <4411 protoklisia > <1722 en > <1173 deipnon > <4410 protokathedria > <4410 protokathedria > <4864 sunagoge >
 • 7<0783 aspasmos > <0058 agora > <2564 kaleo > <0444 anthropos > <4461 rhabbi > <4461 rhabbi >
 • 8<2564 kaleo > <4461 rhabbi > <1520 heis > <5216 humon > <2519 kathegetes > <5547 Christos > <3956 pas > <0080 adephos >
 • 9<2564 kaleo > <3361 me > <5216 humon > <3962 pater > <1093 ge > <1520 heis > <5216 humon > <3962 pater > <3588 ho > <3772 ouranos >
 • 10<3366 mede > <2564 kaleo > <2519 kathegetes > <1520 heis > <5216 humon > <2519 kathegetes > <5547 Christos >
 • 11<3187 meizon > <5216 humon > <1249 diakonos >
 • 12<3748 hostis ><5312 hupsoo > <1438 heautou > <5013 tapeinoo > <5013 tapeinoo > <1438 heautou ><5312 hupsoo >
 • 13<3759 ouai > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <5273 hupokrites > <2808 kleio > <0932 basileia > <3772 ouranos > <1715 emprosthen > <0444 anthropos > <3761 oude > <1525 eiserchomai > <3756 ou > <0863 aphiemi > <1525 eiserchomai > <1525 eiserchomai >
 • 14<3759 ouai > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <5273 hupokrites > <2719 katesthio > <5503 chera > <3614 oikia > <4392 prophasis > <4336 proseuchomai > <3117 makros > <4336 proseuchomai > <5124 touto > <2983 lambano > <4055 perissoteros > <2917 krima >
 • 15<3759 ouai > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <5273 hupokrites > <4013 periago > <2281 thalassa > <3584 xeros > <4160 poieo > <1520 heis > <4339 proselutos > <3752 hotan > <1096 ginomai > <4160 poieo > <1366 distomos > <5207 huios > <1067 geena > <5216 humon >
 • 16<3759 ouai > <5185 tuphlos > <3595 hodegos > <3588 ho > <3004 lego > <0302 an > <3660 omnuo > <3485 naos > <3762 oudeis > <0302 an > <3660 omnuo > <5557 chrusos > <3485 naos > <3784 opheilo >
 • 17 <3474 moros > <5185 tuphlos > <5101 tis > <3187 meizon > <5557 chrusos > <2228 e > <3485 naos > <0037 hagiazo > <5557 chrusos >
 • 18<1437 ean > <3660 omnuo > <2379 thusiasterion > <3762 oudeis > <0302 an > <3660 omnuo > <1435 doron > <3784 opheilo >
 • 19 <3474 moros > <5185 tuphlos > <5101 tis > <3187 meizon > <1435 doron > <2228 e > <2379 thusiasterion > <0037 hagiazo > <1435 doron >
 • 20<3588 ho > <3767 oun > <3660 omnuo > <2379 thusiasterion > <3660 omnuo > <3956 pas > <0846 autos >
 • 21<3588 ho > <3660 omnuo > <3485 naos > <3660 omnuo > <2730 katoikeo >
 • 22<3660 omnuo > <3772 ouranos > <3660 omnuo > <2362 thronos > <2316 theos > <2521 kathemai > <0846 autos >
 • 23<3759 ouai > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <5273 hupokrites > <0586 apodekatoo > <0586 apodekatoo > <2238 heduosmon > <0432 anethon > <2951 kuminon > <0863 aphiemi > <0926 barus > <3551 nomos > <2920 krisis > <1656 eleos > <4102 pistis > <5023 tauta > <1163 dei > <4160 poieo > <0863 aphiemi > <2548 kakeinos >
 • 24 <5185 tuphlos > <3595 hodegos > <3588 ho > <1368 diulizo > <1368 diulizo > <2971 konops > <2666 katapino > <2574 kamelos >
 • 25<3759 ouai > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <5273 hupokrites > <2511 katharizo > <2511 katharizo > <1855 exothen > <4221 poterion > <3953 paropsis > <2081 esothen > <1073 gemo ><0724 harpage ><0192 akrasia >
 • 26 <5185 tuphlos > <5330 Pharisaios > <2511 katharizo > <4412 proton > <1787 entos > <4221 poterion > <3953 paropsis > <1623 hektos > <2513 katharos > <2532 kai >
 • 27<3759 ouai > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <5273 hupokrites > <3945 paromoiazo > <2867 koniao > <5028 taphos > <3748 hostis > <3303 men > <5316 phaino > <5611 horaios > <1855 exothen > <2081 esothen > <1073 gemo > <3498 nekros > <3747 osteon > <3956 pas > <0167 akatharsia >
 • 28<3779 houto > <2532 kai > <1855 exothen > <5316 phaino > <1342 dikaios > <0444 anthropos > <2081 esothen > <3324 mestos > <5272 hupokrisis > <0458 anomia >
 • 29<3759 ouai > <1122 grammateus > <5330 Pharisaios > <5273 hupokrites > <3754 hoti > <3618 oikodomeo > <5028 taphos > <4396 prophetes > <2885 kosmeo > <3419 mnemeion > <1342 dikaios >
 • 30<3004 lego > <1487 ei > <2258 en > <2250 hemera > <3962 pater > <2258 en > <2844 koinonos > <0129 haima > <4396 prophetes >
 • 31<5620 hoste > <3140 martureo > <1438 heautou > <5207 huios > <5407 phoneuo > <4396 prophetes >
 • 32<4137 pleroo > <2532 kai > <3358 metron > <5216 humon > <3962 pater >
 • 33 <3789 ophis > <1081 gennema > <2191 echidna > <4459 pos > <0575 apo > <2920 krisis > <1067 geena >
 • 34<5124 touto > <2400 idou > <0649 apostello > <4396 prophetes > <4680 sophos oneidismos > <1122 grammateus > <0615 apokteino > <4717 stauroo > <3164 machomai > <5216 humon > <4864 sunagoge > <1377 dioko > <4172 polis > <4172 polis >
 • 35<2064 erchomai > <3956 pas > <1342 dikaios > <0129 haima > <1632 ekcheo > <1093 ge > <0129 haima > <1342 dikaios > <0006 Abel > <0129 haima > <2197 Zacharias > <5207 huios > <0914 Barachias > <3739 hos > <5407 phoneuo > <3342 metaxu > <3485 naos > <2379 thusiasterion >
 • 36<0281 amen > <3004 lego > <3956 pas > <5023 tauta > <2240 heko > <5026 taute > <1074 genea >
 • 37<2419 Hierousalem > <2419 Hierousalem > <0615 apokteino > <4396 prophetes > <3036 lithoboleo > <0649 apostello > <4212 posakis > <2309 thelo > <1996 episunago > <5043 teknon > <1996 episunago > <5158 tropos > <3733 ornis > <1996 episunago > <3556 nossion > <5259 hupo > <4420 pterux > <2309 thelo >
 • 38<2400 idou > <5216 humon > <3624 oikos > <0863 aphiemi > <2048 eremos >
 • 39<3004 lego > <1492 eido > <0737 arti > <2193 heos > <2036 epo > <2127 eulogeo > <2064 erchomai > <3686 onoma > <2962 kurios >
 • 24
 • 1<2424 Iesous > <1831 exerchomai > <4198 poreuomai > <2411 hieron > <3101 mathetes > <4334 proserchomai > <1925 epideiknumi > <3619 oikodome > <2411 hieron >
 • 2<2424 Iesous > <2036 epo > <0991 blepo > <3956 pas > <5023 tauta > <0281 amen > <3004 lego > <0863 aphiemi > <5602 hode > <3037 lithos > <2647 kataluo > <2647 kataluo >
 • 3<2521 kathemai > <3735 oros > <1636 elaia > <3101 mathetes > <4334 proserchomai > <2398 idios > <3004 lego > <2036 epo > <4218 pote > <5023 tauta > <5101 tis > <4592 semeion > <3952 parousia > <4930 sunteleia > <0165 aion >
 • 4<2424 Iesous > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <0991 blepo > <3361 me > <5100 tis > <4105 planao >
 • 5<4183 polus > <2064 erchomai > <3686 onoma > <3004 lego > <1510 eimi > <5547 Christos > <4105 planao > <4183 polus >
 • 6<0191 akouo > <4171 polemos > <0189 akoe > <4171 polemos > <3708 horao > <2360 throeo > <3956 pas > <1163 dei > <1096 ginomai > <5056 telos > <3768 oupo >
 • 7<1484 ethnos > <1453 egeiro > <1909 epi > <1484 ethnos > <0932 basileia > <1909 epi > <0932 basileia > <3042 limos > <3061 loimos > <4578 seismos > <5117 topos >
 • 8<3956 pas > <5023 tauta > <0746 arche > <5604 odin Ozias >
 • 9<5119 tote > <3860 paradidomi > <2347 thlipsis > <0615 apokteino > <3956 pas > <1484 ethnos > <3686 onoma >
 • 10<5119 tote > <4183 polus > <4624 skandalizo > <3860 paradidomi > <0240 allelon > <0240 allelon > <3404 miseo > <0240 allelon > <0240 allelon >
 • 11<4183 polus > <5578 pseudoprophetes > <5578 pseudoprophetes > <1453 egeiro > <4105 planao > <4183 polus >
 • 12<1223 dia > <0458 anomia > <4129 plethuno > <0026 agape > <4183 polus ><5594 psucho > <5594 psucho >
 • 13<5278 hupomeno > <5056 telos > <3778 houtos > <4982 sozo >
 • 14<5124 touto > <2098 euaggelion > <0932 basileia > <2784 kerusso > <3650 holos > <3625 oikoumene > <3142 marturion > <3956 pas > <1484 ethnos > <5119 tote > <5056 telos > <2240 heko >
 • 15<3752 hotan > <3767 oun > <1492 eido > <0946 bdelugma > <2050 eremosis > <4483 rheo > <1158 Daniel > <4396 prophetes > <2476 histemi > <0040 hagios > <5117 topos > <0314 anaginosko > <3539 noieo >
 • 16<5119 tote > <2449 Ioudaia > <5343 pheugo > <1909 epi > <3735 oros >
 • 17<1909 epi > <1430 doma > <2597 katabaino > <2597 katabaino > <0142 airo > <5100 tis > <3614 oikia >
 • 18<3361 me > <0068 agros > <1994 epistrepho > <3694 opiso > <0142 airo > <2440 himation >
 • 19<3759 ouai > <1064 gaster > <2337 thelazo > <1565 ekeinos > <2250 hemera >
 • 20<4336 proseuchomai > <5216 humon > <5437 phuge > <5494 cheimon > <3366 mede > <1722 en > <4521 sabbaton >
 • 21<5119 tote > <3173 megas > <2347 thlipsis > <3634 hoios > <0575 apo > <0746 arche > <2889 kosmos > <3568 nun > <2540 kairos > <3761 oude > <3364 ou me >
 • 22<1508 ei me > <1565 ekeinos > <2250 hemera > <2856 koloboo > <3956 pas > <4561 sarx > <4982 sozo > <1588 eklektos > <1565 ekeinos > <2250 hemera > <2856 koloboo >
 • 23<5119 tote > <1437 ean > <5100 tis > <2036 epo > <2400 idou > <5602 hode > <5547 Christos > <2228 e > <5602 hode > <4100 pisteuo >
 • 24<1453 egeiro > <5580 pseudochristos > <5578 pseudoprophetes > <5578 pseudoprophetes > <1325 didomi > <3173 megas > <4592 semeion > <5059 teras > <5620 hoste > <1487 ei > <1415 dunatos > <4105 planao > <2532 kai > <1588 eklektos >
 • 25<2400 idou > <4280 proereo > <4280 proereo >
 • 26<3767 oun > <1437 ean > <2036 epo > <2400 idou > <2048 eremos > <1831 exerchomai > <1831 exerchomai > <2400 idou > <5009 tameion > <5009 tameion > <4100 pisteuo >
 • 27<0796 astrape > <1831 exerchomai > <0395 anatole > <5316 phaino > <1424 dusme > <3779 houto > <2532 kai > <3952 parousia > <5207 huios > <0444 anthropos >
 • 28<1437 ean > <4430 ptoma > <1563 ekei > <0105 aetos > <4863 sunago > <4863 sunago >
 • 29<2112 eutheos > <3326 meta > <2347 thlipsis > <1565 ekeinos > <2250 hemera > <2246 helios > <4654 skotizo > <4582 selene > <1325 didomi > <5338 pheggos > <0792 aster > <4098 pipto > <3772 ouranos > <1411 dunamis > <3772 ouranos > <4531 saleuo >
 • 30<5119 tote > <5316 phaino > <4592 semeion > <5207 huios > <0444 anthropos > <3772 ouranos > <5119 tote > <3956 pas > <5443 phule > <1093 ge > <2875 kopto > <3700 optanomai > <5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai > <3507 nephele > <3772 ouranos > <1411 dunamis > <4183 polus > <1391 doxa >
 • 31<0649 apostello > <0032 aggelos > <3173 megas > <5456 phone > <4536 salpigx > <1996 episunago > <1996 episunago > <1588 eklektos > <5064 tessares > <0417 anemos > <0206 akron > <3772 ouranos > <1565 ekeinos >
 • 32<1161 de > <3129 manthano > <3850 parabole > <4808 suke > <4808 suke > <3752 hotan > <2798 klados > <2236 hedista > <0527 apalos > <1631 ekphuo > <1631 ekphuo > <5444 phullon > <1097 ginosko > <2330 theros > <1451 eggus >
 • 33<3779 houto > <2532 kai > <3752 hotan > <1492 eido > <3956 pas > <5023 tauta > <1097 ginosko > <1451 eggus > <1909 epi > <2374 thura >
 • 34<0281 amen > <3004 lego > <3778 houtos > <1074 genea > <3928 parerchomai > <2193 heos > <3956 pas > <5023 tauta > <1096 ginomai >
 • 35<3772 ouranos > <1093 ge > <3928 parerchomai > <3928 parerchomai > <3056 logos > <3928 parerchomai > <3928 parerchomai >
 • 36<2250 hemera > <5610 hora > <1492 eido > <3762 oudeis > <3762 oudeis > <3761 oude > <0032 aggelos > <3772 ouranos > <3962 pater > <3441 monos >
 • 37<2250 hemera > <3575 Noe > <3779 houto > <2532 kai > <3952 parousia > <5207 huios > <0444 anthropos >
 • 38<2250 hemera > <4253 pro > <2627 kataklusmos > <5176 trogo > <4095 pino > <1060 gameo > <1547 ekgamizo > <0891 achri > <2250 hemera > <3575 Noe > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <2787 kibotos >
 • 39<1097 ginosko > <2193 heos > <2627 kataklusmos > <2064 erchomai > <0142 airo > <0537 hapas > <0142 airo > <3779 houto > <2532 kai > <3952 parousia > <5207 huios > <0444 anthropos >
 • 40<5119 tote > <1417 duo > <0068 agros > <1520 heis > <3880 paralambano > <1520 heis > <0863 aphiemi >
 • 41<1417 duo > <0229 aletho > <1722 en > <3459 mulon > <1520 heis > <3880 paralambano > <1520 heis > <0863 aphiemi >
 • 42<1127 gregoreuo > <3767 oun > <1492 eido > <4169 poios > <5610 hora > <5216 humon > <2962 kurios > <2064 erchomai >
 • 43<1097 ginosko > <1565 ekeinos > <1487 ei > <3617 oikodespotes > <3617 oikodespotes > <1492 eido > <4169 poios > <5438 phulake > <2812 kleptes > <2064 erchomai > <1127 gregoreuo > <1439 eao > <3614 oikia > <1358 diorusso >
 • 44<5124 touto > <2532 kai > <2092 hetoimos > <5610 hora > <1380 dokeo > <5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai >
 • 45<5101 tis > <0686 ara > <4103 pistos > <5429 phronimos > <1401 doulos > <3739 hos > <2962 kurios > <2525 kathistemi > <2525 kathistemi > <1909 epi > <2322 therapeia > <1325 didomi > <5160 trophe > <2540 kairos >
 • 46<3107 makarios > <1401 doulos > <3739 hos > <2962 kurios > <2064 erchomai > <2147 heurisko > <3779 houto > <4160 poieo >
 • 47<0281 amen > <3004 lego > <2525 kathistemi > <2525 kathistemi > <1909 epi > <3956 pas > <5224 huparchonta >
 • 48<1437 ean > <2556 kakos > <1401 doulos > <2036 epo > <2588 kardia > <2962 kurios > <5549 chronizo > <2064 erchomai >
 • 49<0756 archomai > <5180 tupto > <4889 sundoulos > <2068 esthio > <4095 pino > <3184 methuo >
 • 50<2962 kurios > <1401 doulos > <2240 heko > <2250 hemera > <4328 prosdokao > <5610 hora > <1097 ginosko >
 • 51<1371 dichotomeo > <1371 dichotomeo > <5087 tithemi > <3313 meros > <5273 hupokrites > <1563 ekei > <2805 klauthmos > <1030 brugmos > <3599 odous >
 • 25
 • 1<5119 tote > <0932 basileia > <3772 ouranos > <3666 homoioo > <1176 deka > <3933 parthenos > <3748 hostis > <2983 lambano > <2985 lampas > <1831 exerchomai > <1831 exerchomai > <0529 apantesis > <3566 numphios >
 • 2<4000 pentakischilioi > <5429 phronimos > <4000 pentakischilioi > <3474 moros >
 • 3 <3474 moros > <2983 lambano > <2985 lampas > <2983 lambano > <3756 ou > <1637 elaion >
 • 4<5429 phronimos > <2983 lambano > <1637 elaion > <0030 aggeion > <2985 lampas >
 • 5<3566 numphios > <5549 chronizo > <3956 pas > <3573 nustazo > <2518 katheudo >
 • 6<3571 nux > <2906 krauge > <1096 ginomai > <2400 idou > <3566 numphios > <2064 erchomai > <1831 exerchomai > <0529 apantesis >
 • 7<5119 tote > <3956 pas > <1565 ekeinos > <3933 parthenos > <1453 egeiro > <2885 kosmeo > <2985 lampas >
 • 8<3474 moros > <2036 epo > <5429 phronimos > <1325 didomi > <5216 humon > <1637 elaion > <2985 lampas > <4570 sbennumi >
 • 9<5429 phronimos > <0611 apokrinomai > <3004 lego > <3379 mepote > <0714 arkeo > <4198 poreuomai > <3123 mallon > <4453 poleo > <0059 agorazo > <1438 heautou >
 • 10<0565 aperchomai > <0059 agorazo > <3566 numphios > <2064 erchomai > <2092 hetoimos > <1525 eiserchomai > <1062 gamos > <2374 thura > <2808 kleio >
 • 11<5305 husteron > <2064 erchomai > <2532 kai > <3062 loipoy > <3933 parthenos > <3004 lego > <2962 kurios > <2962 kurios > <0455 anoigo >
 • 12<0611 apokrinomai > <2036 epo > <0281 amen > <3004 lego > <1492 eido >
 • 13<1127 gregoreuo > <3767 oun > <1492 eido > <3383 mete > <2250 hemera > <3761 oude > <5610 hora > <3739 hos > <5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai >
 • 14 <0932 basileia > <0444 anthropos > <0589 apodemeo > <0589 apodemeo > <2564 kaleo > <2398 idios > <1401 doulos > <3860 paradidomi > <5224 huparchonta >
 • 15<3303 men > <1325 didomi > <4000 pentakischilioi > <5007 talanton > <3739 hos > <1417 duo > <3739 hos > <1520 heis > <1538 hekastos > <2596 kata > <2398 idios > <1411 dunamis > <2112 eutheos > <0589 apodemeo > <0589 apodemeo >
 • 16<1161 de > <2983 lambano > <4000 pentakischilioi > <5007 talanton > <4198 poreuomai > <2038 ergazomai > <0846 autos > <4160 poieo > <0243 allos > <4000 pentakischilioi > <5007 talanton >
 • 17<5615 hosautos > <1417 duo > <2532 kai > <2770 kerdaino > <0243 allos > <1417 duo >
 • 18<2983 lambano > <1520 heis > <0565 aperchomai > <3736> <1093 ge > <0613 apokrupto > <2962 kurios > <0694 argurion >
 • 19<3326 meta > <4183 polus > <5550 chronos > <2962 kurios > <1565 ekeinos > <1401 doulos > <2064 erchomai > <3056 logos >
 • 20<2532 kai > <2983 lambano > <4000 pentakischilioi > <5007 talanton > <4334 proserchomai > <4374 prosphero > <0243 allos > <4000 pentakischilioi > <5007 talanton > <3004 lego > <2962 kurios > <3860 paradidomi > <4000 pentakischilioi > <5007 talanton > <2396 ide > <2770 kerdaino > <1909 epi > <4000 pentakischilioi > <5007 talanton > <0243 allos >
 • 21<2962 kurios > <5346 phemi > <2095 eu > <0018 agathos > <4103 pistos > <1401 doulos > <2258 en > <4103 pistos > <1909 epi > <3641 oligos > <2525 kathistemi > <2525 kathistemi > <1909 epi > <4183 polus > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <5479 chara > <2962 kurios >
 • 22<2532 kai > <2983 lambano > <1417 duo > <5007 talanton > <4334 proserchomai > <2036 epo > <2962 kurios > <3860 paradidomi > <1417 duo > <5007 talanton > <2396 ide > <2770 kerdaino > <1417 duo > <0243 allos > <5007 talanton > <1909 epi >
 • 23<2962 kurios > <5346 phemi > <2095 eu > <0018 agathos > <4103 pistos > <1401 doulos > <2258 en > <4103 pistos > <1909 epi > <3641 oligos > <2525 kathistemi > <2525 kathistemi > <1909 epi > <4183 polus > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <5479 chara > <2962 kurios >
 • 24<1161 de > <2983 lambano > <1520 heis > <5007 talanton > <4334 proserchomai > <2036 epo > <2962 kurios > <1097 ginosko > <1488 ei > <4642 skleros > <0444 anthropos > <2325 therizo > <3699 hopou > <4687 speiro > <4863 sunago > <3606 hothen > <1287 diaskorpizo >
 • 25<5399 phobeo > <0565 aperchomai > <2928 krupto > <5007 talanton > <1093 ge > <2396 ide > <2192 echo > <4674 sos >
 • 26<2962 kurios > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <4190 poneros > <3636 okneros > <1401 doulos > <1492 eido > <2325 therizo > <3699 hopou > <4687 speiro > <4863 sunago > <3606 hothen > <1287 diaskorpizo >
 • 27<1163 dei > <3767 oun > <0906 ballo > <0694 argurion ><5133 trapezites > <2064 erchomai > <2865 komizo > <1699 emos > <5110 tokos >
 • 28<0142 airo > <3767 oun > <5007 talanton > <1325 didomi > <2192 echo > <1176 deka > <5007 talanton >
 • 29<3956 pas > <2192 echo > <1325 didomi > <4052 perisseuo > <2192 echo > <0142 airo > <0142 airo > <2532 kai > <2192 echo >
 • 30<1544 ekballo > <0888 achreios > <1401 doulos > <1519 eis > <1857 exoteros > <4655 skotos > <1563 ekei > <2805 klauthmos > <1030 brugmos > <3599 odous >
 • 31<3752 hotan > <5207 huios > <0444 anthropos > <2064 erchomai > <1391 doxa > <3956 pas > <0040 hagios > <0032 aggelos > <5119 tote > <2523 kathizo > <2362 thronos > <1391 doxa >
 • 32<1715 emprosthen > <4863 sunago > <3956 pas > <1484 ethnos > <0873 aphorizo > <0240 allelon > <0240 allelon > <4166 poimen > <0873 aphorizo > <4263 probaton > <2056 eriphos >
 • 33<2476 histemi > <4263 probaton > <1537 ek > <1188 dexios > <2055 eriphion > <1537 ek > <2176 euonumos >
 • 34<5119 tote > <0935 basileus > <2046 ereo > <1537 ek > <1188 dexios > <1205 deute > <2127 eulogeo > <3962 pater > <2816 kleronomeo > <0932 basileia > <2090 hetoimazo > <2602 katabole > <2889 kosmos >
 • 35<3983 peinao > <1325 didomi > <5315 phago > <1372 dipsao > <4222 potizo > <4222 potizo > <3581 xenos > <4863 sunago >
 • 36<1131 gumnos > <4016 periballo > <0770 astheneo > <1980 episkeptomai > <5438 phulake > <2064 erchomai >
 • 37<5119 tote > <1342 dikaios > <0611 apokrinomai > <3004 lego > <2962 kurios > <4218 pote > <1492 eido > <3983 peinao > <5142 trepho > <2228 e > <1372 dipsao > <4222 potizo > <4222 potizo >
 • 38<4218 pote > <1492 eido > <3581 xenos > <4863 sunago > <2228 e > <1131 gumnos > <4016 periballo >
 • 39<2228 e > <4218 pote > <1492 eido > <0772 asthenes > <2228 e > <5438 phulake > <2064 erchomai >
 • 40<0935 basileus > <0611 apokrinomai > <2046 ereo > <0281 amen > <3004 lego > <3745 hosos > <4160 poieo > <1520 heis > <1646 elachistos > <5130 touton > <0080 adephos > <4160 poieo >
 • 41<5119 tote > <2046 ereo > <2532 kai > <1537 ek > <2176 euonumos > <4198 poreuomai > <2672 kataraomai > <1519 eis > <0166 aionios > <4442 pur > <2090 hetoimazo > <1228 diabolos > <0032 aggelos >
 • 42<3983 peinao > <1325 didomi > <3756 ou > <5315 phago > <1372 dipsao > <4222 potizo > <3756 ou > <4222 potizo >
 • 43<3581 xenos > <4863 sunago > <1131 gumnos > <4016 periballo > <0772 asthenes > <5438 phulake > <1980 episkeptomai >
 • 44<5119 tote > <2532 kai > <0611 apokrinomai > <3004 lego > <2962 kurios > <4218 pote > <1492 eido > <3983 peinao > <2228 e > <1372 dipsao > <2228 e > <3581 xenos > <2228 e > <1131 gumnos > <2228 e > <0772 asthenes > <2228 e > <5438 phulake > <1247 diakoneo >
 • 45<5119 tote > <0611 apokrinomai > <3004 lego > <0281 amen > <3004 lego > <3745 hosos > <4160 poieo > <1520 heis > <1646 elachistos > <5130 touton > <4160 poieo >
 • 46<3778 houtos > <0565 aperchomai > <0565 aperchomai > <1519 eis > <0166 aionios > <2851 kolasis > <1342 dikaios > <1519 eis > <2222 zoe > <0166 aionios >
 • 26
 • 1<1096 ginomai > <3753 hote > <2424 Iesous > <5055 teleo > <3956 pas > <5128 toutous > <3056 logos > <2036 epo > <3101 mathetes >
 • 2<1492 eido > <3326 meta > <1417 duo > <2250 hemera > <3957 pascha > <5207 huios > <0444 anthropos > <3860 paradidomi > <4717 stauroo >
 • 3<5119 tote > <4863 sunago > <4863 sunago > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <1122 grammateus > <4245 presbuteros > <2992 laos > <0833 aule > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <3588 ho > <3004 lego > <2533 Kaiaphas >
 • 4<4823 sumbouleuo > <2902 krateo > <2424 Iesous > <1388 dolos > <0615 apokteino >
 • 5<3004 lego > <1722 en > <1859 heorte > <3361 me > <2351 thorubos > <1722 en > <2992 laos >
 • 6<1161 de > <2424 Iesous > <0963 Bethania > <3614 oikia > <4613 Simon > <3015 lepros >
 • 7<4334 proserchomai > <1135 gune > <2192 echo > <0211 alabastron ><0211 alabastron > <0927 barutimos > <0927 barutimos > <3464 muron > <2708 katacheo > <1909 epi > <2776 kephale > <0345 anakeimai > <0345 anakeimai >
 • 8<3101 mathetes > <1492 eido > <0023 aganakteo > <3004 lego > <5101 tis > <3778 houtos > <0684 apoleia >
 • 9<5124 touto > <3464 muron > <1410 dunamai > <4097 piprasko > <4183 polus > <1325 didomi > <4434 ptochos >
 • 10<2424 Iesous > <1097 ginosko > <2036 epo > <5101 tis > <3930 parecho > <1135 gune > <2038 ergazomai > <0018 agathos > <2041 ergon >
 • 11<2192 echo > <4434 ptochos > <3842 pantote > <2192 echo > <3842 pantote >
 • 12<0906 ballo > <5124 touto > <3464 muron > <1909 epi > <4983 soma > <4160 poieo > <1779 entaphiazo >
 • 13<0281 amen > <3004 lego > <1437 ean > <5124 touto > <2098 euaggelion > <2784 kerusso > <3650 holos > <2889 kosmos > <2532 kai > <3778 houtos > <3778 houtos > <4160 poieo > <2980 laleo > <3422 mnemosunon >
 • 14<5119 tote > <1520 heis > <1427 dodeka > <3004 lego > <2455 Ioudas > <2469 Iskariotes > <4198 poreuomai > <0749 archiereus > <0749 archiereus >
 • 15<2036 epo > <5101 tis > <2309 thelo > <1325 didomi > <3860 paradidomi > <2476 histemi > <5144 triakonta > <0694 argurion >
 • 16<5119 tote > <2212 zeteo > <2120 eukairia > <3860 paradidomi >
 • 17<1161 de > <4413 protos > <0106 azumos > <3101 mathetes > <4334 proserchomai > <2424 Iesous > <3004 lego > <4226 pou > <2309 thelo > <2090 hetoimazo > <5315 phago > <3957 pascha >
 • 18<2036 epo > <5217 hupago > <1519 eis > <4172 polis > <1170 deina > <2036 epo > <1320 didaskalos > <3004 lego > <2540 kairos > <1451 eggus > <1451 eggus > <4160 poieo > <3957 pascha > <4314 pros > <3101 mathetes >
 • 19<3101 mathetes > <4160 poieo > <2424 Iesous > <4929 suntasso > <2090 hetoimazo > <2090 hetoimazo > <3957 pascha >
 • 20<1161 de > <3798 opsios > <1096 ginomai > <0345 anakeimai > <0345 anakeimai > <1427 dodeka >
 • 21<2068 esthio > <2036 epo > <0281 amen > <3004 lego > <1520 heis > <3860 paradidomi >
 • 22<4970 sphodra > <3076 lupeo > <0756 archomai > <1538 hekastos > <3004 lego > <2962 kurios >
 • 23<0611 apokrinomai > <2036 epo > <1686 embapto > <5495 cheir > <5165 trublion > <3778 houtos > <3860 paradidomi >
 • 24<5207 huios > <0444 anthropos > <5217 hupago > <1125 grapho > <3759 ouai > <0444 anthropos > <3739 hos > <5207 huios > <0444 anthropos > <3860 paradidomi > <2258 en > <0018 agathos > <0444 anthropos > <1487 ei > <1080 gennao >
 • 25<1161 de > <2455 Ioudas > <3588 ho > <3860 paradidomi > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <4461 rhabbi > <3004 lego > <2036 epo >
 • 26<2068 esthio > <2424 Iesous > <2983 lambano > <0740 artos > <2127 eulogeo > <2806 klao > <1325 didomi > <3101 mathetes > <2036 epo > <2983 lambano > <5315 phago > <5124 touto > <4983 soma >
 • 27<2983 lambano > <4221 poterion > <1325 didomi > <2168 eucharisteo > <1325 didomi > <3004 lego > <4095 pino > <3956 pas >
 • 28<5124 touto > <0129 haima > <2537 kainos > <1242 diatheke > <3588 ho > <1632 ekcheo > <4183 polus > <0859 aphesis > <0266 hamartia >
 • 29<3004 lego > <4095 pino > <0737 arti > <5127 toutou > <1081 gennema > <0288 ampelos > <2193 heos > <2250 hemera > <3752 hotan > <4095 pino > <2537 kainos > <3962 pater > <0932 basileia >
 • 30<5214 humneo > <5214 humneo > <1831 exerchomai > <1519 eis > <3735 oros > <1636 elaia >
 • 31<5119 tote > <3004 lego > <2424 Iesous > <3956 pas > <4624 skandalizo > <1722 en > <5026 taute > <3571 nux > <1125 grapho > <3960 patasso > <4166 poimen > <4263 probaton > <4167 poimne > <1287 diaskorpizo > <1287 diaskorpizo >
 • 32<3326 meta > <1453 egeiro > <1453 egeiro > <4254 proago > <4254 proago > <1519 eis > <1056 Galilaia >
 • 33<4074 Petros > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1499 ei kai > <3956 pas > <4624 skandalizo > <1722 en > <3763 oudepote > <4624 skandalizo >
 • 34<2424 Iesous > <5346 phemi > <0281 amen > <5346 phemi > <5026 taute > <3571 nux > <4250 prin > <0220 alektor > <5455 phoneo > <0533 aparneomai > <5151 tris >
 • 35<4074 Petros > <3004 lego > <2579 kan > <1163 dei > <0599 apothnesko > <3364 ou me > <0533 aparneomai > <3668 homoios > <2532 kai > <2036 epo > <3956 pas > <3101 mathetes >
 • 36<5119 tote > <2064 erchomai > <2424 Iesous > <5564 chorion > <3004 lego > <1068 Gethsemane > <3004 lego > <3101 mathetes > <2523 kathizo > <0848 hautou > <2193 heos > <0565 aperchomai > <4336 proseuchomai > <1563 ekei >
 • 37<3880 paralambano > <4074 Petros > <1417 duo > <5207 huios > <2199 Zebedaios > <0756 archomai > <3076 lupeo > <0085 ademoneo > <0085 ademoneo >
 • 38<5119 tote > <3004 lego > <5590 psuche ><4036 perilupos > <4036 perilupos > <2288 thanatos > <3306 meno > <5602 hode > <1127 gregoreuo >
 • 39<4281 proerchomai > <3397 mikron > <4281 proerchomai > <4098 pipto > <1909 epi > <4383 prosopon > <4336 proseuchomai > <3004 lego > <3962 pater > <1487 ei > <1415 dunatos > <5124 touto > <4221 poterion > <3928 parerchomai > <4133 plen > <2309 thelo >
 • 40<2064 erchomai > <3101 mathetes > <2147 heurisko > <2518 katheudo > <3004 lego > <4074 Petros > <3779 houto > <2480 ischuo > <1127 gregoreuo > <3391 mia > <5610 hora >
 • 41<1127 gregoreuo > <4336 proseuchomai > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <3986 peirasmos > <4151 pneuma > <3303 men > <4289 prothumos > <4561 sarx > <0772 asthenes >
 • 42<0565 aperchomai > <0565 aperchomai > <3825 palin > <1208 deuteros > <4336 proseuchomai > <3004 lego > <3962 pater > <1487 ei > <5124 touto > <4221 poterion > <1410 dunamai > <3928 parerchomai > <3928 parerchomai ><3362 ean me > <4095 pino > <2307 thelema > <1096 ginomai >
 • 43<2064 erchomai > <2147 heurisko > <2518 katheudo > <3825 palin > <3788 ophthalmos > <0916 bareo >
 • 44<0863 aphiemi > <0565 aperchomai > <0565 aperchomai > <3825 palin > <4336 proseuchomai > <5154 tritos > <2036 epo > <0846 autos > <3056 logos >
 • 45<5119 tote > <2064 erchomai > <3101 mathetes > <3004 lego > <2518 katheudo > <3063 loipon > <0373 anapano > <2400 idou > <5610 hora > <1448 eggizo > <1448 eggizo > <5207 huios > <0444 anthropos > <3860 paradidomi > <1519 eis > <5495 cheir > <0268 hamartolos >
 • 46<1453 egeiro > <0071 ago > <2400 idou > <1448 eggizo > <1448 eggizo > <3860 paradidomi >
 • 47<2089 eti > <2980 laleo > <2400 idou > <2455 Ioudas > <1520 heis > <1427 dodeka > <2064 erchomai > <4183 polus > <3793 ochlos > <3162 machaira > <3586 xulon > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <4245 presbuteros > <2992 laos >
 • 48<1161 de > <3860 paradidomi > <1325 didomi > <4592 semeion > <3004 lego > <0302 an > <5368 phileo > <0846 autos > <2902 krateo >
 • 49<2112 eutheos > <4334 proserchomai > <2424 Iesous > <2036 epo > <5463 chairo > <4461 rhabbi > <2705 kataphileo >
 • 50<2424 Iesous > <2036 epo > <2083 hetairos > <3739 hos > <3918 pareimi > <5119 tote > <4334 proserchomai > <1911 epiballo > <5495 cheir > <1909 epi > <2424 Iesous > <2902 krateo >
 • 51<2400 idou > <1520 heis > <2424 Iesous > <1614 ekteino > <5495 cheir > <0645 apospao > <3162 machaira > <3960 patasso > <1401 doulos > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <0851 aphaireo > <0851 aphaireo > <5621 otion >
 • 52<5119 tote > <3004 lego > <2424 Iesous > <0654 apostrepho > <0654 apostrepho > <3162 machaira > <1519 eis > <5117 topos > <3956 pas > <2983 lambano > <3162 machaira > <0622 apollumi > <3162 machaira >
 • 53<1380 dokeo > <1410 dunamai > <0737 arti > <3870 parakaleo > <3962 pater > <3936 paristemi > <3936 paristemi > <4119 pleion > <2228 e > <1427 dodeka > <3003 legeon > <0032 aggelos >
 • 54<4459 pos > <3767 oun > <1124 graphe > <4137 pleroo > <3779 houto > <1163 dei >
 • 55<1565 ekeinos > <5610 hora > <2036 epo > <2424 Iesous > <3793 ochlos > <1831 exerchomai > <1909 epi > <3027 leistes > <3162 machaira > <3586 xulon > <4815 sullambano > <2516 kathezomai > <2250 hemera > <1321 didasko > <2411 hieron > <3756 ou > <2902 krateo >
 • 56<3650 holos > <5124 touto > <1096 ginomai > <1124 graphe > <4396 prophetes > <4137 pleroo > <5119 tote > <3956 pas > <3101 mathetes > <0863 aphiemi > <5343 pheugo >
 • 57<2902 krateo > <2424 Iesous > <0520 apago > <0520 apago > <2533 Kaiaphas > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <3699 hopou > <1122 grammateus > <4245 presbuteros > <4863 sunago >
 • 58<4074 Petros > <0190 akoloutheo > <3113 makrothen > <0575 apo > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <0833 aule > <1525 eiserchomai > <2521 kathemai > <5257 huperetes > <1492 eido > <5056 telos >
 • 59<0749 archiereus > <0749 archiereus > <4245 presbuteros > <3650 holos > <4892 sunedrion > <2212 zeteo > <5580 pseudochristos > <5577 pseudomarturia > <2596 kata > <2424 Iesous > <2289 thanatoo > <2289 thanatoo >
 • 60<2147 heurisko > <3756 ou > <2532 kai > <4183 polus > <5575 pseudomartur > <5575 pseudomartur > <4334 proserchomai > <3756 ou > <5305 husteron > <4334 proserchomai > <1417 duo > <5575 pseudomartur > <5575 pseudomartur >
 • 61<2036 epo > <3778 houtos > <5346 phemi > <1410 dunamai > <2647 kataluo > <3485 naos > <2316 theos > <3618 oikodomeo > <5140 treis > <2250 hemera >
 • 62<0749 archiereus > <0749 archiereus > <0450 anistemi > <2036 epo > <0611 apokrinomai > <3762 oudeis > <5101 tis > <3778 houtos > <2649 katamartureo > <2649 katamartureo >
 • 63<2424 Iesous > <4623 siopao > <4623 siopao > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1844 exorkizo > <2198 zao > <2316 theos > <2036 epo > <1487 ei > <5547 Christos > <5207 huios > <2316 theos >
 • 64<2424 Iesous > <3004 lego > <2036 epo > <4133 plen > <3004 lego > <0737 arti > <3700 optanomai > <5207 huios > <0444 anthropos > <2521 kathemai > <1537 ek > <1188 dexios > <1411 dunamis > <2064 erchomai > <3507 nephele > <3772 ouranos >
 • 65<5119 tote > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <1284 diarrhesso > <2440 himation > <3004 lego > <0987 blasphemeo > <0987 blasphemeo > <5101 tis > <2089 eti > <5532 chreia > <2192 echo > <3144 martus > <2396 ide > <3568 nun > <0191 akouo > <0988 blasphemia >
 • 66<5101 tis > <1380 dokeo > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1777 enochos > <2288 thanatos >
 • 67<5119 tote > <1716 emptuo > <4383 prosopon > <2852 kolaphizo > <3588 ho > <4474 rhapizo > <4474 rhapizo >
 • 68<3004 lego > <4395 propheteuo > <5547 Christos > <5101 tis > <3817 paio >
 • 69<1161 de > <4074 Petros > <2521 kathemai > <1854 exo > <0833 aule > <3814 paidiske > <4334 proserchomai > <3004 lego > <2532 kai > <2258 en > <2424 Iesous > <1056 Galilaia >
 • 70<0720 arneomai > <1715 emprosthen > <3956 pas > <3004 lego > <1492 eido > <5101 tis > <3004 lego >
 • 71<1831 exerchomai > <1519 eis > <4440 pulon > <0243 allos > <1492 eido > <3004 lego > <1563 ekei > <3778 houtos > <2532 kai > <2424 Iesous > <3478 Nazareth >
 • 72<3825 palin > <0720 arneomai > <3727 horkos > <1492 eido > <0444 anthropos >
 • 73<3326 meta > <3397 mikron > <4334 proserchomai > <2476 histemi > <2036 epo > <4074 Petros > <0230 alethos > <2532 kai > <1488 ei > <2981 lalia > <1212 delos >
 • 74<5119 tote > <0756 archomai > <2653 katanathematizo > <3660 omnuo > <1492 eido > <0444 anthropos > <2112 eutheos > <0220 alektor > <5455 phoneo >
 • 75<4074 Petros > <3415 mnaomai > <4487 rhema > <2424 Iesous > <3588 ho > <2046 ereo > <4250 prin > <0220 alektor > <5455 phoneo > <0533 aparneomai > <5151 tris > <1831 exerchomai > <2799 klaio > <4090 pikros >
 • 27
 • 1<4405 proia > <1096 ginomai > <3956 pas > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <4245 presbuteros > <2992 laos > <2983 lambano > <4824 sumboulion > <2596 kata > <2424 Iesous > <2289 thanatoo > <2289 thanatoo >
 • 2<1210 deo > <0520 apago > <0520 apago > <3860 paradidomi > <4194 Pontios > <4091 Pilatos > <2232 hegemon >
 • 3<5119 tote > <2455 Ioudas > <3588 ho > <3860 paradidomi > <1492 eido > <2632 katakrino > <3338 metamellomai > <0654 apostrepho > <0654 apostrepho > <5144 triakonta > <0694 argurion > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <4245 presbuteros >
 • 4<3004 lego > <0264 hamartano > <3860 paradidomi > <0121 athoos > <0129 haima > <2036 epo > <5101 tis > <3700 optanomai >
 • 5<4496 rhipto > <4496 rhipto > <0694 argurion > <3485 naos > <0402 anachoreo > <0565 aperchomai > <0519 apagchomai >
 • 6<0749 archiereus > <0749 archiereus > <2983 lambano > <0694 argurion > <2036 epo > <1832 exesti > <0906 ballo > <1519 eis > <2878 korban > <1893 epei > <5092 time > <0129 haima >
 • 7<2983 lambano > <4824 sumboulion > <0059 agorazo > <2763 kerameus > <0068 agros > <5027 taphe > <3581 xenos >
 • 8<1352 dio > <0068 agros > <2564 kaleo > <0068 agros > <0129 haima > <4594 semeron > <4594 semeron >
 • 9<5119 tote > <4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <2408 Hieremias > <4396 prophetes > <3004 lego > <2983 lambano > <5144 triakonta > <0694 argurion > <5092 time > <5091 timao > <3739 hos > <5207 huios > <2474 Israel > <5091 timao >
 • 10<1325 didomi > <2763 kerameus > <0068 agros > <2962 kurios > <4929 suntasso >
 • 11<2424 Iesous > <2476 histemi > <1715 emprosthen > <2232 hegemon > <2232 hegemon > <1905 eperotao > <3004 lego > <1488 ei > <0935 basileus > <2453 Ioudaios > <2424 Iesous > <5346 phemi > <3004 lego >
 • 12<3588 ho > <2723 kategoreo > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <4245 presbuteros > <0611 apokrinomai > <3762 oudeis >
 • 13<5119 tote > <3004 lego > <4091 Pilatos > <0191 akouo > <4214 posos > <4214 posos > <2649 katamartureo >
 • 14<0611 apokrinomai > <1520 heis > <4487 rhema > <5620 hoste > <2232 hegemon > <2296 thaumazo > <3029 lian >
 • 15<1161 de > <2596 kata > <1859 heorte > <2232 hegemon > <1486 etho > <0630 apoluo > <3793 ochlos > <1198 desmios > <3739 hos > <2309 thelo >
 • 16<2192 echo > <5119 tote > <1978 episemos > <1198 desmios > <3004 lego > <0912 Barabbas >
 • 17<3767 oun > <4863 sunago > <4863 sunago > <4091 Pilatos > <2036 epo > <5101 tis > <2309 thelo > <0630 apoluo > <0912 Barabbas > <2228 e > <2424 Iesous > <3588 ho > <3004 lego > <5547 Christos >
 • 18<1492 eido > <5355 phthonos > <3860 paradidomi >
 • 19<2521 kathemai > <2521 kathemai > <1909 epi > <0968 bema > <0968 bema > <1135 gune > <0649 apostello > <3004 lego > <3367 medeis > <1342 dikaios > <3958 pascho > <4183 polus > <4594 semeron > <4594 semeron > <3677 onar > <1223 dia >
 • 20<0749 archiereus > <0749 archiereus > <4245 presbuteros > <3982 peitho > <3793 ochlos > <0154 aiteo > <0912 Barabbas > <0622 apollumi > <2424 Iesous >
 • 21<2232 hegemon > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <5101 tis > <1417 duo > <2309 thelo > <0630 apoluo > <2036 epo > <0912 Barabbas >
 • 22<4091 Pilatos > <3004 lego > <5101 tis > <4160 poieo > <3767 oun > <2424 Iesous > <3588 ho > <3004 lego > <5547 Christos > <3956 pas > <3004 lego > <4717 stauroo >
 • 23<2232 hegemon > <5346 phemi > <1063 gar > <5101 tis > <2556 kakos > <4160 poieo > <2896 krazo > <4057 perissos > <3004 lego > <4717 stauroo >
 • 24<4091 Pilatos > <1492 eido > <5623 opheleo > <3762 oudeis > <3123 mallon > <2351 thorubos > <1096 ginomai > <2983 lambano > <5204 hudor > <0633 aponipto > <5495 cheir > <0561 apenanti > <3793 ochlos > <3004 lego > <1510 eimi > <0121 athoos > <0129 haima > <5127 toutou > <1342 dikaios > <3700 optanomai >
 • 25<2532 kai > <0611 apokrinomai > <3956 pas > <2992 laos > <2036 epo > <0129 haima > <1909 epi > <1909 epi > <5043 teknon >
 • 26<5119 tote > <0630 apoluo > <0912 Barabbas > <5417 phragelloo > <2424 Iesous > <3860 paradidomi > <4717 stauroo >
 • 27<5119 tote > <4757 stratiotes > <2232 hegemon > <3880 paralambano > <2424 Iesous > <1519 eis > <4232 praitorion > <4232 praitorion > <4863 sunago > <3650 holos > <4686 speira >
 • 28<1562 ekduo > <4060 peritithemi > <4060 peritithemi > <2847 kokkinos > <5511 chlamus >
 • 29<4120 pleko > <4735 stephanos > <0173 akantha > <2007 epitithemi > <2776 kephale > <2563 kalamos > <1188 dexios > <1120 gonupeteo > <1715 emprosthen > <1702 empaizo > <3004 lego > <5463 chairo > <0935 basileus > <2453 Ioudaios >
 • 30<1716 emptuo > <2983 lambano > <2563 kalamos > <5180 tupto > <1519 eis > <2776 kephale >
 • 31<3753 hote > <1702 empaizo > <1562 ekduo > <5511 chlamus > <1562 ekduo > <1745 endusis > <2440 himation > <1746 enduo > <0520 apago > <0520 apago > <4717 stauroo >
 • 32<1831 exerchomai > <2147 heurisko > <0444 anthropos > <2957 Kurene > <4613 Simon > <3686 onoma > <0029 aggareuo > <0142 airo > <4716 stauros >
 • 33<2064 erchomai > <5117 topos > <3004 lego > <1115 Golgotha > <3004 lego > <5117 topos > <2898 kranion >
 • 34<1325 didomi > <3690 oxos > <4095 pino > <3396 mignumi > <5521 chole > <1089 geuomai > <2309 thelo > <4095 pino >
 • 35<4717 stauroo > <1266 diamerizo > <2440 himation > <0906 ballo > <2819 kleros > <4137 pleroo > <3588 ho > <4483 rheo > <4396 prophetes > <1266 diamerizo > <2440 himation > <2441 himatismos > <0906 ballo > <2819 kleros >
 • 36<2521 kathemai > <2521 kathemai > <5083 tereo > <1563 ekei >
 • 37<2007 epitithemi > <1883 epano > <2776 kephale > <0156 aitia > <1125 grapho > <3778 houtos > <2424 Iesous > <0935 basileus > <2453 Ioudaios >
 • 38<5119 tote > <1417 duo > <3027 leistes > <4717 stauroo > <1520 heis > <1537 ek > <1188 dexios > <1520 heis > <1537 ek > <2176 euonumos >
 • 39<3899 parapoeruomai > <0987 blasphemeo > <2795 kineo > <2776 kephale >
 • 40<3004 lego > <2647 kataluo > <3485 naos > <3618 oikodomeo > <5140 treis > <2250 hemera > <4982 sozo > <4572 seautou > <1487 ei > <5207 huios > <2316 theos > <2597 katabaino > <2597 katabaino > <4716 stauros >
 • 41<3668 homoios > <1161 de > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <1702 empaizo > <1122 grammateus > <4245 presbuteros > <3004 lego >
 • 42<4982 sozo > <0243 allos > <1438 heautou > <1410 dunamai > <4982 sozo > <1487 ei > <0935 basileus > <2474 Israel > <3568 nun > <2597 katabaino > <2597 katabaino > <4716 stauros > <4100 pisteuo >
 • 43<3982 peitho > <2316 theos > <4506 rhoumai > <3568 nun > <1487 ei > <2309 thelo > <2036 epo > <1510 eimi > <5207 huios > <2316 theos >
 • 44<3027 leistes > <2532 kai > <3588 ho > <4957 sustauroo > <3679 oneidizo > <0846 autos > <3679 oneidizo >
 • 45<1161 de ><1623 hektos > <5610 hora > <4655 skotos > <1909 epi > <3956 pas > <1093 ge > <1766 ennatos > <5610 hora >
 • 46<4012 peri > <1766 ennatos > <5610 hora > <2424 Iesous > <0310 anaboao > <3173 megas > <5456 phone > <3004 lego > <2241 eli > <2241 eli > <2982 lama > <4518 sabachthani > <2316 theos > <2316 theos > <2444 hinati > <1459 egkataleipo >
 • 47<5100 tis > <2476 histemi > <1563 ekei > <0191 akouo > <3004 lego > <3778 houtos > <5455 phoneo > <2243 Helias >
 • 48<2112 eutheos > <1520 heis > <5143 trecho > <2983 lambano > <4699 spoggos > <4130 pletho > <3690 oxos > <4060 peritithemi > <4060 peritithemi > <2563 kalamos > <4222 potizo >
 • 49<3062 loipoy > <3004 lego > <0863 aphiemi > <1492 eido > <1487 ei > <2243 Helias > <2064 erchomai > <4982 sozo >
 • 50<2424 Iesous > <2896 krazo > <3825 palin > <3173 megas > <5456 phone > <0863 aphiemi > <4151 pneuma >
 • 51<2400 idou > <2665 katapetasma > <3485 naos > <4977 schizo > <1417 duo > <0509 anothen > <2736 kato > <1093 ge > <4579 seio > <4073 petra > <4977 schizo >
 • 52<3419 mnemeion > <0455 anoigo > <4183 polus > <4983 soma > <0040 hagios > <3588 ho > <2837 koimao > <1453 egeiro >
 • 53<1831 exerchomai > <3419 mnemeion > <3326 meta > <1454 egersis > <1525 eiserchomai > <1519 eis > <0040 hagios > <4172 polis > <1718 emphanizo > <4183 polus >
 • 54<1161 de > <1543 hekatontarches > <5083 tereo > <2424 Iesous > <1492 eido > <4578 seismos > <3588 ho > <1096 ginomai > <5399 phobeo > <4970 sphodra > <3004 lego > <0230 alethos > <3778 houtos > <5207 huios > <2316 theos >
 • 55<4183 polus > <1135 gune > <1563 ekei > <2334 theoreo > <3113 makrothen > <0575 apo > <3748 hostis > <0190 akoloutheo > <2424 Iesous > <1056 Galilaia > <1247 diakoneo >
 • 56<1722 en > <3739 hos > <3137 Maria > <3094 Magdalene > <3137 Maria > <3384 meter > <2385 Iakobos > <2500 Ioses > <3384 meter > <2199 Zebedaios > <5207 huios >
 • 57<3798 opsios > <1096 ginomai > <2064 erchomai > <4145 plousios > <0444 anthropos > <0707 Arimathaia > <3686 onoma > <2501 Ioseph > <3739 hos > <2532 kai > <0846 autos > <2424 Iesous > <3100 matheteuo >
 • 58<4344 proskephalaion > <4091 Pilatos > <0154 aiteo > <4983 soma > <2424 Iesous > <5119 tote > <4091 Pilatos > <2753 keleuo > <4983 soma > <0591 apodidomi >
 • 59<2501 Ioseph > <2983 lambano > <4983 soma > <1794 entulisso > <2513 katharos > <4616 sindon > <4616 sindon >
 • 60<5087 tithemi > <2537 kainos > <3419 mnemeion > <3739 hos > <2998 latomeo > <4073 petra > <4351 proskulio > <3173 megas > <3037 lithos > <2374 thura > <3419 mnemeion > <0565 aperchomai >
 • 61<1563 ekei > <3137 Maria > <3094 Magdalene > <0243 allos > <3137 Maria > <2521 kathemai > <0561 apenanti > <0561 apenanti > <5028 taphos >
 • 62<1161 de ><1887 epaurion > <1887 epaurion > <3326 meta > <3904 paraskeue > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <5330 Pharisaios > <4863 sunago > <4863 sunago > <4091 Pilatos >
 • 63<3004 lego > <2962 kurios > <3415 mnaomai > <4108 planos > <2036 epo > <2089 eti > <2198 zao > <3326 meta > <5140 treis > <2250 hemera > <1453 egeiro > <1453 egeiro >
 • 64<2753 keleuo > <3767 oun > <5028 taphos > <0805 asphalizo > <0805 asphalizo > <2193 heos > <5154 tritos > <2250 hemera > <3379 mepote > <3101 mathetes > <2064 erchomai > <3571 nux > <2813 klepto > <2036 epo > <2992 laos > <1453 egeiro > <3498 nekros > <2532 kai > <2078 eschatos > <4106 plane > <5501 cheiron > <4413 protos >
 • 65<4091 Pilatos > <5346 phemi > <2192 echo > <2892 koustodia > <5217 hupago > <0805 asphalizo > <0805 asphalizo > <1492 eido >
 • 66<1161 de > <4198 poreuomai > <0805 asphalizo > <5028 taphos > <0805 asphalizo > <4972 sphragizo > <3037 lithos > <3326 meta > <2892 koustodia >
 • 28
 • 1<3796 opse > <4521 sabbaton > <2020 epiphosko > <2020 epiphosko > <1519 eis > <3391 mia > <4521 sabbaton > <2064 erchomai > <3137 Maria > <3094 Magdalene > <0243 allos > <3137 Maria > <2334 theoreo > <5028 taphos >
 • 2<2400 idou > <3173 megas > <4578 seismos > <0032 aggelos > <2962 kurios > <2597 katabaino > <3772 ouranos > <4334 proserchomai > <0617 apokulio > <0617 apokulio > <3037 lithos > <2374 thura > <2521 kathemai >
 • 3<2397 idea > <5613 hos > <0796 astrape > <1742 enduma > <3022 leukos > <5510 chion >
 • 4<5401 phobos > <5083 tereo > <4579 seio > <1096 ginomai > <3498 nekros >
 • 5<0032 aggelos > <0611 apokrinomai > <2036 epo > <1135 gune > <5399 phobeo > <1492 eido > <2212 zeteo > <2424 Iesous > <3588 ho > <4717 stauroo >
 • 6<5602 hode > <1453 egeiro > <2036 epo > <1205 deute > <1492 eido > <5117 topos > <3699 hopou > <2962 kurios > <2749 keimai >
 • 7<4198 poreuomai > <5035 tachu > <2036 epo > <3101 mathetes > <1453 egeiro > <3498 nekros > <2400 idou > <4254 proago > <4254 proago > <1519 eis > <1056 Galilaia > <1563 ekei > <3700 optanomai > <2400 idou > <2036 epo >
 • 8<1831 exerchomai > <5035 tachu > <3419 mnemeion > <5401 phobos > <3173 megas > <5479 chara > <5143 trecho > <0518 apaggello > <3101 mathetes > <0518 apaggello >
 • 9<4198 poreuomai > <0518 apaggello > <3101 mathetes > <2400 idou > <2424 Iesous > <0528 apantao > <3004 lego > <5463 chairo > <4334 proserchomai > <2902 krateo > <4228 pous > <4352 proskuneo >
 • 10<5119 tote > <3004 lego > <2424 Iesous > <5399 phobeo > <0565 aperchomai > <0518 apaggello > <0080 adephos > <5217 hupago > <1519 eis > <1056 Galilaia > <1563 ekei > <3700 optanomai >
 • 11<1161 de > <4108 planos > <2400 idou > <5100 tis > <2892 koustodia > <2064 erchomai > <1519 eis > <4172 polis > <0518 apaggello > <0749 archiereus > <0749 archiereus > <0537 hapas > <1096 ginomai >
 • 12<4863 sunago > <4245 presbuteros > <2983 lambano > <4824 sumboulion > <1325 didomi > <2425 hikanos > <0694 argurion > <4757 stratiotes >
 • 13<3004 lego > <2036 epo > <3101 mathetes > <2064 erchomai > <3571 nux > <2813 klepto > <2837 koimao >
 • 14<1437 ean > <5124 touto > <0191 akouo > <2232 hegemon > <0191 akouo > <3982 peitho > <0275 amerimnos >
 • 15<1161 de > <2983 lambano > <0694 argurion > <4160 poieo > <1321 didasko > <3778 houtos > <3056 logos > <1310 diaphemizo > <1310 diaphemizo > <1722 en > <2453 Ioudaios > <3360 mechri > <4594 semeron > <4594 semeron >
 • 16<1161 de > <1733 hendeka > <3101 mathetes > <4198 poreuomai > <1519 eis > <1056 Galilaia > <1519 eis > <3735 oros > <3757 hou > <2424 Iesous > <5021 tasso >
 • 17<1492 eido > <4352 proskuneo > <3588 ho > <1365 distazo >
 • 18<2424 Iesous > <4334 proserchomai > <2980 laleo > <3004 lego > <3956 pas > <1849 exousia > <1325 didomi > <3772 ouranos > <1093 ge >
 • 19<4198 poreuomai > <3767 oun > <3100 matheteuo > <3956 pas > <1484 ethnos > <0907 baptizo > <3686 onoma > <3962 pater > <5207 huios > <0040 hagios > <4151 pneuma >
 • 20<1321 didasko > <5083 tereo > <3956 pas > <3745 hosos > <1781 entellomai > <2400 idou > <1510 eimi > <2250 hemera > <4930 sunteleia > <0165 aion > <0281 amen >