image

Fill out for free KJV Bible e-Book & News from eBibleProductions.com about using today's technology to spread God's Word. Your e-mail address will be kept absolutely  confidential and we promise it will not be shared with any other party.

Enter Your First Name:
Enter your Email:

Your source for over a 1000 gigabytes of Bible Studies.

Check out some Bible Audio and Video Study Products using the latest technology to improve your study time.

ISA-11:9 ...for the earth shall be full of the knowledge of the LORD,
 as the waters cover the sea.

Copyright (c) 1985-2007

 

 


 • EPHESIANS GREEK NEW TESTAMENT CHAPTER 1 COPYRIRHT © 1990 RAYMOND HAMILTON
 • ===========================================================================
 • 1 <3972 Paulos> <0652 apostolos> <2424 Iesous> <5547 Christos> <2307 thelema>
 • <2316 theos> <0040 hagios> <3588 ho> <1722 en> <2181 Ephesos> <4103 pistos>
 • <5547 Christos> <2424 Iesous>
 • 2 <5485 charis> <1515 eirene> <2316 theos> <3962 pater> <2962 kurios> <2424
 • Iesous> <5547 Christos>
 • 3 <2128 eulogetos> <2316 theos> <3962 pater> <2962 kurios> <2424 Iesous>
 • <5547 Christos> <3588 ho> <2127 eulogeo> <3956 pas> <4152 pneumatikos> <2129
 • eulogia> <2032 epouranios> <5547 Christos>
 • 4 <2531 kathos> <1586 eklegomai> <4253 pro> <2602 katabole> <2889 kosmos>
 • <0040 hagios> <0299 amomos> <0299 amomos> <2714 katenopion> <0026 agape>
 • 5 <4309 proorizo> <5206 huiothesia> <5206 huiothesia> <2424 Iesous> <5547
 • Christos> <0848 hautou> <2596 kata> <2107 eudokia> <2307 thelema>
 • 6 <1868 epainos> <1391 doxa> <5485 charis> <3757 hou> <5487 charitoo> <5487
 • charitoo> <0025 agapao>
 • 7 <3739 hos> <2192 echo> <0629 apolutrosis> <1223 dia> <0129 haima> <0859
 • aphesis> <3900 paraptoma> <2596 kata> <4149 ploutos> <5485 charis>
 • 8 <3757 hou> <4052 perisseuo> <1519 eis> <3956 pas> <4678 sophia> <5428
 • phronesis>
 • 9 <1107 gnorizo> <1107 gnorizo> <3466 musterion> <2307 thelema> <2596 kata>
 • <2107 eudokia> <3739 hos> <4388 protithemai> <0848 hautou>
 • 10 <3622 oikonomia> <4138 pleroma> <2540 kairos> <0346 anakephalaiomai> <0346
 • anakephalaiomai> <3956 pas> <5547 Christos> <5037 te> <3588 ho> <3772
 • ouranos> <3588 ho> <1909 epi> <1093 ge>
 • 11 <3739 hos> <2532 kai> <2820> <2820> <4309 proorizo> <2596 kata> <4286
 • prothesis> <1754 energeo> <3956 pas> <2596 kata> <1012 boule> <0848 hautou>
 • <2307 thelema>
 • 12 <1868 epainos> <1391 doxa> <3588 ho> <4276 proelpizo> <4276 proelpizo>
 • <5547 Christos>
 • 13 <3739 hos> <2532 kai> <0191 akouo> <4487 rhema> <0225 aletheia> <2098
 • euaggelion> <5216 humon> <4991 soteria> <3739 hos> <2532 kai> <4100 pisteuo>
 • <4972 sphragizo> <0040 hagios> <4151 pneuma> <1860 epaggelia>
 • 14 <3739 hos> <0728 arrhabon> <2817 kleronomia> <1519 eis> <0629 apolutrosis>
 • <4047 peripoiesis> <4047 peripoiesis> <1868 epainos> <1391 doxa>
 • 15 <5124 touto> <2504 kago> <0191 akouo> <5209 humas> <4102 pistis> <2962
 • kurios> <2424 Iesous> <0026 agape> <3956 pas> <0040 hagios>
 • 16 <3973 pauo> <2168 eucharisteo> <4160 poieo> <3417 mneia> <4335 proseuche>
 • 17 <2316 theos> <2962 kurios> <2424 Iesous> <5547 Christos> <3962 pater>
 • <1391 doxa> <1325 didomi> <4151 pneuma> <4678 sophia> <0602 apokalupsis>
 • <1922 epignosis>
 • 18 <3788 ophthalmos> <5216 humon> <1271 dianoia> <5461 photizo> <1492 eido>
 • <5101 tis> <1680 elpis> <2821 klesis> <5101 tis> <4149 ploutos> <1391 doxa>
 • <2817 kleronomia> <0040 hagios>
 • 19 <5101 tis> <5235 huperballo> <3174 megethos> <1411 dunamis> <2248 hemas>
 • <3588 ho> <4100 pisteuo> <2596 kata> <1753 energeia> <2479 ischus> <2904
 • kratos>
 • 20 <3739 hos> <1754 energeo> <5547 Christos> <1453 egeiro> <3498 nekros>
 • <2523 kathizo> <1722 en> <0848 hautou> <1188 dexios> <2032 epouranios>
 • 21 <5231 huperano> <5231 huperano> <3956 pas> <0746 arche> <1849 exousia>
 • <1411 dunamis> <2963 kuriotes> <3956 pas> <3686 onoma> <3687 onomazo> <3440
 • monon> <3588 ho> <0165 aion> <2532 kai> <3195 mello>
 • 22 <5293 hupotasso> <3956 pas> <5259 hupo> <4228 pous> <1325 didomi> <2776
 • kephale> <5228 huper> <3956 pas> <1577 ekklesia>
 • 23 <3748 hostis> <4983 soma> <4138 pleroma> <4137 pleroo> <3956 pas> <3956
 • pas>
 • 2
 • 1 <3498 nekros> <3900 paraptoma> <0266 hamartia>
 • 2 <3757 hou> <4218 pote> <4043 peripateo> <2596 kata> <0165 aion> <5127
 • toutou> <2889 kosmos> <2596 kata> <0758 archon> <1849 exousia> <0109 aer>
 • <4151 pneuma> <3568 nun> <1754 energeo> <5207 huios> <0543 apeitheia>
 • 3 <1722 en> <3739 hos> <2532 kai> <3956 pas> <0390 anastrepho> <4218 pote>
 • <1939 epithumia> <4561 sarx> <4160 poieo> <2307 thelema> <4561 sarx> <1271
 • dianoia> <5449 phusis> <5043 teknon> <3709 orge> <2532 kai> <3062 loipoy>
 • 4 <2316 theos> <4145 plousios> <1656 eleos> <4183 polus> <0026 agape> <3739
 • hos> <0025 agapao>
 • 5 <2532 kai> <3498 nekros> <3900 paraptoma> <4806 suzoopoieo> <4806
 • suzoopoieo> <5547 Christos> <5485 charis> <4982 sozo>
 • 6 <4891 sunegeiro> <4891 sunegeiro> <4776 sugkathizo> <4776 sugkathizo> <4776
 • sugkathizo> <2032 epouranios> <5547 Christos> <2424 Iesous>
 • 7 <0165 aion> <1904 eperchomai> <1731 endeiknumi> <5235 huperballo> <4149
 • ploutos> <5485 charis> <5544 chrestotes> <1909 epi> <1722 en> <5547 Christos>
 • <2424 Iesous>
 • 8 <5485 charis> <4982 sozo> <1223 dia> <4102 pistis> <5216 humon> <1435
 • doron> <2316 theos>
 • 9 <2041 ergon> <3361 me> <5100 tis> <2744 kauchaomai>
 • 10 <4161 poiema> <2936 ktizo> <5547 Christos> <2424 Iesous> <0018 agathos>
 • <2041 ergon> <3739 hos> <2316 theos> <4282 proetoimazo> <4282 proetoimazo>
 • <4043 peripateo>
 • 11 <1352 dio> <3421 mnemoneuo> <4218 pote> <1484 ethnos> <4561 sarx> <3588
 • ho> <3004 lego> <0203 akrobustia> <3588 ho> <3004 lego> <4061 peritome> <4561
 • sarx> <5499 cheiropoietos> <5499 cheiropoietos>
 • 12 <1722 en> <2540 kairos> <5565 choris> <5547 Christos> <0526 apallotrioo>
 • <4174 politeia> <2474 Israel> <3581 xenos> <1242 diatheke> <1860 epaggelia>
 • <2192 echo> <3361 me> <1680 elpis> <0112 atheos> <0112 atheos> <2889 kosmos>
 • 13 <3570 nuni> <5547 Christos> <2424 Iesous> <3739 hos> <4218 pote> <3112
 • makran> <3112 makran> <1096 ginomai> <1451 eggus> <0129 haima> <5547
 • Christos>
 • 14 <1515 eirene> <3739 hos> <4160 poieo> <0297 amphoteros> <1520 heis> <3089
 • luo> <3320 mesotoichon> <5418 phragmos>
 • 15 <2673 katargeo> <4561 sarx> <2189 echthra> <3551 nomos> <1785 entole>
 • <1378 dogma> <2936 ktizo> <1438 heautou> <1417 duo> <1520 heis> <2537 kainos>
 • <0444 anthropos> <4160 poieo> <1515 eirene>
 • 16 <0604 apokatallasso> <0297 amphoteros> <2316 theos> <1520 heis> <4983
 • soma> <4716 stauros> <0615 apokteino> <2189 echthra> <0846 autos>
 • 17 <2064 erchomai> <2097 euaggelizo> <1515 eirene> <3588 ho> <3112 makran>
 • <1451 eggus>
 • 18 <1223 dia> <0297 amphoteros> <2192 echo> <4318 prosagoge> <1520 heis>
 • <4151 pneuma> <3962 pater>
 • 19 <3767 oun> <0686 ara> <3765 ouketi> <3765 ouketi> <3581 xenos> <3941
 • paroikos> <4847 sumpolites> <0040 hagios> <3609 oikeios> <2316 theos>
 • 20 <2026 epoikodomeo> <2310 themelios> <0652 apostolos> <4396 prophetes>
 • <2424 Iesous> <5547 Christos> <0848 hautou> <5607 on> <0204 akrogoniaios>
 • <0204 akrogoniaios>
 • 21 <3739 hos> <3956 pas> <3619 oikodome> <4883 sunarmologeo> <4883
 • sunarmologeo> <4883 sunarmologeo> <0837 auzano> <0040 hagios> <3485 naos>
 • <2962 kurios>
 • 22 <3739 hos> <2532 kai> <4925 sunoikodomeo> <4925 sunoikodomeo> <2732
 • katoiketerion> <2316 theos> <1722 en> <4151 pneuma>
 • 3
 • 1 <5127 toutou> <5484 charin> <3972 Paulos> <1198 desmios> <2424 Iesous>
 • <5547 Christos> <1484 ethnos>
 • 2 <1489 eige> <0191 akouo> <3622 oikonomia> <5485 charis> <2316 theos> <3588
 • ho> <1325 didomi> <5209 humas>
 • 3 <0602 apokalupsis> <1107 gnorizo> <1107 gnorizo> <3466 musterion> <4270
 • prographo> <4270 prographo> <3641 oligos>
 • 4 <3739 hos> <0314 anaginosko> <1410 dunamai> <3539 noieo> <4907 sunesis>
 • <3466 musterion> <5547 Christos>
 • 5 <3739 hos> <2087 heteros> <1074 genea> <1107 gnorizo> <1107 gnorizo> <5207
 • huios> <0444 anthropos> <3568 nun> <0601 apokalupto> <0040 hagios> <0652
 • apostolos> <4396 prophetes> <4151 pneuma>
 • 6 <1484 ethnos> <4789 sugkleronomos> <4954 sussomos> <4954 sussomos> <4830
 • summetochos> <1860 epaggelia> <5547 Christos> <2098 euaggelion>
 • 7 <3739 hos> <1096 ginomai> <1249 diakonos> <2596 kata> <1431 dorea> <5485
 • charis> <2316 theos> <1325 didomi> <1753 energeia> <1753 energeia> <1411
 • dunamis>
 • 8 <1647 elachistoteros> <1647 elachistoteros> <3956 pas> <0040 hagios> <3778
 • houtos> <5485 charis> <1325 didomi> <2097 euaggelizo> <1722 en> <1484 ethnos>
 • <0421 anexichniastos> <4149 ploutos> <5547 Christos>
 • 9 <5461 photizo> <3956 pas> <5461 photizo> <5101 tis> <2842 koinonia> <3466
 • musterion> <3588 ho> <0165 aion> <0613 apokrupto> <2316 theos> <3588 ho>
 • <2936 ktizo> <3956 pas> <2424 Iesous> <5547 Christos>
 • 10 <2443 hina> <3568 nun> <0746 arche> <1849 exousia> <2032 epouranios> <1107
 • gnorizo> <1577 ekklesia> <4182 polupoikilos> <4678 sophia> <2316 theos>
 • 11 <2596 kata> <0165 aion> <4286 prothesis> <3739 hos> <4160 poieo> <5547
 • Christos> <2424 Iesous> <2962 kurios>
 • 12 <3739 hos> <2192 echo> <3954 parrhesia> <4318 prosagoge> <4006
 • pepoithesis> <4102 pistis>
 • 13 <1352 dio> <0154 aiteo> <1573 ekkakeo> <1722 en> <2347 thlipsis> <3748
 • hostis> <1391 doxa>
 • 14 <5127 toutou> <5484 charin> <2578 kampto> <1119 gonu> <3962 pater> <2962
 • kurios> <2424 Iesous> <5547 Christos>
 • 15 <3739 hos> <3956 pas> <3965 patria> <3772 ouranos> <1093 ge> <3687
 • onomazo>
 • 16 <1325 didomi> <2596 kata> <4149 ploutos> <1391 doxa> <2901 krataioo> <1411
 • dunamis> <4151 pneuma> <2080 eso> <0444 anthropos>
 • 17 <5547 Christos> <2730 katoikeo> <5216 humon> <2588 kardia> <4102 pistis>
 • <4492 rhizoo> <2311 themelioo> <0026 agape>
 • 18 <1840 exischuo> <2638 katalambano> <3956 pas> <0040 hagios> <5101 tis>
 • <4114 platos> <3372 mekos> <0899 bathos> <5311 hupsos>
 • 19 <1097 ginosko> <0026 agape> <5547 Christos> <5235 huperballo> <1108
 • gnosis> <4137 pleroo> <3956 pas> <4138 pleroma> <2316 theos>
 • 20 <1161 de> <1410 dunamai> <4160 poieo> <5228 huper> <4053 perissos> <5228
 • huper> <3956 pas> <0154 aiteo> <2228 e> <3539 noieo> <2596 kata> <1411
 • dunamis> <1754 energeo>
 • 21 <1391 doxa> <1577 ekklesia> <5547 Christos> <2424 Iesous> <1519 eis> <3956
 • pas> <1074 genea> <0165 aion> <0165 aion> <0281 amen>
 • 4
 • 1 <3767 oun> <1198 desmios> <2962 kurios> <3870 parakaleo> <4043 peripateo>
 • <0516 axios> <2821 klesis> <3739 hos> <2564 kaleo>
 • 2 <3956 pas> <5012 tapeinophrosune> <4236 praiotes> <3115 makrothumia> <0430
 • anechomai> <0240 allelon> <0240 allelon> <0026 agape>
 • 3 <4704 spoudazo> <5083 tereo> <1775 henotes> <4151 pneuma> <4886 sundesmos>
 • <1515 eirene>
 • 4 <1520 heis> <4983 soma> <1520 heis> <4151 pneuma> <2532 kai> <2564 kaleo>
 • <3391 mia> <1680 elpis> <5216 humon> <2821 klesis>
 • 5 <1520 heis> <2962 kurios> <1520 heis> <4102 pistis> <3391 mia> <0908
 • baptisma>
 • 6 <1520 heis> <2316 theos> <3962 pater> <3956 pas> <3588 ho> <1909 epi> <3956
 • pas> <1223 dia> <3956 pas> <3956 pas>
 • 7 <1538 hekastos> <1520 heis> <1325 didomi> <5485 charis> <2596 kata> <3358
 • metron> <1431 dorea> <5547 Christos>
 • 8 <1352 dio> <3004 lego> <0305 anabaino> <5311 hupsos> <5311 hupsos> <0162
 • aichmaloteuo> <0161 aichmalosia> <0162 aichmaloteuo> <1325 didomi> <1390
 • doma> <0444 anthropos>
 • 9 <0305 anabaino> <5101 tis> <2532 kai> <2597 katabaino> <4412 proton> <1519
 • eis> <2737 katoteros> <3313 meros> <1093 ge>
 • 10 <2597 katabaino> <2532 kai> <0305 anabaino> <5231 huperano> <5231
 • huperano> <3956 pas> <3772 ouranos> <4137 pleroo> <3956 pas>
 • 11 <1325 didomi> <3588 ho> <0652 apostolos> <3588 ho> <4396 prophetes> <3588
 • ho> <2099 euaggelistes> <3588 ho> <4166 poimen> <1320 didaskalos>
 • 12 <2677 katartismos> <0040 hagios> <2041 ergon> <1248 diakonia> <3619
 • oikodome> <4983 soma> <5547 Christos>
 • 13 <3360 mechri> <3956 pas> <2658 katantao> <1775 henotes> <4102 pistis>
 • <1922 epignosis> <5207 huios> <2316 theos> <5046 teleios> <0435 aner> <3358
 • metron> <2244 helikia> <4138 pleroma> <5547 Christos>
 • 14 <3063 loipon> <3371 meketi> <2001 episucho> <3516 nepios> <2831
 • kludonizomai> <2831 kludonizomai> <4064 periphero> <4064 periphero> <3596
 • hodoiporeo> <0417 anemos> <1319 didaskalia> <2940 kubeia> <0444 anthropos>
 • <3834 panourgia> <4314 pros> <3180 methodeia> <3180 methodeia> <4106 plane>
 • 15 <0226 aletheuo> <0226 aletheuo> <0026 agape> <0837 auzano> <1519 eis>
 • <3956 pas> <3739 hos> <2776 kephale> <5547 Christos>
 • 16 <3739 hos> <3956 pas> <4983 soma> <4883 sunarmologeo> <4883 sunarmologeo>
 • <4883 sunarmologeo> <4822 sumbibazo> <3596 hodoiporeo> <0860 haphe> <2024
 • epichoregia> <2596 kata> <1753 energeia> <1753 energeia> <3358 metron> <1538
 • hekastos> <3313 meros> <4160 poieo> <0838 auxesis> <4983 soma> <3619
 • oikodome> <1438 heautou> <0026 agape>
 • 17 <5124 touto> <3004 lego> <3767 oun> <3143 marturomai> <2962 kurios> <3371
 • meketi> <4043 peripateo> <3062 loipoy> <1484 ethnos> <4043 peripateo> <3153
 • mataiotes> <3563 nous>
 • 18 <1271 dianoia> <4654 skotizo> <5607 on> <0526 apallotrioo> <2222 zoe>
 • <2316 theos> <1223 dia> <0052 agnoia> <1223 dia> <4457 porosis> <2588 kardia>
 • 19 <3748 hostis> <0524 apalgeo> <0524 apalgeo> <3860 paradidomi> <1438
 • heautou> <3860 paradidomi> <0766 aselgeia> <2039 ergasia> <3956 pas> <0167
 • akatharsia> <4124 pleonexia>
 • 20 <3779 houto> <3129 manthano> <5547 Christos>
 • 21 <1489 eige> <3779 houto> <0191 akouo> <1321 didasko> <0225 aletheia> <2424
 • Iesous>
 • 22 <0659 apotithemi> <0659 apotithemi> <2596 kata> <4387 proteros> <0391
 • anastrophe> <3820 palaios> <0444 anthropos> <3588 ho> <5351 phtheiro> <2596
 • kata> <0539 apate> <1939 epithumia>
 • 23 <0365 ananeoo> <4151 pneuma> <5216 humon> <3563 nous>
 • 24 <1746 enduo> <1746 enduo> <2537 kainos> <0444 anthropos> <3588 ho> <2596
 • kata> <2316 theos> <2936 ktizo> <1343 dikaiosune> <0225 aletheia> <3742
 • hosiotes>
 • 25 <1352 dio> <0659 apotithemi> <0659 apotithemi> <5579 pseudos> <2980 laleo>
 • <1538 hekastos> <0226 aletheuo> <4139 plesion> <3196 melos> <0240 allelon>
 • <0240 allelon>
 • 26 <3710 orgizo> <0264 hamartano> <2246 helios> <1931 epiduo> <1931 epiduo>
 • <5216 humon> <3950 parorgismos>
 • 27 <3383 mete> <1325 didomi> <5117 topos> <1228 diabolos>
 • 28 <2813 klepto> <2813 klepto> <3371 meketi> <2001 episucho> <3123 mallon>
 • <2872 kopiao> <2038 ergazomai> <5495 cheir> <0018 agathos> <2192 echo> <3330
 • metadidomi> <5532 chreia>
 • 29 <3361 me> <4550 sapros> <3056 logos> <1607 ekporeuomai> <5216 humon> <4750
 • stoma> <1536 ei tis> <0018 agathos> <5532 chreia> <3619 oikodome> <1325
 • didomi> <5485 charis> <0191 akouo>
 • 30 <3076 lupeo> <0040 hagios> <4151 pneuma> <2316 theos> <3739 hos> <4972
 • sphragizo> <2250 hemera> <0629 apolutrosis>
 • 31 <3956 pas> <4088 pikria> <2372 thumos> <3709 orge> <2906 krauge> <0988
 • blasphemia> <0988 blasphemia> <0142 airo> <3956 pas> <2549 kakia>
 • 32 <5543 chrestos> <0240 allelon> <0240 allelon> <2155 eusplagchnos> <5483
 • charizomai> <1438 heautou> <1438 heautou> <2532 kai> <2316 theos> <5547
 • Christos> <1722 en> <5483 charizomai>
 • 5
 • 1 <3767 oun> <3402 mimetes> <2316 theos> <0027 agapetos> <5043 teknon>
 • 2 <4043 peripateo> <0026 agape> <5547 Christos> <2532 kai> <0026 agape> <3860
 • paradidomi> <1438 heautou> <4376 prosphora> <2378 thusia> <2316 theos> <2175
 • euodia> <3744 osme>
 • 3 <4202 porneia> <3956 pas> <0167 akatharsia> <2228 e> <4124 pleonexia> <3366
 • mede> <3687 onomazo> <1722 en> <4241 prepo> <0040 hagios>
 • 4 <3756 ou> <0151 aischrotes> <2532 kai> <3473 morologia> <3473 morologia>
 • <2228 e> <2160 eutrapelia> <3588 ho> <0433 aneko> <3123 mallon> <2169
 • eucharistia>
 • 5 <5124 touto> <1097 ginosko> <3756 ou> <4205 pornos> <2228 e> <0169
 • akathartos> <2228 e> <4123 pleonektes> <3739 hos> <1496 eidololatres> <2192
 • echo> <2817 kleronomia> <0932 basileia> <5547 Christos> <2316 theos>
 • 6 <3367 medeis> <3367 medeis> <0538 apatao> <2756 kenos> <3056 logos> <1223
 • dia> <5023 tauta> <2064 erchomai> <3709 orge> <2316 theos> <5207 huios> <0543
 • apeitheia>
 • 7 <3767 oun> <4830 summetochos>
 • 8 <4218 pote> <4655 skotos> <3568 nun> <5457 phos> <2962 kurios> <4043
 • peripateo> <5043 teknon> <5457 phos>
 • 9 <2590 karpos> <4151 pneuma> <3956 pas> <0019 agathosune> <1343 dikaiosune>
 • <0226 aletheuo>
 • 10 <1381 dokimazo> <5101 tis> <2101 euarestos> <2962 kurios>
 • 11 <3361 me> <4790 sugkoinoneo> <0175 akarpos> <2041 ergon> <4655 skotos>
 • <3123 mallon> <1651 elegcho>
 • 12 <0149 aischron> <2532 kai> <3004 lego> <3588 ho> <1096 ginomai> <2931
 • kruphe>
 • 13 <3956 pas> <1651 elegcho> <5319 phaneroo> <5319 phaneroo> <5457 phos>
 • <3956 pas> <5319 phaneroo> <5319 phaneroo> <5457 phos>
 • 14 <1352 dio> <3004 lego> <1453 egeiro> <2518 katheudo> <0450 anistemi> <3498
 • nekros> <5547 Christos> <2017 epiphauo>
 • 15 <0991 blepo> <3767 oun> <4043 peripateo> <0199 akribos> <0781 asophos>
 • <4680 sophos oneidismos>
 • 16 <1805 exagorazo> <2540 kairos> <3754 hoti> <2250 hemera> <4190 poneros>
 • 17 <5124 touto> <0878 aphron> <4920 suniemi> <5101 tis> <2307 thelema> <2962
 • kurios>
 • 18 <3182 methusko> <3631 oinos> <3757 hou> <0810 asotia> <4137 pleroo> <4151
 • pneuma>
 • 19 <2980 laleo> <1438 heautou> <5568> <5215 humnos> <4152 pneumatikos> <5603
 • oide> <0103 aido> <5567 psallo> <5567 psallo> <5216 humon> <2588 kardia>
 • <2962 kurios>
 • 20 <2168 eucharisteo> <3842 pantote> <3956 pas> <2316 theos> <3962 pater>
 • <3686 onoma> <2962 kurios> <2424 Iesous> <5547 Christos>
 • 21 <5293 hupotasso> <0240 allelon> <0240 allelon> <5401 phobos> <2316 theos>
 • 22 <1135 gune> <5293 hupotasso> <3588 ho> <2398 idios> <0435 aner> <2962
 • kurios>
 • 23 <0435 aner> <2776 kephale> <1135 gune> <2532 kai> <5547 Christos> <2776
 • kephale> <1577 ekklesia> <4990 soter> <4983 soma>
 • 24 <0235 alla> <1577 ekklesia> <5293 hupotasso> <5547 Christos> <3779 houto>
 • <1135 gune> <2398 idios> <0435 aner> <3956 pas>
 • 25 <0435 aner> <0025 agapao> <1438 heautou> <1135 gune> <2531 kathos> <5547
 • Christos> <2532 kai> <0025 agapao> <1577 ekklesia> <3860 paradidomi> <1438
 • heautou>
 • 26 <0037 hagiazo> <2511 katharizo> <3067 loutron> <5204 hudor> <4487 rhema>
 • 27 <3936 paristemi> <1438 heautou> <1741 endoxos> <1577 ekklesia> <2192 echo>
 • <4696 spilos> <2228 e> <4512 rhutis> <2228 e> <5100 tis> <5108 toioutos>
 • <0040 hagios> <0299 amomos> <0299 amomos>
 • 28 <3779 houto> <3784 opheilo> <0435 aner> <0025 agapao> <1135 gune> <1438
 • heautou> <4983 soma> <0025 agapao> <1135 gune> <0025 agapao> <1438 heautou>
 • 29 <3762 oudeis> <3762 oudeis> <4218 pote> <3404 miseo> <1438 heautou> <4561
 • sarx> <1625 ektrepho> <2282 thalpo> <2532 kai> <2962 kurios> <1577 ekklesia>
 • 30 <3196 melos> <4983 soma> <4561 sarx> <3747 osteon>
 • 31 <5127 toutou> <0873 aphorizo> <0444 anthropos> <2641 kataleipo> <3962
 • pater> <3384 meter> <4347 proskollao> <1135 gune> <1417 duo> <3391 mia> <4561
 • sarx>
 • 32 <5124 touto> <3173 megas> <3466 musterion> <3004 lego> <1519 eis> <5547
 • Christos> <1577 ekklesia>
 • 33 <4133 plen> <1520 heis> <1520 heis> <3779 houto> <0025 agapao> <1135 gune>
 • <5613 hos> <1438 heautou> <1135 gune> <5399 phobeo> <0435 aner>
 • 6
 • 1 <5043 teknon> <5219 hupakouo> <5216 humon> <1118 goneus> <2962 kurios>
 • <5124 touto> <1342 dikaios>
 • 2 <5091 timao> <3962 pater> <3384 meter> <3748 hostis> <4413 protos> <1785
 • entole> <1860 epaggelia>
 • 3 <2095 eu> <3118 makrochronios> <2118 euthutes> <1909 epi> <1093 ge>
 • 4 <3962 pater> <3949 parorgizo> <5216 humon> <5043 teknon> <3949 parorgizo>
 • <1625 ektrepho> <3809 paideia> <3559 nouthesia> <2962 kurios>
 • 5 <1401 doulos> <5219 hupakouo> <2962 kurios> <2596 kata> <4561 sarx> <5401
 • phobos> <5156 tromos> <0572 haplotes> <5216 humon> <2588 kardia> <5547
 • Christos>
 • 6 <3787 ophthalmodouleia> <0441 anthropareskos> <1401 doulos> <5547 Christos>
 • <4160 poieo> <2307 thelema> <2316 theos> <5590 psuche>
 • 7 <2133 eunoia> <2133 eunoia> <1398 douleuo> <1398 douleuo> <2962 kurios>
 • <0444 anthropos>
 • 8 <1492 eido> <5100 tis> <0018 agathos> <1538 hekastos> <4160 poieo> <3778
 • houtos> <2865 komizo> <2962 kurios> <1535 eite> <1401 doulos> <1535 eite>
 • <1658 eleutheros>
 • 9 <2962 kurios> <4160 poieo> <0846 autos> <0447 aniemi> <0547 apeile> <1492
 • eido> <5216 humon> <2962 kurios> <2532 kai> <3772 ouranos> <3756 ou> <3382
 • meros> <4382 prosopolepsia>
 • 10 <3063 loipon> <0080 adephos> <1743 endunamoo> <2962 kurios> <2904 kratos>
 • <2479 ischus>
 • 11 <1746 enduo> <1746 enduo> <3833 panoplia> <2316 theos> <1410 dunamai>
 • <2476 histemi> <4314 pros> <3180 methodeia> <1228 diabolos>
 • 12 <3823 pale> <4314 pros> <4561 sarx> <0129 haima> <4314 pros> <0746 arche>
 • <4314 pros> <1849 exousia> <4314 pros> <2888 kosmokrator> <4655 skotos> <5127
 • toutou> <0165 aion> <4314 pros> <4152 pneumatikos> <4189 poneria> <2032
 • epouranios>
 • 13 <5124 touto> <0353 analambano> <3833 panoplia> <2316 theos> <1410 dunamai>
 • <0436 anthistemi> <4190 poneros> <2250 hemera> <2716 katergazomai> <0537
 • hapas> <2476 histemi>
 • 14 <2476 histemi> <3767 oun> <5216 humon> <3751 osphus> <4024 perizonnumi>
 • <4024 perizonnumi> <0226 aletheuo> <1746 enduo> <1746 enduo> <2382 thorax>
 • <1343 dikaiosune>
 • 15 <3588 ho> <4228 pous> <5265 hupodeo> <2091 hetoimasia> <2098 euaggelion>
 • <1515 eirene>
 • 16 <1909 epi> <3956 pas> <0353 analambano> <2375 thureos> <4102 pistis> <3739
 • hos> <1410 dunamai> <4570 sbennumi> <3956 pas> <4448 puroo> <0956 belos>
 • <4190 poneros>
 • 17 <1209 dechomai> <4030 perikephalaia> <4992 soterion> <3162 machaira> <4151
 • pneuma> <3739 hos> <4487 rhema> <2316 theos>
 • 18 <4336 proseuchomai> <2540 kairos> <3956 pas> <4335 proseuche> <1162
 • deesis> <4151 pneuma> <0069 agrupneo> <5124 touto> <3956 pas> <4343
 • proskarteresis> <1162 deesis> <3956 pas> <0040 hagios>
 • 19 <3056 logos> <1325 didomi> <0457 anoixis> <4750 stoma> <3954 parrhesia>
 • <1107 gnorizo> <1107 gnorizo> <3466 musterion> <2098 euaggelion>
 • 20 <3739 hos> <4243 presbeuo> <0254 halusis> <0846 autos> <3955
 • parrhesiazomai> <1163 dei> <2980 laleo>
 • 21 <2532 kai> <1492 eido> <2596 kata> <5101 tis> <4238 prasso> <5190
 • Tuchikos> <0027 agapetos> <0080 adephos> <4103 pistos> <1249 diakonos> <2962
 • kurios> <1107 gnorizo> <1107 gnorizo> <3956 pas>
 • 22 <3739 hos> <3992 pempo> <0846 autos> <1097 ginosko> <4012 peri> <3870
 • parakaleo> <5216 humon> <2588 kardia>
 • 23 <1515 eirene> <0080 adephos> <0026 agape> <4102 pistis> <2316 theos> <3962
 • pater> <2962 kurios> <2424 Iesous> <5547 Christos>
 • 24 <5485 charis> <3956 pas> <0025 agapao> <2962 kurios> <2424 Iesous> <5547
 • Christos> <0861 aphthrsia> <0281 amen>